Trần Đức Tín

Thơ Trần Đức Tín

- Vác ba lô lên cha sẽ đưa con về quê Tặng Khét vác balô lêncha sẽ đưa con về quêba lô nhỏ thôi…