V?n h?c mi?n Nam 54-75 (554): Nguy?n M?nh Côn (k? 5)

?em tm tnh vi?t l?ch s?

Ph?n 5

Ph Th?, V? lao,

Ngy 29 thng 11 n?m 1952

Thn i Trung,

V th? l h?t! B?c th? vi?t cho Trung ch?a g?i, th b?c th? ny ? ph?i b?t ??u. Ph?i b?t ??u gi?a m?t c?n c?m gi?n th?u tr?i, m c?ng gi?a nh?ng pht nh? lng k? l?: B?n c?a Trung ? ???c ?u?i ra kh?i ??n v?, ? nghe tuyn n 42 n?m kh? sai, ? tr?n, v hi?n nay ?ang ? trn ???ng len l?i ?? v??t qua sng Thao, sang Ngh?a l?.

B?n c?a Trung, ?m hm nay thao th?c qu. Nn m??n ??a ?n d?u c?a b ch? nh ?? soi r t? th? vi?t cho Trung. B ch? nh l ch? T??ng Vn, v? c?a b?n chng ta l Nguy?n V?n Nhi?u. Nhi?u m?i b? ??u ch?t. V? Nhi?u b? ?u?i ra kh?i ??n ?i?n Kh?i Xun, ln ??y d?ng chp l?u bn mi ny bn m? Nhi?u ?? khc ch?ng. Ti v?a v? qua h?i g?n n?a ?m, nghe ti?ng n?c n? th vo th?m, ai ng? g?p ch? T??ng Vn.

Ch? T??ng Vn gi? ti l?i, lu?c khoai cho ?n, r?i chng ti l?i khc Nhi?u. Ring ti, ti khc c? Qu?ng.

Qu?ng ? ch?t! N?u qu? th?t m?t m?i h?n c th? k?t tinh l?i d??i m?t n?m m?, th nh?ng n?i u?t ?c trong lng Qu?ng s? ph?i l m?t phi?n ?, hay m?t h?t minh chu, khng c bn cn no cn n?i ? ??i ny. B?i cu chuy?n c?a ??i Qu?ng, ti ch?a bi?t c cy bt no trn th? gian ? vi?t ra nh?ng n?i th??ng tm, cng v?i nh?ng ni?m yu d?u, hy sinh, ti ? th?y trong tm h?n Qu?ng.

Qu?ng l cn b? ti?u ?on, n?m 1947. Nh?ng ti ? ni Qu?ng v?n l sinh vin tr??ng ??i h?c Y khoa. Khng c g bo tr??c r?ng ng??i thanh nin ?y s? tr? nn m?t ch? huy qun s?. Qu?ng c m? gi, b m? su?t ngy ch? cn thu g?n ??i s?ng vo ba vi?c: M?i bu?i sng th?p m?t nn h??ng trn bn th? ng ch?ng qu vng gi?a n?m Tn mi 1, m?i bu?i chi?u l?n ?? tm m??i t? vng trng h?t, v m?i khi Qu?ng c s? g bu?n r?u, b?c b?i hay t?c gi?n l? ra nt m?t, th kh? g?i: Qu?ng, con!.

Nghe ti?ng g?i, Qu?ng t?c kh?c r? b? t?t c? nh?ng ngh? khng x?ng ?ng l c?a ng??i qun t?. Anh ??n ng?i bn c?nh m?, th?p h?n m?t cht ?? m? nhn xu?ng m th?y mi tc xanh c?a mnh, v ci ??u: M? tha th? cho con! R?i sau ?, hai m? con anh l?i ng?i r?t lu nh? v?y, tuy khng ai ni m?t l?i no n?a, m m? bi?t con, con bi?t m? c?ng ngh? ??n ng??i cha, ng??i ch?ng tn knh.

B?i cha Qu?ng l m?t b?c qun t?. C? C? ?? ??ng khoa v?i thn ph? ti, Qu?ng c ni ti m?i bi?t, song vo gi?a lc m?t ng??i t? gio ban 2 sang chnh ban, th m?t ng??i t? gio ban v? qu lm ru?ng. Ngy m?t sng ?i cy, m?t chi?u d?y h?c, c? C? Vn xa t?a nh? ng??i khng h? g?p m?t s? g ?ng bu?n trong cu?c ??i. C? hi?m mu?n, t?i ngoi b?n m??i tu?i ch?a sinh con trai, c?ng khng c v? l?y th? lm phi?n lng. K?p khi Qu?ng ra ??i, c? hnh nh? c?ng khng l?y th? lm vui m?ng qu l?m. R?i m?t ngy kia lnh m?t thm ?p vo nh, xch tay c? gi?i ra xe, xch tay C? dong ln tu ?i H?i Phng ?? ?i Cn ln, nt m?t c? v?n khng thay ??i. Trn th?m phng ??i c?a hnh khch h?ng nh?t, hm ? dnh cho chnh tr? ph?m, C? b ?m Qu?ng ??n l?y bi?t cha, ch? nghe C? d?n l?i m?t cn ??n gi?n: B v? nui con. N l?n ln th d?y n cho nn ng??i. sau ng?ng l?i m?t pht, C? ni ti?p: Lm th lm cho t?n s?c, r?i bnh tm!. C th? thi. Ng??i ?i ch?ng bao gi? v? v?i v? con n?a!

Ti bi?t v? cha Qu?ng c th?. C l? chnh anh c?ng ???c bi?t v? cha anh c th?. M? anh l ng??i ch? c?u c?u ??n ch?ng m?i khi d?y con, con t? v? c?ng ??u, r?n m?t. Nh?ng lc ?y, theo l?i Qu?ng, m? anh khc: ng ?i! ng c th??ng ti th v? d?y con gip ti!

Th nh?ng lc ?y, v?n theo l?i Qu?ng, anh th?y tim anh nh? th?t v? nt lm nhi?u m?nh. Anh c th? c l?i , anh c th? b? hi?u nh?m hay b? oan u?ng, nh?ng m?c d th? no, anh v?n th?y m?t ni?m h?i h?n mnh mng trong tm kh?m. M? anh ch? cn anh, lm cho m? bu?n, ?y l anh ? c t?i l?m r?i.

Qu?ng ngh? v? m? nh? th?, cho nn ??n lc l?n, anh nh? m? d?y m tm tnh gi?ng cha nh? in. Anh thu?n h?u, ?i?m ??m, khng bao gi? to ti?ng c?ng nh? khng bao gi? ?? l? v? ?au bu?n ra nt m?t. Ti bi?t anh n?m n?m, thn v?i anh b?n n?m, m ch? c m?t l?n th?y nt ?u t? l? trong tia sng ? n?i m?t anh. Ti ? k? v?i Trung, ? l bu?i chng ti cng nh?n ???c nhi?m v? l?nh ch? huy ti?u ?on 332.

Hm ?y, Qu?ng l?ng nhn ra sn r?t lu. Sn ??t th?t l?y l?i, ??y nh?ng v?t chn ng??i ?i, nh?ng v?t tr??t ng. Qu?ng hnh nh? mu?n ??m nh?ng chn t? th?m nh ra b? tre. Nt m?t ch?m ch c?a anh r rng bi? l? tm h?n anh ???ng theo di m?t ngh? nh?t ??nh. Mi h?n m?t n?m sau, sau khi cng ch?t h?t nhi?u l?n, ti m?i bi?t hm ? anh ? ph?i ?au kh? l?m ?? ch?n l?y m?t con ???ng. Chng ti thn ???c nhau l nh? cng ?au kh? nh? v?y.

Nh?ng hon c?nh c?a Qu?ng c li?t h?n hon c?nh c?a ti nhi?u l?m, B?i k? ph?n b?i ? ph v? chi b? Lang ti c?a cha anh chnh l m?t lnh t? trong m?t tr?n Vi?t Minh hi?n t?i. Anh nh? gia hu?n , khng th on. Nh?ng anh lm sao m cng ??ng v?i h?n trn cng m?t v? tr , v cng ?i v?i h?n theo cng m?t con ???ng? L?i thm n?a, m? anh gi, b?n con anh d?i, m?t mnh v? anh khng c l?y tr?m b?c trong tay, lm th? no v? anh lo ???c ?? s?ng cho gia ?nh, lc b?y gi? cn ?iu linh trn con ???ng mn no ? mi?n ?m Th??ng?

Th? l, rt cu?c l?i, anh c?ng nh? ti, chng ti khng tm th?y l?i thot. ?i khng xong, ? l?i th khng nn, chng ti ?nh hy lm nh?ng vi?c ph?i lm ngay tr??c m?t. Ring may cho anh, trong c?n no n? ?y, anh cn c m?t k? ni?m thing ling, m?t l?i d?n c?a ng??i cha th??ng con ch tnh truy?n l?i: Lm cho t?n s?c, r?i bnh tm!.

