Nguyễn Hải Hoành

Tiếng Việt muôn năm!

 Nguyễn Hải Hoành   “Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói / Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ. / Ôi tiếng…