Tuyên bố tự ứng cử

Tôi, công dân Bùi Minh Quốc, năm nay 76 tuổi (xin xem tiểu sử vắn tắt đính kèm), sức khoẻ tốt, là một người con chiến sĩ của Nhân Dân cầm bút chiến đấu vì Tổ Quốc và Quyền Dân, tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.

Đối với tôi, cương vị đại biểu Quốc hội không phải là tước vị để hưởng bổng lộc và hư vinh mà là vị trí chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu gắn bó máu thịt với Nhân Dân, chiến đấu vì Tổ Quốc và Quyền Dân. Ở cương vị đại biểu Quốc hội, cuộc chiến đấu của tôi sẽ đạt hiệu quả cao hơn trước.

Lấy tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội được qui định tại Luật Tổ chức Quốc hội đối chiếu với năng lực và phẩm chất của bản thân thể hiện trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng từ tuổi 20 đến nay, tôi thấy mình hoàn toàn xứng đáng.

CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

Lập trường chính trị của tôi là: TỔ QUỐC TRÊN HẾT QUYỀN DÂN TRÊN HẾT.

Mục tiêu chính trị của tôi là: Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ và giầu mạnh.

Đường lối cách mạng của tôi là cách mạng dân tộc dân chủ, gọi tắt là CÁCH MẠNG LẬP QUYỀN DÂN, đoàn kết toàn dân không phân biệt già trẻ gái trai, dân tộc, tôn giáo đấu tranh một cách ôn hoà, công khai hợp pháp bằng tiếng nói và lá phiếu tự do tự chủ của công dân – cử tri từng bước chuyển dần chế độ hiện hành trở về chế độ dân chủ cộng hoà với Hiến pháp năm 1946, với nền kinh tế thị trường trong đó quyền tư hữu tài sản (bao gồm đất đai) được Hiến pháp công nhận và bảo đảm, với Quốc hội đa đảng, với nhà nước pháp quyền có thiết chế tam quyền phân lập, với chính phủ liên hiệp gồm những bậc tinh hoa tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức của dân tộc, với xã hội công dân mà các quyền tự do cơ bản của công dân được thực thi, từ đó tiến dần từng bước theo các tiêu chí dân chủ của các nước dân chủ tiên tiến nhất trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu trúng cử, với cương vị đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tiến hành các công việc sau:

1/ Xây dựng Quốc hội thực sự là Quốc hội của dân, do dân, vì dân

– a/ Lập văn phòng riêng để hàng ngày tiếp xúc với cử tri theo giờ hành chính (và cả ngoài giờ khi cần thiết), có kế hoạch chủ động đến thăm hỏi và tìm hiểu đời sống, nguyện vọng của cử tri, tích cực chủ động tiến hành các cuộc giám sát của cá nhân đại biểu, vận động các đại biểu khác cũng thực hiện tương tự, cùng nhau đấu tranh để bãi bỏ những qui định gây cản trở hoặc hạn chế hoạt động của cá nhân đại biểu, bãi bỏ cung cách đại biểu chỉ tiếp xúc theo đoàn với một số cử tri chọn lọc.

– b/ Vận động các đại biểu là đảng viên nâng cao chất lượng và bản lĩnh tư duy độc lập, trong sinh hoạt nghị trường tại Quốc hội, nếu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng không phù hợp với thực tế và nguyện vọng của cử tri thì dũng cảm phát biểu theo tư duy độc lập căn cứ vào yêu cầu của thực tế khách quan và nguyện vọng của cử tri.

– c/ Vận động các đại biểu khác có cùng quan điểm nếu bị thiểu số thì chủ động hình thành nhóm thiểu số trong Quốc hội, tuân thủ theo đa số khi hành động nhưng giữ quyền bảo lưu và quảng bá quan điểm.

– d/ Vận động các đại biểu khác cùng hợp lực đấu tranh để định ra chế độ thù lao đủ cao cho mỗi đại biểu Quốc hội, thù lao ấy đủ đảm bảo mức sống dư dả cho đại biểu cùng gia đình và đủ để mở một văn phòng riêng thực hiện tiếp xúc/làm việc thường xuyên giữa đại biểu với cử tri, đồng thời vận động đấu tranh để 100% đại biểu phải là đại biểu chuyên nghiệp.

