Trên kệ sách

Chiều buông…

(Đôi dòng về Không đứng mãi trong tranh của Lê Chiều Giang) Đỗ Nghê Không biết nên gọi Không đứng mãi trong tranh của…