Câu chuy?n Tagalau

Inrasara

1. Tr??c & quanh Tagalau-1

T? th? h? ny sang th? h? khc, tr th?c Cham lun c? g?ng c ???c t?p san c?a c?ng ??ng. Tr??c 1975, s? xu?t hi?n c?a n?i san Panrang do Thin Sanh C?nh ch? bt cng s? c?ng tc ??c l?c c?a ?ng C?i, N?i Thnh Vi?t, Jalau… t?o d?u ?n l?n. Ngay Tr??ng Trung h?c P-Klong c?ng ra ???c t?p san ??c V?ng (Caung Tagok) c?a mnh.

N?m 1977, anh em sinh vin Si Gn r? nhau ra ??c san Vijaya. Ti c bi th? di Jalan t?l Vijaya r?t och, och ??n n?i n ???c cc b?n dng lm t?a. Ti ch?a nhn th?y m?t m?i n, b?i sau ? khng lu ti b? h?c v?i n?i h?ng c?o ??u ra Nha Trang tu r?i.

N?m 1996, d? Tr?i Sng tc ? ??i L?i, g?p ??ng B?y, ti ni: Anh cho ti lm s? ??c bi?t v? Cham trn V?n ngh? Dn t?c & Mi?n ni nh. Anh ku c?n bo co s?p ?. Lc ? ng??i ph? trch t?p ch l Nguy?n Kh?c Tr??ng, trn n?a l H?u Th?nh. ??ng B?y b?o, s?p nh?n Tr?m c? g?i tr??c ?? xem bi v? anh ch? em Cham ra sao ?. Ti lc ? v danh ti?u t?t, c ma m?i tin.

– Ti nh?n pht hnh ngn s? ti ni.

– N?u t?t, H?i Nh v?n bi?u vi tr?m b?n cho b con thi, anh B?y ni.

Ti b?o: – Khng.

?ng h?n, bo ra r?t ?o ??. ??ng B?y ln tu l?a vo Phan Rang gh Ban Bin so?n sch ch? Ch?m. Quang C?n phn cng m?y chu bn h?t vo 800 b?n ngay bu?i sng trn thp! ??ng B?y h?t vi?c lm, c? tu?n sau ? m?c s?c ?n c? ma Kat.

Th? nh? n??c l? xu?ng, ti quy?t lm ti?p. G?i V?n ngh? Ninh Thu?n b? t? ch?i, Kat 1997, ti chuy?n chuyn ?? v? t?p ch V?n ngh? Bnh Thu?n. N?m 1998, ti ti?p t?c b nguyn m?u qua t?p ch V?n ha cc Dn t?c. Ba k lin t t nh? th? Tagalau m?i ra s? ??u tin ?? ?n Kat ??u th? k? XXI. Ba k kh?i ??ng do ti t? ch?c bi v?, t?m k?t:

Inrasara [v bt danh khc]: 9 v?n xui, 10 bi nghin c?u, 8 bi th?; Tr Ma Hani: 6 bi th?; Nguy?n V?n T? 2 bi nghin c?u. V?n xui 1 bi c: Quang C?n, Phutra Noroya, Jalau An?k, Son Putra, Th?ch Ging H?, Tr Thy M?lan.

Th?: Tr Vigia 4, Kahat 3, Qu?ng Ng?, B Minh Tr 2 bi, cn Son Putra, Tr?m Ng?c Lan v ??ng Chung T? m?i ng??i 1 bi.

Ma xun 1999, nhn chuy?n cng tc chung t?i H N?i, ti mang ??nh lm tuy?n t?p Tagalau trao ??i v?i th?y B, th?y T?. Qu th?y r?t thch nh?ng c?ng khuy?n co Sara nn d d?t. Nh? l lc ? ti v?a vo H?i Nh v?n Vi?t Nam, v t?p th? Thp n?ng ?o?t gi?i c?a H?i ?ang r?t n?i ti?ng. Khng thng no bo ch khng c bi v? Inrasara. Uy tn ? gip Tagalau ???c xc ti?n nhanh chng.

Xu?ng xe ? ? Phan Rang, ti th? khua ching. Anh ch? em sau thnh cng ? V?n ngh? Dn t?c & Mi?n ni, ra mi ho h?ng. Vo Si Gn, ti ??i. M?t, hai, ba thng v?ng hoe. Khng xong r?i. Vi b?n ti nh?c Tr Vigia v Tr?m Ng?c Lan. H?a, v h?n. Th? l ti h hai yut vo. H? ch?p hnh nghim. Ln xe ?, cn xch theo c?p g v??n n?a. Ti ni:

– M?t tu?n, m?i yut ph?i n?p cho mnh 2 truy?n ng?n v?i 5 bi th?. Xong m?i ???c v?. C?m n??c, bia b?t, c ph c pho mi?n ph. Tn TAGALAU l do Tr ??t ngay sng hm ?! Ti v Tr?m gi? tay nh?t tr cao. R?i ti phone thm cho th?y T? Ch?i v?y m nn vi?c. Tagalau oe oe c?t ti?ng khc cho ??i ?ng tu?n l? b con Cham chu?n b? ln thp vui h??ng Kat.

