Bản dịch tiếng Anh bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Trần Ngọc Cư

Autumn Sounds

Don’t you hear the autumn
sobbing under a dim moon?
Don’t you hear the stirrings
by the image of a faraway warrior
in the heart of his lonely wife?

Don’t you hear the autumn forest
rustling with its autumn foliage
as a bewildered golden deer
steps on golden dry leaves?

Translated from the Vietnamese (following a semantic interpretation by the linguist Hoàng Dũng, HCMC University):

Tiếng thu

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Comments are closed.