Nh?t ký Sài Gòn lockdown (k? 7)

?? Duy Ng?c

lockdown

 

SI GN NGY PHONG TO? TH? HAI M?T CHUY?N SHIPPER

? qua m?y k? gin cch r?i gi?i nghim, tnh hnh thnh ph? v?n ch?a ?n, nghe ni s? ti?p t?c gi?i nghim v?i nhi?u bi?n php kh?t khe h?n. C l? ko di ??n thng chn. Bn ki?m tra l?i l??ng th?c, th?c ph?m trong t? l?nh. Th?y ? v?i ?i nhi?u, t? ? c nhi?u kho?ng tr?ng. Xem h? g?o, coi l?i m gi, ton ch? cn l?ng l?ng. G?i m?y m?i quen, m?i no c?ng ng?i khng c shipper, ki?u ny th k?t r?i. Thnh ph? lm g?t gao ki?m sot ng??i ?i ???ng, nh?ng khng c gi?i php ?? hng ho ???c l?u thng khi?n cho cu?c s?ng c?a dn s? g?p nhi?u kh kh?n. Trong lc gin cch v?i th?i gian qu di nh? th? ny, ch? khng m?, hng qun ?ng c?a, ??n siu th? th m?t qu nhi?u th?i gian ??i ch? v c?ng d? ly nhi?m trong khng gian bt bng my l?nh. Mua hng online l m?t gi?i php t?t nh?t, nh?ng l?i g?p tr? ng?i v? chuyn ch?.

Chi?u ngy 26.7, ?y ban thnh ph? c v?n b?n kh?n v? vi?c h??ng d?n ho?t ??ng cho d?ch v? v?n chuy?n hng ha b?ng xe m t 2 bnh c ?ng d?ng cng ngh? k?t n?i v?i khch hng. Yu c?u cc ??n v? cung ?ng d?ch v? shipper ch? ??ng ph?i h?p v?i c? quan ch?c n?ng th?c hi?n ?i?u ch?nh b? sung cc gi?i php phng, ch?ng d?ch, v?i 8 yu c?u ph?i th?c hi?n ngay.

Th? nh?t l gi?m 10% s? l??ng nhn vin. Th? hai l lm b?ng tn th? c?ng c hnh v xc nh?n c?a cng ty cho t?ng shipper v ?ng d?ng cng ngh? nh?n di?n shipper thng qua m QR. C? th?, ph?i hi?n th? ??y ?? cc thng tin v? shipper, ph??ng ti?n, ??a ch?, n?i c? tr c?a shipper, giao hng, ng??i ??t hng, l? trnh v?n chuy?n hng ha thi?t y?u, chi ti?t hng ha thi?t y?u ???c v?n chuy?n… Thm vo ?, ph?i th?c hi?n b?ng ?eo tay n?n xanh ??m, kch th??c ?ng ?eo cao 20cm, in ch? shipper mu tr?ng. Th? 3 l ch? ???c ho?t ??ng trong khu v?c m?t qu?n. Th? t? l xt nghi?m cho ??i ng? shipper 7 ngy m?t l?n. Th? 5, ph?i th??ng xuyn nh?c nh? tun th? nghim ng?t cc bi?n php phng, ch?ng d?ch; ??ng th?i trang b? x?t khu?n cho shipper ?? kh? khu?n trong qu trnh giao nh?n hng ha. Th? 6, ??nh k? hng ngy th?c hi?n ??ng k danh sch ??i ng? shipper v ??a bn ho?t ??ng v? S? Cng th??ng v S? Giao thng V?n t?i, v.v..

Nh? v?y, theo yu c?u c?a thnh ph?, cc cng ty v?n chuy?n v cc shipper ph?i tun th? nh?ng yu c?u trn. T?t c? ??u h?p l ?? gip cho vi?c l?u thng hng ho ???c ??n tay ng??i c?n v an ton cho m?i ng??i. Tuy nhin ? ?i?u th? 3 v th? 4 khi?n cho ??i ng? shipper r?t kh th?c hi?n. Ch? ???c l?u thng trong m?t qu?n th kh qu. Hng ho ?i khi khng n?m trong qu?n, khch hng mua bn online th??ng c nh?ng ??a ch? tin c?y, uy tn v h? ch? mu?n mua hng ? ??y. N?u ??a ?i?m ?y khc qu?n th ?nh ch?u. Ch?a k? nh?ng ng??i trong gia ?nh, b?n b thn thu?c mu?n g?i gip nhau nh?ng m?t hng thi?t y?u h? tr? trong ma d?ch nh?ng khc qu?n th c?ng thua lun. Con mu?n g?i cho B? M?, gip anh em l chuy?n th??ng tnh, nh?ng r?i khng th?c hi?n ???c v khc qu?n. Quy ??nh ch? ch?y ???c trong qu?n l m?t kh kh?n l?n cho ng??i chuy?n hng c?ng nh? nh?n hng. Nhi?u khi c?n thi?t qu, ng??i ta ?nh ch?n ph??ng n nh? ch?y ti?p s?c trong th? thao. T?c l s? c nhi?u shipper. B?t ??u t? qu?n ny, ??n ranh gi?i c?a qu?n kia, c ng??i nh?n hng ?i ti?p, chuy?n qua nhi?u ??a ?i?m nh? th? ?? mn hng ??n ???c tay ng??i nh?n. Gi ship s? t?ng cao, nhi?u lc cn nhi?u h?n c? gi tr? mn hng. Th? n?a yu c?u shipper ph?i xt nghi?m m?t tu?n m?t l?n. M?i l?n m?t t nh?t l 330.000 ??ng, ???ng nhin l shipper ch?u ch? ch?c ch?n cng ty s? khng h? tr? chuy?n ny. Hao t?n qu d vi?c ??y l c?n thi?t. Ch?a k?, vi?c xt nghi?m c?a ta ?i ch? ch?a hon h?o, d??ng tnh gi?, m tnh gi? c?ng thm ng??i th?c hi?n khng thay ho?c khng st trng bao tay sau m?i l?n xt c?ng l nguy c? truy?n virus.