2. Tr??c & quanh Tagalau-3

Nguyn do no ti dm lm Tagalau?

D khng t tr th?c Cham c?nh gic v? nhi?u th?, v khng hi v?ng v? tu?i th? c?a ??c san, nh?ng qua 3 k t?p ch ? ba n?i khc nhau, ti nhn ra l?i ?i. Ti bi?t Cham c ng??i vi?t, c ng??i ??c, c ci ?? vi?t, v ti t? tin c th? thu ht cc cy bt Cham, l?n ngoi Cham vi?t cho Tagalau. Cn ti?n b?c ?? khng l v?n ??.

Xin ni ngay l, ton b? bi v? t? Tagalau-1 cho ??n Tagalau-14 ??u do ti t? ch?c, ch?n, bin t?p, s?p x?p; sau ? l?ng nghe d? lu?n b con, anh ch? em m ?i?u ti?t, ch? hon ton khng ai can thi?p. C?ng c vi bi c?a tc gi? l? do Tr Vigia, Nguy?n V?n T? bin t?p v g?i ??n ti, nh?ng ti l ng??i quy?t t?t c?. Do ?, n?u c tr?c tr? g, ti l ng??i ch?u trch nhi?m ??u tin. Ch? th?i gian g?n ?y, nh xu?t b?n c vi ki?n, hay c?t bi ny bi n?, r?t t; cn l?i 99% bi v? ??u OK.

Ti ? lm t?t t?n t?t: t? thu gom bi v? [?nh my, m?y s? ??u tin] cho ??n lo ti?n, t? ch?y gi?y php cho ch in ?n v pht hnh, t? A ??n Z nh? thin h? ni, th? nh?ng t?i sao ti l?i trnh n ci tn ch? bin? ??n gi?n, ti hi?u c? ch? ny, np bng danh ngh?a m?t c? quan ch? qu?n, hi v?ng n th? h?n. Cho nn m?i c hng ch? H?I V?N H?C NGH? THU?T CC DN T?C THI?U S? VI?T NAM n ng? trn cng. Bi?t ?i?u l v?y!

1.000 ??a con Tagalau-1 ra ??i, thm bu?i ra m?t sch t?i qu nh gi?n ??n m ?m p, b con nh?n v nhn n nh? ng??i l? m ta quen bi?t. Vui s??ng ng?i ngng tr?n l?n!

Ngon lnh th?, nh?ng ti khng cho ? l ??c san c?a Cham, ??i di?n cho Cham. Ch?n ci tn Tagalau thi c?ng ? r?t nh? con ??y khim t?n r?i. Ng??i ??ng ch?u trch nhi?m l?i l ng nh th? Ty: Nng Qu?c Ch?n. Nh? l Ty, ch? khng ph?i Cham!

Thm mn khim t?n n?a. Ngay vo Tagalau-2, ti m?i hai v? uy tn tr? l?i ph?ng v?n: Nng Qu?c Ch?n v Bi Khnh Th?, nh? l cch ??m b?o ch?t l??ng ISO-t? t??ng chnh tr?. V?y m ?ng ci: s? c? M? S?n ???ng v? ? Tagalau-2, khi?n n li?ng xi?ng.

H?i VHNT-DTTS khng cn ch?u cho ??ng tn, ngh?a l t? ?y tr? ?i H?i mi?n b?o k. Th? l ti ph?i c? ra Ch?u trch nhi?m b?n th?o: Inrasara.

Kat M?i (Tagalau-3) in c?n ngy Kat. V?a ra l, bu?i sng ti chuy?n nhanh tr?m cu?n v? Phan Rang, tnh chi?u t?i chuy?n h?t s? cn l?i, th ngay tr?a n?ng, anh ??u n?u h?t h?i ch?y qua nh ti lc ? lun l?c ? Qu?n 1: Thu l?i, thu l?i g?p anh ?i. Ph?i c ng??i ch? bin m?i ??ng. Th? l h nhau x b? t? ??u tin, in t? m?i dn vo: Ch? bin: Inrasara.

C?ng t? ? tn TAGALAU h?t ??ng m?t mnh m?t ci n?a, m bu?c ph?i ??ng khp np trong ngo?c ??n d??i m?t tn m?i: Kat M?i (Tagalau-3), Ni Tr?ng (Tagalau-4), N?ng Panduranga (Tagalau-5), Kraung Dung (Tagalau-6). C? hng ch? Akhar thrah tuy?n t?p sng tc s?u t?m nghin c?u Cham c?ng b? cho ra ra.

