Thơ Mỹ – một thời đáng nhớ (kỳ 28): Rick Stansberger

Khế Iêm

image_thumb-30 (1)

 

POOR LITTLE ELM

 

alive between

the wall

and fire escape

 

only because

Steve the custodian

 

won’t do

outside work.

 

BLUE DOOR

 

in a brown adobe wall.

 

The door was always there.

The wall grew up around it.

 

We all want to see

what’s behind the door.

 

So does the wall.

It doesn’t know either.

 

CÂY DU NHỎ TỘI NGHIỆP

 

tồn sinh giữa

bức tường

và cầu thang thoát hiểm khi hỏa hoạn

 

chỉ vì

bác quản lí Steve

 

sẽ không làm

công việc bên ngoài.

 

CỬA XANH

 

trong bức tường gạch mộc màu nâu.

 

Cánh cửa luôn tại đó.

Bức tường mọc cao quanh nó.

 

Chúng ta đều muốn thấy

Những gì sau cánh cửa.

 

Bức tường cũng thế.

Nó cũng chẳng biết.

 

TIMELESS TOPIX

 

Only Catholic comic books

were allowed in the house.

 

Didn’t know there were

Catholic comic books?

 

The martyrs are fully

as bloody as the supers,

 

though the headless

torso of Isaac Jogues

 

floating down the

Iroquois River

 

was somewhat less

uplifting than

 

Clark Kent

in his non-day job.

 

Still, some kids

really wanted

 

the martyr thing,

if only for the peace

 

of just floating along.

 

* Rick Stansberger borns in Massillon City of Ohio, America.

 

NHỮNG CHỦ ĐỀ

KHÔNG NHUỐM MÀU THỜI GIAN

 

Chỉ được phép trữ trong nhà

những tạp chí tranh hài Cơ đốc giáo.

 

Không biết ư

rằng có những tạp chí tranh hài Cơ đốc giáo?

 

Những người tuẫn đạo cũng máu me đầy mình

như những siêu nhân,

 

dù tượng bán thân không đầu

của Isaac Jogues [*]

 

trôi xuôi giòng

Sông Iroquois

 

phần nào

không nổi cao bằng

 

Clark Kent [**]

ngày anh không làm việc.

 

Dẫu vậy, vài chú nhóc

vẫn thật lòng muốn

 

làm nhà tuẫn đạo,

nếu chẳng vì lí do nào khác ngoài được yên bình

 

trôi xuôi giòng nước.

 

[*] Isaac Jogues [1607-1646], tu sĩ dòng Tên, nhà truyền giáo vùng bắc Mĩ, năm 1646 bị những thổ dân Mohawks đánh đến chết rồi bị chặt đầu, tại địa điểm nay là gần Auriesville, New York.

[**] Clark Kent là nhân vật hư cấu, là một Siêu nhân, do Joe Shuster và Jerry Siegel tạo dựng, xuất hiện lần đầu năm 1938.

* Rick Stansberger sinh tại thành phố Massillon thuộc tiểu bang Ohio, Mỹ.

 

Comments are closed.