Mỗi tuần một trang biếm họa (30) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina

Văn Việt tuyển chọn

Dana Summers | Tribune Content Agency

Mike Luckovich | Creators Syndicate

Michael Ramirez | Creators Syndicate

Cứ hòa binh hòa bình với em cưng thì tốt hơn…

Bill Bramhall | Tribune Content Agency

Nick Anderson | Tribune Content Agency

Walt Handelsman | Tribune Content Agency

Editorial cartoons for Thursday, March 3 | HeraldNet.com

World's cartoonists on this week's events – POLITICO

Theo Moudakis: The trap | The Star

Đừng có thấy điều sắp đến nhé

Cartoon for Tuesday, Jan. 18

Nhả ra đi chứ!

Ukraine Archives - Toons Mag

r/Euromaidan2014 - Political Cartoons Friday- Past to Present.

Comments are closed.