Sch m?i: Nh?ng ngy cu?i tu?n – Ti?u thuy?t c?a Bernhard Schlink

Th? D?ng

S? HA GI?I T?M TH?I C?A TR TU? ??C ??I V?I CH? NGH?A KH?NG B?

(Ty bt nhn ??c Nh?ng ngy cu?i tu?n, ti?u thuy?t c?a Bernhard Schlink, Edition VIPEN xu?t b?n n?m 2014)

mail.google.com1. Khi s? li?u tr? thnh nhn v?t ti?u thuy?t

N?m 2008, ti?u thuy?t v? s? ph?n c?a nh?ng k? kh?ng b? b m?t c?a Bernhard Schlink, m?t ti?u thuy?t gia ?n khch l?i ? gy ra nhi?u tranh lu?n. B?n ch?t nh?ng xung ??t n?i tm ch?t ch?a trong thin ti?u thuy?t ny l cu?c tranh ci c?ng th?ng t?i ??c v? vi?c n x cho cc tn kh?ng b? c?a nhm t?i ph?m RAF v?n ? ??t t?i ??nh ?i?m vo n?m 2007. Trong khi Brigitte Mohnhaupt*???c tr? t? do h??ng n treo vo thng Ba th ??n thng Su n?m 2007, T?ng th?ng CHLB ??c ? bc ??n xin n x c?a Chritian Klar*.

Theo Bch khoa ton th? m? th RAF l m?t t? ch?c kh?ng b? b m?t thu?c phe c?c t? ???c thnh l?p vo ngy 14 thng 05 n?m 1970. Trong Tuyn ngn c?a mnh, nhm RAF ? t? nh?n h? l m?t l?c l??ng du kch c?ng s?n. RAF mu?n theo g??ng c?a nh?ng ng??i khng chi?n Nam M?, ??c bi?t l c?a Tupamaros t?i Uruguay. H? (RAF) mu?n lnh ??o cu?c ??u tranh v? trang b m?t nh? ldu kch trong thnh ph? ?? ch?ng l?i ch? ?? nh n??c t? b?n ?ang cai tr? v Ch? ngh?a ?? qu?c M?, qua ? t?ng thm s?c m?nh cho cu?c ??u tranh gi?i phng trn th? gi?i. ??n thng T? n?m 1998, n?m m cc c? quan ?i?u tra c?a CHLB ??c ? th?a nh?n qu? th?t RAF ? t? tuyn b? gi?i th? th n ? pht tri?n t?i th? h? th? Ba. Ngy 20 thng 04 n?m 1998, RAF ? cng b? vi?c t? gi?i th? trong m?t tuyn b? 8 trang. Trong ? c ?o?n: “Tr??c ?y g?n 28 n?m, vo ngy 14 thng 05 n?m 1970, RAF thnh hnh t? m?t v? gi?i phng. Chng ti ch?m d?t d? n ny ngy hm nay. Du kch thnh ph? d??i hnh th?c RAF gi? ?y ? tr? thnh l?ch s?.

K?t cu?c nh?ng v? kh?ng b? v b?t con tin c?a RAF ? lm cho 34 y?u nhn b? gi?t v nhi?u ng??i b? th??ng. Hai m??i thnh vin c?a RAF c?ng ? b? m?ng nh? l m?t s? tr? gi. (vi.wikipedia.org/wiki/phaihongquan)

Th? r?i m?t trong s? nh?ng k? st nhn v b b?n c?a h?n ? ? tr? thnh nh?ng nhn v?t ti?u thuy?t. Th?t hi?m ai theo st th?i cu?c ???c nh? lu?t s? kim ti?u thuy?t gia Bernhard Schlink; nh?t l trong khi ng v?n khng ng?ng nh?n di?n qu kh? RAF v l?ch s? tr tu? ??c v?i k? v?ng th?u su?t c? nh?ng bi?n c? ???ng th?i l?n nh?ng thn ph?n x?a c?. Khi s? li?u ? tr? thnh cc nhn v?t ti?u thuy?t c ngh?a l ng??i ??c nn c?m nh?n Nh?ng ngy cu?i tu?n b?ng m?t c?m quan l?ch s?.

2. S? toan tnh th?c d?ng c?a ng??i ch? ru?t

Ti?u thuy?t b?t ??u b?ng cu?c h?i ng? trong ngy Th? Su, ngy t? do ??u tin c?a c?u t nhn thu?c th? h? ??u tin c?a RAF v ng?ng l?i vo bu?i chi?u Ch? nh?t.

