Hành ??ng ph?c h?i: Truy?n tranh c?a c?ng ??ng di dân Vi?t Nam

Sheila Ngoc Pham, Diasporic Vietnamese Artists Network 26 thng 11 n?m 2018

Augustina d?ch

Sheila Ngoc Pham ??a ra ci nhn ton di?n v? ti?u thuy?t hnh ?nh (graphic novel) c?a cc h?a s? truy?n tranh/ ng??i vi?t h?i k di dn Vi?t Nam t? cc qu?c gia khc nhau Thi Bui v GB Tran ? M?, Clement Baloup v Marcelino Truong ? Php, v Matt Huynh ? c.

Trong bu?i sng chng ti ?i d?o quanh chn ni Uluru ? mi?n trung n??c c, h??ng d?n vin ch? vo nh?ng hnh v? v?n cn hi?n r trn nh?ng b?c t??ng mnh mng c?a n v khi chng ti nhn vo nh?ng hnh ?nh ?, ti c?m th?y mnh ???c ??a tr? l?i qu kh? su th?m. Xt cho cng, cc hnh v? ? ???c s? d?ng t? th?i xa x?a ?? gi?i tr v truy?n ??t ki?n th?c, ngh? thu?t trn ? c?a th? dn l m?t trong nh?ng tc ph?m ti?n thn s?m nh?t c?a m?t hnh th?c hi?n ??i h?n v?n ti?p t?c pht tri?n: truy?n tranh.

Truy?n tranh k? t? ? ? tr?i qua nhi?u l?n l?p l?i g?n ?y nh?t bao g?m c? ti?u thuy?t hnh ?nh v v?n ti?p t?c pht huy s?c m?nh c? b?n gi?ng nh? nh?ng g nh?ng ng??i c ??u tin, c?ng nh? nhi?u ng??i khc theo th?i gian, ? n?m gi?. ?i?u ny cho th?y c g ? c? h?u trong vi?c v?, bao g?m c? truy?n tranh, ph?n nh cch chng ta t? duy. ? l ?i?u m Art Spiegelman ? ?? c?p khi pht bi?u trn The Big Interview: Chng ti ngh? b?ng nh?ng c?m t? ng?n g?n v hnh ?nh m?nh m?, hnh ?nh c ?? nt cao nh?ng hnh ?nh ? c?n ???c hi?u v x? l ch? khng ph?i b? ? nn ? l m?t cng c? ch?n ?on t?t ?? xc ??nh ?u l v?n ??.

N?u coi truy?n tranh nh? m?t lo?i cng c? ch?n ?on th th?t th v? khi xem xt tc ph?m c?a cc ngh? s? Vi?t ki?u v nh?ng g c th? ti?t l? v? c?n b?nh c?a chng ta. Nh?ng tc ph?m ny l nh?ng ?ng gp quan tr?ng cho s? pht tri?n ?i?n hnh c?a tc ph?m di dn Vi?t Nam, v?i truy?n tranh n?m ngay giao ?i?m c?a c? v?n h?c v ngh? thu?t. B? s?u t?p ngy cng t?ng hi?n c b?ng ti?ng Anh bao g?m: Vietnamerica (M? Vi?t) c?a GB Tran (2010); Ma c?a Matt Huynh (2013); Such a Lovely Little War (M?t cu?c chi?n nh? ?ng yu nh? v?y) c?a Marcelino Truong (2016); The Best We Could Do (?i?u t?t nh?t ta c th? lm) c?a Thi Bui (2017); Saigon Calling (Si Gn v?y g?i) c?a Marcelino Truong (2017), Vietnamese Memories: Leaving Saigon (K ?c Vi?t Nam: R?i kh?i Si Gn) (2018) v Vietnamese Memories 2: Little Saigon (K ?c Vi?t Nam 2: Little Saigon) c?a Clment Baloup (2018).

Truy?n tranh nh? m?t hnh th?c k? chuy?n ngy cng tr? nn ph?c t?p, v?i nh?ng cu chuy?n ?a di?n v? l?ch s? v c?n tnh ngy cng tr? nn ph? bi?n. Tc ph?m c?a cc ngh? s? Vi?t ki?u ny th? hi?n nh?ng gc nhn ???c rt ra t? nhi?u l?a tu?i, t?ng l?p v hon c?nh c nhn khc nhau. H? cng nhau ch? cho chng ta v s? cch ?? chng ta c th? ?i vo l?ch s? c?a chng ta v ch?p nh?n cch chng ta ? ??n ???c n?i chng ta ?ang ? nh? th? no. Trong m?t ti?u lu?n c?a h?a s? truy?n tranh Pat Grant trong cu?n truy?n tranh Blue c?a ng, ng ni chuy?n v?i h?a s? truy?n tranh ng??i c Shaun Tan, ng??i tin r?ng:

Truy?n tranh h?u nh? lun ni v? k ?c, v? vi?c nhn l?i, v? vi?c hi?u v? qu kh?.