C?ng nh? gi? ???c bnh tm m anh lm tr?n ???c nhi?m v? c?a anh kh kh?n b?ng tr?m l?n nhi?m v? c?a ti. Chng ti chia nhau ph?n s? n?m m?t ti?u ?on, nh?ng v? ph?n ti, ti ? c lng yu n??c ch?a chan trong qun ng? gip s?c. Ti ch? c vi?c ?em ci mong m?i tha thi?t c?a ti v? m?t ngy ??c l?p ra m ni v?i anh em trong ??n v?, l t?c kh?c, trong nh?ng c?nh gieo neo nh?t, m?t lu?ng sinh kh m?nh m? l?i trn ng?p tm h?n m?i ??a chng ti.

Cn v? ph?n Qu?ng, anh ? ph?i h?c t?t c? ? th?c t?. M?t thng kinh nghi?m gi? Th? ? h?u nh? khng ???c vi?c g . Anh b? ng? h?t s?c khi th?y h?n b?n tr?m tay sng nghim trong hng m ch? l?nh c?a anh. Anh khng bi?t ni g, c?ng khng bi?t b?o h? lm g h?t. Anh ?i ?i, l?i l?i nhi?u vng , r?i rt cu?c, anh th th?t tr??c ti?u ?on s? b?t l?c c?a mnh. Anh ch? ??i chng ti c??i r? ln. Nh?ng tri l?i, chng ti xm l?i bn anh, ??a no c?ng c?m ??ng r?ng r?ng n??c m?t. Chng ti th?y ? anh ng??i anh hng gi?n d? c?a tinh th?n kh?i ngh?a, c?a s? m?ng chi?n ??u ginh ??c l?p. Chng ta ? chn thnh m?i ng??i by t? m?t vi ki?n, m?t vi s? hi?u bi?t v? t? ch?c v ch? huy m?t ??n v? chnh quy.

C? ti?u ?on th?c tr?ng m?t ?m khng ng?. Chng ti th?o lu?n, rt kinh nghi?m, th?o lu?n cho ??n khi cng hi?u r?ng ??n v? chng ti khng h? l m?t b? ??i chuyn nghi?p, b?i ch? g?m nh?ng ng??i dn, nh?ng thanh nin t? nguy?n chi?n ??u v t? qu?c. Chng ti th?y khng c?n ph?i c k? lu?t s?t ?? gi? ng??i t? gic. Chng ti ch?c ch?n gi? ???c mnh lm ??n v? g??ng m?u trong bnh t?i. Cn chi?n ??u, c m?t mnh cn chi?n ??u ???c, hu?ng h? c t?i ngt n?m tr?m anh em? B?i th?, chng ti quy?t ??nh t?t c? s? cng m?t lc tm h?c chi?n thu?t, chi?n l??c, l ?i?u ??u tin thi?u th?n. S? cng h?c, r?i cng trao s? h?c ?y cho Qu?ng, mi?n Qu?ng ? l?i v?i ??n v?.

Qu?ng ? ? l?i. Chng ti theo Qu?ng t? Bng Lau, qua Sng L, vo Bnh Tr? Thin 3 . Ti?u ?on chng ti ? ?o?t gi?i th??ng Rn cn Chnh qun. Qu?ng ? m?t m?t cnh tay ph?i ? tr?n cng kin Ha Bnh, khi?n cho qun Php ri?u anh l H? c?t tay.

Chng ti ? cng nhau tr?i qua khng bi?t bao nhiu gian kh?. H?n b?n tr?m anh em lc ??u, ba n?m sau cn s?ng v?n v?n c m?t tr?m b?y m??i hai ??a. M?t tr?m chn ??a ? b? ?i?u ?i ??n v? khc. T?i cn l?i, k? c? Qu?ng l?n ti, c su m??i nh?m m?ng. Nh?ng k? ? hay ng??i ?i, ti dm ch?c khng ai qun ???c ci ?m thng T? chng ti khai h?i bu?i ??u tin, trn m?t ng?c ??i vng Ph L?c. ?m m?ng b?n r?ng m?ng n?m ?y, m?t ??n v? khng chi?n thot thai t? t?m lng l? chng ti d?t th?t, nh?ng chn thnh tin t??ng.

Thn i Trung,

Trung ? bi?t m?t ?i ?i?u v? Qu?ng. Gia ?nh Qu?ng ngho l?m. Qu?ng cn ngho h?n n?a, m?c d?u ban Ch? huy ti?u ?on sau ny ? c kh nhi?u ti?n kinh ph. Qu?ng c lc gi? trong qu? t?i tr?m v?n, m, theo ti bi?t, khng bao gi? Qu?ng ht vo gi thu?c l c?a ban Ch? huy mua th?ch khch. Qu?ng cn ti?t ki?m, ??n n?i anh khng tiu m?t ??ng no vo s? ti?n sinh ho?t ph c?a anh cn th?a hng thng. Anh cp nh?t, dnh d?m, m?i khi ???c b?c tr?m l?i nh? ng??i em ?em v? ?m th??ng bi?u b m? anh.

Lng th??ng con cn tha thi?t h?n th?. Anh nh?t t?ng t? gi?y cn m?t m?t tr?ng ?em c?t ?i, ch?ng no ?? ??y th ?em ?ng l?i cho chng lm v? t?p vi?t. Anh gi? l?i b?t c? m?t th? g ??p m?t c th? lm ?? ch?i cho l? tr?, k? t? ci bao h?p d?u Con H?, ??n t?m ?nh t mu thnh ph? Venise. C?m ??ng nh?t, l nh?ng bu?i tr qun nhn nh?, anh my m tm v?t li?u lm cho th?ng Chu, ??a con trai l?n, cy sng cao su, hay n?n cho ??a con gi b nh?ng con mo, con ch b?ng ??t. Bn tay sinh vin c?a anh v?ng v?, th??ng lm h?ng nh?ng con gi?ng s?p thnh hnh. Lc ?, anh bu?n r?u bung l?i m?y m?nh v?n xu?ng ??t. Anh th? di v l?c ??u nh nh? ?? t? d?u th?t v?ng. Nh?ng ch? m?t lt sau anh l?i kin nh?n b?t ??u m?t con gi?ng khc

Nh? th? l anh ? mang trong b?n thn c?c nhi?u mu thu?n. Anh hnh nh? c ti ??t tm h?n anh ra lm hai ph?n khng nh?ng ring bi?t m cn ??i l?p. Ph?n th? nh?t, s?ng cho cng v?. cho chnh ph?, cho ??ng, cho khng chi?n: h?ng hi, qu? c?m, c?ng mnh. Ph?n th? hai, s?ng cho gia ?nh, cho b?ng h?u: Ch tnh, ??m th?m, n??ng nh? lng ng??i nh? n??ng nh? cnh hoa.

Ti nh?, thng M??i n?m 1947, ???c l?nh truy kch binh ?on Vanuxem t? Tuyn Quang v? ?oan hng, qun Php ?i pho thuy?n, chng ti ?i b?. Nhi?m v? c?a chng ti l tiu hao tinh th?n ??ch b?ng nh?ng tr?n ??t kch nh?, nh?m lm cho ??ch m?t m?i v ??ng th?i tr? nn khinh th??ng qun ??i khng chi?n. B? T? l?nh Lin khu ? ch? th? r r?t: Qun Php c khinh ??ch, tr?n ph?c kch c?a ??i ??i tr?ng pho m?i c hy v?ng th?ng l?i. V qu? th?, ??n khc Sng L d??i ?oan Hng t? 8 ??n 11 cy s?, pho thuy?n Php khng c l?c qun ?i trn b? y?m h?, l?i thm binh s? vui ht, nh?y ma trn sn tu, c? h?i th?t ??p cho hai kh?u 75 ly b?n m?i kh?u hai vin ??n. M?t trong b?n vin trng ?ch cch m??i su th??c, xuyn qua l?n gip m?ng c?a chi?c L.S.T r?i n? tung ngay gi?a h?m my v h?m ??n. Chi?c pho thuy?n ??t lm hai m?nh.