K?t qu? l m?t l??ng l?n shipper ?nh t?t ?ng d?ng, khng ho?t ??ng khi?n cc siu th?, ng??i bn online v c? doanh nghi?p v?n chuy?n g?p r?t nhi?u kh kh?n. L do ngh? c?a shipper l ch?y m?t cu?c ch?ng ???c bao nhiu v cng ty chia vng l?i v gi?m ti?n thu nh?p m ??i l?i nguy c? nhi?m b?nh r?i b? ph?t ti?n. N?u c? ?i xt nghi?m th h?t thu nh?p kh l?n, nn ?nh thi. T?t c? ??u c?m th?y lng tng tr??c nhi?u quy ??nh c?a thnh ph? trong ho?t ??ng giao hng.

Tr?a nay ti mua m?t t th?t ??p s?n c?a m?t ng??i quen bn qu?n 8. Ch? g?n m?t ti?ng r??i th ??i ng? ch?y ti?p s?c ? m?i mang hng t?i n?i v ???ng nhin qua nhi?u anh em nh? th?, ti?n v?n chuy?n ln ??n tr?m ngn ??ng. Ph?i ch?u thi. C l? thnh ph? c?ng nn xem l?i nh?ng quy ??nh v? vi?c chuy?n giao hng ho b?ng xe g?n my ?? vi?c l?u thng d? dng h?n, gip cho ??i s?ng c?a ??i b? ph?n nhn dn b?t kh kh?n h?n trong ma d?ch.

Ni ??n chuy?n l?u thng hng ho l?i ??ng ??n ??nh ngh?a th? no l m?t hng thi?t y?u. Anh em shipper r?t s? chuy?n ny. M?i ch?t c suy ngh? m?i khc v? ci ch? thi?t y?u. C?ng khng th? c m?t v?n b?n no c th? li?t k ???c h?t nh?ng th? g?i l thi?t y?u. Th?i gian gin cch, phong to? cng di th ci g?i l thi?t y?u ?y cng nhi?u. ? b?o ci g ph?c v? cho ??i s?ng ??u l thi?t y?u. Ngay trong nh?ng ngy di ch? loay hoay trong nh, ci kim, s?i ch?, bng b?ng c?ng l thi?t y?u. Khi ? ng?n khng cho ra ???ng, ng??i dn nh? k? b? t giam l?ng. Th?i gian di th xu?t hi?n nhi?u nhu c?u ph?c v? cho sinh ho?t. Nn ch?ng c m?t v?n b?n li?t k nh?ng m?t hng khng cho php l?u thng, cn l?i ??u l thi?t y?u ?? cc ch?t ch?n kh?i ph?i kh x? v ng??i mua hng ???c thu?n l?i, anh shipper c?ng d? dng trong vi?c v?n chuy?n.

Trong ngy 29.7, th? tr??ng B? Y t? pht bi?u r?ng: V?i chi?n l??c m?i, m?c tiu khng ph?i truy tm, pht hi?n n?a m t?p trung cho ?i?u tr? ?? c?u ch?a cc b?nh nhn, b?o v? nh?ng ng??i c b?nh l n?n, ng??i gi, gi?m t? l? t? vong. Nh? v?y, trong th?i gian t?i, con s? ca nhi?m b?nh d?ch ???c cng b? c th? gi?m ?i nh?ng ?i?u ? khng c ngh?a l Si Gn ? qua ??nh d?ch. Th?t s? l tnh hnh d?ch b?nh ? thnh ph? ?ang kh ki?m sot v nhi?u l do, v thi?u kh? n?ng, ch? quan, thi?u tnh khoa h?c ??a ??n lng tng trong cch x? l v ??a ra nh?ng bi?n php khng ph h?p. C?ng v thi?u chuyn mn, c?ng v thi?u nhn l?c, thi?t b? tr??c s? bng pht qu b?t ng? c?a d?ch b?nh. C?ng c m?t ph?n nh?ng ng??i thi?u th?c, khng ch?p hnh nh?ng yu c?u c?a nh n??c ??a ??n tnh tr?ng nhi?u F0 lang thang. Do v?y, th?i gian gin cch, gi?i nghim s?p t?i c th? ko di, ??ng nn th?y con s? nhi?m b?nh gi?m m l? l c?nh gic. Ng??i ta v?n th?y nh?ng ng??i ung dung ?i t?p th? d?c, d?t ch ?i d?o, v? ch?ng ch? nhau ?i ch?i, ng??i khng mang kh?u trang ra ngoi ng?i thu o…khi b? nh?c nh? th gy g?, xung ??t v?i nh?ng ng??i ?ang thi hnh nhi?m v?. Bi?n th? Delta t?n cng r?t nhanh, ly nhi?m r?t l?, n?u c? ?? tho? mn thi quen c?a ring mnh, ??n khi dnh virus, khng th? ???c cn ly cho ng??i khc, lc ? n h?n c?ng ch?ng k?p.

Thng tin v? m?t lo?i thu?c m?i tr? covid ?ang m? ra tia hi v?ng cho th? gi?i; Cng ty Merck c?a Hoa K? (MSD) ? cng Ridgeback Biotherapeutics c?a ??c pht tri?n Molnupiravir v ?ang trong th?i gian th? nghi?m cu?i cng.

MSD c chi nhnh t?i Nh?t B?n, v c?ng nh? vaccine, Nh?t B?n ? nhanh chng tham gia ??t th? nghi?m lm sng ny, c ngh?a khi ???c c?p php t?i Hoa K?, Nh?t c?ng s? c thu?c.

Merck & Co., Inc Nh?t B?n ? ??ng k ??i t??ng t?i Nh?t cho nghin c?u chung qu?c t? giai ?o?n 3 v? molnupiravir (tn chung, m pht tri?n: MK- 4482) t? ngy 23-6, cn g?i l MOVe-OUT. K?t qu? d? li?u d? ki?n s? c vo thng 9 ho?c thng 10. N?u khng c v?n ?? hy v?ng ??u sang n?m s? tung ra trn th? tr??ng. Nhn lo?i c thm ni?m hi v?ng.

