Di?n v?n truy?n c?m h?ng c?a CEO NVIDIA Jensen Huang

Jensen Huang

Nguy?n Xun Xanh chuy?n ng?

Ho?c b?n ch?y ?? ki?m th?c ?n, ho?c b?n ch?y tr?n kh?i ci tr? thnh th?c ?n. V ?i khi, b?n khng th? bi?t ci no. D th? no, b?n hy ch?y. V ??i v?i hnh trnh c?a b?n, hy mang theo m?t s? bi h?c c?a ti. R?ng b?n s? c s? khim t?n ?? ??i m?t v?i th?t b?i, th?a nh?n sai l?m v ku c?u s? gip ??. B?n s? ch?u ??ng ?au ??n v kh? s? c?n thi?t ?? th?c hi?n ??c m? c?a mnh. V b?n s? hy sinh ?? c?ng hi?n h?t mnh cho m?t cu?c s?ng c m?c ?ch v th?c hi?n cng vi?c c?a cu?c ??i mnh.

(Jensen Huang, 2023)

 

Ngay sau khi Vi?t Nam v Hoa K? thi?t l?p quan h? ??i tc Chi?n l??c Ton di?n, vi?c h?p tc gi?a hai qu?c gia ? t?ng t?c.

Chi?u ngy 18/9 theo gi? ??a ph??ng, Th? t??ng Ph?m Minh Chnh ? t?i th?m, lm vi?c v?i m?t s? t?p ?on cng ngh? Hoa K? NVIDIA t?i thung l?ng Silicon (California).

L m?t cng ty cng ngh? ?a qu?c gia, NVIDIA chuyn thi?t k? cc b? x? l ?? h?a (GPU), giao di?n l?p trnh ?ng d?ng (API) cho khoa h?c d? li?u v ?i?n ton hi?u n?ng cao c?ng nh? h? th?ng trn cc ??n v? chip (SoC) cho th? tr??ng ?i?n ton di ??ng v t. NVIDIA c v? tr ??c tn trong l?nh v?c AI: T?t c? cc cng ty AI ??u ph?i s? d?ng cc s?n ph?m c?a NVIDIA.

Tnh ??n th?i ?i?m hi?n t?i, NVIDIA c h?n 26.000 nhn vin trn ton c?u, v?i doanh thu ??t g?n 27 t? USD. C?n l?u gi c? phi?u trn th? tr??ng c?a NVIDIA kho?ng 1.100 t? USD, g?p 7,5 l?n so v?i hng Intel (160 t? USD).

clip_image002

Th? t??ng Ph?m Minh Chnh v ng Jensen Huang, Ch? t?ch NVIDIA – ?nh: VGP/Nh?t B?c

V?n Vi?t xin ??ng bi ni chuy?n sau ?y c?a Jensen Huang (Hong Nhn Hun), Ch? t?ch NVIDIA, t?i l? mn kha c?a ??i h?c Qu?c gia ?i Loan ngy 27/5/2023, qua b?n d?ch c?a Nguy?n Xun Xanh.

V?n Vi?t

*

*     *

L?i ni ??u c?a ng??i d?ch. ?y l bi di?n v?n truy?n c?m h?ng v ?nh th?c, ku g?i, v?i cc minh tri?t tch l?y t? ho?t ??ng c?a chnh mnh c?a CEO NVIDIA Jensen Huang, Hong Nhn Hun, t?i l? mn kha c?a ??i h?c Qu?c gia ?i Loan. ng l ng??i M? g?c ?i Loan, m?t trong nh?ng sng l?p vin Cty NVIDIA, ???c thnh l?p n?m 1993, ??n nay trn 30 n?m, nh?ng trong th?i gian ng?n ny c v?n ha ln ??n nghn t? ? la M? (Apple: 2,76 nghn t?), m?t s? t?ng tr??ng kinh ng?c. ng Jensen Huang t?ng c nhi?u bi ni chuy?n tr??c sinh vin nh? th? ? M? r?t ?ng nghe. C th? ni, ng l m?t tr th?c cng chng. Nh?ng bi ni chuy?n ny khi qut nh?ng c?t m?c quan tr?ng trong hnh trnh c?a ng d?n t? th?t b?i ??n thnh cng, c s?c truy?n c?m h?ng m?nh m?, v truy?n ??t nhi?u bi h?c qu bu c?a b?n thn ?ng tham kh?o cho cc th? h? sau.

