Thi sỹ ỦA

CHỮ & NGHĨA

Thi sỹ ỦA   Lão nông toét mắt đánh vần i-tờ-ít kờ-ít-kít tờ-ét-tét cờ-ô-cô vờ-ít-vít đờ-en-đen kờ-ít-kít-nặng-kịt kít-tét-cô-vít-đen-kịt…