Tran v Bui l ng??i M? g?c Vi?t v sch c?a h? t?p trung vo l?ch s? gia ?nh h? ? c? Vi?t Nam v M?. Huynh l m?t ng??i c g?c Vi?t hi?n ?ang s?ng ? Hoa K?, v tc ph?m Ma t?p trung vo m?t gia ?nh trong tr?i t? n?n ngoi kh?i Malaysia sau chi?n tranh. Trong khi ?, h?i k c?a Truong k? v? qu trnh l?n ln trong th?p nin 60 v 70 ? Si Gn v London, cng nh?ng n?i khc. Sch c?a ng ban ??u ???c xu?t b?n b?ng ti?ng Php v?i t?a ?? Une si jolie petite guerre (2012) v Give Peace a Chance (2015). Baloup l m?t h?a s? truy?n tranh ng??i Php, v gi?ng nh? Truong, c cha l ng??i Vi?t Nam. ng ti?t l? m?t cht v? l?ch s? c nhn ny ngay t? ??u nh?ng m?t khc l?i ch?n lm phng s? v? Vi?t ki?u ? Php trong t?p th? nh?t v Vi?t ki?u ? M? trong t?p th? hai. Hai cu?n sch ??u tin c?a Baloup trong lo?t sch ?ang pht hnh c?a ng v? c?ng ??ng di dn Vi?t Nam trn kh?p th? gi?i ???c xu?t b?n b?ng ti?ng Php v?i t?a ?? Quitter Si Gn, mmoires de Viet Kieu tome 1 (2013) v Little Sai Gon, mmoires de Viet Kieu tome 2 (2016).

T?t c? nh?ng tc ph?m ny ??u ni v? th? k? ??y bi?n ??ng c?a l?ch s? Vi?t Nam v th? gi?i, nh?ng cu chuy?n v?a b? sung v?a ch?ng cho ln nhau. N b?t ??u t? chnh quy?n thu?c ??a Php v cu?c ??u tranh ginh ??c l?p, cho ??n cu?c s?ng trong chi?n tranh v sau ? khi chng ta tr? thnh nh?ng ng??i t? n?n, di c?, xuyn qu?c gia, du khch. M?t kha c?nh quan tr?ng ???c tm th?y trong t?t c? cc cu?n sch l n? l?c ti?p c?n cc b?i c?nh chnh tr? v l?ch s? r?ng l?n h?n, nh?ng b?i c?nh ? ??nh hnh tr?c ti?p cu?c s?ng c?a cc c nhn v gia ?nh h?. M?i tc ph?m ??u c? g?ng gi?i quy?t nh?ng g m Bui ? m t? trong l?i ni ??u cu?n sch c?a mnh l v?n ?? c?a vi?c k? chuy?n l lm th? no trnh by l?ch s? theo cch nhn v?n, d? hi?u m khng ??n gi?n ha qu m?c.

Ha ra, ? l m?t v?n ?? m truy?n tranh c th? gi?i quy?t. Truy?n tranh l m?t hnh th?c trong ? ng??i k? chuy?n c th? nhn v? pha tr??c v pha sau ??ng th?i trong khi s?p x?p cc gc nhn, qu?c gia, l?c ??a v th?i ??i t?t c?, trong khi m t? cc s? ki?n trong qu kh? v?n nh?t thi?t ph?i b? phn m?nh v ???c h?i t??ng m?t cch khng hon h?o. L?ch s? dy d?n c?a chng ta ???c ghp l?i v?i nhau t? nh?ng cu chuy?n l?p ?i l?p l?i, nh?ng ph?n nghe ???c, nh?ng cu?c tr chuy?n, nh?ng ?i?u b ?n, nh?ng ?? v?t hi?m, nh?ng l?i k? chnh ch? v th? c?p. Ha gi?i v?i qu kh? l m?t cu?c ??u tranh khi chng ta t?n t?i qu xa tm ch?n, th??ng ph?i gnh trn vai gnh n?ng v? nh?ng hy sinh c?a gia ?nh. ?y l m?t tr?ng thi quen thu?c ??i v?i nhi?u ng??i trong chng ta khi chng ta xem xt c?n tnh di dn c?a mnh ? nh?ng kho?ng cch g?n v ??u tranh ?? xem n nh? m?t t?ng th? li?n l?c. M?t l do cho ?i?u ny l nh?ng g Tran vi?t trong Vietnamerica:

Vi?c gia ?nh ti khng s?n lng chia s? nh?ng s? th?t c? b?n nh?t c?ng ?ng trch nh? s? th? ? v v c?m c?a ti trong hng th?p k?.

Tuy nhin, m?t cch t? nhin, c s? t m, m?t ph?n do thch th?c v? vi?c lm th? no th? h? ti?p theo v?n ???c nui d??ng nh? m?t ph?n c?a c?ng ??ng di dn c th? chen mnh vo cu chuy?n c?a th? h? ??u tin th?m ch l tm ra ?i?m chung. Bui gi?i thch r?ng c b?t ??u hnh trnh ghi l?i l?ch s? gia ?nh mnh ?? nhn cha m? mnh nh? nh?ng con ng??i th?t v h?c cch yu th??ng h? nhi?u h?n. Chng ta c?ng c th? ?ng khung tr?i nghi?m c?a ng??i t? n?n d??i d?ng ch?n th??ng gi?a cc th? h?, ? l l do t?i sao Bui nh?n th?y vi?c sng t?o ra The Best We Could Do l m?t hnh th?c tr? li?u.

clip_image002

Tranh trong The Best We Could Do c?a Thi Bui

?y chnh l ?i?m m truy?n tranh ng??i M? g?c Vi?t ni ring c nh?ng ?i?m t??ng ??ng v?i tc ph?m nh? Maus c?a Art Spiegelman. Trong Maus, nhn v?t trong cu chuy?n, m?t phin b?n c?a chnh Spiegelman, l m?t ??a con trai ?ang c? g?ng hi?u tr?i nghi?m c?a cha mnh v? Holocaust. Cc ???ng n?i c?a qu trnh sng t?o ???c hi?n th? ??y ?? cho ng??i ??c v hnh ??ng ghi h?i k c?a Spiegelman l m?t hnh ??ng t? nh?n th?c. T??ng t?, cu chuy?n c?a Bui v Tran b?t ??u t? cu?c s?ng tr??ng thnh c?a h?, ?i su vo l?ch s? gia ?nh v tm ki?m cu tr? l?i cho cc cu h?i.

??nh h??ng ny l vi?c c?n thi?t ??i v?i nhi?u ng??i trong chng ta, ??c bi?t n?u ho?c khi chng ta c con ring v cn nh?c xem chng c?n bi?t bao nhiu v? t? tin c?a mnh. Bui l ng??i r rng nh?t v?i m?c tiu ny, b?t ??u cu?n sch c?a c b?ng nh?ng c?nh v? s? ra ??i c?a ??a con ??u lng. Trong nh?ng kho?nh kh?c mnh li?t ban ??u ?, c c ???c s? hi?u bi?t su s?c v? m? v l?ch s? gia ?nh mnh.

*

M?i truy?n tranh bao g?m v s? l?a ch?n ngh? thu?t khng th? th?c hi?n cng m?t lc: ?? dy c?a nt, ch?, v? tr c?a cc khung t? trang ny sang trang khc v phong cch v?. Huynh ch?n mu ?en tr?ng ??n s?c, nh?ng nt c? ??c tr?ng c?a anh mang l?i nhi?u c?m xc l?n lao. Cn c?a Bi l m?t b?ng mu h?n ch? g?m cc tng mu ?en v mu r? st [rust][1] v nguyn t?c mu s?c ny gp ph?n t?o nn s? m?ch l?c c?a cu chuy?n. Trong khi ?, Truong dng cch ti?p c?n mu s?c c? ?i?n h?n c?a chu u, khi?n cc tc ph?m c?a anh mang m?t ch?t hoi ni?m kh ??p. B?ng mu n??c c?a Baloup chuy?n t? ??n s?c t?i gi?n sang nh?ng kho?nh kh?c ??y mu s?c, v cu?n sch c?a Tran l cu?n sch r?c r? nh?t trong vi?c s? d?ng mu s?c.

