Lưu Na

Cỏ hoang

Truyện Lưu Na Lưu Na sinh ở Sài Gòn. Học năm thứ hai Đại học Kinh tế sau năm 1975. Vượt biên và định…