Tôi có m?t l?i nh?n g?i ??n các b?n Nga c?a tôi

S?c m?nh v tri tim c?a ng??i dn Nga ? lun truy?n c?m h?ng cho ti. ? l l do t?i sao ti hy v?ng r?ng b?n s? ?? ti ni cho b?n bi?t s? th?t v? cu?c chi?n ? Ukraine.

Arnold Schwarzenegger, The Atlantic, ngy 17 thng 3 n?m 2022

Google Translate d?ch, Tr?n Ng?c C? bin t?p

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, l?c s?, ti t? ?i?n ?nh, c?u th?ng ??c California. ?nh: Daniel Kim / The Sacramento Bee via AP

Ti c m?t thng ?i?p cho nh?ng ng??i b?n Nga c?a ti, v cho nh?ng ng??i lnh Nga ?ang ph?c v? ? Ukraine: C nh?ng ?i?u ?ang di?n ra trn th? gi?i ny ? b? ng??i ta gi? kn v?i cc b?n, nh?ng ?i?u kh?ng khi?p m cc b?n nn bi?t. Nh?ng tr??c khi k? cho b?n nghe v? nh?ng th?c t? kh?c nghi?t, hy ?? ti k? cho b?n nghe v? m?t ng??i Nga ? tr? thnh m?t v? anh hng c?a ti.

N?m 1964, khi ti 14 tu?i, ti c c? may ??n xem Gi?i v ??ch c? t? th? gi?i t?i Vienna. Yury Petrovich Vlasov ? ginh ch?c v ??ch th? gi?i, tr? thnh ng??i ??u tin nng ???c 200 kg qua ??u. B?ng cch no ?, m?t ng??i b?n c?a ti ? ??a ti vo h?u tr??ng. ??t nhin, m?t c?u b 14 tu?i ?ang ??ng tr??c ng??i ?n ng m?nh nh?t th? gi?i. Ti khng th? tin ???c. Anh ??a tay ra b?t tay ti. Bn tay ti v?n cn l bn tay c?a m?t c?u b. Bn tay c?a ng??i ?n ng m?nh m? ny ? nu?t ch?ng bn tay ti, nh?ng anh ta r?t t? t?. V anh ? m?m c??i v?i ti.

Ti khng bao gi? qun ngy hm ?. Ti v? nh v ??t ?nh c?a anh ?y pha trn gi??ng c?a ti. N truy?n c?m h?ng cho ti khi ti b?t ??u c? t?, nh?ng n khi?n cha ti t?c gi?n. ng khng thch ng??i Nga, v kinh nghi?m c?a ng trong Chi?n tranh th? gi?i th? hai, khi ng b? th??ng ? Leningrad. (Qun ??i ??c Qu?c x m ng gia nh?p ? gy t?n th?t t? h?i cho thnh ph? v? ??i ?y v nh?ng ng??i dn d?ng c?m c?a n.) Cha ti b?o ti g? b?c ?nh c?a Petrovich xu?ng v tm m?t v? anh hng ??c ho?c o thay vo. Nh?ng ti ? khng g? b?c ?nh xu?ng, b?i v l c? anh ?y mang theo khng quan tr?ng ??i v?i ti.

Nhi?u n?m sau, ti ??n Moscow ?? quay phim Red Heat, b? phim ??u tin c?a M? ???c php quay ? Qu?ng tr??ng ??. Yuri v ti ? dnh c? ngy bn nhau. Anh ?y r?t chu ?o, t?t b?ng, r?t thng minh v r?t ho phng. Anh ?y cho ti m?t ci c?c c ph mu xanh m ti v?n dng m?i bu?i sng.

L do ti ni v?i cc b?n v? ?i?u ny l t? khi ti 14 tu?i, ti ? khng c g ngoi tnh c?m v s? tn tr?ng ??i v?i ng??i dn Nga. S?c m?nh v tri tim c?a ng??i dn Nga ? lun truy?n c?m h?ng cho ti. ? l l do t?i sao ti hy v?ng r?ng b?n s? ?? ti ni cho b?n bi?t s? th?t v? cu?c chi?n ? Ukraine. Khng ai thch nghe m?t ?i?u g ? c ch? trch chnh ph? c?a mnh. Ti hi?u ?i?u ?. Nh?ng v?i t? cch l m?t ng??i b?n lu n?m c?a ng??i Nga, ti hy v?ng r?ng b?n s? nghe nh?ng g ti ni.