Tri ng??c hon ton v?i b?n ch?t ?a t?ng v ton c?nh c?a nh?ng cu chuy?n ng??i M? g?c Vi?t, tc ph?m c?a Huynh l m?t b?c tranh c?n c?nh thn m?t, ?i nh?ng b??c nh? v ch?m ri, gi?ng nh? ??a b trong cu chuy?n. Ma ?? c?p ??n m?t trong nh?ng cu chuy?n n?i ti?ng nh?t v? Chi?n tranh Vi?t Nam: cu?c di c? hng lo?t b?ng thuy?n v cc tr?i t? n?n trn kh?p ?ng Nam .

clip_image004

Tranh trong Ma c?a Matt Huynh

?y l nh?ng cu chuy?n m nhi?u ng??i trong chng ta ? nghe ?i nghe l?i trong su?t th?i th? ?u c?a mnh. Trong The Best We Could Do, Bui dnh m?t ph?n cu chuy?n k? v? cu?c tr?n thot b?ng thuy?n v th?i gian gia ?nh c ? Pulau Besar; Huynh phng to ngay ch? ?, m ph?ng s? ch? ??i ch?m ri v b?p bnh ? tr?i t? n?n. Tuy nhin, khng gi?ng nh? nh?ng truy?n tranh khc, Ma l m?t tc ph?m mang tnh ?n t??ng v th? m?ng h?n l m?t cu?n h?i k. Cu chuy?n d?a trn tr?i nghi?m c?a gia ?nh ng ? Pulau Bidong tr??c khi ng ???c sinh ra, v tn c?a h? xu?t hi?n ? cu?i cu?n sch. Tr?i t? n?n trn ??o ngoi kh?i Malaysia c?ng chnh l n?i m gia ?nh ti ? ?i qua cng v?i ??c tnh kho?ng m?t ph?n t? tri?u ng??i Vi?t Nam. Nh? Huynh gi?i thch v?i t?p ch Peril:

?y l m?t cu?n truy?n tranh k? v? nh?ng tr?i nghi?m ???c k? v?i gi?ng ?i?u tr?m l?ng, nh? m?t cch hi?u v? cha m? ti, cch ti ???c nui d??ng, nh?ng gi tr? c?a ti v k? chi ti?t nh?ng s? ki?n tr??c khi ti ra ??i. V nh? v?y, ma l m?t th?c tch c?c v? m?t kho?ng tr?ng trong tr nh?, trong hi?u bi?t, trong th?i gian v khng gian.

Ma l m?t t? ?a ngn ng?: trong ti?ng Nh?t n c ngh?a l kho?ng ngh?, t?c kho?ng tr?ng m Huynh ni ??n. ???c pht m v?i nhi?u thanh ?i?u khc nhau trong ti?ng Vi?t, n v?a c ngh?a l ma [ghost] v?a c ngh?a l m?. Ma ?ng vai tr ??i di?n cho t?t c? nh?ng ng??i t? n?n v tc ph?m ny c?ng ???c t?o ra vo th?i ?i?m ? nh? m?t ph?n ?ng kh?n c?p ??i v?i tnh tr?ng m Huynh ?? c?p ??n, l nh?ng ng??i xin t? n?n v thuy?n nhn g?n ?y b? bi?n thnh qu? d? trong n?n chnh tr? v truy?n thng c.

Trong t?p hai, Little Sai Gon, c?a Baloup, ng gi?i thi?u v?i ??c gi? m?t ng??i ph? n? l?n tu?i xinh ??p tn l Anh. L c? dn c?a San Francisco, b g?p Baloup ? San Jose, thnh ph? chnh c?a Vi?t ki?u ? M?. Chng ti nhanh chng pht hi?n ra r?ng Anh, gi?ng nh? gia ?nh c?a Hu?nh v gia ?nh ti, c?ng ? l?i Pulau Bidong m?t th?i gian sau chi?n tranh. T?ng ph?n m?t, th?i gian ? tr?i t? n?n c?a b ???c m? ra, v m?c d ti ? nghe v? Bidong t? r?t lu nh?ng ti v?n ch?a chu?n b? k? cho cu chuy?n gy s?c c?a b. L?i k? tm can v ?au ??n v? nh?ng tr?i nghi?m c?a b trn hn ??o khi?n t?t c? tr? nn s?ng ??ng h?n v hnh ?nh h?n nh? nh?ng hnh v?.

