Ai cho mày chê con tao x?u?

Th?o H?o (Phan Th? Vng Anh)

1.

Hy t??ng t??ng, b?n l nh ??o di?n phim, 50 n?m sau, n?u may m?n phim c?a b?n ch?a m?c trong kho l?u tr?, n s? ???c chi?u l?i trong r?p. R?i m?t khn gi? v? nh vi?t l?i c?m xc hi h?i c?a mnh v? b? phim. Bi vi?t ??ng ln bo. Bi vi?t c th? sai bt (theo b?n), ng??i vi?t ch?ng hi?u g ?? c?a b?n, khng th?y h?t ci m b?n mu?n ni, l?i cn p ??t nh?ng ?? c?a anh ta vo

Gi? s?, lc ? b?n ? xanh c? r?i, b?n lm g no?

B?n hi?n h?n v? bp c??

B?n ?i ??n t?ng nh ??c gi? c?a t? bo, ni th th?m ma qui gi?a c?n m?: Sai bt r?i!?

Tm l?i, b?n ch?ng lm g ???c. 300 n?m sau, ng??i ta khc hay c??i cho phim c?a b?n, b?n c?ng ph?i ch?u thi.

2.

M?t trong nh?ng ci th nh?t c?a ng??i chuyn lm bo t??ng trong c? quan nh? chng ti l: rnh r?p.

Khi bo dn ln ci b?ng chung r?i, c? b?n nh?p nh?m rnh xem phng ti v? ? ln ??c ch?a? Phng qu?n tr? ? t?i xem ch?a? C c??i khng? C cau my khng? Ai cau my khng hi?u th xng ra h?i li?n, v sao cau my? R?i gi?i thch ngay, vi?t th? c ngh?a l th? ny, th? ny M?t ci c? quan b t, ch? c ch?ng 40 nhn vin, rnh ch?ng hai ngy l ? c ?? danh sch ai thch, ai khng thch, v c?ng c th? thu ph?c h?t ci ?m khng thch mnh.

Nh?ng ? m?t n??c 70 tri?u dn, th rnh m d? lu?n nh? th? l chuy?n th?t khng nn lm (lm sao cho xu?!), ch?a ni ??n chuy?n c? b?t d? lu?n, l vi?c ngh? s? (th?t) khng nn b?t ch??c b?n lm bo t??ng m dnh vo.

M?t b? phim anh chi?u ra, th t?t nh?t l anh nn coi n nh? s? ? r?i, v mnh ? ch?t r?i. Ti?n (nh n??c) ? m?t, tm s?c (anh) ? b? vo, vi?c by gi? l c?a ng??i xem. Anh khng c nhi?u php nh? Tn Ng? Khng ?? ha thnh 100 anh con con, bm vo tai c?a 100 khn gi? trong r?p, thuy?t minh cho h? ci ch? ?? c?a anh, gi?i thch ci tri?t l c?a anh, ng?n ch?n k?p th?i ci cau my c?a h?. H? c quy?n c nh?ng nh?n xt c?a h?, ty theo kinh nghi?m v trnh ?? c nhn, v ci tnh ?a chi?u l?m h??ng ? trong c?m nh?n tc ph?m m?i l ci h?p d?n c?a ngh? thu?t.

Ch?a k?, quay l?i ph?n 1 c?a bi, n?u anh ? ch?t r?i, th v ph??ng, ngh? s? ?. Tc ph?m c?a anh nh? con m? ci, anh khng b?o v? n ???c n r?i. Mu?n b?o v? n, ?ng ra anh ph?i chu?n b? cho n c nh?ng ph?m ch?t ?? ?? ch?ng ch?i ngay khi khng c m?t anh ka. C ngh?a l, th?a ??o di?n, phim c?a ng lm ra r?i th c?ng nh? con ng v?t ra gi?a ch?. Chng ti th?y n xinh th chng ti khen. Chng ti (m?t m) th?y n x?u th chng ti ch. l quy?n c?a khn gi? – ng??i ?i ch?. N?u ng h?i: Ai cho chng my ch con tao x?u?, th chng ti s? tr? l?i: T?i ng ? t? nguy?n v?t n ra gi?a r?p ??i.

3.

H?i ngh? s?, ??ng b?t ch??c b?n bo t??ng chng ti. Hy t?p cm, t?p m, t?p ?i?c. Ai khen khng c??i, ai ch khng gi?n, c?m ci m lm vi?c. Ng??i ta khng hi?u mnh trong khi mnh c gi tr? th?t th tr?m n?m sau th? no c?ng c th?ng sng m?t nhn ra. M n?u may th c khi c?ng ch?ng ph?i ??n tr?m n?m sau, ngay tu?n sau, s? bo sau, ? c ng??i nh?n ra mnh r?i, v kinh ph lm phim n?m sau l?i r?i vo tay mnh ti?p. Ch?a k? cn hng ngn khn gi? m th?m khen m mnh khng bi?t (t?i h? khng vi?t thnh bi), v c?ng khng lo?i tr? ???c tr??ng h?p x?u l c hng ngn khn gi? khc ?ang ch ? nh m mnh khng hay. H h?c ph ci chp con c?a t?ng b?ng tri lm g cho n m?t.

Nh?ng thi, ti ch?a c con, ho?c ??a con tinh th?n c?a ti c?ng v? v?n, nn ti ch?a hi?u ???c tm l qu con. C l? ph?i lm ngh? thu?t th?c th?, m l lm ngh? thu?t nh? m?t s? ng??i ? Vi?t Nam ka, ch?ng ? m?i thng c?m ???c v?i nh?ng b?c ph? huynh ma g?y gi?a ???ng c?m khng cho ai ch con mnh x?u.

                                                                                                                    27.09.2002

Ngu?n: FB Nga Nguyen

Comments are closed.