KIẾN NGHỊ KHÔNG THÔNG QUA DỰ THẢO LUẬT AN NINH MẠNG

(văn bản trên change.org và có bổ sung theo góp ý của cộng đồng FB)

Tổng công 7 tổ chức, 670 cá nhân ký tên. Trên mạng change.org đã có 51.000 chữ ký.

Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Việt Nam

Chúng tôi, những công dân Việt Nam đang sống trong và ngoài nước, đồng kiến nghị các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng vào ngày 12/06/2018 tới đây.

Chúng tôi nhận thấy các điều khoản đề xuất trong Dự thảo Luật An ninh mạng không thể hiện được các phương pháp hợp lý để bảo đảm an ninh trên mạng của Nhà nước và người dân. Thay vào đó, Dự thảo Luật này lại tiềm ẩn khả năng vi phạm các quyền căn bản của công dân, cụ thể như sau:

Xâm phạm quyền riêng tưquyền bí mật thư tín do nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xác thực thông tin người dùng, và cung cấp nó cho cơ quan chấp pháp khi có yêu cầu mà không thông qua tòa án. Như vậy, cơ quan chấp pháp sẽ có quyền yêu cầu cung cấp thông tin người dùng bất cứ lúc nào, mà không cần phải chứng minh cá nhân đó có vi phạm pháp luật hay không. Điều này tạo ra rủi ro lớn xâm phạm vào quyền riêng tư của cá nhân. Trong khi đó, chuẩn mực của nhà nước pháp quyền là quyền tự do của cá nhân nếu bị tước đi thì phải do toà án quyết định, cho dù là cá nhân phạm tội.

Cản trở quyền tự do ngôn luận khi nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xoá thông tin đăng tải trên mạng nếu thông tin bị xác định là “xấu”, “độc” theo yêu cầu của cơ quan chấp pháp và lưu vết thông tin đó để cung cấp cho cơ quan chấp pháp. Trong khi đó các loại thông tin xấu được liệt kê rất mơ hồ, không có quy định hay thủ tục cụ thể để công dân có cơ hội bảo vệ ý kiến của mình trong một quy trình công bằng và minh bạch.

Tước đi quyền sử dụng internet khi nhà cung cấp dịch vụ mạng phải không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải lên mạng một số loại thông tin có nội dung xấu theo luật. Như vậy, chỉ cần cơ quan quản lý cho rằng một tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin bị cho là “xấu”, “độc”, thì đã có thể bị tước đi quyền sử dụng internet, trong khi đây là quyền cơ bản của con người trong thế giới hiện đại và không thể bị tước bỏ.

Những điều khoản như thế rõ ràng là trái với Hiến pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn thế nữa, Dự thảo Luật còn tạo nguy cơ tác hại đến môi trường kinh doanh, đầu tư, làm suy giảm sự phát triển kinh tế, không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam.

Kết luận

Vì những lý do trên, chúng tôi kiến nghị các vị Đại biểu Quốc hội

1.     Không thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng lần này;

2.     Và đề nghị Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng một Dự thảo Luật An ninh mạng mới theo hướng đảm bảo an ninh trên mạng một cách hợp lý, mà không kiểm soát vô lý và xâm phạm các quyền của người dân và tác hại đến sự phát triển kinh tế.

Chúng tôi tin rằng các Đại biểu Quốc hội, với tư cách là người đại diện của nhân dân, sẽ lắng nghe ý kiến từ người dân để có thể có được một Luật An ninh mạng đúng đắn, phù hợp lợi ích của đất nước, của nhân dân, theo đúng chuẩn mực quốc tế trong thời đại công nghệ 4.0

Petition to urge Vietnam’s Parliament not to approve Bill on Cyber Security

To: Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan of Vietnam’s National Assembly and its members

We, Vietnamese citizens living in the country and abroad, urge all the members of the country’s highest legislative body, the National Assembly, not to approve the draft Law on Cyber ​​Security which is scheduled on June 12, 2018.

We find that the proposed provisions of the draft Law on Cyber ​​Security do not contain reasonable methods to ensure online security of the State and the people. Instead, the draft law has the potential to violate the basic rights of citizens, as follows:

Infringes people’s privacy and confidentiality, as the bill requires Internet Service Providers to verify users’ personal information and provide this information to authorities upon request without being approved by courts. As such, the law enforcement agencies shall have the right to request supply of user’s information at any time, without the need to prove that the individual has violated any law. This poses a major risk of infringing individual privacy. Meanwhile, the rule of law states that the deprivation of freedom of an individual must be decided by the court only, even if the individual is guilty.

The draft aims to limit the freedom of expression when it requests Internet Service Providers delete information posted online if the information is identified as “bad” or “malicious”, as well as request Internet Service Providers to keep traces of Internet users and hand them over to authorities. Meanwhile, “bad information” is weakly defined and there are no specific rules or procedures which citizens can use to defend their opinions in transparent and fair procedures.

The bill states that Internet Service Providers are requested not to provide or stop providing telecommunication, Internet services and value-added services to organizations and individuals that publish information with “bad” content. So when regulators determine that an organization or individual is publishing information deemed “bad” or “malicious,” the organization or the individual will be deprived the right to use the Internet, which is one of the basic human rights in the modern world and cannot be deprived.

Conclusion

For the above reasons, we urge all the members of Vietnam’s National Assembly

1. Not approve this draft Law on Cyber ​​Security;

2. Request the Government and related agencies to build a new Law on Cyber ​​Security which can ensure security of the Internet in a reasonable manner without infringing upon the rights of the people.

We believe that the legislators, in their capacity as representatives of the people, will listen to people’s opinions when debating and approving a law which would violate the people’s rights and affect citizens’ freedom.

Pétition pour exhorter le Parlement vietnamien à ne pas approuver le projet de loi sur la cybersécurité

A: Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam et ses membres

Nous, citoyens vietnamiens vivant dans le pays et à l’étranger, exhortons tous les membres de la plus haute instance législative du pays, l’Assemblée nationale, à ne pas approuver le projet de loi sur la cybersécurité qui est programmé le 12 juin 2018.

Nous constatons que les dispositions proposées par le projet de loi sur la cybersécurité ne contiennent pas de méthodes acceptables afin d’assurer la sécurité en ligne de l’État et du peuple. Au lieu de cela, le projet de loi possède des potentialités pour violer les droits fondamentaux des citoyens, comme suit :

Violation de la vie privée des personnes et de la confidentialité, car le projet de loi oblige les fournisseurs de services Internet à vérifier les renseignements personnels des utilisateurs et à fournir cette information aux autorités sur demande sans être validé par les tribunaux. En tant que tel, les organismes d’application de la loi ont le droit de demander la délivrance de l’information de l’utilisateur à tout moment, sans la nécessité de prouver que l’individu a violé la loi. Cela pose un risque majeur d’atteinte à la vie privée des particuliers. Pendant ce temps, la règle de droit stipule que la privation de liberté d’un individu doit être décidée par le tribunal seulement, même si l’individu est coupable.

Le projet vise à limiter la liberté d’expression lorsqu’il demande aux fournisseurs de services Internet de supprimer les informations postées en ligne si l’information est identifiée comme “mauvaise” ou “malveillante”, et de demander aux fournisseurs de services Internet de garder les traces des utilisateurs. De les remettre aux autorités. Pendant ce temps, les «mauvaises informations» sont insuffisamment définies et il n’existe pas de règles ou de procédures spécifiques que les citoyens peuvent utiliser pour défendre leurs opinions dans des procédures transparentes et équitables.