Cng v?i Anh, Baloup g?p g? nhi?u ng??i khc trong chuy?n du l?ch ? M? bao g?m c? ng??i chu t? cc c?ng ??ng di dn khc v tc ph?m c?a ng th? hi?n gi tr? c?a phng s?, v??t xa l?ch s? c nhn v bao g?m nhi?u cu chuy?n t?o nn di?n m?o c?a c?ng ??ng di dn Vi?t Nam. Tuy nhin, khng c g?i no cho th?y r?ng di?n m?o ny l chung c?c v n?u c th ng c?ng th? hi?n m?t cch tinh t? r?ng n linh ho?t nh? th? no. Trong l?ch s? th? gi?i, chng ta ch?a quen v?i vi?c b? phn tn v Baloup khm ph cch chng ta nh?n th?y nh?ng ngi nh m?i ny ti t?o chng ta. Nh? Antoine, m?t ng??i b?n c?a Anh, ni:

Chng ta ?ang ? M? ?y! Vng ??t c?a c? h?i, vng ??t c?a nh?ng gi?c m?. Chng ta ph?i t?n h??ng n ph?i khng?

Sch c?a Bui v Tran k? v? cu?c ??u tranh ginh ??c l?p t? tay ng??i Php v d?n ??n ci m ngy nay chng ta g?i l Chi?n tranh Vi?t Nam, nh?ng cu?n Leaving Saigon c?a Baloup l?i ?? c?p tr?c ti?p ??n th?i k? thu?c ??a c?a Php. Qua phng s? c?a ng, chng ta bi?t v? Vi?t ki?u ? Php, nh?ng ng??i ? ??n ??t n??c ny trong m?t th?i gian di ch? khng ch? ??n ? ?t v?i t? cch ng??i t? n?n v ng??i di c? ???c b?o tr?. Trong Leaving Saigon, nh?ng trang s? ??u tin c?a gi?i Vi?t ki?u ??c bi?t h?p d?n, bao g?m c? nh?ng ph?n l?ch s? g?n nh? b? lng qun v? nh?ng ng??i Vi?t xu?t kh?u lao ??ng trong Th? chi?n th? hai, m?t minh h?a r nt v? ngh?a c?a vi?c tr? thnh m?t ch? th? thu?c ??a c?a Php.

clip_image006

Tranh trong Leaving Saigon c?a Clment Baloup

M?t ch??ng h?p d?n khc c?a Leaving Saigon t?p trung vo m?t khu v?c c?a Php ???c g?i l Vietnam-sur-Lot hay CAFI. Tr?i ???c thnh l?p sau khi ng??i Php di t?n kh?i ?ng D??ng, ???c xy d?ng trn ??t qun s?. C th?i ?i?m, CAFI c t?i 1300 Vi?t ki?u, pha tr?n nhi?u s?c t?c, v cu chuy?n su s?c c?a Baloup khm ph nh?ng n?i bu?n v h? th?n n?i ??a ?i?m ny, c?ng nh? l?ch s? ph?c t?p v vai tr ?ang di?n ra c?a n trong c?ng ??ng. D?a trn nhi?u cu?c ph?ng v?n ???c th?c hi?n, Baloup vi?t:

M?t s? c? dn tm cch b?o t?n l?ch s? c?a h?, nh?ng ng??i khc mu?n qun n ?i.

Hai cu?n truy?n tranh c?a Truong c ph?n khc bi?t so v?i nh?ng cu?n khc, ?ng vai tr l nh?ng ?i?m t?a quan tr?ng. Trong m?t bi ?nh gi tr??c ?y trn diaCRITICS, nh ph bnh Nora A. Taylor nh?n ??nh r?ng, v?i nh?ng cu?n sch ny, Truong khng cho chng ta nhi?u bi h?c l?ch s? m h??ng d?n chng ta suy ng?m v? nh?ng ?i?m giao nhau gi?a l?ch s? v k ?c.

Sinh n?m 1957, sch c?a Truong ph?n l?n ???c k? nh? nh?ng l?i k? c?a nhn ch?ng, ???c c?ng c? b?i nh?ng b?c th? chi ti?t c?a m? ng v nh?ng cu?c tr chuy?n g?n ?y h?n v?i ng??i cha qu c? c?a ng. Cha c?a Truong l m?t nh ngo?i giao ng??i Vi?t v ngay t? ??u trong cu?n sch ??u tin, ng ? ???c g?i v? t? Washington DC ?? ph?c v? T?ng th?ng Ng ?nh Di?m ? mi?n Nam Vi?t Nam. Ch?ng bao lu sau, cha ng c m?i lin h? tr?c ti?p v?i ho?t ??ng n?i b? c?a chnh ph? mi?n Nam Vi?t Nam.