Mi ??n Tagalau-7, chng m?i ???c quy h?i c? qu?n. Quy h?i c? tn TAGALAU l?n hng ch? con giun t?i nghi?p ?. Cn v? chng bi?n m?t ? Tagalau-9 l do ti l l?n b? r?i, ch? khng ai ?? ??ng g n c?. N c? ko di tu?i th? ??n Tagalau15, th c chuy?n. Nh xu?t b?n khi duy?t in c?ng c ku ti c?t n ?i, v ti c?ng d? vng. D?u sao tnh mt ti khng ch?a: ti v?n gi? nguyn hi?n tr??ng. Cho ??n Tagalau-16

3. Ch? bin & C?ng tc vin

Ngay t? s? ??u tin, ti ? c? trnh ch? bin Tagalau, m ?n qua nh th? Nng Qu?c Ch?n. T? Tagalau-3, ti nh?n, l do th? bu?c nh? ? k?. R?i sau 6 k, ti ? ?nh ti?ng ?i h?i ?? lm cu?c chia li mu xm. ? bi tr? l?i ph?ng v?n: Tagalau, 7 n?m nh?c nh?n v kiu hnh, ti ni r ?:

Cn chuy?n giao, n?u ???c – sau 10 k th t?t, nh?ng ti khng thch con s? trn, s? 9 hay h?n. Ai s? nh?n lnh gnh vc Tagalau? Ti ? ?nh ti?ng h?n n?m nay r?i, v?n ch?a c ??ng t?nh g. ? l ?i?u ?ng lo h?n c?. M?i th? h? ??i m?t v?i v?n ?? m?i, ring; v Tagalau sau sinh nh?t l?n th? m??i, ? ?? l?n khn, nn ch? bin v Ban bin t?p ngy mai s? c ch??ng trnh v m?c ?ch m?i, khc, thch ?ng v?i ?i h?i c?a b?i c?nh x h?i m?i.

Ti h, v h l?p ?i l?p l?i m?y b?n. Kh?n c? v?y, mi sau Tagalau-13 khi ti h b?, m?i c Jalau An?k xung phong lnh ?n.

Trch ?o?n: Tagalau, 10 n?m hnh trnh (V?n H?c Cham, Khi lu?n, ti b?n):

Tagalau ra ??i l do n? l?c c?a m?t s? anh em tr th?c Cham: Inrasara, Nguy?n V?n T?, Thnh Ph B, Tr Vigia, Tr?m Ng?c Lan, Phutra Noroya, t? nhu c?u th?c t? c?a b con C?ng tc vin ch? y?u l cc tay vi?t Cham ? t?t c? khu v?c, nh?ng ph?n nhi?u l ? Ninh Thu?n. ?? nng cao ch?t l??ng tuy?n t?p, m?i s? Tagalau ??u c bi v? ?ng gp c?a nh v?n, nh nghin c?u cc dn t?c c uy tn (do ti tr?c ti?p m?i). Tuy v?y, v ?y l tuy?n t?p mang tnh ch?t ??a ph??ng, nn Tagalau v?n dnh m?t s? trang ?u tin cho cy bt m?i d ? ch?a l cc sng tc th?t s? gi tr?.

Lm Tagalau, ti m?i t?t t?n t?t khng ch?a ai, t? dn t?p t vi?t ??n cc anh ? ?t ti h?c v? h?c hm, t? Ninh Thu?n cho ??n An Giang, trong n??c l?n h?i ngo?i, nh?p cu?c. Khng t b con h?i, sao Tagalau khng c tn cc v? khoa b?ng Cham? Ti c thanh nga r?ng: ti hai b?n m?i, cn c? lm sao h? ngo?nh ?i th c? h?i cc v? ?y. Ring ti, v phn bi?t. Ai vui v? th m?i dz!

May, sau m?y g?p gh?nh, Tagalau g?n nh? h?i ?? anh ho v khng anh ho. Gp m?t nhi?u nh?t cho Tagalau theo th? t? s? l??ng l: Inrasara, Tr Vigia, Nguy?n V?n T?… ??n Tagalau-14, ? c g?n 300 tc gi? [80% l Cham] c m?t. V?i c?ng tc vin, ti t khi g?p t?p th? m ti?p xc ring v ??u xem h? quan tr?ng khng km g tc gi? khc. T? ? h? m?i t? tin nh?p cu?c.

Lm Tagalau, ngoi bu?i ra m?t l?n ??u v hm t? ch?c K? ni?m 10 n?m Tagalau ? Chakleng, ti ch?a bao gi? h?p. Khi c?n, ti tr?c ti?p v?i t?ng c?ng tc vin, h?i han, l?ng nghe v xin bi. C b?n b??c vi ch?ng ??u, m?t, r?i ngh?, th ? c ngay anh ch? m?i xu?t hi?n, c?m cy g?y ti?p s?c; c?ng c khng t ng??i ch?y ma-ra-tng su?t hnh trnh Tagalau.

Khng vui sao?

4. Khng ai c th? ht thay chng ta

Bi M? S?n ???ng v? ??ng Tagalau-2 ? gy cho c nhn ti v Tagalau bao n?i. D? h?i ngh? Ban Ch?p hnh H?i Nh v?n Vi?t Nam m? r?ng cu?i n?m 2001 ? H N?i, nh v?n ?? Kim Cung g?p ti, cho:

– ng vi?t g m thin h? ku th??

