Phiên tòa th? k? và s? phi pháp, phi nhân b?n!

Mai An Nguy?n Anh Tu?n

Theo di di?n bi?n phin ta t?i H?ng Nguyn m?y ngy qua, T. c?n ti ch?t th?t ln v?i vi ng??i b?n th??ng c s? ??ng c?m: ? qu? l m?t Phin Ta Th? K?, v bu?c ng??i ta lin t??ng t?i t?m c? c?a nh?ng phin ta ? ?i vo L?ch s? nhn lo?i

Nh? phin ta c?a Hitler v ??ng Qu?c x x? Georgi Dimitrov ?y vin ?y ban Trung ??ng ??ng C?ng s?n Bungari vo n?m 1933 , ng b? vu l ? ??t nh Qu?c h?i;

Nh? v? x? c?a Ta n Gio h?i Anh lin k?t v?i Gio h?i Php th?i trung c? ??i v?i n? anh hng n??c Php Jeanne d’Arc vo n?m 1431, khi c b? k?t t?i l ph th?y v b? thiu s?ng

T?m vc th? k? ? ch?: b? can ??u ??n ??c nh?ng hin ngang, d?ng c?m, tr??c ??i ng? quan ta di?u hu – lang si cu k?t ch?t ch? v?i nhau ch?m ch?m tm cch ??a b? can vo ch? ch?t, v cu?i cng Cng l c?ng ? th?ng (d mu?n, ho?c ch?a vin mn):

T?i ta n pht xt ? Leipzig, Dimitrov ? t? mnh lm lu?t s? bi?n h?, ?anh thp v?ch tr?n m m?u vu kh?ng, v cu?i cng ng ???c tuyn b? v t?i, ???c tha ngay t?i ta.

Cn ? v? Jeanne d’Arc, c gi 19 tu?i ? hin ngang tr??c m?i l?i l? ?e d?a hay mua chu?c, khng th?a nh?n ci t?i l?i h? p c nh?n tr??c dn thiu ?ang n?i l?a ??i c! D c khng thot kh?i t? th?n, nh?ng ? khi?n t?t c? quan ta ph?i nh?c nh ci g?m m?t; v g?n 20 n?m sau, Gio hong ? cho tra xt l?i v? n, xa b? cc co bu?c phi l v tuyn b? c v t?i, r?i phong Jeanne l m?t v? thnh t? v ??o

Trong th? k? XXI, gi?a th?i ??i chinh ph?c V? tr?, b L Th? Thu Ba – Ph tr??ng Ban th??ng tr?c Ban C?i cch t? php Vi?t Nam ? tuyn b?: Th?m ch c nh?ng tr??ng h?p l? b?t r?i, v?n ph?i x? m?t t?i no ?, tuyn m?t hnh ph?t no ? cho t??ng x?ng.

T??ng x?ng v?i ci g ?? V?i cng lao kh nh?c ? tm ???c m?t k? coi l c t?i, v?t v? tm cch tra kh?o, nh?c hnh, nh?m c l?i cung khai thnh kh?n nh?n t?i? Hay t??ng x?ng v?i l?i nh?n g?i t?a m?t l?nh t? trn truy?n xu?ng? Ph?i ch?ng, nh?ng l?i c cnh ny nh? m?t s? minh h?a hng h?n cho k?t qu? c?a phin ta phc th?m t?i H?ng Nguyn v?a qua?

N?u nh?ng pht ngn ny l c th?c, mang tnh ch?t ?c k?t chn l, th? hi?n m?t cch sinh ??ng v tr? tro ci b?n ch?t tri?t l c?a n?n T? php hi?n nay, th r?t ?ng lm ?? ti cho nhi?u lu?n n Ti?n s? ?? v?ch ra ton b? s? phi l, phi nhn b?n, ?i ng??c l?i xu th? ton c?u trong s? nghi?p m?u c?u H?nh phc & Bnh an cho con ng??i c?a m?t th? tri?t l m n?n t? php ?y ?/ ?ang dung d??ng, ?ng h? m?t cch phi php!

joan-of-arc-death-at-the-stake

Comments are closed.