Truong c m?t tu?i th? ??c bi?t v ?i qua nhi?u n??c, m?t ??a tr? thu?c n?n v?n ha th? ba r?t lu tr??c khi thu?t ng? ny t?n t?i. M?c d qu kh? thu?c ??a c?a Php ? Vi?t Nam khng ???c khm ph r rng, nh?ng ? l m?t cu?c xung ??t c? h?u trong c?n tnh ch?ng t?c pha tr?n c?a chnh gia ?nh ng. M? ng l ng??i Php, ph?i v?t l?n v?i cu?c s?ng ? Vi?t Nam th?i chi?n. Cu?i cng, b b? ch?n ?on m?c ch?ng r?i lo?n l??ng c?c v s? phn c?c c?a tnh tr?ng ? chnh l ti?ng v?ng c?a s? phn c?c m Truong nhn th?y xung quanh ng.

clip_image008

T? Such a Pretty Little War c?a Marcelino Truong

L?n ln ? ph??ng Ty, Truong nh?n th?y ?y l th?i ?i?m thu?n l?i ?? tr? thnh m?t ng??i ???c thc ??y b?i nh?ng khm ph c nhn c?ng nh? nh?ng bi k?ch gia ?nh. Trong khi ?, chi?n tranh ?ang n? ra ? Vi?t Nam v c nhi?u lc ng c?m th?y th?t v?ng v cch hi?u qu ??n gi?n c?a th? gi?i ph??ng Ty m ??i v?i ng nghe gi?ng nh? ki?u Orwellian Newspeak[2]. T? s? c?a ng v? giai ?o?n l?ch s? quan tr?ng ny ??c bi?t c gi tr? v cch n m? r?ng ngh?a c?a vi?c tr? thnh m?t ph?n c?a c?ng ??ng di dn, v?n hon ton khng ph?i l m?t nhm nguyn kh?i[3].

Khng ph?i t?t c? ng??i Vi?t Nam ??u l ng??i t? n?n, nh?ng t?t c? ng??i Vi?t Nam ??u b? ?nh h??ng b?i chi?n tranh, d tr?c ti?p hay khng.

*

? nh?ng n?i khc, ng??i ta m t? r?ng truy?n tranh ? n?m b?t ???c s? mu thu?n ngy cng t?ng c?a M? v? Chi?n tranh Vi?t Nam, v v?y c v? ph h?p khi c?ng ??ng di dn Vi?t Nam hi?n ?ang s? d?ng hnh th?c t??ng t? ?? ??a ra nh?ng cu chuy?n ph?n bi?n quan tr?ng. R?t cu?c, nh?ng cu chuy?n k? l?i c?a ng??i M? v? cu?c chi?n ??u b? gi?i h?n m?t cch c ch? trong ph?m vi c?a chng. Nh? ?? kh?c ph?c ?i?u ny, m?t s? truy?n tranh bao g?m cc t??ng thu?t th?c t? c? th? v? chi?n tranh, trnh by chi ti?t cc s? ki?n khng c s? tham gia tr?c ti?p c?a ng??i k? chuy?n (v gia ?nh h?) nh?ng r rng d?a trn nghin c?u l?ch s?. Ph?i ni r?ng, vi?c l?a ch?n th?c hi?n nh?ng nghin c?u nh? v?y b?n thn n ? l m?t thnh t?u to l?n.

? Vietnamerica c m?t cu?n sch tr? ?i tr? l?i v khng c tc gi? c t?a ?? ??n gi?n l Chi?n tranh Vi?t Nam m Tr?n mang theo t? chuy?n ny ??n chuy?n khc v khng bao gi? ??c. C m?t s? th?t su s?c v? ?i?u ny m ti ? nh?n ra: ngay c? khi chng ta c th? truy c?p vo sch (b?ng ti?ng Anh), chng ta c th? g?p kh kh?n khi m? trang ba ra v ??n gi?n l n qu g?n qu nh.

clip_image010

T? Vietnamerica c?a GB Tran

M?t kha c?nh quan tr?ng khc c?n l?u l nh?ng g Lan Cao ? vi?t trong lo?t bi Vietnam67 cho t? The New York Times. Nh? Cao ph bnh trong bi vi?t Vi?t Nam khng ch? l m?t cu?c chi?n tranh Hoa K?, ?? c?p ??n lo?t phim ti li?u di t?p, The Vietnam War, c?a Ken Burns v Lynn Novick:

T? gi?ng ?i?u, khng gian ??n cch x? l, ti bi?t r?ng ng??i mi?n Nam Vi?t Nam l nhn v?t ph? trong cch trnh by l?ch s? c?a M? v? Chi?n tranh Vi?t Nam.