– N?m nay Sara c in g ?u!

– Ci in chung cc tc gi? Cham ng ?

– , n l bn nh bc Ch?n anh , ti thoi thc.

Sau ?, th? ?i tin l?i, ?i?n tho?i t?i lui H N?i Si Gn v?i bao nhiu cu chuy?n pha sau th? no ?y, ?? H?i VHNT cc DTTS Vi?t Nam c?t kho?n b?o h? cho Tagalau. Trong c?ng ??ng Cham, ti?ng ??n Tagalau b? thu h?i rm ran ??n n?i c ng??i ph?i ??i t?i m?i gi?ng mng ??c.

Gl?ng anak linhaiy likuk jang o hu

Nhn tr??c ng sau ch?ng th?y ai ng??i.

Ti nghe mnh c ??n bi?t bao, nh? ng Gl?ng Anak khi x?a trn bi ct b?i gi?a bi?n kh?i c ??n. Bi th? Khng ai c th? ht thay chng ta ???c lm trong hon c?nh ?en ?y. Khi bng t?i mang khun m?t ??ng la Tagalau nguy c? d?p ti?m t?i n?i, ti ?inh ninh th?. Khng th? c?y nh? ai, ti quy?t t? b??n ch?i. Khng ai c th? ch?y thay ti. B?n th?o b? ngm h?t nh xu?t b?n ny ??n nh xu?t b?n khc. Ngm t? T?t 2002 ngm qua Rija N?gar cho ??n Kat, sang T?t n?m sau. Ti mi?t mi h?i th?m s?c kh?e, r?i n c? b? nay l?n mai l?a.

Ti ch?y qua nh?c s? Tantu m?-ung c?u c?u:

– Ch?c ph?i l?i ra H N?i qu, anh ?i. Ti s? c?m theo b?n th?o Tagalau-3 v?i th? H?i Nh v?n Vi?t Nam g?p ring H?u Th?nh, ??t ln bn ng ch? t?ch l bi ho?c anh in Tagaglau, ho?c ti tr? l?i anh ci th?.

C?ng anh hng ch? b?! C l? b?n m?t ti lc ? mo ch? km kh? bc ph?i c?t g, m?c c??i h?t bi?t, nn anh nh?c s? ny m?i ch?p ngay c? h?i m ln l?p:

– Hehe l?n ??u tin trong ??i ng anh ???c th??ng th?c s?c m?t th?m th??ng c?a th?ng em. Nh?ng hu?n ?. Ny nh, Cham m b? ti th? h?i vin H?i Nh v?n Vi?t Nam ? kh, c ???c v? th? nh? th?ng em by gi? cng kh b?i ph?n. Anh th?y Tr?m th?a trnh ?? mt ?? gi?i bi ton ny m

Cng n m m u u v?y m lm ti ??n ng?.

Kat 2003 ?ang c?n k?. Khng th? ?? b con m?i c? ??i lu h?n n?a, ti tm ??u n?u ch?y. Vi?t Nam truy?n th?ng v?n ha ch?y, nn ?i ny khng th? khng v??t. Nh xu?t b?n ?i tuy?n t?p c tn khai sinh m?i, Tagalau ch? ch?u ph?n np bng thi, ti ?. C? hng ch? con giun c?ng cho ngh? ch?i, ti ch?u lun.

Nh? th? ?n tr? b?a, ti quy?t t?ng trang, in mu c? 4 ba, v lm php tnh. C?m gi?y php trong tay, khoi qu, ti qun b?ng lun c? s? ??u tin ?y. Trong khi gi thnh nh?y v?t ln g?p ?i, k? c? ph cho ??u n?u. Ti ? ngh? bn Cty Inrahani, v ti khng mu?n ng?a tay xin b x.

Ti?n ?u? May, th?y L?u Quang Sang c m?t v ?ng c?u. ng ku g?i, v b con m?t tay m?t chn gp vo. Ti?n EURO, USD, Vi?t Nam ??ng… ?? c?. Tr?n gi h?n m??i tri?u. ??nh m?nh v?n ch?a thi ch?i kh?m Tagalau: Thp tng Hani ra ? N?ng, v?, t?t c? r? nhau cng samsonite hng hi?u v?i bao nhiu t? li?u qu bay theo tay ti x? taxi tham lam. Ti c??i m?u. L?i ph?i m?t thn m?t ng?a, ch?y.

Ti ?nh bi li?u. L?n ??u tin [v cu?i cng] trong ??i, ti vay ti?n. Kat m?i (Tagalau-3) cho ??i nh?c nh?n nh? ??nh m?nh chm n?i c?a n. Bi th? Khng ai c th? ht thay chng ta ti cho in ngay trang ??u. ?? k? ni?m, v nh? m?t cch h? quy?t tm. Ti bi?t, sau 2 n?m Tagalau ng?ng tr?, bi th? kia mang tnh quy?t ??nh ?? v?c d?y tinh th?n anh em ?ang k r?u r.