Nh? l?i h?i chung bo ??ng ??u tin v? virus V? Hn ? ging ln tr??c khi thnh ph? V? Hn b? phong t?a, chnh xc l ngy 30-12-2019. Sau ? l 76 ngy phong to? kh?t khe. Theo bo co c?a chnh quy?n Trung Qu?c, t?ng s? ca t? vong sau nhi?u l?n ???c ?i?u ch?nh ln 3.869 v t?ng s? ca nhi?m ?i?u ch?nh ln 50.333. V?i thnh ph? 11 tri?u dn, con s? thi?t h?i ? V? Hn ch?c ch?n khng nh? bo co m ph?i nhi?u g?p m?y l?n. Nh?ng t?m tin ?? so snh m?t cht.

Nhn l?i thnh ph? ta, s? ng??i nhi?m ? g?n g?p ?i s? bo co c?a V? Hn. R?t may l s? t? vong c?a thnh ph? khng nhi?u nh? V? Hn. Th? nh?ng tnh c?nh bi th??ng th c?ng ch?ng khc nhau l m?y. Nh?ng gi? ?y, V? Hn ? h?i sinh qua c?n bo tp c?a d?ch b?nh. Tuy v?n cn ? nh?ng n?i ?au c?n th?i gian ?? xo l?p. C?ng hi v?ng Si Gn s? qua h?t c?n ?au ?? tr? l?i bnh th??ng nh? Si Gn ? t?ng c.

                                                                                                                     29.7.2021

SI GN NGY PHONG TO? TH? HAI M??I HAI

TANG TH??NG

D l ng??i l?c quan, khng ch?p nh?n ch? toang v bng ? Si Gn, nh?ng ??n hm nay, ph?i ch?p nh?n m?t s? th?t l Si Gn tang th??ng nh? ch?a bao gi? th?y. K? c? trong th?i chi?n tranh v trong th?i ?i?m ?i ngho sau 1975. ? qua th?i gian di gin cch r?i gi?i nghim, t? ch? th?

15, r?i 16 r?i phong to?, con s? ng??i nhi?m b?nh v t? vong ? Si Gn v?n khng ng?ng t?ng. R?t nhi?u khu v?c b? cch ly di ngy, r?t nhi?u bi?n php, ch? th? ???c ??a ra, nh?ng b?t l?c. Khng bi?t bao nhiu clip, bao nhiu tin nh?n, bao nhiu hnh ?nh ? cho th?y m?t Si Gn v?i nhi?u bi k?ch. C?nh nh?ch nhc, thi?u ph??ng ti?n ? cc khu cch ly, c?nh ng??i ch?t ??p chi?u, ng??i b?nh h?p h?i trong phng c?a b?nh vi?n chuyn ?i?u tr? ng??i v??ng virus V? Hn m khng c m?t ai ch?m sc, ti?ng ku v v?ng c?a ng??i ?n ng trong c?n phng ??y nh?ng ng??i ch? ch?t. C?nh hng ?on xe ch? xc ng??i ch? vo l thiu ? Bnh H?ng Ho. Ti?ng ku tuy?t v?ng c?a m?t c gi bn xc m? v?a qua ??i. Cu nh?n tin cu?i cng c?a m?t c gi thi?n nguy?n tr??c lc la ??i. C?nh m?t thanh nin ???c ?? trn xe ??y hng ??a ra t? con h?m nh? ? qu?n t?, anh ta y?u l?m r?i, khng th? n?i, xe ?n anh l m?t chi?c xe v?n t?i nh? ch? hng do y t? ??a xu?ng, khng bnh oxy, khng c m?t thi?t b? c?p c?u no, anh ???c du ln xe v ng?i th? d?c. Nghe ni sau ? anh ? khng qua n?i v ? t? vong. C?nh ba chi?c quan ti ???c ??a ra t? con h?m nh? ln xe ?i thiu gi?a bu?i chi?u n?ng h?t. C?nh ng??i m? ku go xin c?u con trong khu cch ly…v bi?t bao c?nh ?au th??ng n?a khng vi?t ra h?t. V c?nh nh?ng ng??i s?ng l l?t bn v?a h nh?n h?p c?m t? thi?n, nh m?t ai c?ng bu?n, n? c??i c?a ai c?ng mo x?ch. Nh?ng c?nh bi ?t ?y khng th? tm th?y trn bo ch hng ngy, c?ng s? khng th?y trn ti vi. Nh?ng ? l nh?ng c?nh ??i th?c ?ang x?y ra hng gi? trong lng thnh ph? ny. ?m ? Si Gn gi? l?ng im m?t cch ?ng s? v ?m Si Gn trong nhi?u c?n nh, ng h?m, gc ph?, trong cc khu cch ly, trong cc b?nh vi?n c nh?ng con ng??i l?n l??t la tr?n trong l?ng l?, nh?ng c?nh ?au th??ng ??m ?a n??c m?t.

C?n ??i d?ch nh? m?t tr?n cu?ng phong ko di, nh n??c loay hoay v?i nh?ng k?ch b?n ??i ph nh?ng hnh nh? ch?a tm ???c m?t li?u thu?c hi?u nghi?m ?? ng?n ch?n c?n d?ch. C? cch ly, phong to?, gi?i nghim, gin cch v?i cc ch? th? khng cn gi tr? v?i cu?c kh?ng ho?ng. ? ??n lc l?a ch?n t?p trung gi?m t? vong, gi?m ng??i nhi?m b?nh. Chuy?n t?ng tr??ng, pht tri?n ph?c h?i kinh t? cho ch?m l?i ho?c c?ng c th? d?ng l?i khi khng th? b?t c hai tay trong th?i k? d?u si l?a b?ng ny, c?u ng??i l chuy?n kh?n c?p nh?t.

V?a qua, Ch? t?ch UBND TP.HCM Nguy?n Thnh Phong ? k quy?t ??nh thnh l?p T? t? v?n v? chnh sch phng, ch?ng d?ch Covid-19 v ph?c h?i kinh t? v?i 8 thnh vin do TS V? Thnh T? Anh, Tr??ng Chnh sch cng v Qu?n l Fulbright, ??i h?c Fulbright Vi?t Nam lm T? tr??ng.

