Tiểu luận chính trị của Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng

image

 

image

Available for Purchase on-line / Mua sách trực tuyến trên:

BARNES & NOBLE

https://www.barnesandnoble.com/w/vietnam-and-the-evolving-regional-security-structure-nguyen-manh-hung/1137377777?ean=9781663537683

A collection of essays on the development of Vietnam-United States relations; Vietnamese thought on Chinese international relations theory and practice; and Vietnam’s role in the United States-China-Vietnam strategic triangle. The author is Professor Emeritus of Political Science and International Relations who taught American Foreign Policy and Asian Politics at George Mason University.

Một tiểu luận về các tiến triển trong quan hệ Việt-Mỹ, tư duy Việt Nam về lý luận và thực tiễn quan hệ quốc tế của Trung Quốc, và thế tam giác chiến lược Mỹ-Hoa-Việt. Tác giả là Giáo sư Huân công về Chính trị và Quan hệ Quốc tế, chuyên giảng dạy môn Chính Sách Đối Ngoại của Hoa Kỳ và Chính Trị Á Châu tại trường Đại học George Mason.

Comments are closed.