Le projet de loi stipule que les fournisseurs de services Internet sont priés de ne pas fournir ou cesser de fournir des services de télécommunication, des services Internet et des « services à valeur ajoutée » aux organisations et aux individus qui publient des informations avec un contenu «mauvais». Ainsi, lorsque les régulateurs déterminent qu’une organisation ou un individu publie des informations jugées «mauvaises» ou «malveillantes», l’organisation ou l’individu sera privé du droit d’utiliser Internet, Internet qui fait parti des droits de l’homme fondamentaux dans le monde moderne et personne ne peut en être privé.

Conclusion

Pour toutes ces raisons, nous exhortons tous les membres de l’Assemblée nationale du Vietnam

1. N’approuvez pas ce projet de loi sur la cybersécurité;

2. Demandez au gouvernement et aux agences concernées d’élaborer une nouvelle loi sur la cybersécurité qui puisse assurer la sécurité d’Internet de manière raisonnable sans empiéter sur les droits de la population.

Nous croyons que les législateurs, en leur qualité de représentants du peuple, écouteront les opinions des gens lorsqu’ils débattront et approuveront une loi qui violerait les droits du peuple et affecterait la liberté des citoyens.

Danh sách ký tên Kiến nghị Quốc hội không thông qua luật An ninh Mạng (đợt 1, đến 22giờ ngày 9/6/2018)

7 tổ chức, 376 cá nhân

Tổ chức:

1. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nguyên Ngọc

2. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Lê Thân

3. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Nguyễn Quang A

4. Mạng Bauxite Việt Nam. Đại diện: Phạm Xuân Yêm

5. Khối Tự do Dân chủ 8406 ký tên. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải và Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

6. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải và Linh mục Nguyễn Công Bình.

7. Đom Đóm – Trung Tâm Âm Nhạc và Nghệ Thuật Thể Nghiệm. Đại diện: Kim Ngọc

Cá nhân:

1. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

2. Lê Thân, Cựu tù nhân chính trị Côn Đảo, cựu Tổng Giám đốc Công ty DRI Đà Lạt, cư trú tại Nha Trang

3. Nguyễn Quang A, TS Tin học, Hà Nội (đã ký trên change.org)

4. Hoàng Hưng, nhà thơ, Sài Gòn (đã ký trên change.org)

5. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris

6. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

7. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

8. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

9. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu xã hội, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt (đã ký trên change.org)

10. Ý Nhi, nhà thơ, Sài Gòn (đã ký trên change.org)

11. Trần Minh Thảo, nhà văn, Lâm Đồng (đã ký trên change.org)

12. Trần Thanh Vân, KTS, Hà Nội

13. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội (đã ký trên change.org)

14. Nguyễn Đông Yên, GS Toán, Hà Nội

15. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội

16. Phạm Toàn, nhà giáo dục, Hà Nội

17. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Hà Nội

18. Phạm Anh Tuấn, dịch giả, Hà Nội

19. Võ Ngọc Ánh, cựu phóng viên Saigon Times Group, hiện sinh sống tại Tacoma, Washington, Hoa Kỳ

20. Dương Đình Giao, nhà giáo, Hà Nội

21. Trần Tiến Dũng, nhà thơ, Sài Gòn

22.‪ Nguyễn Viện, nhà văn, Saigon

23. Huỳnh Kim Báu, nguyên TTK Hội Trí thức Yêu nước TP HCM

‪24. Trần Hậu, cán bộ hưu trí, Hà Nội

25. Hoàng Giáp Tôn, Perth, WA, Hoa Kỳ

26. Phan Trọng Văn, hoạ sĩ, Sài Gòn

27. Bửu Nam (Trần Hoàng Phố), PGS-TS Ngữ văn, Huế

28. Vương Trung Hiếu, viết sách báo tự do, Cần Thơ

29. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, Sài Gòn

30. Trần Ngọc Vương, GSTS Ngữ văn, Hà Nội

31. Văn Công Mỹ, Saigon

32. Trần Kỳ Trung, nhà văn, Hội An

33. Angela Nguyen, S.E. Fremont, California USA

34. Trần Quốc Trọng, đạo diễn điện ảnh, Hà Nội

35. Phạm Thanh Sơn, Hà Nội

36. Lê Anh Hùng, nhà báo độc lập, Hà Nội

37. Nguyễn Vũ Bình, nhà báo, Hà Nội

38. Đỗ Thái Bình, Kỹ sư đóng tàu, Phó Chủ tịch Hội KHKT CN Tàu thủy VN, Ủy viên Ban CH Hội Biển Tp. HCM

39. Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu văn hoá, 3/7 Nguyễn Công Trứ, Huế

40. Nguyễn Sĩ Ninh, sinh viên, Hải Phòng

41. Bùi Mai Hạnh, nhà báo tự do, Melbourne, Australia

42. Nguyễn Bá Dũng, hưu trí, Hà Nội

43. Nguyễn Thị Hà, 96 Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

44.‪ Nguyễn Xuân Sơn, nhạc sỹ, Hà Nội

45. Qúy Nguyễn, Business Owner, Fort Worth, TX

‪46. Giáng Vân, nhà thơ, Hà Nội

47. Sue Nguyen, công dân, Sài Gòn

48. ‪Nam Dao NM Hung, GSTS Kinh tế, nhà văn, Quebec, Canada

49. ‪Doãn Hoàng Kiên, nghệ sĩ thị giác, Hà Nội

50. Đỗ Trọng Khơi, nhà thơ, Thái Bình

51. Nguyễn Văn Học, phóng viên báo chí, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

52. Hoàng Thị Hà, hưu trí, Thanh Xuân, Hà Nội

53.‪ Thiếu Khanh, nhà thơ, dịch giả, Sài Gòn

54.‪ Nguyễn Trọng Chức, nhà báo tự do, Sài Gòn

55.‪ Nguyễn Hoàng Phi, lao động tự do, Hải Phòng

56.‪ Hồ Minh Tâm, KTS, Sài Gòn-Hà Nội

56. Mai Sơn, viết văn – dịch thuật, Sài Gòn

57. Tiết Hùng Thái (Dịch giả Hiếu Tân), Vũng Tàu

‪58. Lê Vi, hoạ sĩ, Đà Nẵng

59. Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ), TS Sinh học, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

60. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, TP HCM

61. Hà Quang Vinh, hưu trí, Q.11 TP HCM

62. Bùi Thế Hùng, Hà Nội

63. Huỳnh Lê Nhật Tấn, Đà Nẵng

64. Nguyễn Văn Trung, Hà Nội

65. Hồ Bích Đào, hưu trí, TPHCM

66. Đinh Văn Long, nghề tự do, Hà Nội

67. Đặng Minh Liên, nhà nghiên cứu và sáng tác phim, hưu trí, Hà Nội

68. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada

69. Nguyễn Duy, nhà thơ, Sài Gòn

70. Hà Văn Thùy, nhà văn, Sài Gòn

71. Phạm Xuân Nguyên, nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội

72. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hà Nội

73. Nguyễn Khắc Mai, hưu trí, Hà nội

74. Vũ Nhật Khải, PGS TS, Hà nội

75. Huỳnh Nhật Hải, hưu trí, Dalat,

76. Huỳnh Nhật Tấn, hưu trí, Dalat

77. Nguyễn Đình Cống, Giáo sư ĐHXD, Hà Nội

78. Kiều Quốc Việt, Kỹ sư xây dựng, Phú Quốc

79. Trịnh Quốc Việt, Kỹ sư, Hà nội

80. Võ Bá Linh, hưu trí, Sài gòn

81. Nguyễn Hà Long, làm nông, Vị Xuyên Hà GIang

82. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà giáo, nhà văn, Hoa Kỳ

83. Nguyễn Cường, Kỹ sư, Hà Nội

84. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội

85. Lê Phú Khải, nhà báo, Sài Gòn

86. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp

87. Đồng Chuông Tử, nhà thơ, Bình Thuận

‪88. Phạm Lưu Vũ, nhà văn, Hà Nội

89. Đoàn Khắc Xuyên, nhà báo, Sài Gòn

90. Vũ Thư Hiên, viết văn, Pháp

‪91. Huỳnh Văn Hoa, nhà báo, dịch giả, Saigon

92. Nguyễn Tấn Cứ, nhà thơ, Sài Gòn

93. Phan Nguyên, họa sĩ, Sài Gòn

94. Trần Anh, làm thơ, Nha Trang

95. Đỗ Hoàng Diệu, nội trợ & viết văn, Hoa Kỳ

96. Tuấn Khanh, nhạc sĩ, Sài Gòn.

97. Mai Văn Tuất (Văn Ngọc Trà), California, Hoa Kỳ

98. Đỗ Trung Quân, nhà thơ, Sài Gòn

99.‪ Trần Hồ Dũng, nhà giáo, Sài Gòn

100. Đặng Văn Lập Kiến trúc sư về hưu

101. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ cello, Sài Gòn

102. Trần Thị Trường, nhà văn, Hà Nội

103. ‪Đinh văn Hương, Bác sĩ, Sài Gòn

104. ‪Trịnh Quốc Việt, Hà Nội

105. Lê công bằng, Q.8, sài Gòn

‪106. Bùi Thanh Thám, Sài Gòn

107. Trần Hoàng Minh, truyền thông, Sài Gòn

108. ‪Dương Trọng Chiến, Hà Nội

109. ‪Huỳnh Tấn Đạt, Vũng Tàu

110. ‪Huỳnh Lê Thanh Tâm, quận 9, Tp. HCM

111. Đinh Trần, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

112. Cao Thanh Nam, An Giang

113. Tạ Kim Mai, hưu trí, Nha Trang, Khánh Hòa

114. ‪Nguyễn Long, Hà Nội

115. ‪Lê Văn Hải, Kĩ sư, Đà Nẵng

116. ‪Trần Ngọc Vũ, Sài Gòn

117. Ngô Quang Hòa, Gò Vấp, Sài Gòn

118. Lê Hữu Nam, nhà văn, Sài Gòn

119. ‪Qui Cong Le, Sydney

120. ‪Dương Tấn Phước, Sài Gòn

121. Anthony Nguyễn, Hoa Kỳ

122. Nguyễn Trọng Tùng, Thanh Hoá

123. Trần thị Thạch Hà, Mississauga Ontario, Canada

124. Duong Uyen, Toronto, Canada

125. Châu Quang Phước, biên kịch, Sài Gòn

126. Lưu Văn Tân, Bình Thạnh, Sài Gòn

127. ‪Đinh Huỳnh Hiếu Nghĩa, Sài Gòn

128. Hien Tran, California, Hoa Kỳ

129. Nguyễn Ngọc Hân, Sài Gòn

‪130. Lê Quang Hoàng, giảng viên, Huế

‪131. Tạ Quang Linh, Sài Gòn

132. Nguyễn Quốc Trung. giảng viên, Sài Gòn

133. Hà Vũ, Sài Gòn

‪134. Nguyễn Thị Hà, Hà Nội

‪135. Vũ Minh Tú, Hà Nội

136. ‪Lê Văn Thành, Đà Nẵng

‪137. Phạm Hữu Thắng, giáo viên, Saigon

138. ‪Ngân Mai, Melbourne

139. ‪Nguyễn Thành, Sài Gòn

140.‪ Văn Thị Thuỷ, cựu giáo viên, Bình Thuận

‪141. Văn Thị Khinh, kinh doanh, Bình Thuận

142. ‪Phan Quang Thành, Sài Gòn

143.‪ Trần Huy Quang, nhà văn, Hanoi

144. Nguyễn Thụy Sơn, Đà Nẵng

145. Lê Quốc Bảo, nhân viên văn phòng, Sài Gòn

146. ‪Trần Văn Hoàng, Trảng Bom, Đồng Nai

147. ‪Anh Tran, Sài Gòn

148. ‪Phan Nguyễn Hoàng Nhơn, kinh doanh, Sài Gòn

‪149. Hoàng Minh, truyền thông, Sài Gòn

150. Hồ Thúy Ngân, Hội An, Quảng Nam

151. ‪Nguyễn Thị Hoài Thu, Nghệ An

152. ‪Hoang Vũ Trang Thuỳ, buôn bán, Sài Gòn

153. Ngô Văn Hoành, Quảng Trị

‪154. Đặng Anh Tuấn, họa sỹ, Hà nội

155. Võ Xuân Tòng, Hội viên Hội nhà văn, Hà Nội

‪156. Trần Bích thủy, giáo viên, Hà nội

‪157. Ngô Phương Anh, nội trợ, Đà Lạt

158. ‪Nguyễn Cường, Kỹ sư

‪159. Vũ Đức Cường, Bình Giang, Hải Dương

160. Lê Vĩnh Trương, kinh doanh, Sài Gòn

161.‪ Lê Văn Anh, Kỹ sư, Hà Nội

162. Nguyễn Hữu Thao, Sofia Bulgaria

163. ‪Ngô Đức Thao, Hà Tĩnh

164. ‪Nguyen Van Luong, Saigon

‪165. Vũ Anh Đào, Đài Bắc, Taiwan

166. Mai Thanh Sơn, TS, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

167. Lý Đợi, nhà thơ, Sài Gòn

168. Trần Đình Sử, GS TS Ngữ văn, Hà Nội

167. Nguyễn Thanh Hải, công dân, Sài Gòn

168.‪ Nguyễn Hoàng Ánh, Hà Nội

169.‪Trần Quang Diệu, Bình Định

170. ‪Đinh Ngọc Hoa, nhà giáo, Sài Gòn

171. Nguyễn Thanh Ngân, TP HCM

‪172. Trần Thị Ngọc Sương, Sài Gòn

173. Hồ Thị Ảnh Nguyệt, Quảng Ngãi

174. Đinh Thị Bích Ngọc, Sài Gòn