V?i s? quan tm lin t?c ??n chi?n tranh, khng c g ng?c nhin khi cc nh t? t??ng, nh v?n v ngh? s? Vi?t ki?u ? M? v cc n?i khc ?ang ph?i tnh ton. Chng ti ?ang gi?i quy?t nh?ng ph?n l?ch s? ? b? t? ch?i, th?m ch b? ch?nh s?a v lm sng t? nh?ng chi ti?t cn thi?u v ch?a ???c k? t? kinh nghi?m t?p th? c?a chng ti. Tc ph?m c?a Baloup cho th?y ?i?u t??ng t? c?ng ?ang x?y ra ? Php, xem xt l?i l?ch s? thu?c ??a c?a n??c ny ? chu .

Khi Truong b?t ??u qu trnh sng t?o hai cu?n sch c?a mnh, ban ??u ng ngh? ?y ch? l nh?ng cu?n h?i k. Nh?ng ch?ng bao lu sau, ng hi?u r?ng mnh s? tr? thnh ng??i pht ngn v? chnh cu?c chi?n, nh? ng ? ni trong m?t cu?c ph?ng v?n:

Ng??i mi?n Nam Vi?t Nam chng ti ? tr? thnh vai ph? trong cu?c chi?n c?a chnh mnh. Chi?n tranh Vi?t Nam th??ng ???c k? b?i nh?ng g di?u hu h?ng hi v?i cu?c chi?n, ho?c b?i cc tr th?c v nh ho?t ??ng ph?n chi?n, v khng c g nhi?u ? gi?a.

V? m?t ny, cu chuy?n c?a Truong l m?t ci nm quan tr?ng, trnh by chi ti?t cc kha c?nh quan tr?ng c?a l?ch s? th?i chi?n ? mi?n Nam Vi?t Nam, lm vang v?ng l?i bi bnh lu?n c?a Cao trn t? The New York Times. ? l m?t l?ch s? ph?n l?n c?ng ? b? xa b? ? Vi?t Nam th?i h?u chi?n, n?i cu?c chi?n ???c g?i l Chi?n tranh ch?ng M? h?n l m?t cu?c n?i chi?n. Ngh? s? ng??i M? g?c Vi?t Tiffany Chung m t? v?n ?? ny l ch?ng m?t tr nh? l?ch s? do chnh tr? gy ra t? th?i gian c s?ng v lm vi?c t?i Vi?t Nam trong h?n hai th?p k? qua.

Vi?t Nam l m?t ??t n??c m c?ng ??ng di dn c?m th?y mu thu?n khi ngh? v?, bi?u t??ng c?a m?t ?i?u g ? ? m?t, nh? Bui vi?t trong cu?n sch c?a mnh. Xt cho cng, Vi?t Nam ngy nay l m?t ??t n??c m ph?n l?n dn s? sinh ra sau cu?c chi?n ? gy ra nh?ng chuy?n bay cho gia ?nh chng ti. ??i v?i nh?ng ng??i trong chng ti, nh?ng ng??i quy?t ??nh quay tr? l?i sau ny khi ? tr??ng thnh, ? l m?t tr?i nghi?m ??i ??u. Trong tc ph?m c?a Tran c m?t trang ?i gy chong vng tr?i ra t? chuy?n tr? l?i Vi?t Nam l?n th? hai ?ng nh? c?a ng. Xem xt nh?ng khung hnh giu chi ti?t ny, k ?c chuy?n ?i ??u tin c?a ti vo n?m 2010 hi?n v? m?t cch r rng.

Xem l?i t?t c? nh?ng tc ph?m ny, ?i?u n?y sinh trong ti khi xem xt m?t trong nh?ng ?i?m khc bi?t chnh gi?a vi?c l ng??i t? n?n v ng??i nh?p c? l khi b?n l ng??i nh?p c?, b?n c th? ?ng gi hnh l c?a mnh ?ng cch. ?y l chi ti?t gy ti?ng vang Tran khm ph ra khi ng nh?n ra m? mnh khng c b?c ?nh no. Trong cu?n sch c?a Bui, h?p ??ng ?nh ???c chuy?n ??n t? Vi?t Nam l m?t mn qu v gi. Nh?ng c?nh ny lm chng ta lin t??ng ??n Memory is Another Country (K ?c ? m?t ??t n??c khc) c?a Nathalie Huynh Chau Nguyen, trong ? c c? m?t ch??ng dnh cho Nh?ng b?c ?nh th?t l?c.