T? t? v?n c nhi?m v? ch? ??ng nghin c?u, ?? xu?t gi?i php, bi?n php cho Ch? t?ch UBND TP.HCM ?? lnh ??o, ch? ??o th?c hi?n t?t cng tc ch?ng d?ch, ph?c h?i s?n xu?t, qua ? gp ph?n th?c hi?n m?c tiu kp. V ?y l danh sch t? t? v?n ?:

TS V? Thnh T? Anh, Tr??ng Chnh sch cng v Qu?n l Fulbright, ??i h?c Fulbright Vi?t Nam (T? tr??ng)

TS Tr??ng Minh Huy V?, Khu cng ngh? ph?n m?m, ??i h?c Qu?c gia TP.HCM (T? ph)

PGS.TS Tr?n Hong H?i, gi?ng vin cao c?p, quy?n Hi?u tr??ng ??i h?c Lu?t TP.HCM

PGS.TS Hong Cng Gia Khnh, ??i h?c Kinh t? – Lu?t, ??i h?c Qu?c gia TP.HCM

TS Nguy?n Ng?c Nh Nam, VNTI v Khu cng ngh? ph?n m?m, ??i h?c Qu?c gia TP.HCM

PGS.TS Ph?m Duy Ngh?a, Tr??ng Chnh sch cng v Qu?n l Fulbright, ??i h?c Fulbright Vi?t Nam

ng Nguy?n Xun Thnh, Tr??ng Chnh sch cng v Qu?n l Fulbright, ??i h?c Fulbright Vi?t Nam

PGS.TS ?? V?n D?ng, ??i h?c Y d??c TP.HCM

V?i ki?n c nhn, ti ngh? nn tch ra hai m?c tiu v hai t? t? v?n khc nhau d c? hai c th? ti?n hnh song song. T? ch?ng d?ch g?m cc bc s?, cc nh khoa h?c t? v?n cho u? ban cc bi?n php ch?ng d?ch hi?u qu?, nhanh chng v thi?t th?c nh?t. T? t? v?n kinh t? g?m cc chuyn gia kinh t? ??a ra nh?ng ki?n ?? pht tri?n kinh t? sau c?n d?ch. ? ?y nhn vo t? t? v?n ch?ng d?ch, ph?c h?i s?n xu?t 8 ng??i m ch? c m?t bc s?, cn l?i ton chuyn gia qu?n l, gio s? kinh t? v?i Ti?n s? ph?n m?m. Th? th t? v?n ch?ng d?ch ci g khi nhi?m v? tr??c m?t l ch?ng d?ch. Cc nh lnh ??o v?n b?n kho?n v ??t n?ng vi?c pht tri?n, ph?c h?i kinh t? h?n l vi?c ch?ng d?ch. B?i v?y vi?c ??i ph v?i ??i d?ch c? ch?y loanh quanh v lm vo b? t?c.

M?i ?y, khi lm vi?c v?i ch? t?ch n??c, Ch? t?ch UBND TP.HCM Nguy?n Thnh Phong cho bi?t tnh ??n nay TP.HCM ? tr?i qua 61 ngy gin cch x h?i theo cc c?p ?? khc nhau. ?nh gi vi?c th?c hi?n ch? th? 16 t?ng c??ng, ch? t?ch UBND TP cho bi?t vi?c h?n ch? ra ???ng t? sau 18h ??n 6h sng ???c th?c hi?n nghim. Tuy nhin, t? 6h sng ??n tr??c 18h, nhi?u ng??i v?n ra ???ng m khng c l do c?n thi?t.

ng Phong nh?n ??nh khi th?c hi?n ch? th? 10 trn c? s? ch? th? 15, s? ca nhi?m t?ng 6,1 l?n so v?i khi p d?ng ch? th? 19. Khi p d?ng ch? th? 16, s? ca m?c t?ng bnh qun 7,7 l?n/ ngy so v?i p d?ng ch? th? 10. Khi ti?p t?c p d?ng ch? th? 10 th s? ca m?c bnh qun t?ng 1,5 l?n so v?i khi p d?ng ch? th? 16. Nh? v?y, khi ti?p t?c p d?ng ch? th? 16 th t?c ?? t?ng ca m?c bnh qun ? ch?m l?i, ch? t?ng 1,5 l?n.

Th? nh?ng, n?u xem con s? th?ng k ng??i nhi?m b?nh v s? t? vong th?c t?, ng??i ta s? c k?t qu? khc. Ngy 18.7 c 4693 ca, ngy 19.7 c 3074 ca, ngy 20.7 c 3322 ca, ngy 21.7 c 3556 ca, ngy 22.7 c 4218 ca, ngy 24.7 c 5396 ca, ngy 25.7 c 4555 ca, ngy 26.7 c 5997 ca, ngy 27.7 c 6318 ca, ngy 28.7 c 4449 ca, ngy 29.7 c 4592 ca. Qua nh?ng con s? ?, ta th?y ch? qua 11 ngy t? 18.7 ??n 29.7, con s? ng??i nhi?m b?nh khng h? gi?m d thnh ph? ? dng nhi?u bi?n php ?? ??i ph. Tnh ??n sng 30.7, trn ??a bn thnh ph? ? c 85.288 tr??ng h?p m?c virus V? Hn ???c B? Y t? cng b?. Trung tm Ki?m sot B?nh t?t TPHCM cho bi?t, hi?n cc b?nh vi?n trn ??a bn thnh ph? ?ang ?i?u tr? cho 36.378 b?nh nhn d??ng tnh, trong ? c 847 b?nh nhn n?ng ?ang th? my v 14 b?nh nhn can thi?p ECMO. Tnh t? ??u n?m ??n nay, ton thnh ph? ? c 1.057 b?nh nhn t? vong sau khi m?c virus, m?t con s? khng nh?. V t? con s? ? ta hnh dung ra n?i tang th??ng c?a nhi?u gia ?nh ? thnh ph? ny trong c?n ??i d?ch.