‪175. Nguyễn Hương Lan, Hà Nội

176. Lê Anh Hoài, nhà văn, Hà Nội

177. Vũ Thị Sam, Hà Nội

178. Vũ Cường, Hà Nội

178. ‪Nguyễn Thị Lan, kinh doanh, Mộc Châu, Sơn La

178. Nguyễn Duy Việt, Quảng Ngãi

‪179. Mã Lam, nhà thơ, Sài Gòn

180. Lê Nguyễn Hoàng, nhân viên bán hàng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

‪181. Phạm Quốc Thắng, Kiến trúc sư, Sài Gòn

182. Vũ Ngọc Trâm, Hà Nội

‪183. Nguyễn Huy Thông, nhân viên văn phòng, Sài Gòn

184. Nguyễn Trinh Thi, nhà làm phim, Hà Nội

185. ‪Vũ Cường, Hà Nội

‪186. Nguyễn Thị Kim Liên, kinh doanh, TP Hồ Chí Minh

‪187. Lê Minh Thuận, nhà sưu tầm sách xưa, TP HCM

‪188. Trần Bích, TP HCM

‪189. Đoàn Thanh Giang, dân oan tỉnh Đồng Nai

‪190. Ngô văn Hiền, Kỹ sư xd, Sài Gòn

‪191. Nguyễn Hùng Lân, họa sĩ, Sài Gòn

192. Nguyễn Xuân Lưu, viết nhạc, Saigon

‪193. Phan Gia Thành, buôn bán, Sài Gòn

194. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nha Trang, Khánh Hòa

195. ‪Hà Oanh, cựu phóng viên báo Hà Nội mới

196. ‪Lê Văn Trường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

‪197. Nguyễn Thị Hường, Đà Nẵng

‪198. Duc Hanh Nguyen, Kỹ sư, Hà Nội

199. Hoàng Ngọc Tú, nghệ sĩ, Sài Gòn

200. Thạch Trung Tuệ Nguyên, biên tập tạp san Tagalau người Chàm Ninh Thuận

201. Đỗ Thị Kim Ngân, hưu trí ở khu tập thể Văn Chương, Hà Nội

‪202. Huỳnh Thị Thu Đông, kinh doanh, Quảng Nam

‪203. Nguyễn Thị Tâm, Hải phòng

‪204. Vũ Kim Thanh, nhà thơ, Anh quốc

‪205. Lê Thị Hằng (nhà thơ Lê Ngân Hằng) nhà nghiên cứu ngôn ngữ xã hội học, nhà văn ( Gđ Eva Lời Vàng) Hà Nội

206. Nguyễn Hồ Ái Thanh, Đà Nẵng

207. Trần Xuân Chung, kinh doanh, Bình Dương

208. Nguyễn Lê Thuỳ Dương, Kỹ sư, Sài Gòn

209. Kim Ngọc, nhạc sĩ, Hà Nội

210. Nguyễn Mạnh Khoa, Sài Gòn

211. Nam Tran, Pleiku Gia Lai

212. Như Quỳnh de Prelle, nhà thơ, nhà làm phim, Bỉ (đã ký trên change.org)

213. Đỗ Hữu Đức, Dược sĩ, Hà Nội.

214. Kim Anh Hoàng, cán bộ hưu trí, Ba Đình, Hà Nội

215. Lâm Thanh Phan, Q. 10, Tp HCM.

216. Hoang Thanh Tung, hưu trí, Hà Nội

217. Phạm Duy Hiển, dịch giả, Vũng Tầu

218. Ngô Đức Thao, Hà Tĩnh

219. Đào TIến Thi, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

220. Nguyen Van Luong, Sài Gòn

221. Nguyễn Kim Thái, hưu trí, Quảng Ninh

222. Đinh Ngọc Hoa, nhà giáo Sài Gòn

223. Thi Ngan Thanh Bui, nội trợ, Cần Thơ

224. Nguyễn Linh Đan, tự do, Sài Gòn

225.  Nguyễn Thành Kiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

226. Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, dân đen Sài Gòn

227. Trương Hoài Thu, giáo viên, Hà Nội

228. Nguyễn Duyên, Hải Phòng

229. Nguyễn Thực, giáo viên, Hà Nội

230. Phạm Hương, gíao viên hưu trí, Sài Gòn

231. Lê Văn Cát, Kỹ sư về hưu, CHLB Đức.

232. Đoàn Ngọc Thắng, Sài Gòn

233. Nguyễn Văn Phi, sinh viên, Hà Nội

234. Dương Văn Minh, Giám đốc công ty phát triển công nghệ, Thanh Xuân, Hà Nội

235. Lê Nam Phùng, sinh viên, Hà Tĩnh

236. Phan Cao Thiện, lao động tự do, Quảng Trạch, Quảng Bình

237. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Đà Lạt

238. Nguyễn Đức Long, lao động tự do, Ba Đình, Hà Nội

239. Nguyễn Hồng Anh, Thạc sĩ, TP.HCM

240. Lê Quang Pháp, Kỹ sư xd, Hà Nội

241. Vũ Trọng Khải, PGS.TS, chuyên gia độc lập về chính  sách nông nghiệp, TP HCM

242.Tô Lê Sơn, Kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

243. Thuỳ Linh, nhà văn, Hà Nội

244. ‪Đào Đình Tân, nghề nghiệp tự do, Ninh Giang, Hải Dương

‪246. Khưu Tuyết Hương, Cần Thơ

247. Phạm Trần Khoa, Sài Gòn

‪248. Nguyễn Ngọc Anh, phố Huế, Hà Nội

‪249. Vương thị Chinh (đã ký trên change.org)

‪250. Phạm Quang Vũ (đã ký trên change.org)

251. Lê Anh Tuấn, Hải Phòng (đã ký trên change.org)

252. Nguyễn Đức Lão, Lâm Đồng (đã ký trên change.org)

253. Nguyễn Bảo Huy, kinh doanh tự do, Sài Gòn

254.  Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, viết báo, dịch thuật, sống tại Berlin, CHLB Đức

255. Nguyễn Thị Phụng, phó thường dân, Q11 Tp. HCM

256. Trương Nhật Tín, thất nghiệp & làm thơ, cư trú ở Daklak

257. Nguyễn Đức Thủy, cựu chiến binh, Điện Biên

258. Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ – nhạc sĩ, Hà Nội

259. Nguyễn Thị Bình, công dân Việt nam, sống tại CHLB Đức

260. Nguyễn Thái Bình, kỹ sư cầu đường về hưu, ở Ban Mê Thuột

261. Lê Minh Đức, Hà Nội

262. Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội

263. Nguyễn Thị Bích Tuyết, TS Hoá học, Biên Hoà

264. Nguyễn Xuân Giang, Hà Nội

265. Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội

266. Trần Hải, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

267. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha khoa, Tp HCM

268. Đặng Bích Phương, hưu trí, Hà Nội.