KHNG AI C TH? HT THAY CHNG TA

Khng ai c th? ht thay chng ta

n?i ?y v lc ny

c? hm sau, c l?

Ngy s?p l?t sang trang

?m x ng dng n?ng cu?i cng

bng t?i mang khun m?t ??ng lo

Khng ai

tim d? t?n th??ng h?n tri tim chng ta

pha m?t mt

Ngy mai ? ch?c chi vang v?ng

h?n lc ny, hm nay

Ti?ng ht

vng xoy o c?m

c l? l t?t cng vinh d?

B?i

khng cn ai ??n thay chng ta.

6. Bu?n vui chuy?n ti?n nong Tagalau

D ti coi ?y ch? l tuy?n t?p, v khng mu?n Tagalau thnh m?t t? ch?c (s?ng trong ch? ?? ny, ti qu hi?u ?i?u ?), d g th g, Tagalau v?n m?c nhin ???c/ b? xem l ??c san chung c?a Cham. N t?n t?i ???c ??n hm nay l m?t php l?, b con ku th?. Khng c? quan Nh n??c ti tr?, M?nh Th??ng Qun ?? ??u ton ph?n: khng, qu?ng co: khng, bn: o u?t, v?y m n s?ng nh?n!

Qua 15 k, fan Tagalau d c tr?i s?t, nh?ng hm nay h?u h?t b con Cham ch?p nh?n n, l?i l php l? khc n?a. Ring ti, ti ngh? ??n gi?n: nh? ?n tr?i. H?n n?a, ti v?i t? cch k? ??u tu lun l ng??i may m?n! Gi? cht l may m?n.

Vi ??i gia Cham khng dm ?ng h? Tagalau, do ng?i Tagalau ph?n ??ng. M?t ??i gia Kinh d hm m? th? Inrasara v s?n sng ti tr? ring cho c nhn Sara, nh?ng khi ti g?i h? tr? ti chnh cho Tagalau-10 th: Thi ?i ng, mnh r?t ng?i Tagalau khng thn chnh quy?n! ?? hi?u sinh m?nh Tagalau b?p bnh th? no. Khi bi?t t? n?m 2011, ti b? ung th? mng ti, vi b?n c v? lo. Ti ni: Mnh sinh ra d??i ngi sao may m?n, php m?u lun hi?n ??n vo gi? th? 25.

??n hm nay, ti ch?a bao gi? xin c nhn hay t?p th? no ?? lm Tagalau. B con ho?c M?nh Th??ng Qun hi?u, th??ng Tagalau, v cho. Thi?u, ti b. Nhi?u l?n ti, ho?c Cty Th? c?m Inrahani b. Sau ny c vi MTQ Cham gp s?c, l ?i?u may m?n n?a.

Tagalau tiu th? t?m ???c, t?ng c?ng kh ch?y, cn thu h?i v?n th gay. Do Cham s?ng phn tn, thm v? thu b?c l?. Tnh kh Cham ??m ngh? s? n?a! V d? Tagalau-5, c b?n ? H?i ??ng h??ng mang bn ph?c v? 600 cu?n, h?i ti?n Tagalau ?u, d? chu tiu cho t?p th? h?t r?i. Do ?, m?i k Tagalauc? b l? 7-8 tri?u. Sang k 7-8 m?i h?t l?, do b?n th? Ch? M? Lan xung phong. S? 9-10, ti l?i nh? v? Cty Inrahani ti?p. Mi k 11 tr? ?i m?i h?t b, do c anh Ysa Cosiem v b?n tr? Cham n?a ?? ??n.

L? nh? th?, nh?ng Tagalau v?n s?ng kh?e, t? ? gy h? nghi r?ng ng Inrasara nh?n ti?n Nh n??c m?i s? 23 tri?u! (kho tm ra s? 23). Ch? ai th?i bu?i by gi? l?i ?i lm khng cng. V?i l?i h?n thi?u ti?ng t?m ?u m b?o lm ?? l?y ti?ng! Ngh?a l ci l r?t ?ng tin.

7. Tagalau & chuy?n h?p hnh

Kh?i ??ng lm Tagalau, ti ??n g?p v tham kh?o t?ng ng??i m?t kho?ng 20 ng??i, ch? khng h?p. H?p th? no c?ng h?ng. Chn ng??i m??i m?t , ? ? c c? kh?i ki?n lng h?t ch?u n?i. Song tho?i l hay nh?t. Khi c ?? 7 ng??i ?a, ti quy?t.

Tagalau-1 ra m?t ? nh ti t?i Chakleng, ch? h?n phn n?a tc gi? tham d?, cn l?i, anh em ?ang lm ? cc c? quan Nh n??c: b?n. Ti hi?u, v c?m thng. Sau Tagalau-2, m?t l?n anh ch? em Si Gn g?p m?t lai rai ? qun bn hng S? Th, ti th? ??a Tagalau ra bn, m?i ng??i l? l, ti im. Ti lng h?a v?i lng ?y l l?n cu?i cng. T? ? ti khng bao gi? ni v? Tagalau tr??c ?ng ng??i n?a.

