Thông báo về Giải Văn Việt lần thứ sáu (2021) (cập nhật ngày 14/1/2021)

Vì "lý do sức khỏe", nhà văn Đặng Văn Sinh không thể tham gia Ban Xét giải Văn. Thay vào đó là nhà văn Nguyễn Viện.

Ban Tổ chức Giải Văn Việt lần thứ Sáu (2021) xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Viện.

Comments are closed.