Phim hiếm: có cả vua Duy Tân, Thành Thái, Bảo Đại, anh hùng Đề Thám