A. A. Fadeev

Thư gửi Đảng Cộng sản Liên Xô

A. A. Fadeev Lã Nguyên dịch từ http://mspu.org.ua/pulicistika/14183-aleksandr-fadeev-ne-vizhu-vozmozhnosti-dalshe-zhit.html (Vào ngày 13 tháng 5 năm 1956, Alexander Alexandrovich Fadeev (1901 – 1956) – tác giả…