Romain Rolland

“Con gấu già bất hạnh”

Romain Rolland (Đây là đoạn trích từ cuốn nhật ký của văn hào Pháp Romain Rolland (1866 – 1944), Nobel văn học 1915, viết…