Dòng nh?c k? ni?m v?i nh?c c? mi?n Nam (k? 57): Hoàng Tr?ng & Quang Kh?i: D?ng b??c giang h?

T.V?n & B?n H?u th?c hi?n (2019)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

D?ng b??c giang h? – Sng tc: Hong Tr?ng & Quang Kh?i

Trnh by: Thi Thanh (Pre 75)

Nghe thm:

Hai Nam – 70 N?m Tnh Ca (14) Ph?m Duy, Hong Tr?ng, Ng?c Bch

??c thm:

Nh? vua tango Hong Tr?ng

(Ngu?n: Thanh Nin VN)

Nh?c s? Hong Tr?ng l m?t tn tu?i l?n c?a n?n m nh?c mi?n Nam tr??c n?m 1975. ng ? ra ?i cch ?y 15 n?m, nh?ng ci danh hi?u vua tango v nh?ng ca khc ?? ??i c?a ng v?n cn mi v?i th?i gian.

Thu? nin thi?u, h?ng ?m chng ti v?n ng?i quanh cc anh l?n tu?i h?n, nghe h? song t?u b?ng 2 cy ?n guitar: m?t cy ch?y ngn (lead), m?t cy ??m h?p m (accord). B?n nh?c m cc anh th??ng ch?i nh?t (v ch?i hay nh?t) l D?ng b??c giang h?. D?o ?y chng ti c? ngh? ?y l m?t b?n nh?c n??c ngoi, sau ny m?i bi?t l do nh?c s? Hong Tr?ng sng tc. M?t ni?m t? ho trn ng?p.

Nh?c s? Hong Tr?ng (1922 1998) tn th?t l Hong Trung Tr?ng, l m?t trong nh?ng nh?c s? tin phong c?a n?n tn nh?c cng th?i v?i cc nh?c s? D??ng Thi?u T??c, L Th??ng, Nguy?n Xun Khot ng vi?t nh?c ph?m ??u tay ?m tr?ng n?m 1938. Nh?c s? Ph?m Duy k? l?i r?ng th?i ng ?i ht l?u di?n trong ?on xi?c ??c Huy Charler Mi?u, ngoi b?n nh?c Bu?n tn thu c?a V?n Cao, ng cn r?t thch ht b?n Ti?ng ?n ai c?a Hong Tr?ng ? l m?t trong nh?ng b?n ???c vi?t theo ?i?u tango ??u tin c?a tn nh?c Vi?t Nam, chnh ca khc ny ? g?i c?m h?ng cho nh?c s? Ph?m Duy vi?t b?n Ti?ng ?n ti sau ny. Nh?ng th?p nin 40, 50 c?a th? k? tr??c, ?i?u tango cn kh xa l? v?i gi?i th??ng ngo?n, chnh Hong Tr?ng ? nng ?i?u nh?c ny ln ??nh cao ngh? thu?t v?i hng lo?t ca khc: Pht chia ly, Gi ma xun t?i, Nh?c s?u t??ng t?, M?ng ??p ngy xanh, M?t thu? yu ?n, L?nh lng, M?ng lnh, Ti?n b??c sang ngang

M?t vinh d? m khng ph?i nh?c s? ???ng th?i no c?ng c ???c l ng ???c anh em trong gi?i ??ng lng tn vinh l vua tango. Ng??i vi?t ? t?ng g?p g? n? danh ca m?t th?i vang bng M?c Lan, b cho bi?t t?t c? nh?ng b?n tango c?a Hong Tr?ng ??u do b ht ??u tin Tm hi?u cu?c s?ng c?a nh?c s? Hong Tr?ng, chng ti bi?t r?ng v m?t l do no ? m ng d?t ba ng??i con (Hong Nh?c ?, Hong Cung Fa, Hong B?ch La) cng m?t ng??i em gi ru?t t? mi?n B?c vo Nam. T? ? ng s?ng c?nh g tr?ng nui con cho ??n lc cc con ? tr??ng thnh.

???c x?ng t?ng vua tango l m?t vinh d? l?n. Nh?ng ??ng t??ng Hong Tr?ng ch? thnh cng v?i th? ?i?u ny. N?u th? l?i l m?t b?t cng khc ??i v?i ti n?ng, v nh?ng c?ng hi?n gi tr? khc c?a nh?c s? Hong Tr?ng, b?i bn c?nh nh?ng ca khc ???c coi l tuy?t v?i v?i ?i?u tango, nh?c s? Hong Tr?ng c?ng c nh?ng ca khc b?t h? l?u truy?n t?i hm nay ???c vi?t b?ng nh?ng th? ?i?u khc nh? Ngn thu o tm (?i?u valse nh?c Hong Tr?ng, l?i V?nh Phc), ho?c nh? bi D?ng b??c giang h? (?i?u pasoble nh?c Hong Tr?ng, l?i Quang Kh?i).

S? l thi?u st, n?u nh?c ??n Hong Tr?ng m khng ni ??n ban Ti?ng T? ??ng m?t ban h?p x??ng do nh?c s? Hong Tr?ng thnh l?p n?m 1967 v ?ch thn ch? huy. Ban nh?c quy t? kho?ng 40 ca nh?c s? r?t c?ng c?a chuyn bi?u di?n trn ?i pht thanh v b?ng t?n 9 ?i truy?n hnh mi?n Nam. Ti?ng T? ??ng c?ng ? gp ph?n t?o d?ng nhi?u gi?ng ca tn tu?i, ??ng th?i ??a nhi?u sng tc c?a cc nh?c s? ???ng th?i ln ??nh cao ngh? thu?t. Chnh nh?c s? Thanh S?n (tc gi? N?i bu?n hoa ph??ng), tr??c khi thnh nh?c s? c?ng ? ??u qun v? ht trong ban Ti?ng T? ??ng.

H ?nh Nguyn

Comments are closed.