Nh?ng th?t ra con s? t? vong ? thnh ph? khng ch? l con s? ng??i ch?t v virus m m?i ngy cn bi?t bao nhiu b?nh nhn ch?t v nh?ng b?nh t?t khc nh?ng khng ???c th?ng k. V cch ly, phong to?, gi?i nghim v h? th?ng lin l?c v?i cc b? ph?n y t?, v?i b?nh vi?n t?c ngh?n khng lin l?c ???c ho?c chung reo khng ai tr? l?i. V h?n ch? l?u thng cng cc ph??ng ti?n giao thng cng c?ng khng ???c php ho?t ??ng. R?t nhi?u ng??i m?c b?nh tim m?ch, ??t qu?, tai bi?n, ru?t th?a, vim gan c?p tnh, vim c?u th?n, tai n?n… khng th? ??n b?nh vi?n ?? c?u ch?a k?p th?i v h? ?nh la ??i trong ?au ??n v u?t h?n c?a thn nhn.

Con s? ng??i ch?t ny c?ng lin quan gin ti?p t? virus V? Hn. B?nh vi?n v?ng h?n ng??i ??n th?m khm, ng??i b?nh mn tnh c?ng khng ???c ti khm, ngay c? ng??i trong tnh tr?ng c?p c?u kh kh?n l?m m?i ??n ???c b?nh vi?n nh?ng c?ng khng ???c quan tm ch?a tr? nh? bnh th??ng m ph?i qua bi?t bao th? t?c v vi?c t? ch?i ng??i b?nh l chuy?n ? t?ng x?y ra.

Cch ly, phong to? ko di ? hai thng, nhi?u ng??i, nhi?u gia ?nh ch?ng cn chi ?? s?ng qua ngy. ? c hi?n t??ng ly nhi?m t?p th? ? cc khu d??ng lo. Nh?ng trung tm nui ng??i gi, tr? em lu nay s?ng nh? lng h?o tm c?a b tnh gi? ?y lm vo c?nh thi?u ?n. ? ??n lc nh n??c nn tm ra gi?i php t?t h?n l ra l?nh c?m ?on v gi?i nghim. Cng si?t m?nh cng gy hoang mang v u lo. B?a c?m cng lc cng v?i d?n ?i v khng cn ph??ng sinh k?, ?c ch? v b? t tng v b? t?c v khng ki?m ra ti?n mua rau g?o. Nh?ng th? ?y khi?n cho ng??i dn d? sinh ra b?t mn v c nh?ng hnh vi thi?u ki?m sot.

Nh?ng ?on ng??i tm cch b? thnh ph? l?i sau l?ng cng lc cng nhi?u. H? ra ?i v?i nhi?u ph??ng ti?n c s?n ?? tm ???ng v? qu. H? r?i thnh ph? v?i gi?t n??c m?t nh?ng ngy v? nhi?u khi c?ng ch?ng c n? c??i. Qu nh nhi?u n?i c?ng ch?ng mu?n ?n nh?n h? v n?i qu nh h? c?ng kh ki?m ???c b?a c?m.

Tang th??ng khng ch? ? s? ng??i nhi?m b?nh, s? ng??i t? vong hng ngy m tang th??ng cn ph? ln ??i s?ng c?a nh?ng ng??i ?ang cn lnh m?nh ?ang th?p th?m u lo ch?ng bi?t s? ph?n c?a mnh trong m?t mai. C?ng ch?ng hi?u v? cng v?n ho? t?c c?a B? tr??ng B? Y t? g?i cho ch? t?ch thnh ph? ngy hm qua. Thc h?i ti?n trnh chch vaccine v c c?m gic thnh ph? tim ch?ng qu ch?m ch?p? Trong khi ? thnh ph? l?i kh?n thi?t yu c?u t?ng c??ng l??ng vaccine. Th?c t? l thnh ph? tim ch?ng qu ch?m, s? l??ng ng??i ???c chch ch?ng l bao so v?i dn s? g?n ch?c tri?u ng??i. Thi?u vaccine hay thi?u t? ch?c, trch nhi?m? Ng??i dn khng c?n bi?t l?i c?a ai, ch? mong ???c chch vaccine ?? b?t s? hi v hi v?ng c?n d?ch s? s?m qua ?i. Lc ny ch? mong lm sao gi?m ???c ng??i nhi?m d?ch v con s? t? vong. B?i th? gi?i c?ng ? bi?t r?ng khng bao gi? di?t ???c con virus kh?n n?n ny m ch? l ng?n ch?n n, s?ng chung v?i n b?ng vaccine v nh?ng vin thu?c c?a t??ng lai.

Theo HCDC, tnh t? 18h30 ngy 29.7 ??n 6h ngy 30.7, thnh ph? ghi nh?n thm 2.740 b?nh nhn m?i ???c B? Y t? cng b? sng nay. Trong ??t d?ch th? 4 b?t ??u t? 27.4 ??n sng 30.7, thnh ph? c t?ng c?ng h?n 84.500 ng??i m?c virus V? Hn.

Nh?ng con s? ch?ng c chi vui, n?i lo cn ?.

                                                                                                                       30.7.2021

SI GN NGY PHONG T?A TH? HAI M??I BA

NH?NG M?NH ??I TRONG TH?I ??I D?CH

? hai thng tri qua, c?n ??i d?ch ? bi?n Si Gn r?n r, no nhi?t ??y s?c s?ng thnh m?t m?nh ??t xc x? ??y b?t tr?c. Khng kh tang th??ng ph? kh?p thnh ph?, con virus v? Hn ?e do? m?i ng??i v c?ng xu?t hi?n lo?i virus ho?ng s? trong t?ng khu ph?, t?ng con h?m, t?ng gia ?nh v trn t?ng khun m?t. Khng lo sao ???c khi con s? t? vong cng lc cng nhi?u, s? ng??i nhi?m cng ngy cng cao. Khng lo sao ???c khi l??ng th?c, th?c ph?m c?n d?n v ??ng ti?n trong ti cng teo tp l?i. Ng??i giu k? ngho ??u s? ci ch?t ?e do?, ng??i ngho cn ph?i lo ci ?n cho chu?i ngy di s?p ??n. ? c nh?ng m?nh ??i ?ng th??ng, ? c ng??i ?i ?n xu?t hi?n trn cc h? th?ng truy?n thng, bo ch, trn m?ng x h?i. D?ch m?t bn v ci ?i m?t bn.