2/ – Xây dựng Quốc hội thực sự là Quốc hội của dân, do dân, vì dân gắn chặt với XÂY DỰNG NGƯỜI CÔNG DÂN VIỆT NAM MỚI

a/ – Yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sớm ra một nghị quyết của BCH TW đảng (CSVN) cầm quyền tiến hành CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NGƯỜI CÔNG DÂN VIỆT NAM MỚI đồng thời chỉ đạo ban hành ngay chủ trương biện pháp của chính phủ triển khai nghị quyết này. Trong khi chờ đợi, tôi vận động các đại biểu khác cùng các công dân có chung quan điểm và nhiệt huyết tích cực chủ động tiến hành CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NGƯỜI CÔNG DÂN VIỆT NAM MỚI với những tiêu chí sau:

–  Là người có ý thức rõ rệt về các quyền và trách nhiệm của mình

–  Là người có ý thức làm chủ, ý chí làm chủ, kỹ năng làm chủ; làm chủ trong mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói và việc làm, trước hết là làm chủ tiếng nói chính trị, kinh tế  và văn hoá, làm chủ lá phiếu;

–  Là người thấy rõ các quyền công dân cơ bản của mình như “quyền tự do ngôn luận,”“quyền tự do báo chí, xuất bản,” “quyền tự do biểu tình,” “quyền tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn,” “quyền tự do ứng cử bầu cử,” về hình thức cũng được long trọng ghi trong Hiến pháp nhưng dưới chế độ hiện hành đã bị thủ tiêu trên thực tế; công dân phải có trách nhiệm tự đứng lên tích cực chủ động thực hiện các quyền ấy; công dân phải đòi Nhà nước thực hiện trách nhiệm của Nhà nước là tạo môi trường thuận lợi để người dân thực thi các quyền con người của mình, đòi Nhà nước chấm dứt việc hạn chế trên thực tế các quyền đó dưới mọi hình thức.

b/ – Vận động các chuyên gia giáo dục, các nhà giáo viết bài giáo khoa về xây dựng người công dân Việt Nam mới theo các tiêu chí trên và đấu tranh đòi Bộ giáo dục đưa vào chương trình giảng dạy, trong khi chờ đợi, tôi vận động các nhà giáo tận dụng từng phút trên bục giảng để giáo dục học sinh sinh viên về quyền công dân.

3/ – Xây dựng Quốc hội trở thành cơ quan đứng đầu công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí

a/ – Vận động các đại biểu khác cùng các công dân có chung quan điểm và nhiệt huyết tích cực chủ động họp thành một “Nhóm soạn thảo” tiến hành soạn “Dự Luật phòng chống tham nhũng lãng phí (sửa đổi)” và công bố lấy ý kiến đóng góp của công dân rồi chỉnh sửa và trình ra Quốc hội.

b/ – Vận động lập Ủy ban Quốc gia phòng chống tham nhũng lãng phí do Chủ tịch quốc hội làm chủ tịch Ủy ban

c/ – Cụ thể hoá vai trò nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội trong phòng chống tham nhũng lãng phí, lập qui chế để cử tri tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí.

4/ – Yêu cầu Quốc hội phải sửa ngay luật báo chí, bổ sung điều khoản công dân được quyền ra báo, tạp chí và lập nhà xuất bản tư nhân – những phương tiện họ nhất thiết phải có để thực hiện quyền mở miệng, đồng thời ra quyết định xoá bao cấp đối với báo chí đảng và nhà nước (trừ công báo). Trong khi chờ đợi, tôi vận động các đại biểu khác và các công dân có chung quan điểm và nhiệt huyết tích cực chủ động tiến hành soạn Dự Luật báo chí sửa đổi mang tên “Luật về quyền tự do báo chí của công dân” trình Quốc hội.

5/ – Vận động để Quốc hội sớm có qui chế đảm bảo cho công dân và các tập thể công dân thực hiện việc giám sát các đảng viên, các tổ chức đảng và nhà nước. Trong khi chờ đợi, tôi vận động các đại biểu khác cùng các công dân có chung quan điểm và nhiệt huyết tích cực chủ động tiến hành soạn dự thảo qui chế và thực hiện thí điểm.