C l?n sau bu?i b?o v? Lu?n n Ti?n s? c?a Ph V?n H?n, Quang D?ng ko anh ch? em qua nh D?ng ? Qu?n 8, Hani nh?c qua Tagalau, 1-2 ng??i c ki?n ny n?, ti v?i g?t ?i. L?n n?a, nh th?y L?u Quang Sang ? Tn Bnh, khng h?i ki?n ti, anh Phutra Noroya b?t ng? ??a Tagalau ra bn, v c v? trch vi ng??i ? khng ?ng h? tuy?n t?p. Ngy th? th? ch?! V?y l c s? c?. Ti ? k? v? ny trong Hng M k ?c, mi?n nh?c l?i.

V?y ?, m?i b?n ch??ng m?t ra ngoi ?m ?ng l m?i b?n h?ng.

10 n?m Hnh trnh Tagalau ? Chakleng ch? l t?ng k?t, ch? khng ph?i h?p. T?ng k?t, ti?c tng, v vui. Cn l?i – tr??c/ trong qu trnh lm Tagalau, ti ??n g?p t?ng ng??i, v song tho?i. Ti ch? ??ng t?t c?. C khi ng??i ny khng c?n bi?t ki?n ng??i kia. Ti hi?m khi bnh lu?n v? Tagalau, ti cng khng bnh lu?n v? nh?ng bnh lu?n. Ti im l?ng nghe, th?u hi?u, v lm.

D? nhin thi ?? qu qu?t kia m?y b?n khi?n anh ch? em phi?n lng, nh?ng ch?u. Bu?i s? k?t bn giao cho th? h? m?i, ti c?ng tr?n, b?i tr??c ? ti ? g?p ring Jalau An?k, v cng vi?c bn giao ? ?u vo ??y.

Th? m l?i hay!

8. S? c?

T? M? S?n ???ng v? ??n Th?c tr?ng x h?i Ch?m

N?u M? S?n ???ng v? c?a Tr Vigia ? Tagalau-2 lm cho Tagalau ?iu ??ng, th Th?c tr?ng x h?i Ch?m, m?t s? gi?i php chnh c?a Nguy?n V?n T? ??ng trn Tagalau-4 lm cho chnh b?n thn ch? bin kh?n ??n.

?y l hai cy bt h? tr? ti nhi?u nh?t. Th?y T?: v? kinh nghi?m x h?i, Tr v? thng tin ngoi l?. Nh?ng chnh h? l?i l ng??i khi?n ti g?ng mnh tho g? r?c r?i ?? c?u Tagalau. Website Chamyouth.com trang m?ng thanh nin Cham ti gp bi nhi?u nh?t v l n?i ti trch nhi?m ?i?u ti?t bi v? trong m?t th?i gian lin t?c nh?n ph?n h?i gay g?t v?i tc gi?. C b?n cn ku ch? bin ph?i ch?u trch nhi?m v? v? ng T? ??t ?i?u ni x?u Cham.

X?a nay ?? vu?t ve lng t? ho dn t?c, ta hay thi quen vi?t v? ci hay, ci ??p c?a dn t?c mnh, ai l?i lm nh? ng T? ?i "ch bai" dn t?c mnh? K ?c ta d? nh?t khi tr??c ? khng lu, ? V?n ngh? Dn t?c & Mi?n ni n?m 1996, Nguy?n V?n T? c bi vi?t r?t hay ?? ca ng?i v nu ??c tnh t?t Cham: Ng vo ply Ch?m. Ch?ng ai khen ng m?t ti?ng c?; v?y m nay ng th? nu cc ?i?m khng hay c?a c?ng ??ng th b? t? co kh?p n?i. Ti nh?n v tr? l?i c? tr?m th? ph?n h?i. Nh tr th?c ph?n bi?n x h?i ch?u thi?t thi l v?y. L? no x h?i Cham ton ngon lnh! V l? no m?t tr th?c c trch nhi?m v?i c?ng ??ng l?i khng nn nu khuy?t t?t x h?i ra ?? s?a?

T?t c? nh?ng n?i ?y, ti hi?u, v t?ng ch?u tr?n. T? kinh nghi?m ?, ti tr? l?i email b?n ??c, minh gi?i nh?ng comments trn Chamyouth, v cu?i cng c bi t?ng k?t: Trao ??i xung quanh bi Th?c tr?ng x h?i Ch?m c?a Nguy?n V?n T? ??ng ? Tagalau-5, m?i yn. Hai n?m li?n Tagalau th?t thu kho?n ti tr?, ? ? th?y T? l ng??i gp cng l?n!

Tagalau-8 & Ariya Cham

Dn t?c Cham n?m k? l?c v? ch? b?n ??a s?m nh?t ?ng Nam : cu?i th? k? th? IV, ko theo h? qu? l dn t?c l?m ch?. L?m ch? thnh l?m chuy?n. ??n ??nh m?nh Akhar thrah song hnh cng ??nh m?nh Cham: l?m chuy?n, tan tc, nguy c? tiu m?t nh?ng v?n c? t?n t?i.