? l tr?n Sng L n?m 1947. Gi tr? chi?n ??u thu?n ty ch?ng l bao ?u, nh?ng v? tinh th?n th Chi?n th?ng Sng L qu? l m?t lu?ng gi ng??c, th?i l?ng l?ng cho tiu hao h?u h?t nh?ng t? t??ng bi quan, ch? b?i. C th? ni r?ng ton th? ??ng bo ta ? ?n m?ng Chi?n th?ng Sng L. Ring gian kh? nh?t ti?u ?on chng ti, ?i b?n ngy ba ?m khng ngh?, khi ng??c ln, khi xui xu?ng theo tin t?c c?a cc t? qun bo m h?a c ngh? chn, ?y l ?? ?o th?t g?p nh?ng h? c nhn ven b? sng. R?i n?p trogn h? b?n nh?ng b?ng ??n vu v? vo cc kh?i s?t ?en chi ch?i trn m?t n??c, r?i v?t ln kh?i h?, mau mau xa lnh nh?ng b? ??i ??ch v?a m?i ln b? truy n; r?i sau h?t, l?i b?ng mnh ln pha tr??c, ?? t? ch?c m?t cu?c ph?c kch th? hai, th? ba, th? t? n?a!

B?n ngy ba ?m khng ngh?, khng ch?p m?t. N??c khe, n??c l?ch, hay n??c c?ng tru ??m. C?m vi nhm g?o rang nhai cho th?t k? v?i cht mu?i tr?ng (ai v? ???c vi nhnh t?i l ng??i ?y c b?a th?nh so?n!). B?n ngy ba ?m, ch?ng l?i t?t c? m?i ??nh lu?t v? sinh l, chng ti v??t 320 cy s?, c?ng thm chnh tr?n ph?c kch. Chng ti khng ?i b?ng chn m ?i b?ng c. Chng ti m? ng??i trong s? c? g?ng kinh kh?ng. C? g?ng v yu n??c, v th gi?c, v Qu?ng n?a.

V Qu?ng lun lun ?i ??u. Anh m?t h?n n? c??i, anh qu?c nhn m?y ??i vin ku m?t. M?t th?t, nh?ng h? th?n v xc ??ng b?i t?m g??ng ch? huy, khng m?t ai dm li tr? l?i. C? nh?ng lc ??n ??ch ch?ng l??i trn ??u, khng m?t ai k?p s? ch?t. C l? c?ng v th? m c? ti?u ?on khng c m?t ng??i b? th??ng, tr? m?t tn b? b?n ??ng ??i cu?c m?t pht ??t ph?ng n?a ngn chn ci v?i ??u ngn chn bn c?nh. Th? m chng ti v?a v? ??n b?n Then, v?a n?m l?n xu?ng ??t ch?a k?p ng?, l h?n ? t?p t?nh ch?ng g?y theo k?p, m?t h?n nh?n nh t??ng khc m ha ra c??i. Khi tho b? manh gi? rch qu?n chn h?n, chng ti ch? th?y l?n v?i ??t bn, c m?t m? l chu?i nhai gi?p gi?p. Th? m h?n kh?i.

Hon c?nh c?a h?n v?n ch?a ph?i l l? nh?t. Bi?t bao nhiu hon c?nh khc, b?t ch?p khoa h?c, c?a nh?ng k? b? ??n m??i pht ??n trong mnh m khng ch?t, ho?c b? ??t 1 cnh tay r?i ?? hai ngy khng c th?y thu?c s?n sc c?ng khng ch?t Ti ? ni chng ti s?ng b?ng tinh th?n nhi?u h?n b?ng v?t ch?t. ??i v?i Trung, c ?u ph?i l m?t cu l?a d?i!

Nh?ng ci lm cho ti l? lng nh?t v?n l thi ?? c?a Qu?ng. Ngay sau tr?n Sng L, ti v? ??n Ph L?c l ng? 1 gi?c say nh? ch?t. Khi t?nh d?y, ?i tm Qu?ng, th?y anh ???ng l?n m?n c?t c?t, ch?p ch?p nh?ng m?nh s?t ty v?n. Ti l?i g?n, anh ??a ra khoe m?t ci bn v?i b?n ci gh? ??t v?n v?n trong lng bn tay:

– Ch b Cu nh mnh ???c ci ny l khoi l?m ??y nh!

Gi?ng ni c?a anh hi?n ha, th?m tha. Nh? con b v ngho, lm ?? cho con ch?i, m?t ng??i cha d? qun tr?n vo sinh ra t? ch?a qua ???c tr?n m?t ngy!

Th? l Trung ? bi?t nhi?u v? Qu?ng. Qu?ng v?i ti g?n nhau khng bao lu ? thn tnh nh? ru?t th?t. Ti h?n tu?i, ???c Qu?ng coi nh? anh, nn ? nhi?u l?n ???c nghe Qu?ng ?em tm tnh ra th? th?.

Trung ? bi?t Qu?ng m? ci cha t? nh?. C? C? Vn xa b? b?t ?y ?i Cn l b?i c ng??i ??ng ch t? co. Ng??i ??ng ch ny hi?n l m?t trong nh?ng lnh t? Vi?t Minh. Qu?ng ch? cn m? gi. Vng l?i m?, Qu?ng l?y v?, th??ng yu v?, r?i th??ng yu con. Tr??c khng chi?n, Qu?ng l ng??i c?a gia ?nh. Khng chi?n bng n?, Qu?ng ??t ??t n??c ln trn gia ?nh. Cu?c ??i c?a Qu?ng gi?n ??n c th? thi.

Cu?c ??i c?a Qu?ng ? d?n cho khng chi?n. Khng chi?n l qun ??i, l Ti?u ?on 332. Bao nhiu t?m huy?t, bao nhiu sinh l?c trong Qu?ng ? d?n cho Ti?u ?on 332. Qu?ng th??ng yu ??n v? h?n th??ng yu m?, h?n th??ng yu v? con. C th? ni ??n v? l con anh, anh sinh ?? ra n, nui d??ng n, trng th?y n l?n m?nh, trng th?y n tr??ng thnh. Anh c lc ni v?i ti: Qu?ng khng th? s?ng xa ??n v?. C lc anh l?n th?n, khng mu?n cho chi?n tranh ch?m d?t, ?? ? l?i v?i ??n v?.

C?t gi? l?y ??n v?, anh ? vo ??ng. Ni cho ?ng ra th ??ng v?n coi anh l ng??i trong t? ch?c, b?i tin lng anh kin trung, c??ng quy?t. Cn ph?n anh, anh khng ght ??ng, m ch? ght tnh ??ng phi. Anh khng mu?n vo ??ng m v?n vo ??ng, ?y l ?? gi? l?y ??n v?. ??n v? l m?, l v?, l con anh c?ng l?i.

Anh khng th? s?ng xa ??n v?. Cho ??n khi ??n v? ph?n b?i anh l anh ph?i ch?t. Ch?t nh? nh?ng ng??i cha b? gi?t b?i ??a con chnh mnh sinh, d??ng. Ch?t v b? m?y pht ??n b?n v? l?ng ng?c, m?y pht ??n t? nh?ng kh?u sng c?a ??n v?. Nh?ng tr??c khi ch?t th?t, ti bi?t anh ? ch?t trong lng, ??t t?ng khc ru?t.

Trung c bi?t r?ng Qu?ng b? chnh ?on v? mnh ??u ch?t? Qu?ng b? nh?ng ??i vin, m?t thi?u s? ? cng anh vo sinh ra t?, ?m m?ng B?y v?a r?i, h?p thnh ta n ??c bi?t tuyn b? anh c ph?n nhn dn, c ph?n ??ng, v x? t?i anh ph?i ch?t b?n.

Trung l?y lm l? l?m? Than i! B?n Trung c?ng khng bi?t g h?n n?a, ngay trong lc ?y. B?n Trung, qun khng ni, ? r?i b? nhi?m v?, m?i l tr??ng ban v?n ngh? ti?u ?on. C?ng v th?, nn mi ??n khi phong tro ??u tranh chnh tr? ???c cng khai pht ??ng, b?n c?a Trung m?i bi?t.

Th ? mu?n, Qu?ng ? b? giam c?m r?i, v sao m b? giam, chnh Qu?ng c?ng khng bi?t. Ch? bi?t r?ng, c l?nh c?a Chnh ?y ??i ?on cho Qu?ng vi?t t? b?c l?, Qu?ng khng bi?t vi?t t? b?c l? ra sao nn b? giam xu?ng chu?ng tru. Ti, m?c d?u c l?nh c?m, nhi?u l?n ln xu?ng th?m Qu?ng. Ti h?i nhi?u, nh?ng Qu?ng ch? im l?ng. ti ?on gi: C l? Qu?ng b? k? no th ght. Ti u?t ?c, nhi?u l?n c?m tay Qu?ng m tro n??c m?t. Qu?ng v?n im l?ng (by gi? nh? l?i, ti m?i th?y Qu?ng, b?ng s?c m?nh c?a tinh th?n, ? v??t ln trn s? ?au ??n, v tch r?i kh?i c? s? s?ng c?a th? xc !).

