Nh? Phái

Nam Dao

N?m b?nh, khng s?c lm g khc h?n l l?c l?i ci vi?t lch c?a mnh, v tnh c? tm ???c Nh? Phi ? ??ng trn bo ??t Vi?t, Canada, n?m 1988. Nay nhu?n ch?nh l?i, xin vi?ng ng??i h?a s? ti hoa ny sau khi ng r?i ci t?m h?n ba th?p nin, nh?c nh?ng ng??i cn s?ng ch? qun v?n ha ngh? thu?t ? ?u c?ng c c?i ngu?n…

image

B?n ??n. V? ch?ng con ci tu tt. Con b t, v?a ???c ba tu?i, ngy cng ni nhi?u. N ng?ng ngh?u, ht:

 Au clair de la lune, mon ami Pierrot,

         prtes-moi ta plume pour crire un mot…

N vung tay ma, v?ng v?, nghing bn ph?i, ng? bn tri. N m?c c?, im ti?ng. Chu c? ht ?i, ng?ng m?t cht nh?ng th? l?i hay. Anh b?n c??i. Ch? b?n c?ng c??i. C??i h? h?. B?ng anh h?i: Bi Xun Phi ? ph? no nh??.

??nh b?ng ?p Ph? Phi, ch? Nguy?n Tun b?a, nh?ng ti l?i ni: Ph? Thu?c B?c th ph?i….

Anh b?n ni, v? l? ??nh: Phi m?i m?t, hm hai m??i m??i b?n thng su!.

Nghe b?n bo tin, ti nhi trong lng. Th?ng th?t, ti h?i l?i, th?a thi: Th?t ?. Th?t ??y. M? gi ??nh m?nh g?i, ai trnh ???c. V? l?i, tr? nh?ng k? ?i tm thu?c tr??ng sinh nh? T?n Th?y Hong, m?y ai th?t lng c? c? trnh mi.

Th? l… ng??i ??i ku, m?t ngi sao ? la ci tr?n th? tai ??ng ny. Thin h? ?i, nh?ng ng??i yu Phi v c? nh?ng ng??i ght Phi, d?u mu?n nh?ng ta cng nhau vi?t m?t cu phng ?i. C?n ca ng?i, ch? d d?t toan tnh, ch? tung h m s??ng sng g??ng g?o. Hy ??m cho th?c k? s? tranh Phi v?, chp mi?ng th tho v?i nhau th? m c?ng ch?ng phong Ngh? s? Nhn dn. Nhn ti?n, hy ni nh?ng ?i?u nhn ngh?a. Th?m ch hy t?o nh?ng huy?n tho?i quanh Phi, th? huy?n tho?i th?c l c?n cho nh?ng ng??i ?ang s?ng m ch?ng bi?t v? ?u… Ph?i, by gi? ai c?ng lm nh? v?y ???c. Nn lm, c? lm, th?nh th?i m lm, lm cho l??ng tm yn ?n. V nay, Bi Xun Phi ? n?m xu?ng. ng khng nghe n?a, khng nhn n?a, khng ni n?a. V khng v? n?a. V ny, h?i nh?ng ng??i ?ang s?ng, bao gi? c?ng d? ?? l??ng h?n v?i nh?ng ng??i ch?t h?n l v?i nh?ng ng??i ?ang s?ng. Kh?n kh? thay!

Ph ci tr?ng tnh t?ch m?ch, anh b?n b?o: C? Ph?m Huy Thng n?a, m?i ?y c?ng m?t r?i. Bo ch ??ng tin tm lum, Nhn Dn cho m?t c?t l?n. Cn v?i Phi th khng, ch? d?m t? bo nh? m?i nh?c, nh? H N?i M?i, V?n Ngh?. Ti th?m nh?, th? l may cho Phi. C?t ngang ngh? ti, anh b?n ti?p: ng c bi?t Ph?m Huy Thng khng?. C, g?p nhau bn c, cch ?y c l? ??n 5, 6 n?m r?i. Thn th? ng ?y th? no?. ng ta l m?t trong nh?ng ng??i lm th? m?i nh?ng n?m 30. Sang Php du h?c, ng gp ph?n xy d?ng phong tro Vi?t Ki?u thu? ?. R?i sau Cch m?ng thng Tm, ng v? n??c. ng sau ny l Ph Ch? nhi?m ?y ban Khoa h?c X h?i Vi?t Nam Ny, n??c ta lm g m c lo?i khoa h?c ?y?. C ch?, ci g m ta l?i ch?ng c! Nh?ng cu?i cng ng Thng ch? lm vi?c Kh?o c?. Ci vi?c ?? ??ng ?? ? t tnh giai c?p, lm cho vui, v bi?t ?u l?i ch?ng c cht ch l?i. Th?i bu?i ny th n v b?! ng ta c cng trnh g khng?. C ch?! ??y, l tin phong trong phong tro th? m?i. Cn cng trnh g ? Ti?ng so hay ti?ng ??ch sng Ch?ng nh? l sng no, sng D?ch hay sng , ti ch?u!

