Gabriel García Márquez

María Dos Prazerès

Gabriel García Márquez Trần Vũ chuyển ngữ * Lời người dịch: Nổi tiếng với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, sức mạnh của Gabriel…