Ti th??ng Qu?ng t??ng ha ?in. Ti l?ng l?n ln Khu, v? ??i ?on b? ?? c?u c?u. Ng??i ta r rng gh? l?nh v khinh b? ti. Chnh tr? vin ti?u ?on g?i ti ln c?m ch? m?i quan h? v?i Qu?ng. Ti khng ch?u, nn h?n nh?t ti vo chu?ng tru, thay cho Qu?ng b? ?em giam trong ci c?i l?n ?? gi?a sn.

Chng ti b? giam nh? th? ngt m?t thng r?i m?i ??n ngy x? n. Ti ? ngoi chu?ng tru ch? nghe ti?ng ?n o la ht. Th?nh tho?ng l?i c ti?ng go ln bu?c t?i Qu?ng: No l r? ??ng ch theo Php, no l m?u gi?t t??ng t?ng t? l?nh. Thm c nh?ng k? dm ni ? b? gia ?nh Qu?ng bc l?t, gia ?nh Qu?ng c h?n m?t ngn m?u ru?ng, gia ?nh Qu?ng c m??i h? vng. Ti nghe l?i bu?c t?i Qu?ng m d?ng tc gy. Duy khng th?y Qu?ng tr? l?i. Anh v?n im l?ng, lc ra kh?i ta n nhn dn m?t m?i s?ng tm, c?ng nh? sng tinh s??ng, hm sau b? b?t m?t d?n ra pha ??u lng.

Ti th??ng Qu?ng m c? ng??i. Ti mi mi nh? c?p m?t lc no c?ng trong sng c?a anh, c?ng nh? tm h?n anh th??ng con, yu m?. Ti b? khp t?i ??ng ??ng v?i anh, b? tuyn n 42 n?m kh? sai. Nh?ng m?i qua ???c h?n m?t ngy, th c ng??i ??i vin c?, c?t dy tri cho ti, r?i cng v?i ti tr?n kh?i c? ?i?m.

Chng ti ?i ?m, ngy ng? trong nh?ng b?i cy th?t r?m. Chng ti thot ???c t? B?c C?n v? ??n ?y, khng b? l?c trong r?ng, khng b? ?u?i theo k?p, khng sa vo nh?ng tr?m gc c?a dn qun du kch, nh? chng ti ? thu?c lng nh?ng con ???ng mn c?a khu r?ng mng mnh g?m b?n t?nh B?c, Thi, Tuyn, Ph.

Trong ?m ?en ??c, chng ti ?i, m?t m? c?ng nh? nh?m, chn b??c theo linh tnh nhi?u h?n theo suy ngh?. Chng ti ?i, b??c ??u chn trong r?ng khuya, v cng ?i cng nh? nh?ng ?m hnh qun h?i tr??c. Nh?ng khc th?ng, nh?ng khc quanh, nh?ng d?c cheo, nh?ng khe su hun ht, c?nh khng trng th?y, m bi?t l c, v c?nh v?i ng??i, v?i s?c s?ng, hnh nh? quy?n l?y nhau, ha vo nhau lm m?t. M?t ni?m vui, m?t ni?m hn hoan, tin t??ng.

Nh?ng t?t c? ? xa xi, v ?m nay ti ch? cn m?t th? ?au ??n t l?nh trong ng??i. M?t ti?ng g?i th?m: Qu?ng! Qu?ng! Ti?ng g?i g?i mi, g?i mi theo nh?p chn. Nh?p chn b??c ??u, ??u ??n n?i khng gian d??i bn chn nh? li?n l?i, thnh m?t con ???ng, con ???ng th?t, con ???ng lm b?ng nh?ng b??c chn c?a ng??i ?i. Nh? ti?ng g?i th?m tn Qu?ng, bao nhiu tn Qu?ng nh?c theo b?y nhiu b??c chn, c?ng li?n l?i, lm ra m?t s?i dy xc ??ng trong tm . Cng g?i, xc ??ng cng thm ?ng ??c, cho ??n lc thnh m?t th? tinh ty, chi?m ?o?t c? ngh? c?a ng??i g?i, r?i trn ng?p c? ra ngoi khng gian t?i, v?ng. Lc ?, Qu?ng nh? hi?n ln, ?i bn c?nh ng??i ?i, chung v?i ng??i ?i m?t ngh? v th??ng yu ng??i ?i b?ng m?t tnh th??ng yu th?n thnh.

T?t c? ?au kh? tan bi?n ngay. T?t c? on h?n d?p l?i. Tm h?n ti thong ch?c l?ng xu?ng nh? n??c trong. Ti ngh? ??n Qu?ng, ??n ti, nh? ngh? ??n m?t ng??i xa l? khc. Ci ch?t c?a Qu?ng c?ng nh? s? tr?n trnh c?a ti, ti t??ng l nh?ng s? ki?n no ?, ? x?y ra t? lu l?m. Ti b?t ch?t th?y mnh ???ng l lu?n v? mnh v v? b?n m?t cch l?nh lng, sng su?t. Tr tu? ? trong ti h?u nh? c m?t s?c m?nh k? d? gip ??, ? g?t h?n sang m?t bn nh?ng rung c?m c?a tm h?n.

Ti ngh?: Qu?ng ch?t, c?ng nh? ti b? k?t n t, c?ng nh? chng ti nh?n cng tc v?i Vi?t Minh n?m n?m v? tr??c, ?y l v chng ti ? m?c vo vng r?ng c?a c?a gu?ng my chi?n l??c ??u tranh c?a nh?ng ng??i bn s? vch.

Thn i Trung,

Ti mu?n v?i chia tay v?i Trung s? tm th?y. S? tm th?y nh?ng giai ?o?n chi?n l??c:

Giai ?o?n M?t, l?y ??c l?p lm m?i, dng ti?u t? s?n m? qu?n chng. Giai ?o?n Hai, l?y khng chi?n lm m?i, dng ti?u t? s?n n?m qu?n chng. Giai ?o?n Ba, l?y quy?n l?i lm m?i, dng qu?n chng di?t ti?u t? s?n (b?t ??u t? ?o?n th? ny, ti lo r?ng hon c?nh s? b bu?c ti ph?i vi?t cho Trung nh?ng dng lu?n thuy?t kh khan, v ?i h?i ? Trung nhi?u ch h?n tr??c. Ti ? c? trnh cho Trung ci n?n ?y, nh?ng xt cho cng, Trung th?t ra c?ng c?n ph?i bi?t Vi?t Minh trong l?nh v?c chnh sch v chi?n l??c ??u tranh chnh tr?. C nh? th?, Trung m?i th?t hi?u ???c giai ?o?n l?ch s? v?a qua c?a ton dn).

Ni ??n hai ch? giai ?o?n, hai ch? th?t c? m th?t m?i, Trung nn hi?u r?ng ?y l m?t danh t? ???c ?em p d?ng vo s? t? ch?c, vo s? ho?t ??ng. Giai ?o?n khng cn ring dng trong vi?c phn chia m?t dng l?ch s? di ??c: Giai ?o?n B?c thu?c, giai ?o?n t? tr? Giai ?o?n hi?n nay, th??ng ???c dng vo vi?c c?t ??t m?t ch??ng trnh hnh ??ng lm nhi?u ph?n, m?i khi c s? thay ??i trong ch? quan hay trong khch quan. Cch dng hai ch? giai ?o?n nh? th? ny ch?c h?n ? c t? lu ? n?i khc nh?ng ring trong n??c ta, v theo s? hi?u bi?t c?a ti, Vi?t Minh ??u tin ?em dng hai ch? ?y m?t cch thi?t th?c, lin h? ngay ??n cng vi?c tr??c m?t v mai sau.

Vi?t Minh ni (v vi?t): Cu?c khng chi?n s? c ba giai ?o?n, s? th?c hi?n m?t th? gi?i theo C?ng S?n ch? ngh?a c ba giai ?o?n. Nh? Trung bi?t, ? c h?n nh?ng t?p sch nghin c?u t? m? v? nh?ng v?n ?? ?y. Duy Vi?t Minh khng bao gi? nh?c nh? ??n nh?ng giai ?o?n c?a m?t cng vi?c tiu di?t ti?u t? s?n. B?i m?t l? gi?n d?: Vi?t Minh ?u dm cng b? nh?ng ch? tm l?i d?ng ti?u t? s?n, m ho?c dn chng, l?i d?ng dn chng? Tr? khi h? ? hon thnh ???c nhi?m v? c?a giao ?o?n, ngh?a l tiu di?t xong giai c?p ti?u t? s?n.

