Văn Giá

Ở biển

Văn Giá Tác giả Văn Giá Mùa hè ở biển. Cơ quan. Vừa đi họp vừa đi chơi. Họp họp chơi chơi… – Này…

Hội/hậu trường

Văn Giá                                                                                                       Truyện ngắn Tác giả Văn Giá 1. Như cái đình ngày xưa, nay được gọi là hội trường. Trên cao, một băng-rôn…