Trần Tiến

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 5)

Trần Tiến …dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi 8-11-18 41. Bỗng thấy mình như ngọn núi lửa bị bỏ quênVùi…

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 4)

Trần Tiến …dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi 10-9-18 31. Phải lòng cũng như nhảy xuống vực vậy. Phải biết…

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 2)

Trần Tiến …dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi 28-7-2018 11. Bạn hỏi không gian âm nhạc của tôi ư? Có…

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 1)

Trần Tiến …dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi 19-6-2018 1. Ngoài kia, những con sóng nhấp nhô, trông như những…