Ti tr??c h?t mu?n Trung hi?u r?ng trong chnh sch c?a Vi?t Minh, giai c?p ti?u t? s?n khng c ngh?a l giai c?p c?a nh?ng ng??i c ti s?n trung bnh, khng l?n qu ?? thnh ??i t? b?n, khng nh? qu ?? thnh v s?n. Theo Vi?t Minh, ti?u t? s?n l nh?ng ai c ??u c tham luy?n c?a c?i, c?a c?i theo ngh?a v?t ch?t, theo c? ngh?a tinh th?n. M?t v? bc s? c ti ch?a b?nh, coi ci ti ?y l c?a ring c?a mnh; m?t nh v?n vi?t nh?ng ?o?n thin hay, coi ci hay ?y l c?a ring c?a mnh; th t?t c? ? l nh?ng con ng??i ti?u t? s?n, b?t ch?p v? bc s? c th? r?t giu, anh ??u b?p c th? ngho v nh v?n c th? ph?i ch?y ?n m?i ngy, m?i b?a.

Ti?u t? s?n, theo ??nh ngh?a Vi?t Minh – C?ng S?n- c th? coi l g?m t?t c? m?i th? ng??i trong x h?i (k? c? nh?ng ng??i hnh kh?t, ti s? ni v sao!), ngo?i tr? hai h?ng ng??i. H?ng ng??i ??i t? b?n c ?? ti?n b?c, ru?ng ??t, hng bun hay x nghi?p, ni chung l c ?? ph??ng ti?n s?n xu?t, ?? tr?c ti?p tham d? vo cng vi?c t? ch?c v ch? huy n?n kinh t? trong n??c. H?ng th? hai, coi nh? ??i l?p v?i h?ng trn, ???c g?i l v s?n khi no t? v?t ch?t ??n tinh th?n ??u l? thu?c vo m?t c? c?u ch? huy ??c nh?t. Th d?: ng??i C?ng S?n, Trung ch?c h?n ? th?y ngay r?ng Vi?t Minh nh? th? l ??nh chia x h?i loi ng??i lm ba ph?n, m?t ph?n theo ?? lm c? s? cho C?ng S?n, m?t ph?n l ci c? c?u ch? huy c?a nh?ng chnh quy?n t? s?n-m C?ng S?n ph?i ?nh thua ?? c??p l?y quy?n l?c-ph?n th? ba g?m t?t c? nh?ng ng??i cn l?i. S? phn chia r rng c tnh cch chi?n l??c, b?i v h? m?c d?u l?y c? s?n lm tiu chu?n phn ??nh t?ng thnh ph?n, m th?t ra h? ch? tm chia x h?i lm lm b?n, th, v trung l?p.

Vi?t Minh v C?ng S?n (cng khai) v?n ni r?ng ti?u t? s?n trung l?p v?i h?, h? trung l?p v?i ti?u t? s?n. H? cho r?ng ti?u t? s?n khng quy?t li?t ph t ??i t? b?n trong cng cu?c th?ng tr? x h?i b?ng ph??ng ti?n s?n xu?t, nh?ng, ng??c l?i, ti?u t? s?n c?ng khng tham gia vo hng ng? c?a h? ?? xy d?ng cch m?ng v s?n. G?n ?y, m?t l thuy?t gia Trung C?ng l L?u Thi?u K? cn cho r?ng ti?u t? s?n khng ph?i l m?t giai c?p, b?i khng c th?c quy?t tm ??u tranh ?? b?o v? quy?n l?i v uy th? c?a giai c?p c?a mnh, v c?ng khng on th, c?m t?c cc giai c?p khc. L?u Thi?u K? t? ? g?i ti?u t? s?n l m?t th?c. th?c ti?u t? s?n s? theo v? giai c?p no th?ng l?i trong cu?c giai c?p ??u tranh, ? l ch? tr??ng v s? tin ?on c?a Karl Marx.

Quan ni?m c?a Vi?t C?ng (Vi?t Minh, C?ng S?n) ? nh? th?, ?ng l? th?c ti?u t? s?n ph?i ???c ?? cho yn ?n. ? nh? th?, t?i sao Vi?t C?ng nh?m tiu di?t ti?u t? s?n tr??c h?t, tr??c khi kh?i s? giao tranh v?i ??i t? b?n?

Theo ti, c l? tr??c h?t t?i t?t c? nh?ng g Vi?t C?ng ni v? ti?u t? s?n ??u l man tr. H? v?n khng cng nh?n c th? c m?t thi ?? trung l?p trong l?ch s?, th ti?u t? s?n lm th? no m ??ng trung l?p cho ???c? ? l m?t l?. L? th? hai l ? Vi?t Nam khng lm g c ??i t? b?n, n?u khng k? ??n ng??i ngo?i qu?c, t?c l ng??i Php, ? ???c li?t vo lo?i xm l?ng th?ng tr?. Vi?t C?ng thnh ra khng c k? th chnh, l? t?t nhin quay l?i di?t k? th ph?.

Nh?ng ? ni th?c ti?u t? s?n s? theo v? bn th?ng tr?n. th?c ti?u t? s?n s? theo v? Vi?t C?ng. Th lm sao c th? bi?n thnh k? th, d ch? l k? th ph?? Ti ngh? r?ng ?y l l do th? ba v sao Vi?t C?ng nh?m tiu di?t ti?u t? s?n. L do ?, l ti?u t? s?n m?i th?t l k? th c?a h?.

V sao? V Vi?t C?ng ch? tr??ng, ngay trong l thuy?t, tiu di?t t? do c nhn. M ch?ng l?i ch? tr??ng ? l ai, n?u khng ph?i l nh?ng nh tr th?c tr??c h?t: Nh?ng bc s?, lu?t s?, k? s?, nh?ng v?n nhn, thi s?, ngh? s?, h?u h?t l nh?ng ph?n t? ti?u t? s?n?
V sao? V Vi?t C?ng ch? tr??ng, ngay trong l thuy?t, r?ng con ng??i l t??ng c?a m?t x h?i C?ng S?n ch? ngh?a l con ng??i v s?n thu?n ty. S?ng v?t ch?t, nh? ??ng. S?ng tinh th?n, theo ??ng tuy?t ??i. Ng??i v s?n khng c m?t t?c ??t c?m di, khng c m?t t?u l lm mi che m?a, n?ng, khng c m?t ??ng b?c ?? dnh qua ?m t?i sng mai, ? l s?ng v?t ch?t nh? ??ng. ?i?u ny t??ng ??i d?, v th?t ra, n?u ??ng cho ???c ??y ?? su?t ??i, th cn ai gi? c?a ring lm g cho kh? thn. Nh?ng s?ng tinh th?n theo ??ng kh h?n, kh h?n nhi?u. B?i s?ng nh? th? ngh?a l khng c xc ??ng trong tm h?n n?a, ho?c ni cho ?ng l ch? c nh?ng xc ??ng trong tm h?n theo mu?n c?a ??ng. ??ng b?o yu th yu, b?o ght th ght. Th?m ch c b? nh?c m?, ??ng b?o ? l vinh d? c?ng ph?i thnh kh?n tin r?ng ? l vinh d?. Ni tm l?i, mu?n x?ng ?ng l v s?n thu?n ty, ph?i gi?t b? tm h?n, ph?i t? bi?n mnh thnh s?t ?. S?t ? tm h?n, tr? Vi?t C?ng, h?a may cn c m?t s? nh? ??i t? b?n c kh? n?ng lm giu trn x??ng mu ??ng lo?i. Cn ti?u t? s?n, l?y s? phong ph trong tm h?n lm hnh di?n, l?y yu th??ng lm l? s?ng-hay l? ch?t!-, l?y danh d? v nhn ph?m lm nh?ng th? khng c khng s?ng ???c trn ??i, ti?u t? s?n m?i th?t l k? th chnh c?a l thuy?t v s?n.

Cn v sao n?a? V c?n ???ng c?a tuyn truy?n Vi?t C?ng, c?n ???ng c?a gio d?c Vi?t C?ng, gi? Vi?t C?ng khng cho m ho?c qu?n chng d? dng, l?i chnh l ti?u t? s?n. Ng??i ti?u t? s?n c? nhin g?n g?i qu?n chng h?n ng??i ??i t? b?n, qu?n chng l?i h?ng ngy noi g??ng ng??i tr th?c ti?u t? s?n, cho nn tranh ginh uy th? trong qu?n chng v?i Vi?t C?ng, v hnh chung tr? thnh k? th th? nh?t c?a Vi?t C?ng, chnh l ti?u t? s?n.