Sau 24 n?m t, Jrg m?t k? thu?c t? ch?c kh?ng b? b m?t thu?c phe c?c t? (RAF – ti?ng ??c: Rote Armee Fraktion; ti?ng Vi?t: Phi H?ng qun) t? nh?ng n?m 70 c?a th? k? tr??c ???c th? tr??c h?n nh? l?nh n x c?a T?ng th?ng CHLB ??c.

N? bc s? Christiane, ch? gi h?n ? ?n v ??a h?n v? nh b?n gi c?a b l Margarete t?i m?t thi ?p ?? nt ? Brandenburg. T?i ? h? mu?n cng nhau ?n Nh?ng ngy cu?i tu?n v?i m?t vi ng??i b?n th?i tr?. Phng vin Henner t?i t? New York, ngy x?a ? t?ng c pht m?m lng tr??c d?c v?ng ch?c lt c?a Christiane. C gio Ilse m?t th?i m th?m ng??ng m? Jrg nay ?ang mu?n tr? thnh v?n s? chuyn vi?t sch v? nh?ng ng??i hng RAF. Mong g?p l?i Jrg cn c doanh nhn Ulrich ?i cng v? Ingebor v c con gi Dorle v b gim m?c Karin ?i cng ng ch?ng Erberhard l?ch lm.Bn c?nh Jrg, cn c Andreas l lu?t s? v l ng??i gim h? php l c?a h?n. S? s?p x?p g?p g? c?a ch? gi Joerg l m?t k? ho?ch nhi?u d?ng nh?m ??a h?n vo nh?ng kho?nh kh?c b?n l? ?? h?n c th? b??c sang qung ??i m?i m?t cch m ?m v t? do.

Nh? c th?c d?ng c?a Christiane, qu kh? m?i ng??i ??ng ??i c? t??ng ch?ng ? bi?t t?m nay c d?p ng?i chung m?t bn ?n b?ng d?ng s?ng l?i. S? th?t t??ng ? b? chn vi b?t ch?t ph?c sinh b?i nh?ng ??u kh?u, nh?ng l?u ?nh k? ni?m, nh?ng gi?u nh?o cay ??c chn th?t v nh?ng tranh lu?n khi th nghi?t ng th?ng th?ng lc th ?? l??ng quanh co. S? c?ng th?ng cng gia t?ng khi Marko Hahn xu?t hi?n v?i mong mu?n Jrg ti?p t?c ??ng ln lm g??ng ?? ti?p t?c tranh ??u ch?ng l?i ch? ??. R rng l qu kh? v?n d?n v?t ??ng ng?nh v ch?a mu?n nh?m m?t xui tay. Gi? ?y, khng ai trong s? nh?ng b?n c? c?a Jrg c th? quay l?ng v?i d? vng c?ng nh? tho ch?y kh?i gi?c m? c?a cu?c ??i mnh. H? ??u bi?t l Jrg ? b?n ch?t b?n ng??i. H?n ? ph?i t? v?n: t?i sao th? gi?i c?ng khng v th? m t?t ??p h?n. B?n thn h?n ? qun ?i nhi?u th? v ? khng h? t? ra xt th??ng g cc n?n nhn. T? th?a nh?n mnh l k? sai l?m v th?t b?i, Jrg ch? ?au ?u ?? tm ra ai l ng??i ? ch? ?i?m cho c?nh st lin bang tm h?n vo t Tuy nhin, h?n khng th? ng? ???c chnh ch? gi h?n l ng??i ? ch? ?i?m. Ch? h?n ch?p nh?n l k? ph?n b?i v khng mu?n em trai ru?t c?a mnh b? h? st. Th cho h?n vo t ?? b?o ton m?ng s?ng cn h?n l ?? h?n m?t m?ng trong khi t? do lm k? kh?ng b? ?? thay ??i th? gi?i. Tuy ? ngoi tr t??ng t??ng c?a ??a em trai nh?ng s? toan tnh th?c d?ng c?a ng??i ch? ru?t c?ng r?t ? thi?t th?c theo cch c?a ?n b, c?a ng??i m?.