Tri?t l c?a ng tr??c th?t b?i: khim t?n th?a nh?n, ku c?u s? gip ??, v ??ng d?y, can ??m lm l?i ci m?i, ti?p t?c ??i m?i sng t?o. ? c?ng chnh l tri?t l n?n t?ng c?a Thung l?ng Silicon. V c?n t?nh to trong thnh cng cm d?, ?? th?c hi?n ?ng t?m nhn c?a mnh.

Bi di?n v?n ny k?t thc b?ng l?i ku g?i Hy ch?y. ??ng ?i. Hy nh? r?ng, ho?c b?n ?ang ch?y ?? ki?m th?c ?n, ho?c b?n ?ang ch?y tr?n kh?i ci tr? thnh th?c ?n. H?t s?c thi thc trong th?i ging bo. ?i?u ? lm ti nh? l?i kh?u hi?u k?t lu?n c?a Steve Jobs trong di?n v?n t?t nghi?p t?i ??i h?c Stanford c?a ng g?n hai m??i n?m tr??c: Stay hungry. Stay foolish. Hy s?ng khao kht. Hy s?ng ?in r?. ?in r? v?i nh?ng ?am m c?a mnh. ? l th?i big bang c?a l?ch s? cng ngh? cao m con ng??i khng bao gi? c ?? th?i gian cho ?am m, cho khm ph. Khao kht ti?p t?c khao kht. ?in r? ti?p t?c ?in r?. M?t tin ?? c?a khm ph v thnh cng l ?am m, v s?ng h?t mnh cho n.

Th?t c nhi?u ?i?u ?ng ?? suy ng?m, t? sinh vin cho ??n nh?ng nh l?p chnh sch pht tri?n. Chng ta qu? ?ang s?ng trong th?i Sturm und Drang. M?i th? ??u pht tri?n nh? bay. Nh?ng ? l zeitgeist. Chn c?m ph?i ???c ginh l?y t? m? hi cng ngh?.

Nguy?n Xun Xanh

*

*     *

Jensen Huang (1963-, 60 tu?i) t?i bu?i l? t?t nghi?p. Photo Credit?????

Knh th?a qu v?, cc gi?ng vin ?ng knh, cc v? khch qu, cc b?c ph? huynh ?ng t? ho, v trn h?t l kha t?t nghi?p n?m 2023 c?a ??i h?c Qu?c gia ?i Loan (NTU). Hm nay l m?t ngy r?t ??c bi?t ??i v?i b?n, v, m?t gi?c m? ? tr? thnh s? th?t ??i v?i b? m? b?n.

B?n nn s?m ra ?i. ? ch?c ch?n l m?t ngy c?a ni?m t? ho v ni?m vui. V v?y, cha m? c?a b?n, nh?ng ng??i ? hy sinh ?? nhn th?y b?n vo ngy ny. B? m? ti ? ?y, v anh/em trai ti c?ng v?y. Hy cho t?t c? cha m? v ng b c?a chng ta th?y, nhi?u ng??i trong s? h? ?ang ? ?y, lng bi?t ?n c?a chng ta.

Ti ??n NTU l?n ??u tin cch ?y h?n m?t th?p k?. Ti?n s? Chen m?i ti ??n th?m phng th nghi?m v?t l tnh ton c?a ng. Nh? ti cn nh?, con trai c?a ng, s?ng ? Thung l?ng Silicon, ? bi?t v? pht minh CUDA c?a NVIDIA v khuyn cha mnh s? d?ng n cho cc m ph?ng v?t l l??ng t? c?a mnh.