L?m chuy?n th khng ai khng bi?t: c? tour phim xem Chi?n tr??ng Akhar thrah th ?? bi?t. Tan tc c?ng r n?a: tri gi?t v khc bi?t, khc bi?t xa x?, khc bi?t trong m?t vng, trong m?t palei, v ngay trong m?t Gru! Khi?n n c? mu?n bi?n tiu, bi?n tiu nh? ??nh m?nh Cham: tri gi?t qua H?i Nam, Thi Lan, Cam B?t, Malaysia r?i M?, Canada, Php

[r?i tha h??ng ngt m?t tha h??ng/ r?i thi?u s? gi?a lng thi?u s? – th? Inrasara]

V?y m n c? t?n t?i, m?i l?. Php l?, ?ng h?n

[x?a/ d??i ci ry l?ch s? kh?ng l?/ cha l?t sng s?ng st/ l?m ng?m b d?y lm ng??i/ m?t php l? th? Inrasara].

Akhar thrah Cham, ng??i gi?i ch? b?o v?, ng??i m?i bi?t ??c bi?t vi?t b?o v?, ngay c? ng??i khng bi?t ch? K c?ng b?o v? n, quy?t li?t. ?? ai dm La-tinh ha ch? Cham? ?? ai khng cho Cham d?y ch? Cham trong nh tr??ng! Khng cho, Cham m? l?p d?y chui. Khng l?, th? h? cha ng ti, palei Chakleng khng c ng Cham no m ch? Cham!

? ??c san Tagalau c?ng th?, Cham ?i h?i n ph?i c hng Akhar thrah: Tuy?n t?p sng tc – s?u t?m – nghin c?u Cham. ??n gi?n v?y thi. C th? ni, v cng khim cung n?a. V?y m n c? ??y ??nh m?nh! Nh? Cham

Tagalau lun l?c su?t 4 k, mi Tagalau-7 m?i ???c ph?c h?i tn TAGALAU v?i hng ch?, th sang Tagalau-8 l?i c chuy?n. Ti lm vi?c v?i t?nh, ta ?? gi?i trnh v? b?n ?? Hnh trnh Xah Pakei – M?h Rat trong tr??ng ca Ariya Xah Pakei (NXB V?n ngh? TPHCM, 2006) , km ti?u lu?n V?n h?c Champa ? ?u? c?a Nguy?n Ph?m Hng trn Tagalau-8. Ti ngh? tiu r?i: Khng d?ng ng Inrasara ng?i cng lc gi?a hai tn t?i ph?m!

N?i b?n ?? th d? v??t. ? l tc ph?m khoa h?c, b?n ?? c?n c m?t ?? thm ch?ng t? thuy?t ph?c, v? l?i ? ch? l b?n ?? hnh trnh c?a c?p tnh nhn kh?n kh? ?i qua lng m?c, sng su?i, ni ??i. Ariya Xah Pakei l tc ph?m c? ?i?n, b? khng ?ng b?o t?n b?n s?c hay sao ?y. Hai n?m tr??c, cng trnh Ariya Tr??ng ca Cham ? ???c H?i v?n ngh? Dn gian Vi?t Nam cng nh?n b?ng Gi?i th??ng cao r?i, khng tin H?i chuyn th cn tin ai. Th? l, ?ng ph m?i qua.

Cn V?n h?c Champa ? ?u?. H?i th? l th? no? T?i sao trong bi c ??n 3 l??t nh?c thn tnh? Ti ni, ? l ti?u lu?n m?t gio s? ??i h?c H N?i vi?t, Ban bin t?p nh xu?t b?n duy?t n?i dung, v v?n h?c Cham, m?t n?n v?n h?c khng ph?i khng ngon lnh c?n c m?t t nh?t m?t ch??ng trong v?n h?c s? ??i gia ?nh 54 dn t?c Vi?t Nam. Bi ny ch? mang tnh ?nh ??ng. T?i sao khng?

Th? l: t?i lun bc ti. V hng ch? Akhar thrah ti?p t?c t?n t?i cng m?nh dn t?c Cham n?i tri

9. ??i tho?i ng?n: Tagalau c ngon khng?

Ma ?ng 2005, t? Gi?i th??ng V?n h?c ?ng Nam v?, ti s?m vai Tr??ng Tr?i Sng tc ??i L?i. Mang theo Tagalau-7 t?ng cc b?n v?n dn t?c thi?u s?, m?t b?n th? ng??i Ty ni:

– Chng ti s? ra t?p ch nh? th? ny. Ti ni ngay:

– Cc b?n khng th? ?u. T?i sao khng th?, Inrasara ch? quan, ti gi?i thch:

– Khng ???c Nh n??c bao c?p, ?? ??c san khng ph?i ch?u ch?t qua c?n h?ng ph?n nh?t th?i, n c?n ??n m?y y?u t?:

[1] Ng??i vi?t, ti tin cc b?n lm ???c, dn t?c Ty c ??n non 20 h?i vin H?i Nh v?n Vi?t Nam, sao l?i khng ch?.

