Nguyên Giác

Viết Về Nhã Ca, Trần Dạ Từ

Nguyên Giác Gần như luôn luôn, rất khó viết về những gì thân thiết với chúng ta. Thí dụ, viết về những người chúng…