Diễm Tường

Thơ Lưu Hiểu Ba – Lưu Hà

Tôi đã dịch chùm thơ của Lưu Hiểu Ba vào đêm 13/7/2017, đêm biết tin ông qua đời. Việc dịch bắt đầu với một…