3. Nh?ng an ?i th?m ??m d?c tnh c?a m?t n? tnh h?n nhin

Trong b?a ti?c m?ng s? tr? v? c?a k? st nhn, m?i ng??i b?n c? ??u ? h?i han c?t v?n, h?a h?n gip ??, an ?i li ko k? Jrg theo cch ring c?a mnh. Dorle, c n? sinh – con gi c?a doanh nhn Ulrich, m?t thi?u n? thch ln gi??ng v?i nh?ng ng??i n?i ti?ng ? tuy?t v?ng v th?t b?i cng da th?t kht khao trong v? quy?n r? Jrg: Trong hnh lang, c gi ??ng tr?n tru?ng v Jrg th m?c o ng? mu tr?ng. C gi ht ln: “?? th? ??. Lm tnh l ??u tranh, khng ph?i kh?u hi?u c?a b?n anh l th? ? ??u tranh l lm tnh? Anh ng?m ng?c ti mi lm g n?u khng dm th?? Anh khng ph?i l ?n ng. Anh l tr ?a. C l? lc lm kh?ng b? anh c?ng l m?t tr ?a, v ng??i ta ? nh?t anh l?i ?? anh thi nhn ch?m ch?p vo ng?c ?n b. Anh l k? nhn tr?m. L m?t tr ?a v l m?t k? nhn tr?m”. C d?n h?t s? c? tuy?t, khinh b?, gh t?m vo l?i ni. Nh?ng nghe gi?ng c tuy?t v?ng nhi?u h?n l gh t?m v r?i c b?t ??u khc.

Ti khng nhn ng?c c. Ti khng mu?n g ? c c?. Hy ?? ti yn, xin c, hy ?? ti ???c yn. (Tr. 45 – NNCT)

C?nh t??ng ny c v? kh hi?u, n?c c??i, ? cm l?ng di?n ra trong sn kh?u ??i s?ng c?a ti?u thuy?t gia ?nh. Tuyn ngn lm tnh l ??u tranh lm tnh l chi?n ??u xu?t hi?n t? cu?c cch m?ng tnh d?c c?a thanh nin ??c, Php v Chu u t? nh?ng n?m 1968. ? c?ng chnh l th?i ?i?m xu?t hi?n th? h? 68, th? h? ??u tin c?a t? ch?c kh?ng b? RAF. Trong khi Marko Hahn ch? th?y Dorle l m?t ??a dm ?ng v l?y ci ch? huch vo ng??i Andreas Jrg lm sao th? nh?? Sao c?u ?y l?i ??y c ta ra kh?i gi??ng? C?u ta mu?n tr? thnh m?t ng??i H?i gio v t? v ??o hay sao? Chi?n ??u v c?u nguy?n trn tr?n th? v ln thin ???ng m?i ch?i gi, v vn gi trinh ? Anh ta l?c ??u “C?u ?y ch?a bao gi?. (Tr. 47 – NNCT)

H?i th? c?a nhn tnh ? c?nh hu?ng ny chnh l s? ?a thanh th? t?c c?a ngi bt Bernhard Schlink. Ph?i ch?ng s? xm nh?p vo gi??ng ng? c?a Jrg vo t?i Th? Su c?a Dorle c?ng chnh l s? n x b?ng d?c tnh c?a tu?i tr? qun lng h?n nhin v?i k? kh?ng b? n?i ti?ng? Sang t?i ngy Th? B?y, k?ch tnh c?a b?a ti?c cho ?n k? st nhn ? ln t?i cao tro khi Bernhard Schlink cho ng??i con trai th?t l?c v b? b? r?i t? nhi?u ch?c n?m rng xu?t hi?n ?? lu?n t?i b? ?? mnh cng v?i c? th? h? ??c qu?c x tr??c ?. S? tnh s? quy?t li?t c?a th? h? con chu ??i v?i th? h? st nhn ti?n b?i th?t kinh kh?ng:

B? khng nh? n?a ? Khng nh? l b? hay ng??i khc b?n ch?t ng ?y ? Anh ta ti?p t?c c??i cu?i cng th b? khng bi?t v nh?ng lo gi kia c?ng khng bi?t l h? ? ?nh ch?t, b?n ch?t v x? h?i ga ??n ch?t nh?ng ng??i Do Thi.