269. Lê Quang Huy, cựu giáo chức, Sài Gòn

270. Trần Thị Hường, CHLB Đức

271. Oanh Bùi, giáo viên hưu, Sài Gòn

272. Đỗ Như Ly, hưu trí, TP HCM

273. Trần Trung Thực, Bắc Giang

274. Lê Tuấn Huy, TP HCM

275. Lê Doãn Cường, Kỹ sư, TPHCM

276. Phan Thành Vinh, Bình Định

277. Lưu Hoài Anh, hưu trí, Hà Nội

278. Đào Minh Đức, kỹ sư tài chính, tiền tệ, Quận 7, TP.HCM

279. Nguyễn văn Lịch, hưu trí, Hà Nội

280. Nguyễn Văn Lịch, hưu trí, Hà Nội

281. Anh Dương, Hải Phòng

282. Nguyễn Trí Dũng, Hà Nội

283. Đặng Văn Sinh, viết văn, Chí Linh, Hải Dương

284. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang

285. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Đà Lạt

286. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, Sài Gòn

287. Đào Đình Tân, nghề nghiệp tự do, Ninh Giang, Hải Dương

288. Khưu Tuyết Hương, Cần Thơ

289. Nguyễn Hữu Lâm, giáo viên, Quảng Nam

290. Lê ngoc Hòa, dân thường, Sài Gòn

291. Nguyễn Hải Ngọc, quận 6, Sài Gòn

292. Huy Nguyen, Sài Gòn

293. Song Chi, đạo diễn điện ảnh, Na Uy (đã ký trên change.org)

294. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo tự do, Sài Gòn

295. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, Sài Gòn

296. Nguyễn Anh Minh Đăng, Giảng viên, Sài Gòn

297. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, Sài Gòn

298. Nguyễn Viết Thắng, hoạ sĩ, Hải Phòng

299. Phạm Mai Hiền, Hà Nội

300. Nguyễn Bích Liên, Việt Trì, Phú Thọ

301. Khương Hữu Tiến, KTS, Vũng Tầu

302. Lê Diễn, Đà Nẵng

303. Nguyễn Khắc Bình, Kỹ sư, Hà Nội

304. Ngô Thanh Tú, Cam Ranh, Khánh Hòa

305. Bùi Thanh Hiếu, blogger, Berlin, Germany

306. Lâm Ái, nội trợ, quận Bình Thạnh, TP HCM

307. Trần Duy Nghĩa, hưu trí, Paris, France

308. Đinh Văn Lương, Ba Đình, Hà Nội

309. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá, Sài Gòn

310. Đỗ Thương Việt, Sài Gòn

311.Trần Thế Hải, lao động tự do, Tiền Giang

312. Phùng Mạnh Cường, Kỹ sư cơ khí, Berlin, CHLB Đức

313. Nguyễn Thị Hồng Loan, Sài Gòn

314. Lê Minh Hằng, Hà Nội

315. Nguyễn Thế Thanh, cán bộ hưu trí, TPHCM

316. Nguyễn Lân Thắng, Hà Nội

317. Phan Minh Trí, giáo viên trường THPT Tân Hiệp

318. Lê Công Lý, làm việc tự do, Tiền Giang

319. Lê Hữu Chính, Toronto Canada

320. Tư Đồ Tuệ, Ontario, Canada

321. Ngô Đức Thạnh, thường dân, Biên Hòa Đồng Nai

322. Tran Van Nhi, lái xe, Q.7, Sài Gòn

323. Trịnh Đình Hòa, hưu trí, Đống Đa, Hà Nội

324. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, giảng viên TPHCM

325. Nguyễn Hữu Thông, nghiên cứu viên Phân viện VHNTQGVN tại Huế

326. Trần Song Hào, CCB, hưu trí, Nha Trang, Khánh Hoà

327. Vũ Thạch, Kỹ sư, Sài Gòn

328. Ngô Thị Thứ, giáo viên nghỉ hưu, Sài Gòn

329. Trần Công Thành, Thái Nguyên

330. Trần Rạng, giáo viên hưu trí, Sài Gòn

331. Đinh Đức Long, Ts. Bs., Sài Gòn

332. Nguyễn Thị Minh Châu, nghiên cứu âm nhạc, Hội Nhạc sĩ VN

333. Phạm Xuân Vinh, lao động tự do, Hải Dương

334. Văn Lượng, Hải Phòng

335. Dương Đức Linh, cựu sinh viên Xã hội học, Bình Định

336. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, giáo viên, Đà Nẵng

‪337. Van Huong Paillet‪ (đã ký trên mạng change.org)

338. Roark Nguyen (đã ký trên mạng change.org)

339.‪ Mai Thach Sơn, phó thường dân, Hải Phòng

‪340. Thiều Công Bình, họa sĩ, sống tại Tân Bình, Sài Gòn

‪341. Hoang Oanh Hoang, Thạc sĩ, giảng viên đại học, Sài Gòn

‪342. Nguyên Chí Thành, Q.3, TP HCM

‪343. Nguyễn Thị Giang Nam, buôn bán, Thanh Hóa

‪344. Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội

345. Vũ Đức Thắng, Tân Bình, TP HCM

346. Tạ Thu Phong, Hà Nội

347. ‪Trần hữu khả, cựu chiến binh, Đà Nẵng

‪348. Lê Thị Anh Nga, Phú Yên

349. Thân Hoàng Đức, nông dân, Bắc Giang

350. Kha Lương Ngãi, cựu Phó TBT báo Sài Gòn Giải phóng (đã ký trên change.org)

351. Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội

352. Nông Văn Đồng, Kỹ sư xây dựng, Cao Bằng

352. Trần Trọng Anh, nhân viên văn phòng, Tập thể THCS Cảnh Sát, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

353. Ngô Văn Trung, sinh viên, Hải Phòng

354. Nguyễn Đức Toàn, chủ doanh nghiệp, TP HCM

355. Hà Dương Tuấn, Kỹ sư, Pháp

356. Bùi Quang Minh, công dân, Hà Nội

357. Trần Hữu Khánh, hưu trí, Sài Gòn

358. Vũ Văn Mạnh, giáo viên, Thái Bình

359. Nguyễn Thành Luân, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội

360. Lê Văn Sơn, Kỹ sư, TPHCM

361. Đức Kiên, nội trợ, Ba Đình, Hà Nội

362. Phạm Xuân Hoà, Kỹ sư Xây dựng, Hà Đông, Hà Nội

363.Phan Thanh Minh, lái xe, Phú Ninh, Quảng Nam

364. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An

365. Trần Hữu Hiền, Kỹ sư xây dựng, Bắc Giang

366. Nguyễn Xuân Hùng, giáo viên Đại học Bách khoa Hà Nội

367. Vũ Ngọc Quỳnh, nhân viên văn phòng thời vụ, quận 3, Tp.HCM.

368. 66. Đỗ Cao Minh, chạy xe, quận 3, Tp. HCM

369. Đinh Văn Huỳnh, nhân viên giao hàng, quận 3, Tp. HCM

370. Đoàn thị thu Hương, TP HCM

371. Trần Văn Bang, Kỹ sư, Sài Gòn

372. Phan Đình Hiệp, Bác sĩ, Melbourne, Australia

373. Nguyễn Kim, Hà Nội

374. Nguyễn Thị Kiều My, Nhân viên bán hàng, quận 3, Tp. HCM

375. Nguyễn Thị Bạch Ngọc, nội trợ, quận 3, Tp.HCM

376. Nguyễn Hoàng Vân, Q. 11, Sài Gòn

377. Phạm Thanh Sơn, hưu trí, Melbourne, Úc

378. Tống Văn Công, cựu TBT báo Lao động, đang ở Hoa Kỳ

379. Mai Hiền, cựu TBT báo Phụ nữ TPHCM, đang ở Hoa Kỳ

380. Nguyễn Hải Ngọc, quận 6, Sài Gòn

381. Thu Doan (đã kí trên change.org)

‪382. Phan Văn Phong, công dân Việt Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

‪383. Trần Việt Hùng, công dân Việt Nam, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

‪384. Phan Ba, Kỹ sư, dịch giả, CHLB Đức

‪385. Lê Thị Vuôn, nhà giáo hưu trí, TP Thanh Hóa

‪386. Phan T Thanh Lợi, công dân Sài Gòn

‪387. Vũ Hoàng, Sài Gòn (đã ký trên change.org)

388. ‪Phạm Viết Kinh, cán bộ hưu trí, tỉnh Quảng Bình

‪389. Leuyen Tran, Sài Gòn

390. Phạm Thị Dung, dân đen, Saigon

KÝ TÊN ĐỢT 2:

391. Võ Vĩnh Thiện, dân, Nha Trang

392. Nguyễn Thị Minh Châu, Bác sĩ, Cộng hoà liên bang Đức

393. Đặng Doan, Gia Nghĩa, Đak Nông

394. Nguyễn Thị Thu Hường, Hà Nội

395. Trần Thị Hằng, Hà Nội

396. Inrasara, nhà văn, Sài Gòn

397. Nguyễn Minh Vũ, nhà giáo hưu trí, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

398. Đỗ Hoàng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận

399. Lê Đình Phương, Bác sĩ, Sài Gòn (đã ký trên change.org)

400. Đặng Tiến, phê bình văn học, sống ở Pháp

401. Lê Văn Hải, công dân, tỉnh Quảng Trị

402. Lê Thị Hải Yến, sống ở Tp. Huế

403. Hà Duy Thiện, Biên Hòa, Đồng Nai.

404. Từ Thức, viết văn, viết báo, sống ở Pháp (đã ký trên change.org)

405. Võ Nhật Trường, Đà Nẵng

406. Nguyễn Đức Tùng, Vancouver, Canada

407. Cao Lập, California, USA

408. Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, California, US

409. Tường An, Pháp

410. Hoàng Nguyên, San Diego, USA

411. Ly-Lan, California, USA

412. Lê Quốc Phương, nghề tự do, BR VT

413. Trần Hoàn, Kỹ sư cơ khí, Đà Nẵng

414. Nguyễn Anh Tuấn, cử tri tại Nghệ An

415. Trần Thanh Chương, Dĩ An, Bình Dương

416. Nguyễn Thị Minh Khuê, nhà báo, nguyên PTV Đài TNVN, Q. Tân Bình, TP HCM

417. Lê Thuấn, TP Huế

418. Lê Ngọc Chính, kỹ sư hóa, hưu trí, TP HCM

419. Lê Văn Hưng, Sài Gòn.

420. Trương Minh Tịnh, Giám đốc Công ty Tithaco pty Ltd, Australia

421. Bùi Thị Thanh Thúy, nội trợ, Phú Yên

422. Nguyễn Việt Hưng, KTS, Sa Pa, Lào Cai

423. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Quận 4, Sài Gòn, hiện sống tại Malaysia

424. Trần Công Thạch, nhà giáo hưu trí, Quận 5, Tp.HCM

425. Thao Ngoc (đã ký trên mạng change.org)

426. Nguyễn Hồng Tâm, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn

427. Trần Văn Lương, Kiến trúc sư, Bắc Ninh

428. Đỗ Hoàng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận

429. Nguyễn Ánh Nguyệt, nông dân, Nghệ An

430. Trần Kim Ngân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

431. Đoàn Lệ Thanh, Texas, USA

432. Thảo Nguyên Hoang Dã (đã ký trên change.org)

433. Hà Trần (đã ký trên change.org)

434. Nguyễn Xuân Hoàng, họa sĩ, Hà Nội (đã ký tren change.org)

435. Van Nghi (đã ký trên change.org)

436. Nhiên Hạ (đã ký trên change.org)

437. Lê Thiệu (đã ký trên change.org)

438. Nguyễn Lương Quý, Hoà Vang, Tp Đà Nẵng

439. Nguyễn Hồng Khoái, Giám đốc doanh nghiệp, Q. Tây Hồ, Hà Nội

440. Trầm Thị Kiều, nội trợ, Sài Gòn

441. Nguyễn Vũ Toàn, Biên Hoà, Đồng Nai

442. Văn Hiền, lập trình viên, Bình Thuận (đã ký trên change.org)

443. Nguyễn Thanh Quyền, Kỹ sư xây dựng, TP HCM

444. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư tin học, Genève, Thụy Sĩ

445. Nguyễn Đửc Nhân, hưu trí, Sài Gòn

446. Nguyen Thi Hai Yen, TS, CHLB Duc

447. Nguyễn văn Sáu, thường dân, đang sống tại Pháp

448. Nguyen Teddy đang sinh sống tại Pháp

449. Cao Phương, nhà thơ  (89 tuổi), Bắc Từ Liêm, Hà Nội

450. Nguyễn Tiến Lộc, nhà văn, Canada

451. Nguyễn Thị Cảnh, hưu trí, Canada

452. Hải Nguyễn Irick, giáo viên, Canada

453. Trần Công Khánh, hưu trí, Hải Phòng

454. Trần Viết Tuyên, Kiến trúc sư, Hamburg, CHLB Đức

455. Nguyễn Đỗ, nhà thơ, dịch giả, công chức bang California, USA

456. Nguyễn Thu Giang, nguyên PGĐ Sở Tư pháp TPHCM

457. Nguyễn Lệ Uyên, nhà văn, Thủ Đức, Sài Gòn

458. Trần Văn Quang, hưu trí, Quảng Ngãi

459. Bùi Văn Giới, Pleiku, Gialai

460. Nguyễn Quang Nhàn, cán bộ hưu trí, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

461. Lê Văn Cát, Kỹ sư về hưu, Munich, CHLB Đức

462. Nguyễn Xuân Tường, viên chức hưu trí, Đà Nẵng

463. Lê Thị Hoài Viễn, kế toán, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

464. Trần Hưng Thịnh, hưu trí, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

465. Nguyễn Đức Quỳ, cựu giáo chức, Hà Nội

466. Phạm Hồng Hà, cán bộ hưu trí tại Tp. Vinh, Nghệ An

467. Vũ Ngọc Thăng, dịch giả, Canada

468. Nguyễn Vũ, kinh doanh tự do, Sài Gòn

469. Văn Phú Mai, cựu giáo chức, Quảng Nam

470. Lê Văn Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản

471. Nguyễn Văn Vỵ, giáo viên Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

472. Chu Văn Keng, CHLB Đức

473. Nguyễn Khánh Việt, cán bộ hưu trí, q. Ba Đình, Tp Hà Nội

474.  Dương Quốc Huy, cựu chiến binh, Hà Nội

475. Phạm Trà, Q. Tân Bình, Tp.HCM

476. Nguyen thi Câm Chi, Tiến sĩ Sinh học, Paris, Pháp

477. Đỗ Thị Bắc Giang, kế toán, TP. Hồ Chí Minh

478. Tran Thi Kim Thanh, hưu trí, Hà Nội

479. Pham Van Nam, cựu chiến binh, Hà Nội

480. Nguyễn Trọng Hoàn, Bác sĩ, Paris, Pháp

481. Hiền Phương, nhà văn TPHCM

482. Lê Chiến Thắng, nghỉ hưu, CHLB Đức

483. Võ Thị Cẩm Hồng, nội trợ, CHLB Đức

484. Nguyễn Trần Thuật, TS Kỹ thuật, đã nghỉ hưu, cư trú ở Hà Nội

485. Triệu Sang, thương phế binh VNCH, sống tại Sóc Trăng

486. Trần Văn Thành, Kỹ sư, ngoại ô Paris, CH Pháp

487. Nguyễn Trần Hải, cựu sĩ quan Hải quân ND VN, Tp Hải Phòng

488. Nguyễn Ngọc Diệp, Hà Nội

489. Vinh Anh, CCB, Hà Nội

490. Đoàn Nhật Hồng nguyên Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng hiện ở tại Đà Lạt

