Năm mới

Trần Dần

 

Năm mới ơi

mày sẽ mới như thế nào?

mày đừng mới đãi bôi trên diễn từ và chúc tụng

đừng mới điêu toa bôi bác

lấy dăm ngày

xong lại cũ –

cũ nhăn nheo –

như cái cũ.

Cũ hơn cái đồ bỏ

mèo tha lại

chó tha đi.

 

Hỡi năm mới!

hãy mới được ra sao thì mới thành thật.

 

Bìa cuốn Trần Dần - Thơ

Nguồn: TRẦN DẦN THƠ, Nhã Nam/Nxb Đà Nẵng, 2008)

Comments are closed.