*

N?u ch? mi?t mi ?i tm ci ??p v trnh cho th?t xa ci vng quan tr??ng th ch? c nh?ng t? bo nh? nh?c khi anh n?m xu?ng. Lc ch?a xui tay, ngh?a l khi cn c?m ???c c?, pha ???c mu, v cn dng c? nh?ng h?p dim b t t?o lm khung v?, ch? c b?n b nh?c ??n anh. Nh? Nguy?n Tun ch?ng h?n.

Nguy?n Tun ? vi?t Ph? Phi. Nh?ng ph? Phi xiu v?o. Xm. ?en. Nh?ng trong vng xm ?en xiu v?o v?n c nh?ng bng con ng??i. Khi t?t t?, khi nh?c nh?n. Nh?ng lc no mu v? con ng??i c?ng v?n b?t ln s? ti?m ?n c?a hy v?ng, nt bung ra s?c s?ng, th??ng m?nh m?, qu? c?m. Mu v? qu?n o l?m lc ??, cam. Nh?, ch?m ph, nh?ng v?n l nh?ng con ng??i c t??ng lai, cn hy v?ng trong ci xm s?m ???ng ph? H N?i v?n xiu v?o l?i cng thm xiu v?o.

Ph? c?a Phi l th? ??y! Nh? ??n H N?i l nh? ??n nh?ng con ng??i, l nh? ??n ph? Phi, v nh?t l nh? Phi. C?n b?c b?i ch?t a v? lm l? trong lng. Ny, thin h?, Phi ? n?m xu?ng r?i, hy can ??m c?t ln ti?ng ni ch?. t nh?t, n?u khng kh?ng ??nh g th c?ng nu vi cu c?n h?i. T? nh?, sinh th?i Phi ???c ?i ng? th? no? Sau v? n Nhn V?n, Phi ph?i s?ng ra sao? Ngh? thu?t c?a anh b? vy b?a o p th? no? Phi c nh?ng ph??ng ti?n g ?? ti?p t?c sng t?o?

 V h?i nh?ng ng??i khng cn ch?u n?i th? v?n ha s?n si c?a nh?ng ci l??i g?, th? v?n ha tung h, n b?c, th?c ch?t l ph?n v?n ha, ? ??n lc chng ta ph?i m? mi?ng. Khng th? c? mi ?nh ?? v?i l??ng tm. Khng th? nm rc r??i c?n d? vo bi b?n tm h?n. Khng th? c? mi cm nn. Chng ta nay bu?c ph?i m? mi?ng thu?c men gi?i phng cho chnh mnh. Cho b?t tn t?t. Cho b?t nh?ng ?i?u v cng phi l. By gi?, ph?i ngo?nh m?t nhn lui ?? bi?t ta thnh t?u g. V ph?i bi?t nh?ng ?i?u ch?a lm ???c ?? ti?p t?c vun tr?ng m?t n?n v?n ho c bng con ng??i. Nh?ng con ng??i th?t. C anh hng, li?t s? v?i nh?ng chi?n cng gi? n??c. C nh?ng hn y?u, th?t b?i, nng c?n th?i thi chi?n tranh. Nh?ng ph?i tn tr?ng s? th?t. S? th?t no c?ng g?n g?i v?i nh?ng con ng??i bnh th??ng, bi?t yu, bi?t ght, ph?i ?n, ph?i m?c. Nh?t l ph?i c hy v?ng.

V?i ph? c?a ng, Phi c? gi? nh?ng hy v?ng ? cho nh?ng con ng??i s?ng trong ba m??i su ci ph? ph??ng H N?i.

*

[] L?n ??u g?p anh, ti ?i v?i D??ng T??ng. Anh v?a ngao du ? ?ng ??c v?, h?n nhin khoe: L?n ??u mnh xu?t ngo?i trong ??i ??y!. Anh l?c l?i cho chng ti xem nh?ng b?c tranh nh? xu v? trn nh?ng m?nh ba. A, khng ph?i ch? c ph?. C nh?ng nng ki?u n? m?c o t? thn h? hnh khoe b? ng?c no trn. C minh h?a th? b c t? H? Xun H??ng, no l ?nh ?u, no l S? cha ? ka, Con ng?a v chi?c xe th?. Ti dn m?t nhn, sao c ??n l?. Anh th?ng th?nh: V? t? h?i khng chi?n ch?ng Php, trn Cao B?ng. Ti nh?m m?t l?i. By gi? ch?ng ch? c c ??n. Ti nhn ra s? nh?n n?i. V nh?t l m?t tm h?n d?u dng.