S? v?ng m?t c?a nh?ng b?c ?nh trong cu?c s?ng c?a chng ta l l do t?i sao truy?n tranh gi?ng nh? m?t hnh ??ng ph?c h?i, v?i nh?ng hnh ?nh ???c t?o ra t? tr nh?, tr t??ng t??ng v phng s??? l?p ??y nh?ng kho?ng tr?ng.

*

V? th?m Vi?t Nam l?n n?a vo ??u n?m nay, ti g?p Linh Phan, m?t ng??i b?n Canada g?c Vi?t, c nh?n xt r?ng r?t nhi?u Vi?t ki?u m c g?p qua bao n?m v?n cn dnh m?c v?i chi?n tranh. Linh ni ?i?u ny nh? m?t ng??i ? s?ng ? Vi?t Nam h?n m??i n?m, ??t n??c ? tr? thnh m?t n?i r?n rng ??y k ?c ???c hnh thnh ? tu?i tr??ng thnh. Ch?n th??ng th? c?p lin quan ??n chi?n tranh c?a c ? m? ?i. Khi c ?y ??a ra nh?n xt, ti d?ng l?i tr??c khi tr? l?i; ti hi?u r?t r v sao nhi?u Vi?t ki?u v?n cn tr?n tr? v? chi?n tranh nh?ng ti c?ng th?y mnh ??ng tnh v?i Linh.

Trong chuy?n ?i g?n ?y nh?t ny, ti th?y mnh ? b?t v?t l?n v?i chi?n tranh h?n v gnh n?ng c?ng nh? ?i r?t nhi?u. Nh?ng n?m g?n ?y ti v? Vi?t Nam th??ng xuyn, Vi?t Nam c?ng b?t ??u thay ??i ngh?a ??i v?i ti. M?t ?i?u khc m ti suy ng?m sau ? l trong nh?ng thng tr??c chuy?n ?i, ti th?c s? ? ??c h?u h?t nh?ng cu?n truy?n tranh ny. Nh?ng cu?n sch ny ? cng mang ??n cho ti ni?m an ?i, s? hi?u bi?t v khng gian theo nh?ng cch m nh?ng cu?n sch v phim ti li?u hon h?o nh? Chi?n tranh Vi?t Nam khng th? lm ???c.


[1] Mu nu ?? h?i nh?t. Ngh?a bng c?a t? rust m ch? s? mi mn c?a tr nh?. (T?t c? ch thch trong bi ny l c?a ng??i d?ch)

[2] Trong ti?u thuy?t 1984 c?a George Orwell, chnh quy?n t?o ra m?t h? th?ng ngn ng? m?i g?i l Newspeak nh?m h?n ch? t? t??ng t? do v ca ng?i ??ng.

[3] ?ng gp c?a Truong c l? l ? vi?c ng kh?c ho? nh?ng nhn v?t ng??i mi?n Nam Vi?t Nam, ??i t??ng v?ng bng trong v?n h?c dng chnh c?a M? vi?t v? chi?n tranh Vi?t Nam. Trch BBC:

Trong cu chuy?n v?i BBC, Marcelino Tr??ng ni ng mong mang l?i m?t ci nhn chn th?c, t??i sng h?n v? th? h? nh?ng ng??i Vi?t Nam C?ng Ha, m ng g?i l nh?ng ng??i ‘khng c?ng s?n’.

“R?t nhi?u ng??i trong s? h? r?t tuy?t v?i, c h?c th?c, ch?m ch? C?ng gi?ng nh? pha C?ng s?n. Nh?ng thng qua truy?n thng ph??ng Ty, t?i nay nhi?u ng??i v?n ch? bi?t v? h? nh? m?t th? ch? tham nh?ng, x?u xa. S? th?c khng ph?i nh? v?y.”

“Bo ch ph??ng Ty th?i ? th??ng g?i nh?ng ng??i khng c?ng s?n th?i ? ? mi?n Nam Vi?t Nam l “nh?ng con r?i Si Gn”.

Comments are closed.