“Tôi yêu ti?ng n??c tôi,” phiên b?n M?

Robert McCrump, nh v?n Anh, A tyrant-clown has destroyed my love affair with America, The Guardian, ngy Ch? Nh?t 6 thng Chn 2020

Tr?n Ng?c C? trch d?ch (??u ?? l c?a d?ch gi?)

 

Ti lun yu n??c M? v ngn ng? c?a n, tnh gy g?n c?a Mark Twain hay Abraham Lincoln v nt hng h?n trong v?n phong c?a Frederick Douglass v Herman Melville. T? ??u ch cu?i, ??y l m?t x h?i ???c xy d?ng b?ng ngn t? v t??ng, bi?u hi?n th?ng hoa c?a l tr v n? l?c m?u c?u h?nh phc, tm ki?m m?t kh?i ?on k?t hon h?o h?n, v?n l gi?c m? c?a Th? gi?i m?i. T? t??ng c?a nh?ng v? cha gi khai qu?c, ???c nh?ng danh nhn M? t? Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, ??n Martin Luther King v ngay c? Ronald Reagan nh?c l?i, r?t quy?t li?t v ??y l t??ng nh?ng lun lun nhn ??o.

M?t ph?n s?c h?p d?n c?a Hoa K?, nh? m?t th? nghi?m dn ch?, l ch? ngh?a th?c d?ng Anglo-Saxon, s?n sng lun coi ch? ngh?a c?p ti?n c?a mnh l t?m th?i, l m?t cng vi?c ?ang ???c ti?n hnh. Nh? c?u T?ng th?ng Obama ? ni t?i l? truy ?i?u [Dn bi?u, nh tranh ??u dn quy?n] John Lewis, b?t c? m?t ng??i dn bnh th??ng no c?ng c th? ti?p nh?n cng vi?c ch?a hon thnh c?a x h?i v lm l?i n b?ng nh?ng t? ng? m?i. ??i v?i nhi?u ng??i Anh, v?n b? giam hm do s? k? t?c truy?n th?ng c? x?a, x? c?ng, th ??ng c? thc ??y tm ti ci m?i c?a M? th?t l hn hoan, ph?n khch. S? to b?o c?a m?t ??t n??c t? ki?n t?o, t? th? h? ny sang th? h? khc, b?ng ngn ng? v t??ng c?a th?i ?i?m ?ang s?ng, v?n l s? kh?ng ??nh k? th nh?t v? tham v?ng c?a con ng??i trong Th?i ??i L tr.

Tr tu? tuy?t v?i c?a b?n Tuyn ngn ??c l?p v?i t? cch m?t b?n tuyn b? s? m?nh l cung cch n v?n d?ng b?n ng? M? ?? ph?c v? m?t l c? chnh ngh?a. Ngn ng? lm cho tnh nhn v?n ch?a v?n ton tr? nn nhn v?n. Khng c l?i ni, khng th? c bi?u hi?n c?a suy ngh? ho?c s? c?m thng; v suy ngh? nui d??ng ci tm h??ng n?i c?a con ng??i. ?y chnh l s?c m?nh tinh th?n ???c nh?ng nh l?p qu?c cng nh?n l m?t ??m b?o t?t nh?t cho n??c c?ng ha.

Khng c ?i?u g trong vi?c ny l hon ton thu?n bu?m xui gi. V?n l m?t ti?n trnh si n?i, ??y s?c s?ng v l?c quan, qu trnh ln men t? t??ng th??ng ?n o, l?n x?n v ?i khi b?o ??ng. ?ng v?y, cy t? do ? t?ng ???c t??i b?ng mu c?a nh?ng ng??i yu n??c. Nh?ng tnh nhn v?n c? b?n c?a n??c M? s? lun l ngu?n c?m h?ng cho cc nh v?n, nh th?, ngh? s? bi?u di?n, lu?t s? v chnh tr? gia.

Comments are closed.