Ti ? ni chuy?n v?i ng??i dn M? theo cung cch ny n?m ngoi vo ngy 6 thng 1, khi m?t ?m ?ng cu?ng nhi?t xng vo ?i?n Capitol c?a Hoa K? ?? c? g?ng l?t ?? chnh ph? c?a chng ti. C nh?ng th?i ?i?m sai l?m ??n m?c chng ta ph?i ln ti?ng.

Ti bi?t r?ng chnh ph? c?a b?n ? ni v?i b?n r?ng ?y l m?t cu?c chi?n nh?m bi tr? Qu?c x t?i Ukraine. S? th?t khng ph?i nh? th?. Bi pht xt t?i Ukraine ch?ng? ? l m?t ??t n??c c v? t?ng th?ng g?c Do Thi ti c th? ni thm, ? l m?t t?ng th?ng ng??i Do Thi, m ba ng??i anh c?a cha ng ta ??u b? ??c qu?c x st h?i. Ukraine ? khng kh?i ??ng cu?c chi?n ny. Nh?ng ng??i theo ch? ngh?a dn t?c hay qu?c x c?ng khng kh?i ??ng n. Chnh nh?ng ng??i n?m quy?n trong ?i?n Kremlin ? b?t ??u cu?c chi?n ny; ?y khng ph?i l cu?c chi?n c?a nhn dn Nga.

Hy ?? ti ni cho b?n bi?t nh?ng g b?n nn bi?t. M?t tr?m b?n m??i m?t qu?c gia t?i Lin H?p Qu?c ? bi?u quy?t cho r?ng Nga l k? xm l??c v ku g?i n??c ny rt qun ngay l?p t?c. Ch? c b?n qu?c gia trn ton th? gi?i b? phi?u cng v?i Nga. ? l m?t s? th?t. Th? gi?i ? quay l?ng l?i v?i Nga v cc hnh ??ng c?a n??c ny ? Ukraine. Ton b? nhi?u khu ph? ? b? san ph?ng b?i pho v bom c?a Nga, bao g?m c? b?nh vi?n tr? em v b?nh vi?n ph? s?n. Ba tri?u ng??i t? n?n Ukraine, ch? y?u l ph? n?, tr? em v ng??i gi, ? r?i kh?i ??t n??c v nhi?u ng??i khc hi?n ?ang tm cch thot ra ngoi. ? l m?t cu?c kh?ng ho?ng nhn ??o. N??c Nga, v s? tn b?o c?a n, gi? ?y ? b? c l?p v?i x h?i c?a cc qu?c gia.

Chnh ph? Nga c?ng khng ni th?t v?i b?n v? h?u qu? c?a cu?c chi?n ny ??i v?i chnh n??c Nga. Ti r?t ti?c ph?i ni v?i cc b?n r?ng hng nghn binh s? Nga ? thi?t m?ng. H? ? b? k?t gi?a nh?ng ng??i Ukraine chi?n ??u cho qu h??ng c?a h? v gi?i lnh ??o Nga chi?n ??u ?? chinh ph?c. Hng lo?t thi?t b? c?a Nga ? b? ph h?y ho?c b? b? r?i. S? tn ph m bom c?a Nga trt xu?ng th??ng dn v t?i ? khi?n c? th? gi?i ph?n n? ??n m?c cc l?nh tr?ng ph?t kinh t? ton c?u m?nh nh?t t?ng ???c ban hnh ? ???c p d?ng ??i v?i n??c ny. Nh?ng ng??i khng ?ng ch?u ?i?u ? ? c? hai bn c?a cu?c chi?n s? ph?i ch?u ??ng.