M?t clip do m?t ?on pht c?m t? thi?n ??ng t?i trn m?ng x h?i. S? vi?c x?y ??n vo ngy 27.7 v?a qua t?i thnh ph?. Trong clip, khi th?y xe pht c?m, m?t ng??i ?n ng ch?y ??n t? v?a h, khi nh?n ???c h?p c?m, anh n?n n?: Ch?, ch? lm ?n cho em xin m?t h?p n?a ch?. Em nh?n ?i 2 ngy r?i ch?. Em ng??i Sc Tr?ng c gi?y t? ny. V?a ni, ng??i ?n ng l?y v rt ch?ng minh th? ra. Hai ng??i pht c?m xua tay b?o khng c?n. Sau ?, h? quy?t ??nh g?i thm cho ng??i ?n ng m?t t ti?n ?? mua m tm ?n ?? ?i. Ng??i ?n ng r?i rt c?m ?n khi nh?n ???c mn qu ?ng gi ny.

Ti c?ng t?ng c th?i k? b? ?i b?y ngy khng c g b? b?ng, ti hi?u r?t r v th?m tha v? ci ?i nn r?t ??ng c?m v?i ni?m sung s??ng c?a ng??i ?n ng ny khi nh?n ???c h?p c?m lc b?ng ?i c?n co.

M?t ?o?n trong face Bich Lan Bch Nguy?n: L?i ku c?u v thanh trong messenger c?a ti tr?a nay c?a m?t thanh nin 19 tu?i khi?n ti khng th? lm ng?. ??u tin ti c?nh gic, nh?ng sau ? ti tin r?ng ? l s? th?t hi?n h?u ? khng ch? m?t con ng??i, ? m?t ch? no ?, ngay lc ny trn ??t n??c ti.

Con 19 tu?i, ? H??ng Tr, Hu?. M? ?m, con cn hai em nh? nn ph?i ngh? h?c ?i lm. Vo Bnh D??ng v?a xin ???c vo lm ? nh my ch?a c l??ng th ph?i ngh? v d?ch b?nh. C ch? tr? cho mi?n ti?n nh nh?ng gi? con khng c ti?n ?n. Con ch? c m?t chi?c ?m siu t?c ?? ?un m?. Con ?i l?m c ?i!

M?t sinh vin ??t nh?p vo x??ng c?a anh hng xm. Anh sinh vin tr? thnh tn tr?m v qu ?i. Anh khng tm ki?m ti?n b?c hay nh?ng v?t d?ng trong x??ng, anh ch? gom m?t t o qu?n c? v m?t ?i giy r?i vo b?p l?c tm ???c gi m tm. Anh n?u m ?n r?i ki?m ch?o ??t ln b?p, l?c th?y qu? tr?ng li?n ??p vo r?i ??nh m? n?i c?m ??nh l?y c?m ?? chin th b? pht hi?n. Khi b? tra h?i, anh b?o v ?i qu nn ?i ki?m ?n, ??nh chin thm mi?ng c?m chin ?em v? cho b?n cng phng b? b?nh v thi?u ?n m?y hm r?i. Ch? x??ng v m?y ng??i cng nhn tha cho anh. Khi cu chuy?n ??a ln trn m?ng, khng m?t ai trch anh sinh vin, c?ng khng m?t ai ln n anh m r?t nhi?u ng??i h?i th?m ??a ch? c?a anh ?? g?i cho anh cht l??ng th?c, th?c ph?m s?ng qua ngy.

M?t nhm c tn l B?a C?m Nhn i, ? b?t g?p m?t b c? s?p ki?t s?c v ?i. B c? g?y g, tay run l?y b?y nh?n h?p c?m m khng m? n?p ???c. Nh?ng ng??i trong nhm ph?i m? gip cho c?.

M?t b c? khc ? qu?n 11 tu?i ? 85 lom khom trn ???ng, ??u ??i chi?c nn rch t? t?i run run ni v?i ?on thi?n nguy?n: C ?i, cho ti thm h?p c?m n?a nh. ? nh ti c th?ng khng 65 tu?i. Ti gi r?i nh?ng ph?i nui n. Ti gi r?i, 85 tu?i r?i, khng ni d?i c ?u.

M?t nhm ng??i gi t? mi?n Trung vo Si Gn, ch?n ngh? bn v s? ?? m?u sinh. Nh?ng r?i c?n d?ch ?p ??n, h? khng bi?t xoay x? lm sao. H? ?nh n??ng t?a vo nhau trong c?n nh ch? r?ng h?n 20m2 t?i s? 22/21A Nguy?n V?n C?, P. C?u Kho, Qu?n 1 v?n ? kh kh?n nay l?i b?n b? h?n b?i ph?n khi thnh ph? t?m d?ng ho?t ??ng bn v s? c?a ??i l v s?, bn v s? d?o, r?i ti?p ? l nh?ng ngy gin cch ?? phng d?ch. Ngy mai r?i ngy mai n?a, khng bi?t nh?ng c? gi ny ph?i s?ng ra sao khi ch?ng cn ngu?n thu nh?p.

C c? gi ?i moi thng rc ki?m ph? li?u, lon bia, chai r?ng. Nh?ng r?i, cch ly, phong to?, thng rc c?ng tr?ng r?ng ch?ng cn chi ?? moi. B ?i bn v? ???ng, may c ?on t? thi?n ?i qua, b nh?n h?p c?m trong n??c m?t.