Thn i Trung,

(Trung ? th?m m?t v l thuy?t ch?a? Hy v?ng r?ng ch?a, b?i mang danh l nh?ng k? ???ng lm ra l?ch s?, chng ta ?u c quy?n t? ch?i m?t ?i cht kh kh?n?)

Chng ta v?a m?i th?y r?ng chng ta m?i th?t l k? th c?a Vi?t C?ng (Vi?t Minh, C?ng S?n). S? nh?n ??nh c?a chng ta r rng qu. Ch? h?n r?ng mi ??n by gi? chng ta m?i th?y r v? tr c?a mnh trong quan ?i?m ??u tranh c?a Vi?t C?ng. Chng ta ? m?c ph?i l?i l?m v?n c?, l ght ng??i m khng bi?t ng??i ght mnh, th ng??i m khng bi?t ng??i th mnh, toan ?nh ng??i m khng bi?t l??i dao c?a ng??i ? ??t s?n ngang c? mnh. Chng ta, nh?t ??nh l c Trung cng ?i v?i chng ti, ch?ng Vi?t C?ng b?i h? theo chnh sch ??ng tr? ??c ti, b?i chng ta lo r?ng v?i l thuy?t ??u tranh c?c ?oan mc xt, h? s? gieo r?c qu nhi?u ?au kh? trong x h?i. Chng ta khng k?p ngh? r?ng h? khng nh?ng ch?ng l?i chng ta m cn c?m th chng ta c?c ??. B?i h? l nh?ng ng??i ham mu?n quy?n l?c ??n ch? t? h?y ho?i, tr??c tin trong lng h?, t?t c? m?i th? tnh c?m cao qu, k? c? lng nhn ??o.

Chng ta- hay ni cho ?ng: Chng ti- chng ti thi?u s? nh?n ??nh m?i quan h? gi?a mnh v?i ??ch cho th?t st, cho nn trong th?i gian m?t gian ?o?n chi?n l??c c?a h?, chng ti ? ?? cho h? l?i d?ng mnh m m ho?c qu?n chng, b?ng m?i m?t ch? kp: ??c L?p!

??c L?p tr??c h?t l s? thm kht c?a ng??i ti?u t? s?n. Gi?a nh?ng ng??i ti?u t? s?n, cng c tr th?c ? trnh ?? cao h?n cng thm kht ??c L?p h?n. B?i, tri v?i l lu?n Vi?t C?ng, c?m thng ci nh?c m?t n??c th?m tha nh?t, l ng??i tr th?c.

Ng??i tr th?c lun lun ???c bi?t ?i b?i chnh quy?n th?ng tr?, v? v?t ch?t c?ng nh? v? danh v?ng. Nh?ng danh v?ng khng lm nn h?nh phc v? tinh th?n. Ng??i tr th?c cng c danh v?ng cng g?n g?i b?n th?ng tr?, c khi ch? m?t ci nhn, m?t n? c??i nh?ch mp, m?t l?i ni khinh b?, c?ng ?? cho t?t c? nh?ng n?i ni?m cay ??ng c?a m?t dn t?c vong qu?c l?i trn ng?p trong tm h?n h?. H? ? ?nh c nh?ng k? hn m?t, nu?t nh?c vo trong lng ?? s?ng m?t b? ngoi vinh hi?n. Nh?ng ? l s? t, m?t s? t khng cn tm h?n, nn ? theo h?u th?ng tr?, v s? l?i cho h?u Vi?t C?ng. M?t s? t. Cn bao nhiu ng??i mang n?ng n?i u hoi, k? nhu nh??c th ch? th?i ??i s?, ng??i anh hng th h?p thnh t? ch?c ??u tranh, m d th? ny th? khc, ch?t ??n khi c c? h?i, t?t c? ??u vng ln.

Vng ln ?? lm g??ng v li cu?n ton dn Khng nh?ng th?, lnh ??o ton dn!

Lnh ??o, th?t nh? v?y, ? t?t c? m?i c?p b?c, ? t?t c? m?i gu?ng my, ? t?t c? m?i ngnh khng chi?n. T? nh?ng c? Phn gi ??n cc ng Tham tr?, nhn vin hnh chnh, chuyn mn cc b?, cc s? ?? m?t g?n h?t. Cn bn ngoi th? c? s? ??u no ?y, v tung mnh ?i b?n ph??ng tr?i ?? gi? v?ng chnh quy?n, cng thot ly gia ?nh ?? ln ???ng ph?ng s?. T?t c? ??u xu?t thn ti?u t? s?n, tr th?c hay ti?u tr th?c.

– Ngo?i tr? cc c? quan hnh chnh, ton l ng??i ??a ph??ng. Ngo?i tr? cc c? quan c?a M?t Tr?n, ton l chi?n s? v s?n!, c ng??i b?o nh? th?, ?? k?t lu?n r?ng nhn vin ti?u t? s?n ch? c cng ph?c v? chnh quy?n ? m?t l?p v? hi?n ra ngoi cng, cn bao nhiu xy d?ng bn trong ??u nh? vo cn b? v s?n, n?m v?ng s? ??ng bo chn th?c n?i thn qu m lm ra ci nhn cho khng chi?n. Khng chi?n c?a Vi?t Minh, khng chi?n l Vi?t Minh, Vi?t Minh l khng chi?n, l t?t c? giai ?o?n l?ch s? 1947-1952. Ho?c ni cho khc ?i, l?ch s? Vi?t Nam v?i Vi?t Minh, trong n?m n?m, ? h?p lm m?t, ch? l m?t. Con ???ng l?p l th?ng t?p, sng s?a v ??n gi?n ??n n?i t?t c? m?i s? ci l?i ??u c v? v ch ngay t? tho?t ??u. Trong n?m n?m, ng??i ta s?n sng cng nh?n cng lao khng chi?n ? Vi?t Minh, lm nh? khng c Vi?t Minh khng c khng chi?n.

Nh?ng khng ?ng. Tr? phi ni thm r?ng Vi?t Minh ? ?y l ti?u t? s?n. B?i ng??i ta qun ch?a ni, ho?c nh? m khng ch?u nh?n: ng??i ??a ph??ng, trong cc ?y ban hnh chnh, hnh khng.

R?i khng hnh 4, x??ng s?ng c?a ch? ?? s vi?t Vi?t Nam, hon ton l ti?u t? s?n. B?i ng??i ta c?ng qun ch?a ni h?u h?t cn b? c?a Vi?t Minh l ti?u t? s?n.

Ti?u t? s?n tr th?c, cc ch? t?ch ?y ban Nam, Trung, B?c b?. Ti?u t? s?n tr th?c, cc ch? t?ch v nhn vin ?y ban khu hay lin khu. Ti?u t? s?n ti?u tr th?c, cc ch? t?ch v ?y ban t?nh, huy?n, lng, x. R?i ??n cc c?p cn b? c?a M?t tr?n, t? Nguy?n S?n, ??ng thi Mai ? trung ??ng, ??n nh?ng cn b? x tn Ko, tn C?t, t?t c? ??u ph?i c ci v?n h?c hnh, d nhi?u d t. M tr??c n?m 1945, c gia ?nh no v s?n tuy?t ??i c th? nui con ci cho ?n ?i h?c? V? l?i, trong hng ng? c?a M?t tr?n, n?u c nh?ng ng??i tho?t ra ??i ? khng c cha m?, s?ng lc b nh? Vi?n D?c anh v?i Tr?i m? ci, khi l?n ln, ho?c may m?n ???c gip ?? cho h?c, ho?c bn ba n?a lao ??ng, n?a l?u manh ?? t? h?c, th nh?ng ng??i ?y c?ng v?n c ph?n no nh?ng ??c tnh ti?u t? s?n. H? v?n c nh?ng gi tr? tinh th?n.

