Giới thiệu tạp chí Đọc và Viết số 7, số đặc biệt Giáng sinh

Số 07 tháng 12, 2021

image

https://www.academia.edu/62201856/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

 

MỤC LỤC

1- Giáng Sinh Với Nhà Thơ Lưu Vong

Dunya Mikhail

2- Ý Và Nghĩ Tạo Số Mệnh. Luận

3- Mang Thương Tích Thoát Khỏi Trời Đêm.Thơ

Night Sky with Exit Wounds. Ocean Vuong.

4- Ý Nghĩa Của Ca Hát. Royal Staton.

5- Món Quà Của Ba Vua. O. Henry. Truyện Giáng

Sinh

6- Danh Vọng, việc không kết thúc. Luận

7- Hãng Du Lịch Once in a Blue Moon. L.E.

Graboski-Cotton. Kịch.

8- Tôi Là Đôi Vú. Cô Độc Sợ. Thơ.

9- Giới thiệu sách:

Brief Answers to The Big Questions,

Stephen Hawking.

Ngu Yên dịch từng kỳ:

Có Sinh Vật Trí Khôn Nào Sống Trong Vũ Trụ

Không?

Comments are closed.