491. Trương Thế Kỷ, Kỹ sư Cơ khí

492. Phan Thị Hồng, Dược sĩ

493. Nguyễn Văn Tiến, hưu trí,  Tp HCM

494. Lưu Vân Khương, Kỹ sư, Italia

495. Lê Xuân Hòa, Kỹ sư Dầu khí, sống tại Tp Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

496. Phạm Minh Thoa, cán bộ nghỉ hưu, sống tại Hà Nội

497. Nguyễn Trí, nhà văn cựu chiến binh, Buôn Ma Thuột

498. Mai Vệ, hưu trí, Buôn Ma Thuột

499. Nguyễn Hữu Hồng, giáo viên Buôn Ma Thuột

500. Nguyễn Hữu Đức, giảng viên Đại học Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột

501. Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên, Buôn Ma Thuột

502. Tô Oanh, giáo viên THPT đã nghỉ hưu, TP Bắc Giang

503. Lê Thị Xin, buôn bán nhỏ tại nhà, Sài Gòn

504. Nguyễn Mỹ Thắng, buôn bán nhỏ, TP. Vũng Tàu

505. Vũ Thị Oánh Tuyết, Q.7, Sài Gòn

506. Tuấn Trần, Hà Nội (đã ký trên change.org)

507. Trần Lương, 48 Tràng Thi, Hà Nội

508. Ngô Thị Bích Thu, giảng viên ngành Sư phạm Ngữ văn, ĐH Australian Catholic University, Sydney Úc.

509. Nguyễn Manh Khoa. Q.10 Saigon

510. Nguyen Tien Lam (đã ký trên change.org)

511. Nguyễn Lương Quý, Hoà Vang, Tp Đà Nẵng

512. Lê Thiệu (đã ký trên change.org)

513. Lê Vạn Tùng, Buôn Hồ, Daklak (đã ký trên change.org)

514. Huyền Lê, Hà Nội

515. Nguyễn Hữu Đổng, TS Kinh tế, PGS Chính trị học, giáo viên, Hà Nội

516. Hồ Tịnh Tình (Hồ Thanh), họa sĩ, hưu trí, cư trú tại TP Hồ Chí Minh

517. Vũ Kim Anh, Thái Thuỵ, Thái Bình

518. Vương Quốc Toàn, nhiếp ảnh gia, Hải Phòng

519. Nguyễn Văn Nghi, TS Sinh học, Hà Nội

520. Lê Thanh Tùng, giáo viên, Cam Ranh, Khánh Hòa

521. Nguyễn hữu Tuyến, Kỹ sư hưu trí tại Cao Thắng, Q.10, Tp Sài Gòn

522. Lý Đăng Thạnh, người chép Sử, Sài Gòn

523. Phi Cuong Nham, TPHCM

524. Bùi Kế Nhãn, nghề tự do, Cựu TNXP, Cựu CB, TP Vũng tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu

525. Trần Thị Như Thủy, nghiên cứu khoa học, ON K8A 8R5, Canada

526. Kim Ngọc Cương, chuyên viên chính kinh tế, đã nghỉ hưu, Đống Đa, Hà Nội

527. Nguyễn Ngọc Xuân, nông dân đã nghỉ hưu, Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

528. Lê Đức Quang, TS, Giảng viên, Huế

529. Chu Sơn, nhà thơ tự do, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

530. Nguyễn Thị Kim Thoa, Bác sĩ, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

531. Nguyễn Hồng Quang, Thạc sỹ Viện KHCN Việt Nam

532. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo, Paris, Pháp

533. Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo, Paris, Pháp (đã ký bản change.org)

534. Dang Dinh Cung, ME, DS, DBA, CHATENAY-MALABRY, France

535. Trần Quốc Hùng, giáo viên hưu trí, Q.12, TPHCM

536. Ngô Văn Phượng, Bác sỹ, hưu trí, Tp HCM

537. Cù Huy Hà Vũ, Tiến sĩ Luật, Hà Nội, tạm trú tại Virginia, Hoa Kỳ

538. Nguyễn Thị Dương Hà, Luật sư, Hà Nội, tạm trú tại Virginia, Hoa Kỳ

539. Phạm Khiêm Ích, nghiên cứu khoa học, Hà Nội

540. Lê Cát Tường, TS Kỹ thuật, nguyên giảng viên ĐH, Huế

541. Nguyễn Thành Quang, Tiến sỹ, Cộng hòa Pháp

542. Lê Khánh Hùng, TS CNTT, Hà Nội

543. Mạc Văn Trang, TS Tâm lý, Hà Nội

544. Nguyễn Thị Kim Chi, NSUT, đang sống tại Sài Gòn

545. Ngô Quốc Thành, giao hàng dược, Hà Nội

546. Dạ Ngân, nhà văn, TPHCM

547. Nguyễn Hàn Chung- Nhà Thơ Hoa kỳ (đã ký trên change.org)

548. Thế Dũng, nhà văn CHLB Đức

549. Đoàn Quang Minh, Nguyễn Kiệm, Sài Gòn

550. Thận Nhiên, Free lance, Michigan, Mỹ (đã ký trên change.org)

551. Nguyễn Đức Phổ, Nông dân, Đà Lạt

552. Nguyễn Hồng Tâm, Kỹ sư xây dựng, Sài Gòn

553. Nguyễn Manh Khoa. Q10 Saigon

554. Hà Vũ Trọng, dịch giả, sống tại Canada và Sài gòn (đã ký trên change.org)

555. Hoàng Xuân Ý, KSXD, Nghệ An

556. Nguyễn Ánh Nguyệt, nông dân Nghệ An

557. Phạm Văn Hiền, hưu trí, Hải Phòng

558. Nguyệt Lâm, nhà văn ở Saigon

551. Đỗ Hoàng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận

552. Tràn Kim Ngân, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

554. Đoàn Việt Trung, Lappeenranta, Finland

555. Nguyễn Thuý Dung, Berlin, Germany

556. Nguyễn Văn Mười, kỹ sư Cơ khí, Đà Nẵng

557. Nguyễn Bá Lơi, Giáo viên hưu trí, tp HCM

558. Nguyễn Lê Nghĩa, kỹ sư phát triển phần mềm, thành phố Vũng Tàu

559. Nguyễn Trọng Việt, kỹ sư Thủy lợi, đã nghỉ hưu, quận Hai Bà Trưng Hà Nội

560. Trần Quốc Túy, kỹ sư Hóa, đã nghỉ hưu, Hà Nội

561. Andrea Hoa Pham, PGS/TS Florida, USA

562. Lý Hiền Nhu, kinh doanh tự do, TpHCM

563. Phạm Xuân Huyên, GSTS Toán, Đại học Paris Diderot và Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TPHCM

564. Phạm Hạc Yên Thư, TS Sinh học, Trưởng ban Dược, Bệnh viện Orsay-Saclay, Pháp

565. Phạm Minh Châu, GSTS Hoá, Đại học Paris 7 và Đại học Pháp Việt USTH, Hanoi

566. Dung Nguyen Tien, Holland

567. Trần Tuấn Dũng, hưu trí, Montreal, Quebec, Canada

568. Hồ Văn Tiến, kỹ sư, Thuỵ Sĩ

569. Trần Xuân Hoành, tiến sỹ, cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa Hà nội, nghỉ hưu. Moscow, liên bang Nga.
570.Trần Thị Thanh Vân, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã nghỉ hưu. Moscow, Liên bang Nga.
571. Nguyễn Đức Nhuận, khoa học gia, nguyên giám đốc viện SEDET (CNRS-Université Paris 7, France)

