Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ĐCSVN có vi hiến không?

Nguyễn Quang A

 

Ban Tổ chức của Ban chấp hành trung ương ĐCSVN ra hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/1/2016, trong đó có nêu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XIV, chỉ nêu tiêu chuẩn về tuổi:

“Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ (nam sinh từ tháng 5/1961, nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây).

Việc ĐCSVN đề ra tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XIV, trái với Hiến pháp, thì là chuyện vi hiến rành rành vì ĐCSVN không thể ngồi trên Hiến pháp.

Tuy nhiên, nếu quy định này là quy định nội bộ của ĐCSVN, áp dụng chỉ cho các đảng viên ĐCSVN thì là chuyện bình thường vì ĐCSVN có toàn quyền đưa ra tiêu chuẩn khắt khe hơn hầu đưa ra các ứng viên có chất lượng của mình để tăng khả năng trúng cử của họ.

Hãy xem quy định nội bộ này của ĐCSVN với con mắt thiện chí như thế.

1) Lưu ý rằng, quy định này là cho những người ứng cử ĐANG CÔNG TÁC TẠI “các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.” Nếu người ứng cử là đảng viên ĐCSVN thì không sao, họ phải tuân thủ quy định của ĐCSVN, nhưng nếu họ không là đảng viên thì họ bị tước quyền ứng cử rành rành và những người ấy nên kiện ĐCSVN.

2) Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW còn quy định thêm về tuổi đối với những người tái cử như sau: a) không được sinh trước tháng 11/1958 với nam và tháng 11/1963 với nữ (trừ các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội); b) với những phụ nữ được ưu ái cũng không được sinh trước tháng 5/1961.

Các quy định trên của ĐCSVN không áp dụng cho những người không là đảng viên ĐCSVN (nếu đem áp dụng, thì ĐCSVN chắc chắn bị những người đó KIỆN VI PHẠM HIẾN PHÁP).

Hãy xét ba trường hợp đảng viên ĐCSVN nổi bật.

i) Ông Trần Đại Quang, đảng viên ĐCSVN vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Theo Wikipedia, ông Quang sinh ngày 12/10/1956. Ông chưa từng là và chắc sẽ không là ủy viên ban Thường vụ Quốc hội để được miễn trừ quy định trên. Chiểu theo tiêu chuẩn của ĐCSVN trong quy định trên ông Quang KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN đại biểu Quốc hội khóa XIV. ĐCSVN đã tước quyền ứng cử chính đáng của ông Quang! Thử xem ông Quang có kiện ĐCSVN hay không hay ông sẽ ra khỏi ĐCSVN để bảo vệ quyền hiến định của mình? Hay ông coi thường kỷ luật đảng của chính ông và vẫn ra ứng cử?

ii) Ông Nguyễn Xuân Phúc, đảng viên ĐCSVN vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Ông Phúc sinh ngày 20/7/1954. Ông Phúc chưa từng là và chắc sẽ không là ủy viên ban Thường vụ Quốc hội để được miễn trừ quy định trên. Và tình thế của ông Phúc cũng chẳng hơn ông Trần Đại Quang. Ông Phúc sẽ làm gì? Bà con hãy đợi mà xem.

iii) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 12/4/1954 cũng vượt quá tuổi (sinh trước tháng 5/1961), nhưng bà đã là và chắc sẽ là ủy viên ban Thường vụ Quốc hội nên được miễn trừ và như thế bà không vi phạm kỷ luật ĐCSVN khi ra ứng cử.

Chúc mừng bà Ngân và chia buồn với ông Quang và ông Phúc. Hóa ra là đảng viên ĐCSVN cũng “khổ” thật!
(Hay mình lại tư vấn miễn phí cho ĐCSVN để họ lệnh cho QH bầu cả ông Quang lẫn ông Phúc vào Thường vụ QH để tránh việc họ vi phạm quy định của ĐCSVN?)

Nguồn: FB Nguyễn Quang A

Comments are closed.