Khi ti ??n, anh ?y m? c?a cho ti xem nh?ng g anh ?y ? lm. Th? ch?i game NVIDIA GeForce l?p ??y c?n phng, ???c c?m vo bo m?ch ch? PC ?ang m? v n?m trn gi kim lo?i ? l?i ?i l nh?ng chi?c qu?t n?n ?ang dao ??ng (oscillating platform fans).

Ti?n s? Chen ? t? ch? t?o m?t siu my tnh, theo cch th?c c?a ?i Loan, t? card ?? h?a ch?i game. Anh ?y ? b?t ??u t? ?y, m?t v d? ban ??u v? cu?c hnh trnh c?a NVIDIA.

Anh ?y r?t t? ho v ni v?i ti, anh Huang, nh? cng vi?c c?a anh m ti c th? lm cng vi?c c?a ??i mnh. Nh?ng l?i ? khi?n ti xc ??ng cho ??n t?n ngy nay, v hon ton th?u hi?u ???c m?c ?ch c?a cng ty chng ti, ? l gip cho nh?ng Einstein v Da Vinci c?a th?i ??i chng ta th?c hi?n cng vi?c ?? ??i c?a h?.

Ti r?t vui m?ng ???c tr? l?i NTU, v c l?i pht bi?u trong l? t?t nghi?p c?a b?n. Th? gi?i ??n gi?n h?n khi ti t?t nghi?p ??i h?c Bang Oregon. TV v?n ch?a ph?ng. Khng c truy?n hnh cp v MTV.

V nh?ng t? di ??ng v ?i?n tho?i khng ?i chung nhau. ? l n?m 1984. IBM PC-AT v Apple Macintosh ? pht ??ng cu?c cch m?ng PC, v b?t ??u ngnh cng nghi?p chip v ph?n m?m m chng ta bi?t ngy nay. B?n b??c vo m?t th? gi?i ph?c t?p h?n nhi?u, v?i nh?ng thay ??i v thch th?c v? ??a chnh tr?, x h?i v mi tr??ng.

???c bao quanh b?i cng ngh?, gi? ?y chng ta ???c k?t n?i v?nh vi?n v ??m chm vo m?t th? gi?i k? thu?t s? song song v?i th? gi?i th?c c?a chng ta. t ?ang b?t ??u t? li.

Tr? s? chnh c?a NVIDIA t?i Santa Clara vo n?m 2022

AI (TR TU? NHN T?O) S? T?O RA NH?NG VI?C LM M?I CH?A T?NG T?N T?I TR??C ?Y

B?n m??i n?m sau khi ngnh cng nghi?p my tnh t?o ra PC gia ?nh, chng ta ? pht minh ra tr tu? nhn t?o. Gi?ng nh? ph?n m?m bi?t li t t? ??ng, ho?c nghin c?u hnh ?nh tia X, ph?n m?m AI ? m? ra c? h?i cho my tnh t? ??ng ha cc tc v? cho cc ngnh cng nghi?p tr? gi hng nghn t? ? la l?n nh?t th? gi?i. Ch?m sc s?c kh?e, d?ch v? ti chnh, giao thng v?n t?i v s?n xu?t. AI ? m? ra nh?ng c? h?i to l?n. Cc cng ty nhanh nh?n s? t?n d?ng AI v nng cao v? th? c?a h?. Cc cng ty t lm nh? v?y, s? b? tn l?i. Cc doanh nhn, nhi?u ng??i trong s? h? ? ?y ngy hm nay, s? thnh l?p cc cng ty m?i. V gi?ng nh? m?i k? nguyn my tnh tr??c ?y, h? s? t?o ra nh?ng ngnh cng nghi?p m?i.

