Đỗ Duy Ngọc

Có một người tên V. Huy

Truyện Đỗ Duy Ngọc Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con…