Ferdinand nhn b? mnh ??y v? khinh mi?t: “ng khng cn nh? sao? T? bao gi? v?y? ng qun m?t t? khi no th?? Hay l t? p mnh qun ?i? Hay l l?nh n x nh? m?t c ?nh vo ??u v th? l bm qun h?t! Hay l ng lm xong v? no th qun lun? Hay l cc v? n?c nhi?u ??n m?c gi?t ng??i trong mn s??ng c?a men r??u? Ti bi?t t?t c? nh?ng ??a con c?a ng??i ph? n? ?, c?a ng??i c?nh st, c?a ng gim ??c ngn hng v c?a ng ch? t?ch hi?p h?i. H? mu?n bi?t ng ? ngh? g v con trai c?a ng ch? t?ch mu?n bi?t l ng, cc ng ? lm g, ai trong s? cc ng ? gi?t ch?t b? anh ta. ng c hi?u khng nh??

S? khinh mi?t c?a con trai lm Jrg ch?t l?ng. H?n nhn anh, m?t m? to, m?m h m?t n?a, khng ngh?, khng ni ???c g.

ng c?ng khng c kh? n?ng c?m nh?n s? th?t v n?i ?au nh? nh?ng lo qu?c x kia. ng khng h?n g chng c?. ng gi?t nh?ng ng??i khng lm h?i g ??n ng, sau ? l?i khng hi?u ???c v sao mnh l?i gi?t h?. Cc ng ph?n n? v th? h? cha m? mnh-th? h? st nhn; nh?ng th? h? cc ng c?ng y nh? v?y. L? ra ng ph?i bi?t ???c l lm con ci c?a k? st nhn l nh? th? no, v ng ? tr? thnh m?t ng b? st nhn, ng b? st nhn c?a ti. Th? ??y, theo nh? cch ng nhn nh?n v tuyn b? th ng khng h? h?i ti?c g v? vi?c mnh ? lm c?. ng ch? ti?c l m?i chuy?n ? ?? b?, ng ? b? tm v ph?i vo t. ng khng ti?c cho ai khc, ng ch? ti?c cho b?n thn mnh. Th?t kinh kh?ng, Henner ngh?. ??a con trai ??ng ln n b? mnh tr??c ta. ??a con c l, ng b? ph?m t?i. ??a con tranh lu?n ng b? b?t ch?p. ??a con khng ?? l? n?i ?au v ng b? khng ?? l? s? b?t l?c. (Tr. 151-152 – NNCT)

T?t c? b?n b c?a Jrg d??ng nh? ??u bng hong ?au ??n v kh?u tr??c c?n ph?n n? bng n? t? s? khinh b? v n?i c?m h?n c?a ??a con trai ??i v?i ng??i b?. Khng ai c th? bi?n h? cho Jrg. V Ferdinand ? ki?m ch? ???c ?? khng b?t khc khi anh khng mu?n ni b? mnh l m?t tn kh?n n?n. Th? r?i, sau cu?c quy?n r? Joerg b?t thnh vo t?i Th? Su, t?i ?m Th? B?y, c b Dorle l?i l ng??i t? nguy?n an ?i ng??i con c?a ng b? st nhn. Khi c nh? l?i c?nh Jrg ng?i tr? tr? trn gh? lc c m l?y h?n, v c??i nh?. Cha no con n?y. Nh?ng r?i, Ferdinand v?n khoc tay m l?y c.

V h? ? ??ng ng?i bn nhau trong c?n m?a d? d?i gi?a khu v??n t?m t?i ?? l?ng nghe s? di truy?n nh?ng t?i l?i t? ki?p tr??c trong t?ng gi?t mu ???ng th?i. V d??ng nh? v th? s? tnh s? quy?t li?t c?a ng??i con trai v?i ng b? st nhn c?ng ? t?m th?i ???c ha gi?i b?ng nh?ng an ?i th?m ??m d?c tnh c?a m?t n? tnh h?n nhin?

4. T?i l?i c th? ???c s? n x ?? qun ?i?

Tuy v?y, vo ngy Ch? nh?t, ngy cu?i cng c?a cu?c g?p g? cu?i tu?n khi nhm b?n c? v?a m?i ng?i vo bn ?n sng th Jrg ? r?i gh? ??ng d?y v b?t ??u ni:

