Trung tâm Minh triết kính mời tham gia kỷ niệm 110 năm Đông Kinh Nghĩa Thục

TRUNG TÂM MINH TRIẾT

Thư Mời

Chúng tôi gởi lá thư này, tới các nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, tới các doanh nhân, tới các anh chị thanh niên, sinh viên, các nhà lãnh đạo ở trung ương và địa phương, tới các cơ quan và tổ chức khoa học, văn hóa, giáo dục của nhà nước và của xã hội ở nước ta, để mời gọi tham gia kỷ niệm “110 Năm Đông Kinh Nghĩa Thục (1907-2017)-Cuộc Quốc gia Khởi Nghiệp Đầu Thế kỷ XX”.

Tháng 3 năm 1907,Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT) khởi đầu ở Hà Nội, mở ra một phong trào văn hóa cứu nước, có ý nghĩa cách mạng to lớn, nhằm giành lại Độc lập, chấn hưng và phát triển Đất nước theo trào lưu của văn minh hiện đại của nhân loại. Thực dân Pháp đã đàn áp tàn bạo, đóng cửa Nghĩa Thục và đày những nhà ĐKNT ra Côn đảo.

Tuy chỉ hoạt động chưa đầy một năm, nhưng ĐKNT đã để lại những giá trị văn hóa và tư tưởng về khát vọng của dân tộc Việt Nam giành độc lập, hiện đại hóa và dân chủ hóa Đất nước và xã hội. Những quan niệm hình thành nên triết lý của ĐKNT về một nền chính trị dân chủ, dân quyền, một nền kinh tế có công, nông, thương, tín hiện đại để quốc dân có quyền làm chủ “sản nghiệp”, có luật pháp bảo vệ…, một nền văn hóa giáo dục tiên tiến, coi trọng thực học, thực nghiệp, để “mở trí khôn cho dân”, “học làm người , làm quốc dân”, với phương châm “Á Âu chung lại một lò. Đúc nên nhân cách mới cho là người” v…v, ngày nay xem lại càng thấy tính tiên tiến, nhân văn, dân tộc và dân chủ, rất hợp thời.

Học hỏi tinh thần, tư tưởng của ĐKNT, đem kết hợp với những kiến thức và kinh nghiệm của nhân loại hiện nay, chúng ta có thể thấy sáng tỏ con đường chấn hưng và phát triển Đất nước hôm nay, thấy rõ một nhân cách con người mới rất cá nhân lại đầy một tinh thần cộng đồng, trách nhiệm xã hội đẹp đẽ. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng cuộc kỷ niệm này, mọi người nên tham gia.

Xin hãy tổ chức khắp nơi những cuộc tọa đàm, hội thảo, xin đọc lại, trình bày lại lịch sử của ĐKNT, đọc những áng văn của ĐKNT qua văn bản in nhất là qua mạng tin học, như “Văn Minh Tân học Sách”, “Tân đính Luân lý Giáo khoa Thư”. Các nhóm văn hóa ở các địa phương, những nhóm khởi nghiệp xin hãy tìm ở ĐKNT những giá trị, góp vào năng lượng tinh thần cho công việc hôm nay.

Mong rằng Thủ tướng đang muốn có Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hai ông Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa, các ban Tuyên giáo, nhận thức ý nghĩa cao quý của ĐKNT, có chủ trương tham gia và tạo mọi điều kiện mời gọi xã hội tổ chức thật rộng khắp cuộc kỷ niệm này.

Trung Tâm Minh Triết đã họp Hội đồng học thuật bàn chương trình kỷ niệm, với chủ đề như đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ phối hợp với những tổ chức khoa học, văn hóa, những nhà nghiên cứu để tổ chức nhiều sinh hoạt tọa đàm học thuật, và sẽ tổ chức một hội thảo nghiêm túc với chủ đề như đã nêu trên, vào giữa năm, sẽ có thông báo riêng. Chúng tôi mời gọi các học giả, các bạn trẻ viết cho chúng tôi những tham luận theo những chủ điểm sau:

-ĐKNT định hình cho một cuộc Quốc gia khởi nghiệp đầu thế kỷ XX để xây dựng Đất nước độc lập, hưng thịnh, phát triển, hiện đại hóa và dân chủ hóa.

-Lý tưởng của ĐKNT về một nền chính trị dân chủ dân quyền.

-Mở thực nghiệp, xây dựng nền kinh tế có công, nông, thương, tín hiện đại.

-Phấn đấu cho một nền văn hóa, giáo dục nhân văn, tiên tiến, khai phóng để “hóa dân, cường quốc”.

-Nhân cách cao quý của các tiên hiền giáo thụ ĐKNT.

-ĐKNT, cảm hứng từ cuộc Minh Trị Duy tân và Khánh ứng Nghĩa thục Nhật Bản.

(Trong từng chủ điểm xin liên hệ tới tình hình cụ thể trong từng lãnh vực để góp vào việc làm sống lại những triết lý mà tiền nhân để lại.)

Xin gởi bài viết và tham luận cho TT, theo địa chỉ:

Email: maiminhtriet@gmail.com

Thư bưu điện: TT Minh Triết – 26/40 Phố Kim Hoa Hà nội. Hoạc liên hệ điện thoại 0906141259.

Bài viết và tham luận sẽ được đăng lên trang mạng <thonminhtriet.com> và cho một kỷ yếu của Hội thảo. Chân thành mong được sự tham gia và hợp tác của tất cả các bạn ở trong và ngoài nước với Trung Tâm cho sự thành công của cuộc kỷ niệm. Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết nhân kỷ niệm 105 Năm ĐKNT: “Cảm nhận giá trị Minh triết của ĐKNT” để tham khảo.

Kính xin các báo, đài, các trang mạng xã hội và các blog cá nhân giúp đăng tải Thư này để đông đảo những người quan tâm đến văn hóa và vận mệnh của Dân Nước được tường.

Kính cẩn mở đầu cuộc kỷ niệm.

Hà Nội ngày Nguyên tiêu 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu-2017

Nguyễn Khắc Mai-GĐ Trung tâm.

Comments are closed.