Kính gửi quí vị có thân nhân tham gia cuộc chiến ở cả hai phía VNCH và VNCS

Văn Việt: Chúng tôi nhận được thư này từ cô Trâm Ngô ở Chicago nhờ gửi đến các cộng tác viên và bạn đọc Văn Việt. Xin quý bạn trợ giúp tác giả dự án phim với đề tài rất đáng lưu ý này. Câu chuyện mà bạn sẽ đóng góp, xin vui lòng gửi đồng thời cho Văn Việt và cho phép Văn Việt đăng tải. Xin cảm ơn quý bạn.

Hi, my name is Trâm, and for the last 5 years, I have worked in a community center with a lot of Vietnamese American clients.

As the daughter of two Vietnamese refugees who fled Vietnam after the war –  during the “Kính Tế Mới” era, and before the “Đổi Mới” period, I have mostly heard stories from only one side of the civil war: the Việt Nam Cộng Hòa side. Two of my uncles died for the VNCH side, after all.

Since working at the community center, however, I have started hearing some stories about families torn between the Cộng Sản Việt Nam side and the Việt Nam Cộng Hòa side. I find these stories emotionally compelling, and was wondering if anyone from either Hà Nội or Sài Gòn was part of a family that was divided by allegiances.

Part of the reason why I am interested in these stories is because I care more about emotional truth than factual truth. I don’t really care to answer questions about who is right or who is wrong. I do, however, care and want to understand how each side made sense of the civil war, and how they dealt with loved ones who were on the opposing side.

I would like to illuminate this emotional truth in a work of fiction, most preferably into a screenplay that I would later develop into a film.

My e-mail address is tramngo2@gmail.com. Feel free to email me your stories.

Thank you very much,
Trâm

 

Xin chào quý vị, quý bạn

 

Tôi tên là Trâm, đã 5 năm nay tôi làm việc với nhiều người Mỹ gốc Việt trong một trung tâm cộng đồng.

Là con gái của hai người Việt tỵ nạn trốn khỏi Việt Nam sau chiến tranh – trong thời kỳ “Kinh tế mới” và trước giai đoạn “Đổi mới”, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện từ một phía của cuộc nội chiến: Việt Nam Cộng Hòa. Sau hết thì hai ông chú của tôi đã chết cho phía VNCH.

Tuy nhiên, từ khi làm việc tại trung tâm của cộng đồng, tôi đã bắt đầu nghe được một số câu chuyện về những gia đình bị chia xé giữa phía Cộng Sản Việt Nam và phía Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thấy những câu chuyện ấy thật xúc động, và tôi tự hỏi có ai ở Hà Nội hay Sài Gòn nằm trong một gia đình bị chia rẽ vì những niềm tin.

Một phần lý do tôi quan tâm đến những câu chuyện ấy là bởi tôi coi sự thật về cảm xúc quan trọng hơn sự thật về sự kiện. Tôi không quan trọng việc trả lời câu hỏi ai đúng ai sai. Tuy nhiên tôi chú trọng và muốn hiểu mỗi bên nghĩ thế nào về ý nghĩa của cuộc nội chiến, và họ xử sự thế nào với những người thân ở bên phía đối địch.

Tôi muốn làm sáng tỏ sự thật cảm xúc này trong một tác phẩm hư cấu, tốt nhất là trong một kịch bản điện ảnh mà sau đó tôi sẽ dựng thành phim.

Đia chỉ email của tôi là tramngo2@gmail.com. Xin vui lòng email cho tôi câu chuyện của quý vị, quý bạn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Xin cảm ơn rất nhiều

Trâm

https://www.facebook.com/tramngo?fref=ts

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.