Ti bi?t chng ta ? ph?m sai l?m. Chng ta ? b?t ??u m?t cu?c ??u tranh m chng ta khng th? ginh th?ng l?i. L? ra chng ta khng nn ??u tranh nh? v?y. L? ra chng ta nn ??u tranh theo cch khc ch? khng ph?i cch ?. Chng ta ph?i ??u tranh. Cha m? chng ta ? thch nghi v ?n p cu?c ph?n khng. Chng ta khng ???c l?p l?i ?i?u ?. Chng ta khng ???c php ??ng nhn tr? em Vi?t Nam b? bom Napal ??t chy, tr? em Chu Phi b? ch?t ?i, tr? em ??c b? b? g?c trong tr?i Khng ???c ??ng nhn nh n??c ny tr?ng ra ci b?n m?t quy?n l?c ngy m?t trng tro, ?n p nh?ng ng??i b?t ??ng chnh ki?n, nh?ng ng??i r?c r?i, v d?ng. Khng ???c ??ng nhn nh?ng ??ng ch c?a chng ta cch ly, ?nh ??p, b?t mi?ng tr??c c? khi h? b? tuyn n hay th?m ch tr??c khi ra tr??c ta. Ti bi?t chng ta ? dng sai v? l?c. Nh?ng ??u tranh ch?ng m?t nh n??c v? l?c th ph?i dng ??n v? l?c“.

Nh?ng b?n c? c?a h?n, hi?u r?ng Jrg ? kin quy?t ?i ch? h?n ph?i m?i c? nh chnh tr? Marko Hahn, k? ? nhanh chng tun ra nh?ng bi di?n v?n r? d?i v? vi?c c?ng tc v?i nh?ng k? kh?ng b? theo ??o H?i v mu?n Jrg tr? l?i v? tr tin phong c?a cu?c cch m?ng. V b?t ch?p m?i kh?n kho?n thc gi?c Jrg v?n khng h? ?n n?n h?i l?i v? nh?ng t?i c c?a mnh. V?n ? t?ng l cc c?m tnh vin c?a RAF, h? th?a bi?t r?ng d Jrg c t? tin bao nhiu th nh?ng ?i?u h?n ?ang cn nh?c t?ng t?ng l?i ?? di?n thuy?t hng h?n c?ng ? l nh?ng t??ng ng??i ta ? ni cch ?y ba m??i n?m. H? hi?u l h?n mu?n ?p tr? ng??i con trai, k? ? xu?t hi?n v t?n cng h?n quy?t li?t b?t ng? trong b?a ti?c cho m?ng ngy v? c?a ng b?.

Ti ch? mu?n ni thm m?t ?i?u n?a thi. Ti bi?t mnh ? ph?m sai l?m. Ti khng mong ??i cc b?n tn thnh nh?ng ?i?u ti ? lm, hay th?m ch cho r?ng nh n??c v x h?i nn ??i x? cng b?ng h?n v?i chng ta. Ti ch? mu?n c ???c s? tn tr?ng cho m?t ng??i ? hy sinh m?i th? v m?t ?i?u t?t ??p, l?n lao v ? ph?i tr? gi v nh?ng sai l?m c?a anh ta. Ng??i khng bn r?, khng c?u xin, khng nh?n l?i cho mnh m?t ci g. Ti ch?a t?ng th?a hi?p v?i pha bn kia, ch?a t?ng xin ???c h??ng ??c n, ch?a t?ng c?u c?nh g trong t. Ti ch? vi?t ??n xin n x r?i ???c ng??i ta ch?p thu?n. Hm qua chng ta ? ni chuy?n ny r?i. Ti khng cn nh? ???c t?t c? m?i chuy?n. Ti ? qun vi?c ny, vi?c kia. Nh?ng ti ? tr? gi cho m?i chuy?n r?i. ??y, ??y l nh?ng ?i?u ti mu?n ni v?i m?i ng??i.

Trong c?t truy?n th?m ??m khng kh bi k?ch gia ?nh c?a Nh?ng ngy cu?i tu?n, Bernhard Schlink ? kho lo l?ng vo s? ki?n kh?ng b? Ta thp ?i vo ngy 11 thng 09 ? n??c M? v bi di?n v?n c?a ngi T?ng th?ng CHLB ??c v? vi?c k l?nh n x cho nhn v?t c?a mnh. Ti ? xem xt t?ng tr??ng h?p – gi?i truy?n thng ? ??a tin v? vi?c ny v c?ng ? g?p t?ng ng??i m?t. C? ba ? khp l?i qu kh? c?a mnh. Khp l?i m?t qu kh? trong khi cu?c ??i ch? g?m qu kh? ? v t t?i khng ph?i d? dng, c? ba c?ng th?y khng d? dng. Hm qua, c m?t ng??i trong b?n h? ??a ra m?t tuyn b? bo ch m chng ta ??c ???c hm nay. Trong ? ti ??c th?y ???c n? l?c khp l?i qu kh? v ??ng th?i v?n mu?n gi? n l?i trong ti?u s? c?a b?n thn ng??i ?. Ti l?y lm ti?c cho thng co ny. Nh?ng ti hi?u r?ng m?t ng??i qu? th?i gian khng cn nhi?u, mu?n cu?c ??i c m?t ngh?a no ?, s? c? g?ng m?t cch v v?ng, ??y mu thu?n nh? v?y, c?ng nh? anh ta t?ng d?n v?t gi?a vi?c xin ???c n x v ??ng ng?nh ph?n ??i ??n cng. (Tr. 202 – NNCT)

