TS Nguyễn Quang A nói về hiện đại hóa và dân chủ hóa (2 kỳ):