Ti ? m?t l?n ni v?i Trung r?ng theo l thuy?t C?ng S?n, giai c?p tho?t tin chia lm ba lo?i: ??i t? b?n kh?ng ch? x h?i b?ng ph??ng ti?n s?n xu?t, v s?n khng c ph??ng ti?n s?n xu?t, v ti?u t? s?n c ph??ng ti?n s?n xu?t nh?ng c khng ?? ?? lm ??i t? b?n. Nh?ng v? sau, l thuy?t b?t bu?c giai c?p ph?i c tnh ch?t tranh ??u, nn giai c?p th?t s? ch? c hai, cn ti?u t? s?n ? tr? nn m?t th?c. Chnh v n l m?t th?c m?t danh v? n?ng v? ngh?a tinh th?n cho nn ai ? c m?t ci g, coi nh? c?a ring c?a mnh m ng??i khc khng c, ho?c c m khng gi?ng hay khng b?ng c?a mnh, th ng??i ? l ti?u t? s?n. (Ng??i hnh kh?t c ci b?, ci g?y, tuy khng ?ng g?i l t? s?n m ai l?y c?a h?n, h?n gi?ng l?i, v?y h?n l ti?u t? s?n. Ho?c n?u h?n ? tru?ng, gi? bn tay l? lem ra xin ?n m b? m?ng ch?i, n?u h?n t?c gi?n hay t?i h?, h?n v?n l ti?u t? s?n, b?i h?n c, c nhn ph?m)

Thnh th? t?t c? nh?ng ng??i ? chn thnh khng chi?n cho t? qu?c c?a h?, t?t c? ??u l ti?u t? s?n. K? c? nh?ng ng??i C?ng S?n. V?i con s? nh? b v? nhn s?, v nh? ? ??a v? ?u th?ng trong M?t tr?n, h? gi?ng nh? ci nhn ch?a ??ng tinh ty c?a ci h?t Vi?t Minh. Nh?ng h? v?n c? l ti?u t? s?n.

Ti?u t? s?n, h? c ng??i ??ng vo hng lnh t?, mang n?ng m?t ch tham v?ng quy?n l?c, dng ch? ngh?a mc xt v?i cc t? ch?c ??u tranh lm ph??ng ti?n, nh?m chi?m ?o?t l?y quy?n chuyn ch? trong ton qu?c v trn ton dn. S? lnh t? t ?i ny, m?c d?u ph?n l?n xu?t thn ti?u t? s?n, th?t s? ? bi?n thnh nh?ng tay ??i t? b?n, lc no c?ng ch? tr??ng chnh sch n?m l?y m?i ngu?n s?ng v?t ch?t ?? chi ph?i ??i s?ng qu?c gia.

??n thnh ph?n th? hai c?a ??ng C?ng S?n, ?ng h?n nhi?u, l nh?ng ng??i c?ng xu?t thn ti?u t? s?n, gic ng? ??u tranh cch m?ng, tin t??ng ? ch? ngh?a mc xt m h? ch? bi?t c m?t b? m?t nhn ??o. Nh?ng ng??i ny vo ??ng hon ton ?? ?p l?i ti?ng g?i c?a tm h?n h?, ? nhi?u l?n th??ng xt cho ki?p s?ng qu?n qu?i c?a gi?ng ng??i bc l?t l?n nhau m?t cch tn nh?n. Ra ?i ?? xy ??p Th? gi?i ??i ??ng, h? khng nh?ng tin t??ng, m cn b? m ho?c b?i b?n lnh t?. H? ? t? nguy?n hi?n thn lm ??ng vin hay cn b? cho ??ng . H? l c? s?, l bn ??p c?a b?n lnh t?. Nh?ng h? khng gi?ng b?n lnh t? ? ch? h? v?n cn mang n?ng tnh ch?t ti?u t? s?n, ? ch? b?n lnh t? v?n ?? cho h? gi? l?i m?t m?c ?? rung c?m phong ph trong tm h?n, l?y ?i?m ? lm m?u ch?t m n?m v?ng, m l?i d?ng h?.

Cu?c khng chi?n, ni tm l?i, l c?a nh?ng ng??i ti?u t? s?n. C?ng nh? cu?c T?ng kh?i ngh?a. C?ng nh? t?t c? nh?ng ho?t ??ng cch m?ng trong b m?t. Ti?u t? s?n, ? ?y, bao g?m t?t c? nh?ng t?ng l?p dn chng c th? c, hay khng c ti s?n v?t ch?t, nh?ng ai n?y ??u hnh di?n r?ng c m?t ti s?n tinh th?n qu gi l l?ch s?, l truy?n th?ng dn t?c, trong ? ? c s?n lng v dn, yu n??c.

Trong s? ny d? nhin khng c nh?ng lnh t? C?ng S?n. L v, tuy xu?t thn th??ng hay c ti s?n c? tinh th?n l?n v?t ch?t, h? ch? gi? l?i nh?ng ti s?n v?t ch?t, coi ? l th? ??c nh?t quan h? ? ??i, cn bao nhiu ti s?n tinh th?n ? b? h? v?t b? ?i h?t. H? l nh?ng lnh t?, trong tay c th? khng bao gi? ph?i c?m ??n m?t ??ng b?c c?ng nh? trn mnh c th? ch? c m?t b? ?? ka-ki, nh?ng h? qu? th?t ? tr? nn nh?ng ph?n t? ??i t? b?n, ch? bi?t c v?t ch?t, ch? tin vo v?t ch?t.

H? ? ?nh l nh?ng k? ph?n b?i gi?a hng ng? ti?u t? s?n. H? nh?t ??nh khng c cng lao g trong T?ng Kh?i Ngh?a, trong khng chi?n, m?c d?u trong m?t tr?n Vi?t Minh h? v?n ??ng ???c ? c??ng v? lnh t? (c??ng v? ny do ?? Tam Qu?c T? t?o ra cho h?, nh? Vi?t Minh tn tr?ng trung ??ng qu?c t?, ? suy tn h? ngay t? khi ch?a bi?t ?ch h? tn th?t l g).

Trong giai ?o?n ??u, khi ti?u t? s?n khng chi?n th?c s?, b?n lnh t? ch? lm cng vi?c n?m v?ng ti?u t? s?n, thc d?c ti?u t? s?n v?a n?m v?ng dn chng, v?a ??ng thi truy?n d?y t?t c? nh?ng kinh nghi?m b?n thn c?a m?y n?m ??u tin, kh kh?n v gian kh? nh?t , cho m?t l?p cn b? m?i, cn b? v s?n th?c s?.

Thn i Trung,

Trung xem ??n ?y, ch?c s? ngh?:- D?i g m ?em kinh nghi?m x??ng mu truy?n cho b?n ng??i m?i, n?u bi?t r?ng b?n ny s? thay th? mnh, ?? C?ng S?n g?t ???c mnh ra kh?i vng tranh ??u?.

Ti s? tr? l?i Trung r?ng gi?a chng ti c ng??i khng bi?t, nh?ng c?ng c nh?ng ng??i c bi?t m v?n c? lm. B?i Trung cn l? g tm h?n chng ti, chng ta, khi ? v ??c L?p, v n?u c ch cho khng chi?n, th ??n thn th? mnh cn ch?ng ti?c, h ti?c nh?ng kinh nghi?m by gi?, ho?c nh?ng ??a v? mai sau?

Nh?ng c?ng ph?i nh?n v?i Trung r?ng v d c bi?t, ng??i sng su?t trong chng ti v?n khng ng?, khng ng? sau ny C?ng S?n khng cho mnh ???c php s?ng, d ch? s?ng bn l? cu?c tranh ??u. Khng ng? sau ny, bi?t th?i c? ? ??n, cho php thay th? cn b? ti?u t? s?n b?ng cn b? v s?n, th ??ng Lao ??ng ra ??i, th?ng nh?t m?i t?ng l?p ch? huy vo ch lnh ??o ??c nh?t c?a ch? ngh?a bn-s?-vch. ??n lc ?, b? ?u?i ra kh?i hng ng? c?a M?t tr?n, ti?u t? s?n v?n c uy tn ??i v?i ??i chng, l?i c thm uy tn c?a n?m n?m khng chi?n anh d?ng, l? c? nhin khng cn cch no khc l ch?t ?i ?? tr? l?i uy tn ?y cho ??ng Lao ??ng.
Ra ??i n?m 1951, ??ng Lao ??ng c tc d?ng ??u tin l lm cho hon c?nh c?a cc thnh ph?n x h?i, c?a cc ph?n t? ??ng phi tr? nn r r?t. Hai ch? Vi?t Minh s? chm vo trong m?t ch? ??ng vi?t hoa v ??c nh?t, ??ng l ??ng c?a nh?ng ng??i C?ng S?n. Nh?ng k? no khng ph?i l C?ng S?n t? nhin th?y mnh h?t ??t ??ng, m?c cho cng lao t? tr??c th?t l v k?.
H?t ??t ??ng, Vi?t Minh b m?t, gian kh? trn chi?n khu hay qu?n qu?i trong cc ng?c th?t. H?t ??t ??ng, Vi?t Minh khng chi?n, xng pha bom ??n hay l?n lt cng tc n?i thnh. ?? by gi? ??ng Lao ??ng g?i t?t c? b?n l b?n c? h?i, ngh?a l lun m??i n?m li?u tnh m?ng ?? ??u c? l?y s? ???c s?ng trong thin ???ng v s?n. M khng ???c, v ??ng sng su?t, ??ng s? tiu di?t k? h?t nh?ng k? th c?a nhn dn, nh?ng k? th c?a giai c?p.

