Cùng một chữ Hán là "sa" mà mỗi nhà xuất bản in mỗi kiểu

Phan Nam Sinh

Ở dòng thứ 14 (trên xuống), trang 42 cuốn "Việt ngữ nghiên cứu" của Phan Khôi, xuất bản lần đầu bởi Nhà Xuất bản Văn nghệ năm 1955 in như sau: "紗 (sa) thành ra nôm là the".

Ấy vậy mà chữ "sa" (紗) đó ở dòng 12 (dưới lên) trang 266, sách "Phan Khôi tác phẩm đăng báo" 1948-1958 của Nhà Xuất bản Tri thức, năm 2018 thấy in là 痧.

Và, tại dòng 7 (dưới lên) trang 53 "Việt ngữ nghiên cứu" của Nhà Xuất bản Thế giới, xuất bản cuối năm 2020 lại thấy in là 桫.

Đành rằng 紗, 痧, 桫 đều có âm Hán Việt là "sa" nhưng chỉ có "sa" (紗) thành ra Nôm là "the" (tên một thứ lụa mỏng) mà thôi!

Vậy là, riêng chỗ vừa nói, có thể khẳng định chỉ mỗi bản in lần đầu của Nhà Xuất bản Văn nghệ là đúng, còn hai bản kia sai, mà sai khá nặng!

Quả là tái bản "Việt ngữ nghiên cứu" không dễ. Dễ thì sao vẫn còn sai?

23-1-2021

Comments are closed.