B Trm ? tr? t?i qu?n 8. Tr??c khi d?ch b?nh bng pht, b th??ng ?n xe m t? n?i thu tr? ??n ch? An ?ng bn v s?. Nh?ng khi thnh ph? gin cch, b khng bn v s? ???c n?a. D khng ???c bn, b Trm v?n ph?i ki?m ci ?? ?n. Th? nn, b ch?n cch ti?t ki?m b?ng cch nh?n b?a sng. ??n tr?a, b tm nh?ng n?i pht c?m t? thi?n ?? ?n. Chi?u v?, b n?u cho long ho?c ??n cho v?i m? tm ?? ?n qua b?a.

Hay nh? b Ng?c Tuy?t (73 tu?i, v gia c?) g?n nh? ?i l?. B c? l?t b? ??n qun c?m t? thi?n xin h?p c?m. Nh?n ???c c?m, b Tuy?t ??n g?c cy ven ???ng cch qun c?m ch?a ??y m?y b??c chn ?n v?i v. Khng ?? ti?n thu tr? nh? b Trm, b Tuy?t s?ng lang thang, t?i ng? ? v?a h, khun vin b?nh vi?n Nhi ??ng 1. Khng th? t? n?u ?n, b?a c?m trong ngy c?a b ch? trng ch? vo cc hng qun v c?m t? thi?n. Gi? hng qun ?ng c?a, b ng?i ch? cc ?on t? thi?n ki?m ?n. Thnh ph? gin cch, cc ?on t? thi?n c?ng th?a d?n, b ch?ng c g ?? ?n, n?m ? r?. Vi ngy tr??c cn c cu chuy?n ng??i ?n ng ch?y xe ??p ?i xin vi?c. ng ?i v m?t m?i, c? g?ng ?i ??n t?ng cng ty, t?ng c?a hng c vi?c g th cho mnh vo lm nh?ng ch?ng ai c nhu c?u. Xin khng c vi?c, ng m? l?i xin cht th?c ?n lt d? khi?n ai n?y ??u ngh?n ngo. Gi? t?t c? thnh ph? ? ?ng c?a, khng bi?t ng s? s?ng ra sao?

Gia ?nh ng Tr?n V?n L?c (Ph??ng 12, Qu?n 5), b?n thn ng b? di ch?ng tai bi?n nn li?t 2 chn, ng ???c ph??ng t?ng chi?c xe l?c tay ?? ?i bn v s?. Thnh ph? b? d?ch b?nh khi?n gia ?nh ng L?c r?i vo tnh tr?ng kh kh?n, khi v? ng c?ng khng kh? n?ng lao ??ng, ng??i con trai tr??c kia lm dn qun t? v?, nay lm gi? xe t?i m?t chung c? trn ??a bn ph??ng v?i ??ng l??ng t ?i, ch? ?? chi tiu c nhn.

ng L?c tm s?: C?n nh nh?, nh?ng ? h?n 10 ng??i, khi?n sinh ho?t c?ng r?t kh kh?n, b?n thn ti bn v s? c?ng khng ki?m ???c bao nhiu, th?i gian ny khng ???c ?i bn, ngu?n thu nh?p c?a ti b? ng?ng h?n, gi? ch? nh? vo s? h? tr? c?a ph??ng.

Khng cn ki?m s?ng ???c ? thnh ph?, nhi?u ng??i ?nh g?t n??c m?t tr? v? qu. Ch? t ng??i may m?n ???c vo danh sch c?a cc t? ch?c ??a xe, my bay, tu l?a ?i v?. Ph?n ?ng ch?n ph??ng ti?n s?n c c?a mnh ?? quy h??ng.

T?i tr?m d?ng chn ? ?o L Xo, t?nh Kon Tum nhi?u ng??i ? r?i n??c m?t khi ch?ng ki?n c?p v? ch?ng b? theo ??a con nh? m?i sinh ???c 10 ngy tu?i, ?i t? mi?n Nam ?? v? Ngh? An. Theo thng tin trn page Ngh? An chia s?, c? hai v? ch?ng ??u vo Bnh D??ng lm cng nhn nh?ng do d?ch nn m?t vi?c ? lu. Ng??i v? m?i sinh b trai ???c 10 ngy. Th?t nghi?p l?i c con nh?, khng cn s? l?a ch?n no khc v? ch?ng ? quy?t ??nh ?i xe my 1400km ?? v? qu. C?ng may c? gia ?nh ? v? ??n qu nh bnh an.

Hai ch? em Tr?n Th? Huy?n 18 tu?i v Tr?n V?n ?? 17 tu?i, qu ? x ??k Kan, huy?n Ng?c H?i, t?nh Kon Tum vo lm thu t?i m?t x??ng ? TP ??ng Xoi, t?nh Bnh Ph??c. ?nh h??ng c?a d?ch nn hai em khng c vi?c lm, trong khi ti?n h?t, nn ? quy?t ??nh ch?n cch ?i b? v? qu, d qung ???ng l h?n 400km v trong ti ch? c 200.000 ??ng. Khi ??n ch?t Cai Chanh ? x ??k Ru, huy?n ??k Rl?p, ??k Nng, gip Bnh Ph??c th ???c ng??i dn th??ng tnh t?ng chi?c xe ??p. T?i ?i?m ki?m sot ? c?u ??k Rtih, TP Gia Ngh?a, hai em khng th? ?i ti?p v thi?u gi?y xt nghi?m virus. M?t ch? tn Loan khi bi?t cu chuy?n ? chia s? ln m?ng x h?i. Sau ?, nhi?u t?m lng h?o tm ? gip ?? Huy?n, ??. V?i s? ti?n 5,7 tri?u ??ng ???c gip, ch? Loan mua cho ch? em Huy?n chi?c xe my c? 2,5 tri?u ??ng, ch? ti?m s?a xe ? x Tr??ng Xun, huy?n ??k Song khi bi?t hon c?nh ?ng th??ng c?a hai em ? t?ng l?i 500 ngn ??ng. Sau khi mua m? b?o hi?m, hai ch? em Huy?n cn 3 tri?u ??ng gi?t l?ng v? qu.