AI s? t?o ra nh?ng cng vi?c m?i ch?a t?ng t?n t?i tr??c ?y, nh? k? thu?t d? li?u, k? thu?t nhanh chng, v?n hnh nh my AI v k? s? an ton AI. ? l nh?ng cng vi?c ch?a t?ng c tr??c ?y. Nhi?m v? ???c t? ??ng ha s? lm cho m?t s? cng vi?c tr? nn l?i th?i. V ch?c ch?n, AI s? thay ??i m?i cng vi?c. Nng cao hi?u su?t c?a cc l?p trnh vin, nh thi?t k?, ngh? s?, nh ti?p th? v nh ho?ch ??nh s?n xu?t.

Gi?ng nh? m?i th? h? tr??c b?n ? n?m b?t cng ngh? ?? thnh cng, m?i cng ty, v chnh b?n, ph?i h?c cch t?n d?ng l?i th? c?a AI. V lm nh?ng ?i?u tuy?t v?i v?i m?t phi cng ph? li AI bn c?nh b?n.

Trong khi m?t s? ng??i lo l?ng r?ng AI c th? c??p ?i cng vi?c c?a h?, th ai ? rnh r?t v? AI s? lm ?i?u ?. Chng ta ?ang ? giai ?o?n ??u c?a k? nguyn cng ngh? tr?ng ??i, nh? PC, internet, di ??ng v ?m my. Nh?ng AI cn c? b?n h?n nhi?u v m?i l?p ?i?n ton ? ???c ti pht minh, t? cch chng ta vi?t ph?n m?m ??n cch x? l ph?n m?m.

AI ? ti pht minh ?i?n ton t? ??u. Theo m?i m?t cch, ?y l s? ti sinh c?a ngnh cng nghi?p my tnh. V ? l m?t c? h?i vng cho cc cng ty c?a ?i Loan.

B?n l n?n t?ng v nh?ng vin ? n?n c?a ngnh cng nghi?p my tnh. Trong th?p k? t?i, ngnh cng nghi?p c?a chng ta s? thay th? h?n m?t nghn t? ? la my tnh truy?n th?ng trn th? gi?i b?ng my tnh AI m?i ???c t?ng t?c.

CU CHUY?N ??U TIN C?A NVIDIA: ??I M?T V?I SAI L?M V KU C?U

Hnh trnh c?a ti b?t ??u tr??c b?n 40 n?m. N?m 1984 l m?t n?m hon h?o ?? t?t nghi?p. Ti d? ?on r?ng n?m 2023 c?ng s? nh? v?y.

Ti c th? ni g v?i b?n khi b?n b?t ??u cu?c hnh trnh c?a mnh? Hm nay l ngy thnh cng nh?t trong cu?c ??i b?n cho ??n nay. B?n s?p t?t nghi?p ??i h?c Qu?c gia ?i Loan. Ti c?ng ? thnh cng  cho ??n khi b?t ??u v?i NVIDIA.

T?i NVIDIA, ti ? tr?i qua nh?ng th?t b?i. Nh?ng th?t b?i to l?n. T?t c? th?t nh?c nh v x?u h?. Nhi?u ng??i g?n nh? tin ?on ngy t?n th? c?a chng ti. ?? ti k? cho b?n nghe ba cu chuy?n v? NVIDIA ? t?o nn chng ti ngy nay.

Chng ti thnh l?p NVIDIA ?? t?o ra ?i?n ton t?ng t?c. ?ng d?ng ??u tin c?a chng ti l ?? h?a 3D ?? ch?i game trn PC.

Chng ti ? pht minh ra m?t ph??ng php 3D ??c ?o ???c g?i l nh x? k?t c?u chuy?n ti?p v cc ???ng cong (forward texture mapping and curves). Cch ti?p c?n c?a chng ti c chi ph th?p h?n ?ng k?. Chng ti ? ginh ???c h?p ??ng v?i cng ty SEGA ?? xy d?ng b?ng ?i?u khi?n tr ch?i c?a h?, ?i?u ny ? thu ht cc tr ch?i cho n?n t?ng c?a chng ti v ti tr? cho cng ty c?a chng ti.