Nghe di?n v?n c?a T?ng th?ng, b?n b c?a Jrg bi?t th?a l ng ?ang ni ??n ci thng co bo ch ch?a ch?t s? ngoan c? c?a h?n. Th?t ra, khng ai bi?t Jrg ? b? ung th?. V h?n ? th nh?n v?i ch? gi mnh. “Ung th? tuy?n ti?n li?t. Em khng ln ???c n?a, ?i ti?u khng t? ch? ???c. Em nn k? chuy?n ? cho m?t ph? n? nghe ch?ng?”. V h?n ? ni v?i Marko Hahn khi bi?t r?ng y v?n cho cng b? ci thng co bo ch s?c mi tuyn chi?n c?a h?n – k? v?a ???c h??ng s? n x c?a nh n??c. Ti khng trch c? g c?u c?, Marko ?, c?u khng gieo vo ??u ti nh?ng ngh? ?, t? ti t??ng v?y thi. Trong ??n xin n x ti v?n by t? quan ?i?m. Trong cu?c ni chuy?n v?i t?ng th?ng Lc ? ti v?a m?i nh?n ???c k?t qu? ch?n ?on di c?n, ng ?y b?o, chuy?n ? ch? ng ?y v ti bi?t thi, lc ? th ti bu?t mi?ng. L ra th ti ph?i b? b?n ch?t t? hai m??i l?m n?m tr??c kia.

Christina v?n ??ng bn c?nh, ??t tay ln vai h?n. “H?i ? ch? ? ch? ?i?m em ?? ng?n khng cho chuy?n ? x?y ra. Ch? lo l?ng cho em qu khng ch?u n?i. Lc ? ch? ngh? mnh nui d?y em mnh l?n ln khng ph?i ?? c?nh st b?n ch?t n. ?? b?n thn em m?t ngy no ? s? th?y vui m?ng v mnh v?n cn ?ang s?ng. Gi? em khng th?y vui, ch? r?t xin l?i em. Xin l?i em v m?i chuy?n, v ch? ph?n b?i em v s? v?n lm th?, v em b? ung th? v khng mu?n s?ng n?a v v nh?ng ngy cu?i tu?n ny th?t l n?ng n?. Ch? khc Vai ch? rung ln – m?i s? th?t kinh kh?ng, khng l?i thot. H?n p ??u vo tay ch?. (Tr. 206 – NNCT)

V d??ng nh? m?i gnh n?ng t?i l?i m ch? ngh?a kh?ng b? ??c ? di truy?n t? th? h? ny sang th? th? h? khc ? v ?ang ???c ha gi?i ?? cu?c s?ng chung c?a dn t?c ??c khng cn b? th?t b?i v nh?ng t?i l?i. T?i l?i c th? ???c n x ?? qun ?i thay v b? k?t t?i ?? tr?ng ph?t. ? chnh l m?t lu?n ?? trong ti?u thuy?t ??ng th?i c?ng l m?t ha gi?i b?t thnh trong ??i s?ng?

5. C th?t l ch? ngh?a kh?ng b? ? ??c ? co chung?

V?i nh?ng ??ng ??i m?t th?i trong Nh?ng ngy cu?i tu?n, Jrg l m?t nhn v?t v?a c s?c ht v?a c s?c ??y. V?i h?, ci th?i oanh li?t c?a RAF ? qu xa x?m n?u khng ni l ? b? r? b?, b? qun lng v d??ng nh? n ? ch? cn l m?t k ?c ung th?. B?i, khi g?p l?i h?u h?t h? ??u ? thu?c v? l?p ng??i ?ang thnh ??t ? ?? tu?i trn d??i su m??i, h?u h?t ? hi lng ha nh?p v?i ??i s?ng t? s?n m h?i tr? h? ? t?ng c?m ght.

