Nguyễn Lộ Trạch

Thiên hạ đại thế luận

Nguyễn Lộ Trạch Tiểu dẫn: Nguyễn Lộ Trạch cùng với Nguyễn Trường Tộ là 2 nhà canh tân hàng đầu VN TK.XIX. Thiên hạ…