T.Vấn

Đời người sống đến bao lâu?

T.Vấn Cõi Người Ta – Tranh: Thanh Châu ▀Đối với con người, thế giới này là nơi tốt đẹp nhất để sống. (Walter Breuning)