Tuy nhin d qu kh? kh ch?t v khng th? s?ng l?i th n v?n l m?t bng ma. C m?t th?i t? ch?c kh?ng b? RAF ? t?ng g?n b v cng m?t thi?t v?i chnh quy?n CHDC ??c. Cho nn bt l?c Bernhard Schlink th?t ?ng khm ph?c. Ti ? ??c Ng??i ??c, ? xem phim Ng??i ??c. Ti ? th? hi?n s? ng??ng m? c?a mnh b?ng ti?u lu?n Bernhard Schlink m?t ng??i ??c ki?t xu?t.

Qu? th?t, trn v?n ?n ??c ???ng ??i hi?m c m?t nh v?n no c m?t s?c th?u th? l?n ?? ?? ??i di?n vo n?i ?au mang t?m qu?c h?n trong ch? ?? t?i c ???c truy?n ki?p t? th? h? ny sang th? h? kia c?a dn t?c ??c. V?i Nh?ng ngy cu?i tu?n, ng l k? ? ??c ra n?i ?au r?t ??c c?a chnh mnh cng v?i bi k?ch c?a nh?ng ng??i cng th?i khi ng ??i di?n khng ch? v?i ch? ngh?a kh?ng b? ? ??c. Khng ph?i ng?u nhin m ng ?? cho c gio Ilse ?au ?u v?i t?ng trang b?n th?o vi?t v? cc s?c thi tm linh khc nhau c?a nh?ng k? kh?ng b? RAF trong m?i lin t??ng bi th??ng t?i nh?ng n?n nhn nh?y kh?i ta thp ?i trong ngy 11.09.2001 ? M? ?? c c c? h?i ng?m ngh? v? ch? ngh?a kh?ng b? ??c trong ci nhn ton c?u. Khng ph?i ng?u nhin m tinh th?n chnh lu?n trong l?i pht bi?u c?a T?ng th?ng CHLB ??c ? ???c Bernhard Schlink ?anh thp miu t?: “ng ni ??n ch? ngh?a kh?ng b? ? ??c trong nh?ng n?m t? b?y m??i ??n chn m??i, v? nh?ng k? th? c ??n cc n?n nhn, v? cc thch th?c v vi?c gn gi? nh n??c php quy?n t? do, v? ngh?a v? tn tr?ng v b?o v? nhn ph?m Con ng??i. Ngh?a v? ny khi?n nh n??c ph?i ???ng ??u m?nh m? v?i nh?ng k? t?n cng nh n??c v cng dn c?a n. Ngh?a v? ny c?ng lm nh n??c ?? m?nh m? ?? gi? ch?ng m?c khi b?o v? tr?t t? c?a mnh, v khi khng cn nguy hi?m no n?a, s? ch?m d?t cu?c chi?n ??u. M?c ?ch t?i h?u lun l th?a mn yu c?u v ha gi?i. Hi?n c ba tn kh?ng b? ?ang ng?i t. ng ? n x cho c? ba. ng mu?n ??a ra m?t tn hi?u l ch? ngh?a kh?ng b? ??c v nh?ng c?ng th?ng r?n n?t trong lng x h?i m n ?i km gi? ? co chung. Tr??c m?t chng ta gi? ?y l nh?ng l?i ?e d?a m?i, k? c? nh?ng ?e d?a kh?ng b? chng ta mu?n ???ng ??u b?ng cch th?a mn yu sch v ha gi?i. (Tr. 201-202 – NNCT)

Ngi bt s?c s?o c?a ng ? lm ch? ???c nhi?u tr?ng hu?ng tm l ph?c t?p, d?n d?t cu chuy?n theo dng s?ng ???ng ??i nh?ng v?n m th?m k?t n?i n v?i g?c r? m?t thi?t c?a m?t qu kh? u t?i ??n ?au b?ng m?t ngh? thu?t ch? ngh?a c ??ng, m?ch l?c; v?a km nn tinh t? v?a bng n? k?p th?i; khi th chnh lu?n ?anh thp lc l?i t? s? tr? tnh lm cho ??c gi? d?n d th?u hi?u v th?m tha thng ?i?p m ng mu?n trnh b?y trong nh?ng a v? ??t bi?n c?a nh?n th?c ??ng th?i v?i nh?ng xc ??ng xa xt c?a ??i th??ng.