Sau m?t n?m pht tri?n, chng ti nh?n ra ki?n trc c?a mnh l m?t chi?n l??c sai l?m. Km c?i v? m?t k? thu?t. V Microsoft chu?n b? cng b? Windows 95 Direct 3D d?a trn nh x? k?t c?u ngh?ch ??o v hnh tam gic (inverse texture mapping and triangles).

Nhi?u cng ty ? lm vi?c trn chip 3D ?? h? tr? tiu chu?n ny. N?u chng ti hon thnh b?ng ?i?u khi?n tr ch?i c?a SEGA, chng ti s? t?o ra cng ngh? km h?n, khng t??ng thch v?i Windows v b? t?t l?i qu xa ?? b?t k?p.

Nh?ng chng ti s? h?t ti?n n?u khng hon thnh h?p ??ng. Th? ny hay th? kia, chng ti s? b? lo?i ra kh?i kinh doanh. Ti ? lin h? v?i Gim ??c ?i?u hnh c?a SEGA v gi?i thch r?ng pht minh c?a chng ti l m?t cch ti?p c?n sai l?m.

V r?ng, SEGA nn tm m?t ??i tc khc, r?ng chng ti khng th? hon thnh h?p ??ng v b?ng ?i?u khi?n. Chng ti ? ph?i d?ng l?i. Nh?ng ti c?n Sega thanh ton ton b? cho chng ti. Ho?c NVIDIA s? ng?ng ho?t ??ng.

Ti ng??ng ngng h?i. (Shoichiro) Irimajiri-san, Gim ??c ?i?u hnh c?a SEGA, ? ??ng gip, m?t hnh ??ng r?t ?ng khen c?a anh ?y, khi?n ti r?t ??i ng?c nhin.

S? hi?u bi?t v r?ng l??ng c?a anh ?y ? cho chng ti su thng ?? t?n t?i. Cng v?i ?, chng ti ? xy d?ng RIVA 128 ngay khi chng ti h?t ti?n. RIVA 128 ? gy s?c cho th? tr??ng 3D non tr?, ??a chng ti ln b?n ?? v c?u l?y cng ty.

Nhu c?u m?nh m? ??i v?i con chip c?a chng ti ? ??a ti tr? l?i ?i Loan, sau khi r?i ?i Loan lc 4 tu?i, ?? g?p Morris Chang t?i TSMC v b?t ??u m?i quan h? h?p tc ? ko di 25 n?m. ??i m?t v?i sai l?m c?a chng ti, v s? khim nh??ng ku g?i gip ??, nh?ng ?i?u ? ? c?u l?y NVIDIA.

Nh?ng ??c ?i?m ny l nh?ng ci kh nh?t ??i v?i nh?ng ng??i thng minh v thnh cng nh?t nh? cc b?n.

CU CHUY?N TH? HAI C?A NVIDIA: CH?U ??NG ?AU ??N V KH? S? L C?N THI?T ?? TH?C HI?N ??C M? C?A B?N

Vo n?m 2007, chng ti ? cng b? ?i?n ton t?ng t?c GPU CUDA. Kht v?ng c?a chng ti l CUDA tr? thnh m?t m hnh l?p trnh thc ??y cc ?ng d?ng trong ?i?n ton khoa h?c v m ph?ng v?t l cho ??n x? l hnh ?nh. T?o ra m?t m hnh ?i?n ton m?i l v cng kh kh?n v hi?m khi ???c th?c hi?n trong l?ch s?.

M hnh ?i?n ton CPU ? tr? thnh tiu chu?n trong 60 n?m k? t? H? th?ng 360 c?a IBM ra ??i. CUDA c?n cc nh pht tri?n vi?t ?ng d?ng v ch?ng minh l?i ch c?a GPU.