[2] Cc b?n c ng??i ??c khng, cc ??c gi? ch?u mua ??c ?y? Ph?n ny may r?i l?m, cn Cham c, b?i chnh ti ? lm th? nghi?m qua ??c san V?n ngh? Dn t?c & Mi?n ni, v thnh cng l?n.

[3] Ai ??ng ch? bin, ch? h?i gi?a ba anh em ?ang ng?i ?y, c ai ch?u ng?i d??i tr??c ai khng? M?c ny 50-50, ch? ? Cham, ti nh?n ???c 100% phi?u. [4] N?a, cc b?n c M?nh th??ng qun khng? N?u khng, c ai ch?u ch?i nh? Inrasara m?i k ch?u l? m?t cy vng?

[5] Cu?i cng, ch? Ty c?a cc b?n c th?ng nh?t ???c nh? Akhar thrah c?a Cham? ? l ch?a k? ??n c?ng ??ng Ty s?ng t?n mc ch? khng t?p trung ? hai t?nh Ninh Thu?n v Bnh Thu?n nh? Cham.

K?t nh, thi?u 1-2 y?u t? thi c?ng ?? ch?t, hu?ng h?. V r?i 20 n?m qua, non 20 nh v?n dn t?c Ty H?i vin H?i Nh v?n Vi?t Nam ? ch?u cho r?ng ch? quan c?a Inrasara trng nh? bi.

C?n T?t 2005, v?i b?n thn lu ngy g?p l?i trong m?t qun bia h?i, ti thao thao v? Tagalau. V? nh?ng cy bt ??y tri?n v?ng c?a Tagalau v v? ti. Hi v?ng Cham v k v?ng ti. Chm d??i tuy?t v?ng ?en r?i tr?i ln ??y d?ng mnh, ti?ng x?u v l?i khen t?ng, v?n ch??ng v v?n ha, hi?n t?i v?i t??ng l?i ??t ng?t, anh b?n ng?t l?i ti:

– M?y ch? t??ng mnh ngon, Tagalau khng c g gh g?m l?m ?u!

– Khng c g gh g?m cn ??, mnh th?y n ch? l g c?!

– Khng l g c? ? M?y ni th?t?

– ? th mnh c ni gi? bao gi? ?u!

– Tao khng hi?u qui m?y c?! Khng l g sao m?y b? c? cng s?c hay ti?n b?c ra lm?

– ??y, phi l v?y ?. C? s?ng cho h?t n?i s? phi l ?y, r?i hi?u!

V?y thi, anh b?n nn thinh. Anh b?n khng ch?u n?i gi?ng k? khoi ho?t c?a ti. Khi th?ng khng khoe khoang, khi thua lun lun vui v?, – bi h?c l?p T?, ti nh?. Nh?ng ti khc. Thua th d? th??ng, th?ng l?i r?t d? ght! Thua, ti ku ln: ng th?t c?, c t?m l?m; th?ng, ti gy: m?i v?n d?ng n?a cng l?c thi m b? li?ng xi?ng r?i th ch?i th? no m ch?i!

Khc v?i anh b?n ti khi x?a ? Ban Bin so?n sch ch? Ch?m, thua ba vn c? t??ng m ??ng c?m chi?u ??n ch?p ch?n gi?c ng? t?i. Kh? th?!

10. Cu?i cng, Tagalau l C?A ai?

M?t cu h?i h?i bu?n c??i. V n khng L c?a ai c?.

Trong v?n t? Cham khng c ti?ng c?a. Ti t?ng ?a ngh?ch c?a trong vi bi th?, v dng ng? php ti?ng Cham ph c?u trc ti?ng Vi?t, qua ? gy d? ?ng nh? nh?n xinh xinh.

G?y d?ng cng vi?c mang tnh t?p th? no b?t k [? ?y l Tagalau] lun c: [1] Ng??i ngh? ra, l?p nn, ??ng m?i ch?u so (Inrasara: t??ng, sng l?p, ch? bin); [2]? Ti?p ??n l thnh ph?n c?t cn (Nguy?n V?n T?, Tr Vigia, Phutra Noroya, Jalau An?k, Tu? Nguyn, ??ng Chung T?, Jaya Hamu Tanran, Ph ??m, Jaya Thuksiam, Di?m S?n: cy bt ch? l?c); [3] Cu?i cng l cng chng r?ng l?n (M?nh th??ng qun, nh phn ph?i, ??c gi?).

T?ng k?t Hnh trnh 10 n?m Tagalau ti vi?t: N?u Cham khng c ng??i vi?t, khng c ??c gi?, khng c M?nh th??ng qun th ti khng th? lm nn Tagalau. Tagalau sinh ra v s?ng v?i/ v/ qua cc y?u t? ?.

Comments are closed.