V?i nh?ng pht bi?u c?a v? T?ng th?ng h? c?u, Bernhard Schlink ?u mu?n nh?ng ng??i cng th?i ch? ??i di?n v?i ch? ngh?a kh?ng b? ? ??c. ??ng tr??c nh?ng l?i ?e d?a m?i, ??c gi? c?a ng c quy?n nghi ho?c: C th?t l ch? ngh?a kh?ng b? ? ??c ? co chung?

6. S? ha gi?i t?m th?i c?a tr tu? ??c ??i v?i ch? ngh?a kh?ng b?

K? gi?t ng??i ? tr? thnh khch qu trong Nh?ng ngy cu?i tu?n nh? th? no?

Nh?ng ngy cu?i tu?n hay l ba ngy phiu du vo tm s? c?a nh?ng k? kh?ng b? ?

Nh?ng ngy cu?i tu?n v ch? ngh?a kh?ng b? nh? l kh?i ung th? th? k??

Nh?ng ngy cu?i tu?n v nh?ng tn t?i ph?m ??ng trong m?a?

T?i sao ??a con trai ? tr? thnh nh nghin c?u l?ch s? ngh? thu?t vo ??u th? k? 21, trong Nh?ng ngy cu?i tu?n l?i k?t t?i ng b? st nhn thu?c th? h? 68 c?a mnh c?ng c ??c v tn nh?n khng khc g nh?ng lo gi ??c Qu?c X th?a tr??c?

B?i Bernhard Schlink l m?t nh v?n ??c ph?c t?p v s?c s?o nh?t m ti ???c ??c. Cho nn, ? l nh?ng cu h?i c s?c d?ng ??ng tm tr nh?ng ??c gi? am hi?u l?ch s? pht tri?n c?a RAF. ??c bi?t, v?i nh?ng ai ?ang hoang mang tr??c nh?ng thch ?? m?i c?a ch? ngh?a kh?ng b? trn ph?m vi ton c?u th s? t? v?n l?i cng d? t?o thnh nh?ng v?c xoy l??ng tri. Nh?ng ngy cu?i tu?n hay l s? ha gi?i t?m th?i c?a tr tu? ??c ??i v?i ch? ngh?a kh?ng b?? Nghi v?n ?y mang l?i m?t hm l??ng chnh lu?n ??m ? lm cho Nh?ng ngy cu?i tu?n** c gi tr? gi?i tr cao c?p khi cc t??ng ? tr? thnh tr ch?i l th b?i ngh? thu?t ti?u thuy?t.

H N?i – Luang Prabang – Berlin 03.- 04.2014

*Danh tnh c?a hai k? kh?ng b? n?i ti?ng thu?c th? h? th? nh?t c?a RAF. Nhn v?t Joerg trong ti?u thuy?t r?t gi?ng v?i s? ph?n c?a nguyn m?u Chritian Klar. ?i?u khc l trong th?c t? th T?ng th?ng CHLB ??c ? bc ??n xin n x c?a Chritian Klar. (Ch thch c?a TD)

Th? D?ng g?i V?n Vi?t

………………………………..

**Ti?u thuy?t Edition VIPEN xu?t b?n v pht hnh t?i ??c v EU vo trung tu?n thng 05 n?m 2014 theo h?p ??ng chuy?n nh??ng b?n quy?n gi?a NXB Diogenes & Buchverlag VIPEN

Nguyn b?n ti?ng ??c: Das Wochenende. Tc gi?: Bernhard Schlink.

Ng??i d?ch: Th? D?ng & Thin Tr??ng. Bin t?p: Ban bin d?ch VIPEN.

Thi?t k? ba: H?a s? Tr?n V? Uyn. Trnh by sch: Tr?n V?.

ISBN: 978-3-945257-08-1. Ba 4 mu, sch dy 250 trang.

Gi bn 14,90 Euro/1 cu?n.

B?n ??c t?i ??c v EU c th? chuy?n ti?n vo ti kho?n c?a VIPEN v thng bo ??a ch? c nhn t?i email: the.dung@vipen & peter.knost@berlin.de, sch s? ???c chuy?n t?i t?n tay b?n theo ???ng b?u ?i?n.

Ti kho?n c?a Edition VIPEN:

Konto-Nr.: 6603222106 – BLZ: 100 50 000 – Bank: Berliner Sparkasse

Ngoi ra ??c gi? c th? mua sch qua www.amzone.de

Text Box: Ti?u thuy?t

Text Box: BERNHARD SCHLINK

Comments are closed.