Chnh ph? Nga khng ch? ni d?i v?i ng??i dn m cn ni d?i c? binh lnh c?a h?. M?t s? binh s? ???c thng bo r?ng h? s? ?nh v?i ??c Qu?c x. M?t s? ng??i ???c ni r?ng ng??i dn Ukraine s? cho ?n h? nh? nh?ng ng??i hng. M?t s? ng??i ???c cho bi?t r?ng h? ch? ??n gi?n l ?ang t?p tr?n h? th?m ch khng bi?t r?ng h? s?p tham chi?n. V m?t s? ng??i ???c cho bi?t r?ng h? ? ? ?? b?o v? ng??i dn t?c Nga ? Ukraine. Khng c ?i?u no trong lu?n ?i?u ny l ?ng. Nh?ng ng??i lnh Nga ? g?p ph?i s? khng c? quy?t li?t c?a nh?ng ng??i Ukraine mu?n b?o v? gia ?nh c?a h?.

Khi nhn th?y nh?ng ??a tr? ???c ko ra kh?i ??ng ?? nt, ti c c?m gic nh? ?ang xem m?t b? phim ti li?u v? s? kh?ng khi?p c?a Chi?n tranh th? gi?i th? hai, ch? khng ph?i tin t?c c?a ngy hm nay. Khi cha ti ??n Leningrad, ng ?y ? b? b?m vo s? d?i tr c?a chnh ph? ng ?y. Khi r?i Leningrad, ng ? b? suy s?p v? th? xc l?n tinh th?n. ng ? tr?i qua ph?n ??i cn l?i c?a mnh trong n?i ?au: n?i ?au v gy l?ng, n?i ?au v m?nh ??n lun khi?n ng nh? v? nh?ng n?m thng kh?ng khi?p ?, n?i ?au v m?c c?m t?i l?i m ng c?m th?y.

Nh?ng ng??i lnh Nga ? bi?t nhi?u v? s? th?t ny. Cc b?n ? th?y n t?n m?t. Ti khng mu?n cc b?n b? suy s?p nh? cha ti. ?y khng ph?i l m?t cu?c chi?n ?? b?o v? n??c Nga nh? cha ng cc b?n ? chi?n ??u. ?y l m?t cu?c chi?n b?t h?p php. M?ng s?ng c?a b?n, tay chn c?a b?n v t??ng lai c?a b?n ?ang b? hy sinh cho m?t cu?c chi?n v ngh?a, b? c? th? gi?i ln n. Hy nh? r?ng 11 tri?u ng??i Nga c m?i quan h? gia ?nh v?i Ukraine. V?i m?i vin ??n m b?n b?n, b?n s? b?n m?t ng??i anh ho?c m?t em gi. M?i qu? bom v m?i qu? ??n pho r?i xu?ng khng ph?i r?i vo k? th, m r?i xu?ng tr??ng h?c, b?nh vi?n hay nh ring.

Ti khng ngh? r?ng ng??i dn Nga bi?t r?ng nh?ng ?i?u nh? v?y ?ang x?y ra. V v?y, ti ku g?i ng??i dn Nga v binh lnh Nga ? Ukraine hi?u nh?ng tuyn truy?n v thng tin sai l?ch m cc b?n ?ang ???c nghe. Ti xin cc b?n hy gip ti truy?n b s? th?t ?? ??ng bo Nga c?a cc b?n bi?t ???c th?m h?a nhn lo?i ?ang x?y ra ? Ukraine. V?i T?ng th?ng Putin, ti ni: ng ? gy ra cu?c chi?n ny. ng ?ang lnh ??o cu?c chi?n ny. ng c th? ch?m d?t cu?c chi?n ny ngay by gi?.

V ??i v?i nh?ng ng??i Nga ? xu?ng ???ng bi?u tnh ch?ng l?i cu?c xm l??c t?i Ukraine: Th? gi?i ? th?y s? d?ng c?m c?a cc b?n. Chng ti bi?t r?ng cc b?n ? ph?i gnh ch?u h?u qu? do lng d?ng c?m c?a mnh. Cc b?n ? b? b?t. Cc b?n ? b? b? t v cc b?n ? b? ?nh ??p. Cc b?n l nh?ng v? anh hng m?i c?a ti. Cc b?n c s?c m?nh c?a l?c s? Yury Petrovich Vlasov. Cc b?n c tri tim th?c s? c?a n??c Nga.

Comments are closed.