6/ – Vận động để Quốc hội sớm có luật về đảng cầm quyền. Trong khi chờ đợi, tôi vận động các đại biểu khác cùng các công dân có chung quan điểm và nhiệt huyết tích cực chủ động họp thành một “Nhóm soạn thảo” tiến hành soạn dự luật và công bố lấy ý kiến đóng góp của công dân rồi chỉnh sửa và trình ra Quốc hội. Liên quan đến dự luật về đảng cầm quyền, “Nhóm soạn thảo” tiến hành soạn dự luật bầu cử sửa đổi nhằm đảm bảo quyền tự do ứng cử của công dân kèm theo là dự thảo đề án nhất thể hoá bộ máy cầm quyền trên cơ sở phân định rõ vai trò lãnh đạo và chức năng cầm quyền để giải quyết tình trạng 2 bộ máy cầm quyền song trùng . Vận động các đại biểu khác cùng các công dân có chung quan điểm và nhiệt huyết tích cực chủ động đấu tranh ôn hoà kiên nhẫn thuyết phục đảng CSVN nếu muốn giành được vị trí đảng cầm quyền thì phải bãi bỏ cung cách đảng cử dân bầu; phải có đường lối đúng được đa số công dân tán thành và giới thiệu được những đảng viên thực sự là tinh hoa về năng lực và phẩm chất ra ứng cử  trong một chế độ ứng cử bầu cử tự do, nếu các đảng viên trúng cử chiếm đa số trong Quốc hội thì đảng trở thành đảng cầm quyền một cách đàng hoàng theo thực chất tín nhiệm của công dân – cử tri; phải tôn trọng quyền tự do ứng cử của những người không thuộc đảng CSVN và triệt để tự đổi mới mình để chủ động chuẩn bị cạnh tranh với các lực lượng chính trị khác tất yếu sẽ xuất hiện.

7/ – Yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu hệ thống chính trị, bí thư quân ủy trung ương, xác định rõ đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân để định hướng cho huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tạo thế chủ động ứng phó hiệu quả khi đất nước bị xâm lược mà nguy cơ đến từ phía nhà cầm quyền Bắc kinh đã là một sự thật hiển nhiên. Trong khi chờ đợi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay vào việc, tôi vận động tất cả mọi gia đình Việt Nam có con em đang và sẽ tham gia quân ngũ hàng ngày nhắc nhở con em mình chủ động xác định và tìm hiểu, nghiên cứu về đối tượng tác chiến mà mình phải đối đầu.

8/ –  Yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường trách nhiệm hơn nữa đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Trong khi chờ đợi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay vào nhiệm vụ sớm đưa nông dân thoát cảnh nghèo nhất, được hưởng lợi từ đổi mới ít nhất, bức xúc nhất, tôi vận động lập ra một tổ chức xã hội dân sự phát huy tính tích cực chủ động của công dân hoạt động hỗ trợ cho sự nghiệp XÂY DỰNG NÔNG DÂN MỚI, NÔNG NGHIỆP MỚI, NÔNG THÔN MỚI (nông nghiệp bao gồm ngư nghiệp). Hoạt động hỗ trợ này nhằm vào mấy việc chính:

a/ – Hỗ trợ xây dựng một thế hệ nông dân trẻ “thanh nông tri điền”, coi nghề nông hiện đại – tức làm nông nghiệp công nghệ cao, năng suất cao, sản phẩm sạch, thu nhập cao là niềm say mê của cả đời mình, quyết tâm tự chấm dứt tình trạng ly nông diễn ra lưu cữu từ đời này qua đời khác, quyết tâm cho toàn xã hội thấy nghề nông hiện đại là công việc đầy thú vị, đời sống nông dân mới nông thôn mới là cuộc đời rất đáng sống.

b/ – Hỗ trợ xây dựng các hợp tác xã nông, ngư nghiệp kiểu mới điển hình lấy kinh nghiệm hợp tác xã của các nước tiên tiến đã có từ lâu như Nhật, Mỹ, It-sra-en vận dụng hiệu quả vào thực tế Việt Nam.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

– Họ và tên: Bùi Minh Quốc

– Ngày sinh: 03-10-1940

– Nơi sinh: Hà Nội

– Trình độ học vấn: cử nhân văn chương (tốt nghiệp năm 1963, khoa Ngữ Văn khoá 5, Đại học Tổng hợp Hà Nội).