Cc nh pht tri?n c?n m?t c? s? l?n ???c ci ??t. M?t c? s? l?n ???c ci ??t CUDA c?n khch hng mua cc ?ng d?ng m?i. ?? gi?i quy?t v?n ?? con g hay qu? tr?ng, chng ti ? s? d?ng GeForce, GPU ch?i game c?a chng ti, v?n ? c m?t th? tr??ng game th? l?n, ?? xy d?ng c? s? ???c ci ??t.

Nh?ng chi ph gia t?ng c?a CUDA r?t cao. L?i nhu?n c?a NVIDIA ? gi?m m?nh trong nhi?u n?m. Gi tr? v?n ha th? tr??ng c?a chng ti dao ??ng trn 1 t? ? la.

Chng ti ? tr?i qua nhi?u n?m v?i thnh qu? km c?i. Cc c? ?ng c?a chng ti ? hoi nghi v? CUDA. V mu?n chng ti t?p trung vo vi?c c?i thi?n l?i nhu?n h?n. Nh?ng chng ti ? tr ch.

Chng ti tin r?ng th?i ?i?m c?a my tnh t?ng t?c s? ??n. Chng ti ? t?o ra m?t h?i ngh? c tn GTC v qu?ng b CUDA khng m?t m?i trn ton th? gi?i. Sau ?, cc ?ng d?ng ? ??n.

X? l ??a ch?n, ti t?o CT, ??ng l?c h?c phn t?, v?t l h?t, ??ng l?c h?c ch?t l?ng, v x? l hnh ?nh. H?t l?nh v?c khoa h?c ny ??n l?nh v?c khoa h?c khc ? ko ??n.

Chng ti ? lm vi?c v?i t?ng nh pht tri?n ?? vi?t thu?t ton c?a h? v ??t ???c t?c ?? ?ng kinh ng?c. Sau ?, vo n?m 2012, cc nh nghin c?u AI ? pht hi?n ra CUDA.

AlexNet n?i ti?ng ???c hu?n luy?n trn GeForce GTX 580 ? b?t ??u tr? thnh Big Bang c?a AI. May m?n thay, chng ti ? nh?n ra ti?m n?ng c?a deep learning nh? m?t cch ti?p c?n ph?n m?m m?i ton di?n. V bi?n m?i kha c?nh c?a cng ty chng ti ?? thc ??y l?nh v?c m?i ny.

Chng ti ? m?o hi?m m?i th? ?? theo ?u?i deep learning. M?t th?p k? sau, cu?c cch m?ng AI b?t ??u. V NVIDIA l c? my c?a cc nh pht tri?n AI trn ton th? gi?i.

Chng ti ? pht minh ra CUDA v ?i tin phong trong l?nh v?c ?i?n ton t?ng t?c v AI. Nh?ng cu?c hnh trnh ? rn luy?n tnh cch doanh nghi?p c?a chng ti ?? ch?u ??ng n?i ?au, v ch?u ??ng l lun c?n thi?t ?? hi?n th?c ha t?m nhn.

CU CHUY?N TH? BA C?A NVIDIA: RT LUI CHI?N L??C

M?t cu chuy?n n?a. N?m 2010, Google nh?m ??n vi?c pht tri?n Android thnh m?t my tnh di ??ng v?i ?? h?a xu?t s?c.

Ngnh cng nghi?p ?i?n tho?i c cc cng ty chip v?i s? tinh thng v? modem. Chuyn mn v? ?i?n ton v ?? h?a c?a NVIDIA khi?n chng ti tr? thnh m?t ??i tc l t??ng ?? gip xy d?ng Android. V v?y, chng ti ? tham gia vo th? tr??ng chip di ??ng.

Chng ti ? thnh cng ngay l?p t?c. V kinh doanh c?a chng ti v gi c? phi?u t?ng m?nh. Cu?c c?nh tranh nhanh chng bng n?. Cc nh s?n xu?t chip modem ?ang h?c cch ch? t?o chip my tnh. V chng ti ?ang h?c cch ch? t?o modem. Th? tr??ng ?i?n tho?i r?t l?n. Chng ti c th? chi?n ??u ?? chia s? th? ph?n. Nh?ng thay vo ?, chng ti ? ??a ra m?t quy?t ??nh kh kh?n v hy sinh th? tr??ng.