572. Nguyễn Đình Dũng (nhà thơ Lâm Quang Mỹ), Ba Lan

573. Hòa Nguyễn, bác sĩ, Sydney Australia

574. Quang Hà, giảng viên, Sydney Australia

575. Nguyễn Đào Trường, phường Bình Hàn, TP Hải Dương

576. Vũ Công Minh, cử nhân tài chính, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương

577. Nguyễn Thị Hường, thạc sĩ văn học, Hà Nội

578. Van Tu Thai, kỹ sư, USA

579. Nguyen Thi Bich Hanh, giáo viên, USA

580. Anthony Thien An, học sinh, USA

581. Hoàng Minh Tường, nhà văn, Hà Nội

582. Lê Quang Doãn, kỹ sư – doanh nhân, Q7, Tp HCM

583. Bùi Việt Dũng, kỹ sư, Sài Gòn

584. Lê Đình Đáp, KS xây dựng, Cầu Giấy Hà Nội.

585. Phạm Duy Hiển, CCB, đã nghỉ hưu, Tp Pleiku, Gia Lai

586. Ngụy Hữu Tâm, dịch giả, Hà Nội

587. Nguyễn Đình Ấm, nhà báo trú tại Hà Nội

588. Iris Đinh, chuyên gia tâm lý trị liệu, cư ngụ tại thành phố San Jose. Hoa Kỳ

589. Nguyễn Thị Hoài Phương, giáo viên tự do, Hà Nội

590. Rain Tuan Thai, hoạ sĩ 3D, sống ở Sài Gòn

591. Vũ ngọc Lân, kỹ sư Luyện kim, Hà Nội

592. Trịnh Hữu Huệ, buôn bán, An Giang

593. Phan Văn Hiến, cựu giáo chức, Hà Nội

594. Nguyễn Xuân Hùng cựu giáo viên ĐHBK Hà Nội

595. Trần Đình Tân, Đà Nẵng

596. Chu Văn, Cộng hoà liên bang Đức

597. Hà Vũ Trọng, dịch giả, sống tại Canada và Sài Gòn

598. Nguyễn Thị Thanh Mai, Quảng Ninh

599. Nguyễn Văn Khiêm, Hà Nội

600. Huỳnh Văn Hoa (đã ký trên change.org)

601. GB. Huỳnh Công Minh, linh mục TGP. Sài Gòn

602. Trần Đình Huấn, buôn bán, tx Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

603. Hà Quang Thanh, chuyên viên tài chính kế toán, Hà Nội

604. Nguyễn Hữu Mỹ, hưu trí, Bắc Ninh

605. Lưu Kim Nga, kinh doanh, Ba Đình, Hà Nội

606. Nguyễn Thị Thanh Xuân, giảng viên về hưu, Sài Gòn

607. Phan Văn Trường, GS Viện JVN ĐHQG, Tp Sài Gòn

608. Lê Tuấn, blogger, Đà Nẵng

609. Do Thi Thu Thuy, nhân viên văn phòng, TP HCM

610. Lê Thi Thế, thường dân, Sài Gòn

611. Dương Hồng Lam, hưu trí, tp HCM

612. Hồ Quang Huy, KS đường sắt, Nha Trang

613. Đồng Quang Vinh CCB, Khánh Hoà

614. Nguyễn Quý Kiên, Kỹ sư CNTT, Hà Nội

615. Phạm Vương Ánh, Kỹ sư Kinh tế, cựu Sỹ quan QĐNDVN, TP Vinh

616. Nguyễn Tuấn Nghĩa – Bác sỹ – Vũng Tàu

617. Ryusuke Hoshino – retired, Costa Mesa, CA 92626

618. Phạm Việt Cường, phiên dịch, hoạt động xã hội; Hà Nội

619. Nguyễn Thị Mỹ Hà, giáo viên, Hà Nội

620. Nguyễn Hữu Mỹ, hưu trí, Bắc Ninh

621. Vinh Lê, TS, Calgary, Alberta, Canada

622. Nguyễn Văn Quyền, GV huu tri, Sài Gòn

623. Lê Huy Sơn, hưu trí, Genève, Thụy Sĩ

624. Phạm thị Ánh Nga, Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa

625. Võ Trần Thanh Hữu, nhân viên lái cẩu công ty xi măng Công Thanh group, huyện Nhơn Trạch Đồng Nai

626. Bùi Trân Phượng, nhà giáo, Tp HCM

627. Trần Tri Dũng, kỹ sư, Hà Nội

628. Đỗ Thịnh, Tiến sĩ, về hưu, Hà Nội

629. Ngo Kim Dung, bác sĩ tại Pháp

630. Trần Viết Cao, quản lý hành chính, Nam Định

631. Nguyễn Văn Liển, nghỉ hưu, Bình Thạnh Saigon

632. Nguyễn Thị Huệ, nghỉ hưu, Bình Thạnh Saigon

633. Nguyễn Thị Thùy Liễu, buôn bán, Bình Thạnh Saigon

634. Nguyễn Thành Lập, buôn bán, Bình Thạnh Saigon

635. Nguyễn Công Trình, Hà Tĩnh

636. Ly Hoàng Ly, nghệ sĩ thị giác, TPHCM

637. Luong Ngoc Chau, huu tri, CHLB Đức

638. Hoàng Thị Như Hoa, bộ đội xuất ngũ, Thanh Trì, Hà Nội

639. Lê Ngọc Long, giáo viên THPT, Biên Hòa, Đồng Nai.

640. Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1966), Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP HCM (1975), Giám đốc Công ty Savimex

641. Phạm Anh Cường, kỹ sư điện, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
642. Minh Long Đào, bác sĩ, Sài Gòn

643. Nguyễn Văn Quý, cư trú Buôn Ma Thuột

644. Lê Thị Thu, cán bộ Trung tâm Thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn – Tổng cục Khí tượng Thủy văn – Bộ Tài nguyên và Môi trường

645. Đoàn Thị Thuỷ, Tokyo, Nhật bản

646. Nguyễn Minh Đức, Thạc sĩ, kỹ sư điện tử, nhà báo, TP Hồ Chí Minh

647. Đỗ Toàn Quyền, CB hưu trí, cư ngụ tại Q12-TP.HCM

648. Trần Mạnh Quyền, giáo viên, quận Đống Đa, Hà Nội

649. Tran Van Hoang, Retired Database Developer, Toronto Canada

650. Bùi Tín, nhà báo tự do sống ở Pháp

651. Trần Nghĩa Nhân, kỹ sư, Cần Thơ

652. Đỗ Hữu Minh, cựu chiến binh, cựu giáo chức, Thanh Hóa

653. Dương Xuân Mức, hưu trí, Tp Đà Nẵng

654. Hoàng Thanh Linh, giảng viên, TPHCM

655. Đào Tuấn Ảnh, PGS TS văn học Nga, hưu trí, Hà Nội

656. Tôn Phương Lan, PGS TS văn học, Hà Nội

657. Trần Hiên, công chức, Hà Nội

658. Nguyễn Thị Mây, nội trợ, Hà Nội

659. Nguyễn Văn Thàn, kỹ sư xây dựng, hưu trí, Hà Nội

660. Đặng Thị Hiền, hưu trí, Hà Nội

661. Đoàn Thanh Giang, dân oan Đồng Nai

662. Phạm Thị Lan, nội trợ, TP HCM

663. Nguyễn Tường Thụy, viết báo tự do, Hà Nội

664. Vũ Hằng, kinh doanh tự do, Hà Nội

665. Trần Xuân Vượng, Vũng Tàu

666. Nguyễn Văn Oanh, hưu trí, Hải Phòng

667. Huỳnh Thanh Nam, viết báo tự do, Sài Gòn

668. Trần Nhân, Denmark

669. Huỳnh Trần Tường Vi, Sài Gòn

670. Nguyễn Sơn, công nhân, CHLB Đức

image

Comments are closed.