Đã từng làm các công việc:

– Phóng viên, biên tập viên văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hà Nội (1963 – 1967)

– Phóng viên, biên tập viên tạp chí Văn Nghệ Giải phóng Trung Trung Bộ (tức Khu 5), đóng tại căn cứ kháng chiến Tây Quảng Nam (1967 – 1975).

– Thành viên Trại sáng tác văn nghệ Quân khu 5, Đà Nẵng (1976 – 1980)

– Biên tập viên tạp chí Văn Nghệ Quân đội thuộc Tổng cục chính trị QĐNDVN, Hà Nội (1980 – 1983)

– Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, tổng biên tập tạp chí Đất Quảng (1983 -1987).

– Phó Ban vận động thành lập Hội rồi chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, tổng biên tập tạp chí Lang Biang (1987 – 1989).

Hiện đang làm:

–         Phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

–         Thành viên Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam

–         Thành viên Diễn đàn Xã hội Dân sự Việt Nam

Một số sản phẩm chính từ ngòi bút:

– Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ (thơ)

– Đôi mắt nhìn tôi (thơ)

– Thơ tình Bùi Minh Quốc (thơ)

Ru xa (thơ)

– Trinh thiêng (thơ)

Hồi đó ở Sa Kỳ (tiểu thuyết)

Chuyện của người khách lạ (tiểu thuyết)

Nhạc lá (tiểu thuyết)

– Miền thẳm (Ghi chép người thật việc thật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Khu 5)

– Mấy kỷ niệm làng văn bị trói (hồi ký)

– Đêm chong đèn ngồi nghĩ (Tùy bút chính trị)

– Lương tri – sức mạnh vô địch (Chính luận)

– Chống nội xâm, cứu nước(Chính luận)

– Chống diễn biến hoà bình của chủ nghĩa bành trướng hiện đại Trung Quốc (Chính luận)

– Vì Nhân Dân quên mình (Chính luận)

– Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta (Chính luận)

– Đảng ta, Nhân Dân ta, đồng chí ta (Chính luận)

– Vì Nhân Dân quên mình (Liên khúc trữ tình Chính luận, Quốc luận)

– Xây dựng lực lượng công dân đứng lên đập tan mọi xích xiềng (Chính luận)

Mấy ghi chú về tiểu sử:

– Là đảng viên đảng Lao động Việt Nam từ năm 1967, bị khai trừ năm 1989 vì (cùng với nhà văn đảng viên Tiêu Dao Bảo Cự, phó Tổng biên tập tạp chí Lang Biang) thực hiện chuyến đi xuyên Việt vận động 128 văn nghệ sĩ và công dân ký tuyên bố chung yêu cầu đổi mới đồng bộ, triệt để, không đổi mới chập chờn, chấm dứt tình trạng nói một đằng làm một nẻo trong lãnh đạo.

– Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1977, tuyên bố từ bỏ Hội tháng 5. 2015 vì nhận thấy tình trạng suy thoái của Hội đã trở nên không thể cứu vãn.

Tài sản (đồng sở hữu với vợ):

– Nhà ở:

* 01 căn hộ trên tầng lầu ngôi biệt thự cũ xây từ thời Pháp tại địa chỉ 03 Nguyễn Thượng Hiền – Đà Lạt, trở thành chung cư từ năm 1990, được hoá giá theo nghị định 61 và được cấp sổ năm 2007, diện tích sử dụng 115,56m2.

* 01 căn hộ tầng trệt trong ngôi biệt thự cũ xây từ thời Pháp tại địa chỉ 03 Nguyễn Thượng Hiền – Đà Lạt, trở thành chung cư từ năm 1990, được chuyển nhượng lại từ một chủ khác năm 2012, diện tích sử dụng 45, 57m2

– Đất ở (tại địa chỉ 03 Nguyễn Thượng Hiền – Đà Lạt):

*457m2 trong đó sử dụng riêng 330, 67m2 , chung với các hộ khác 126,33m2

Comments are closed.