Trần Dần

Năm mới

Trần Dần   Năm mới ơi mày sẽ mới như thế nào? mày đừng mới đãi bôi trên diễn từ và chúc tụng đừng…