S? m?nh c?a NVIDIA l xy d?ng nh?ng chi?c my tnh ?? gi?i quy?t nh?ng v?n ?? m my tnh thng th??ng khng lm ???c. Chng ti nn c?ng hi?n h?t mnh ?? hi?n th?c ha t?m nhn c?a mnh v ?ng gp m?t cch ??c ?o.

Cu?c rt lui chi?n l??c c?a chng ti ? ???c ??n ?p. B?ng cch r?i kh?i th? tr??ng ?i?n tho?i, chng ti ? m? mang ??u c ?? pht minh ra m?t th? tr??ng m?i. Chng ti ? t??ng t??ng vi?c t?o ra m?t lo?i my tnh m?i cho my tnh robot, v?i b? x? l m?ng th?n kinh, cc ki?n trc an ton ch?y thu?t ton AI.

Vo th?i ?i?m ?, ?y l m?t th? tr??ng zero t? ? la. Rt lui kh?i th? tr??ng ?i?n tho?i kh?ng l? ?? t?o ra th? tr??ng ng??i my tr? gi 0 t? ? la. Gi? ?y chng ti c hng t? ? la trong kinh doanh t v ng??i my, v b?t ??u m?t ngnh cng nghi?p m?i. Rt lui khng ph?i ??n d? dng v?i nh?ng ng??i thng minh v thnh cng nh?t nh? b?n.

V?y m, rt lui chi?n l??c, hy sinh, quy?t ??nh t? b?, ? c ph?i l c?t li, r?t c?t li c?a s? thnh cng hay khng?

Kha 2023, b?n s?p b??c vo m?t th? gi?i ch?ng ki?n s? thay ??i l?n. V gi?ng nh? ti v?i cu?c cch m?ng PC v chip, b?n m?i b?t ??u ? v?ch xu?t pht c?a AI. M?i ngnh cng nghi?p s? ???c cch m?ng ha, v ti sinh.

S?n sng cho nh?ng t??ng m?i. Nh?ng t??ng c?a b?n. Trong 40 n?m, chng ta ? t?o ra PC, internet, di ??ng, ?m my, v by gi? l k? nguyn AI.

B?n s? t?o ra ci g? D n l g, hy ch?y theo n nh? chng ti ? lm. Hy ch?y. ??ng ?i. Hy nh? r?ng, ho?c b?n ?ang ch?y ?? ki?m th?c ?n, ho?c b?n ?ang ch?y tr?n kh?i ci tr? thnh th?c ?n.

Ti hy v?ng ph?n ? c th? ???c d?ch sang ti?ng Trung ?? m?i ng??i c th? hi?u ???c.

HO?C B?N CH?Y ?? KI?M TH?C ?N, HO?C B?N CH?Y TR?N KH?I CI TR? THNH TH?C ?N

V ?i khi, b?n khng th? bi?t ci no. D th? no, b?n hy ch?y. V ??i v?i hnh trnh c?a b?n, hy mang theo m?t s? bi h?c c?a ti. R?ng b?n s? c s? khim t?n ?? ??i m?t v?i th?t b?i, th?a nh?n sai l?m v ku c?u s? gip ??.

B?n s? ch?u ??ng ?au ??n v kh? s? c?n thi?t ?? th?c hi?n ??c m? c?a mnh. V b?n s? hy sinh ?? c?ng hi?n h?t mnh cho m?t cu?c s?ng c m?c ?ch v th?c hi?n cng vi?c c?a cu?c ??i mnh.

Kha 2023, ti g?i l?i chc m?ng chn thnh ??n t?ng b?n. Chc thnh cng!

Comments are closed.