Em Huy?n cho bi?t: Chng em bi?t v?i 200 nghn ??ng s? kh c th? v? qu ???c nh?ng khng cn l?a ch?n no nn v?n quy?t ??nh v?. C nh?ng lc em t??ng s? khng ti?p t?c ???c ch?ng ???ng di n?a nh?ng may m?n cho chng em khi g?p ???c nh?ng anh ch? r?t t?t, gip ?? r?t t?n tnh.

M?t thanh nin Gia Lai , ?i lm thu ? SG, ?ang m?t vi?c, nghe tin m? b?nh ? nh, sng nay ? c? ?i xe my v? qu, b? ch?t ki?m sot ? c?u V?nh Bnh ch?n l?i, b?t quay ??u xe. Anh ?y khc v ni: M? em n?m vi?n ba c? h?i em v? ch?a, b ngo?i ni m? n?ng l?m nn em ph?i v?. Cc anh cho em ?i ?i, cc ch?t kia em xin ???c m. ?au lng qu!

M?t ng c? lm vo c?nh khng cn k? sinh nhai trong k? gin cch nn li?u mnh ??p xe t? Si Gn v? Ph Yn. Tnh c?nh c?a ng ???c chia s? trn m?ng v m?t hot girl t? thi?n Trc Ph??ng ? ??n t?n n?i v?i hy v?ng k?p gip ?? tr??c khi ng v? qu. Khi ?i, c mang theo 10 tri?u ??ng ?? t?ng, mong ng c cu?c s?ng t?t h?n. Trn trang c nhn, c chia s?: Th?t s? may m?n khi bi?t tin ng ? xin ???c 1 ch? trong chuy?n xe but ??u tin ?? v? v?i gia ?nh. C?m xc vui m?ng v h?nh phc nh? v? o trn g??ng m?t c?a ng. Em g?i ng ti?n nh?ng ng b?o v? qu cn lo ???c nn ch? l?y 3 tri?u ??ng thi, con gi? l?i cho b con m?c k?t ? Si Gn nha con.

M?t nhm ng??i lao ??ng ?i xe g?n my t? Si Gn v? Ngh? An khi t?i Qu?ng Bnh th m?t qu ng? lun ngoi ???ng. M?t anh ng??i Qu?ng Bnh ?i ngang qua th?y th? th??ng qu, nn ? ?i mua cho h? t bnh m ?n lt d?, ?? c s?c ti?p t?c v? qu. Th?t s? khng c g b?ng tnh ngh?a ??ng bo.

Cn nhi?u, nhi?u l?m nh?ng m?nh ??i kh kh?n trong c?n ??i d?ch. N n?m trong gc khu?t c?a nh?ng xm lao ??ng ngho. N n?m l? thin trn nh?ng v?a h, ph? v?ng. N cn c m?t trong nh?ng khu cch ly thi?u th?n tr?m b?. Trch th c?ng ? trch nhi?u r?i. ki?n th c?ng vi?t nhi?u r?i. Thi th, khng c nh n??c th cn nhn dn. Dn th??ng dn, dn ?m b?c l?y dn qua c?n kh?n kh. Khi nhi?u ng??i an lnh tr?n d?ch trong nh, hy nh? ngoi kia cn bi?t bao m?nh ??i b?t h?nh, cn bi?t bao s? ph?n khng may, cn bi?t bao ng??i ?ang thi?u ?n v kh? ?au v ??i d?ch. Hy b?t h kh?u hi?u ?i, hy d?p nh?ng l? l?t khng c?n thi?t ?i, hy nhn xu?ng nh?ng kh? ?au, thi?u th?n m ng??i ngho ph?i cam ch?u trong nh?ng ngy ??i d?ch.

??c tin trn bo th?y sng 29.7, t?i Tr? s? Chnh ph?, Th? t??ng Chnh ph? Ph?m Minh Chnh ? ti?p ??i s? C?ng ha Cuba Orlando Nicols Hernndez Guilln ??n cho x giao. Nhn d?p ny Th? t??ng Ph?m Minh Chnh trao 10.000 t?n g?o c?a Vi?t Nam t?ng nhn dn Cuba. L?i nh? ??n truy?n Tr? con khng ???c ?n th?t ch c?a nh v?n Nam Cao. Truy?n k? m?t g nh ngho, c b?n ??a con. Ngho th lun thm ?n v g ? lm th?t con ch nh nui khi c?n thm th?t ? dng ??n c?. B?n nh? ? nh c?ng m?ng v s?p c th?t ?n. Th? nh?ng, g cng ba ng??i b?n ???c m?i ??n x?i s?ch mm th?t ch, cc con c?a g ch? cn m?y ci bt khng, c?ng ch?ng cn mi?ng x??ng ?? g?m. ??c m nghe xt xa l?n c?m gi?n. Nh thi?u ?n, con thm ?n m ?em cho b?n b hng xm ?n, b?t con ?i. Tn nh?n qu! Trong c?n ??i d?ch ny, dn c?ng nh? nh?ng ??a b trong truy?n c?a Nam Cao, ?ang thi?u ?n, thm ?n m ng??i l?n l?i mang m?i hng xm. Th? m?i ?au! ? c?ng c th? tr? con khng ?n th?t ch, nh?ng con ng??i th ai c?ng c?n c g?o ?? n?u c?m ch? khng l? c? ?i xin ?n mi m d?ch r?i gin cch, gi?i nghim th v?n cn ko di khng bi?t bao gi? ch?m d?t.

Khi ??c tin 10.000 t?n g?o cho Cuba l?i nh? dng co ro s?p x?u v ?i c?a b c? gi ? L V?n S?, l?i nh? ??n ng??i ?n ng xin thm h?p c?m v ? ?i hai ngy, l?i nh? ??n chng sinh vin tr? thnh k? tr?m v thi?u ?n, l?i nh? ??n bi?t bao ng??i ngho ?ang ch? su?t c?m t? thi?n. Nh? ??n nh?ng m?nh ??i ?y v xt xa qu ??i. Bu?n ?i l bu?n!

                                                                                                                       31.7.2021

(Cn ti?p)

Comments are closed.