Nguyễn Xuân Xanh

Sứ đoàn Iwakura

Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Tri thức phải được tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, để mở rộng và tăng cường quyền lực…