Th d?:- Qu?ng,

(Chao i! Nh?c ??n tn anh, oan kh? l?i si ln sng s?c trong tm h?n th?ng b?n cn s?ng st ny!)

Qu?ng! Trang thanh nin ho ki?t nh? anh, tr?i qua bao nhiu m?a bom, gi ??n, khng ???c ch?t, ?? r?i ch?t v th? ?o?n ? hn c?a nh?ng k? l?i d?ng anh n?m n?m, m sau s? anh, gi?t anh trong pht ch?c.

Nh?ng k? gi?t anh, by gi? ti ? bi?t, khng ph?i l nh?ng ??i vin cu?ng n? gi?a phin ta n nhn dn. C?ng khng ph?i nh?ng k? xi gi?c h?, c?m ??u h? cho h? ??u anh. V b?n ny m?i ch? l ??ng vin, cn b? b? m ho?c, d??i quy?n m?t s? nh? nh?ng lnh t?, xu?t thn ti?u t? s?n nh? chng ta, nh?ng ? ph?n b?i v ? m?t h?t nhn tnh trong cu?c tranh ginh l?y quy?n l?c. Hong Cao Kh?i c?a xm l?ng bn-s? vch, h? ti gi?i h?n Hong Cao Kh?i c? ngn v?n l?n, nh? xm l?ng bn-s?-vch c nh?ng tr??ng d?y ngh? ph?n b?i, trong ? khoa h?c ???c p d?ng v khai thc ??n nh?ng pht minh m?i nh?t.

Chnh b?i th? m h?, b?n lnh t? ? l?i d?ng ???c nh?ng ng??i nh? anh-Qu?ng!, – nh? ti, nh? h?u h?t con s? hai m??i nh?m tri?u ng??i Vi?t. B?ng m?i m?t ch? kp, nh? ti ? vi?t: ??c L?p.

??c l?p! V ??c l?p, ginh ??c l?p, bao nhiu thanh nin ? b? nh ln chi?n khu t? n?m 1941. Lng h?ng hi v?i ch kh c??ng c??ng c?a tu?i tr? khng ?? ch?ng l?i lam s?n ch??ng kh, v ?i rt, v c?c nh?c, cho nn m?t s? l?n ph?i b? mnh trong nh?ng c?n nng l?nh kinh kh?ng c km theo ki?t l?. V ??c l?p, ginh ??c l?p, bao nhiu thanh nin ? b? mnh b?i tra t?n trong c?n nh nh? gi?a sn s? Cng an v c?nh st ??c bi?t ???ng Hng C?. Bao nhiu thanh nin khc n?a g?c ng trong t?i t?m v xi?ng xch c?a Nh Trung ??ng” 5, c?a cc tr?i kh? sai Lao B?o, Ban m Thu?t, Cn Ln. V?i m?t s? cu?i cng, khng b? ku n t? hnh m c? b? ?em ra b?n ? hai tr??ng bay B?ch Mai v Tn S?n Nh?t. H?, t?t c?, l Vi?t Minh trong bng t?i.

H?, t?t c?, ? ch?t v ??c l?p, ?? ginh ??c l?p. H? ??u l nh?ng ph?n t? ti?u t? s?n, tr th?c hay ti?u tr th?c. K? c? Hong V?n Th?, nh?t l Hong V?n Th?. M?c d?u l C?ng S?n c?p trung ??ng, Th?, h?n ai h?t, mang n?ng trong tm h?n nh?ng nt cao qu c?a con ng??i ti?u t? s?n.

(T??ng c?ng nn nh?c l?i cho Trung bi?t, Hong V?n Th? b? b?t, b? tra t?n gh g?m l?m v?n khng ch?u h r?ng khai tn m?t ??ng ch. Anh b? b?n, m?t bu?i sng ? B?ch Mai n?m 1945, ch? v b?n m?t thm t?c gi?n s? im l?ng c?a anh. N?u ph?i l ng??i v s?n thu?n ty, anh s? t? co m?t s? cn b? d??i quy?n anh, hy sinh b?n cn b? ?y vo t ?? c?u l?y ??i s?ng c?a mnh, c?a m?t ?y vin trung ??ng, v nh? v?y ??ng v?n cn l?i chn. Anh s? ???c khen lm th? l ph?i, nh? ??ng ch Tr?n Huy Li?u ???c khen khi tr??c. Nh?ng anh khng khai, ?? gi? v?n ti?t tho c?a b?c anh hng li?t s?. Anh hng, ai ch?ng bi?t g?n ?y ??ng ? k? anh hng lm m?t ??c tnh ti?u t? s?n?!).

R?i ??n nay khng ai cn ??t ??ng.

V sao? -V m?t quy?t ??nh l thuy?t: ??t l?i c? s? cho Cch m?ng V s?n.

C? s? c?a cch m?ng, cho ??n nay, v?n l ??ng vin v cn b? xu?t thn ti?u t? s?n. Ti?u t? s?n v?n kin trung v?i cch m?ng, v?n ph?c tng lnh t?. Nh? v?y th v ?u lo?i b? c? s? c?, ?? ??t ra c? s? m?i m?t cch kh kh?n?

V ?u? – V, m?t cch gi?n d?, l? no m?t th? gi?i v s?n, xy d?ng b?ng ??u tranh quy?t li?t b?ng h?y ho?i c? m?t n?n tr?t t? t? b?n v?i nh?ng thi quen b?n th?u, l? no th? gi?i sng trong v t??i ??p ?y l?i c th? b? xy d?ng b?i ci th?c ti?u t? s?n ??n hn, c? h?i, ? ??u hng C?ng S?n c?ng nh? s? ??u hng t? b?n b?t c? lc no?

??ng, cng khai v th?, ph?i trong s?ch ha hng ng?.

??ng, l? c? nhin, khng ch?i r?ng nhi?u ph?n t? ph?n ??ng (!) c?ng ? l?p ???c cng lao ?ng k?. Cho nn ban ??c n cho nh?ng ph?n t? ?y ???c ??u hng giai c?p. Giai c?p v s?n. Ngh?a l ph?i t? mnh v s?n ha, trong m?t t? b?c l?, ch?i b? qu kh?, ph? nh?n cng lao, v cam k?t v? v?t ch?t c?ng nh? v? tinh th?n, t?t c? s? trng ch? vo Giai C?p (Trung hy ch vo ch? G vi?t hoa. T? by gi? tr? ?i, ?? cho ???c th?t ?ng v?i mu?n c?a C?ng S?n, ti s? dng ch? Giai C?p, vi?t hoa, ?? ch? nh?ng ng??i ??ng trong hng ng? cch m?ng v s?n, m?i khi h? c ?? m?i ?i?u ki?n l thuy?t: Khng c ti s?n v?t ch?t, khng c ti s?n tinh th?n, s?c lao ??ng ch? ph?c v? cho x nghi?p hay nng tr??ng c?a ??ng; v trong t?t c? nh?ng xc ??ng tm ch? cn gi? l?i m?t, l ch c?m th , ch chi?n ??u th??ng tr?c ch?ng tr?t t? dn ch?).

——————————–

1

Tn Mi Yn Bi: 1931.

2

Ng??i Php m? ??u cu?c bo h? b?c k? b?ng cch l?p ra tr??ng H?u b? cho cc nho s? c khoa b?ng. Tr??ng ny c hai ban: h?c gio ban th ra lm gio thu, hu?n ??o, ??c h?c, chnh ban lm tr? t, tri huy?n, tri ph?. C m?t th?i k? Php cho php nh?ng ng??i trt theo gio ban ???c xin ??i sang chnh ban ho?c ng??c l?i.

3

Bng Lau: gi?a Cao B?ng v L?ng S?n, trn ???ng s? 4. Sng L: Gi?a Tuyn Quang v Vi?t Tr. Bnh Tr? Thin: Qu?ng Bnh, Qu?ng Tr?, Th?a Thin.

4

Hnh khng: Hnh chnh – khng chi?n; Khng hnh: Khng chi?n hnh chnh. Ty t?ng giai ?o?n, Vi?t Minh coi hnh chnh v?i khng chi?n,vi?c n? n?ng h?n v ph?i lm tr??c vi?c kia.

5

Nh pha H?a L: Maison Centrale.

Ngu?n: https://vietmessenger.com/books/?title=ddem%20tam%20tinh%20viet%20lich%20su&page=5

Comments are closed.