Tr??c khi v?, anh t?ng ti m?t b?c tranh. Anh vi?t sau l?ng b?c tranh, nh?c ?i nh?c l?i: Gi? k? nh C bi?t th? no l tranh ??p khng? Cho nh?ng k? ch?ng bi?t g th ti?c l?m!. Vng, ti?c th?t. Nh?ng ti?c h?n c? l c nh?ng ng??i khng bi?t ci ??p m l?i c quy?n ??nh ra khun th??c c?a n, t? ? ?i ph phn, o p v r?i tri bu?c khng cho php ai t? do sng t?o. Ai l?i v? ph? nh? Phi, bu?n ch?t, ch?ng h? h?i cht no, thi?u ci tnh hi?n th?c x h?i ch? ngh?a, ngh?a l ch? nhn hi?n th?c b?ng m?t con m?t t mu ??. K?t qu?, Phi v?, r?t c ??n, trong nh?ng hon c?nh ng?t ngho. Tranh anh l tranh c?a s? tng qu?n. V? trn t?t c? nh?ng g c th? v? ???c. T? bao dim ??n m?nh ba c?t t? nh?ng thng hng ? ngo?i qu?c g?i v? c?u tr? thn quy?n trong n??c.

Cn Phi. M?nh kh?nh, x? xc, ??a tay cho ti b?t. M?t anh r?t sng. Anh s?ng trong s? qun ci hi?n th?c vy b?a nh? ch?n song b?ng s?t c?a t? hm ch?ng th?t c?n thi?t. Anh l?i nh?c: Gi? tranh cho k? nh, khng th ti?c l?m!. R?t h?n nhin. Anh c??i. Vng, chnh s? h?n nhin ? m?i cho php s?ng v v? nh? Bi Xun Phi ???c.

*

K? v?a r?i ng v? ng c g?p ng Phi khng?, anh b?n h?i r?i quay sang b?o con b t lm ?n cho ng??i l?n ni chuy?n. C ch?, lc ?y ng Phi b? vim h?ng, ho s s?, khng ni ???c thnh ti?ng. ? l l?n ti v? H N?i sau 6 n?m b? c?m c?a t? 1982 v l do g th ti ch? c th? ?on m khng bi?t chnh xc (c l? l v b?n Gp v? ?n ??nh v pht tri?n kinh t? Vi?t Nam ni ki?u ngy nay r?t di?n bi?n ha bnh m ti ? vi?t theo yu c?u c?a ng Ph?m V?n ??ng ?? g?i ??n H?i ??ng B? tr??ng th?i ?). Ti nhn Phi, t??ng t??ng ch?c r?i c?ng ch? ?au ?m qua loa. Ch? Phi b?o so v?i tu?n tr??c th anh ?y kh h?n, khng s?t n?a. Ti v?i tay xem m?y l? thu?c.Thu?c l thu?c tr? sinh lo?i nh?, do m?t anh b?n ti t? Toronto mang v?.

Phi l?c tay nh? g?t chuy?n thu?c men qua m?t bn. Anh c?m chai r??u tr?ng rt vo m?t ly, ly lo?i c? cao dng ?? u?ng liquor. Anh nhn, khng u?ng. D??ng T??ng chp mi?ng: Ch?c s?p kh?i r?i. Th? chuy?n ?i Php thng 7 ny v?i B?u Ch? ? ch?c ch?n ch?a?. Anh g?t. Ch? Phi ??: ng ?y ni khng ???c ch? th??ng m g?p b?n l huyn thuyn nhi?u chuy?n l?m!. Anh nhn, tay ch? vo mi?ng, c? g?ng th?t ni b?ng m?t. Vng th?a anh, ? c?ng l m?t cch ni. Ni th?, ch?c t ?i?u th?a thi. Quan tr?ng h?n, kh ni d?i. X?a nay khi anh ni nh?ng ?i?u trong tm can c?a ng??i ??i, anh ? ch?ng v? ?? b?t h? nghe v hi?u b?ng m?t ? sao!

Ra kh?i nh Phi, chng ti sang bn kia ???ng ?? trnh d?m ba ng??i ?n xin ch?c t? Thanh Ho ra H N?i m?i n?m. V ti th?m ??c, ??c g khng c nh?ng ng??i ch?t ?i trn ph? Phi. Chi?u v?, ti nh? T??ng c?m ??n cho Phi m?t l? tr? sinh lo?i m?nh h?n. T?i ??n, tr?i m?a nh? trt n??c. Bng khung, ti t? h?i ch?ng bi?t nh?ng ng??i t? Thanh Ho ra ?y s? tr ?n ? ?u. V ti l?i th?m ??c, ??c sao tr?i khng m?a th? ny trn ph? Phi.

Tu?n sau, ti cng T??ng ?i Si Gn. Chng ti ??n atelier c?a ?inh C??ng ? Ph Nhu?n. Nh?c ??n Phi, T??ng v?n l?c quan ng ?y cn kho? chn Ch?c ?m s? s?, V?n Cao n?m nh th??ng m?i ?ng lo. Ti nhn ln t??ng, th? T Thy Yn chp ch? kh? l?n nh?y ma khc Ta v?, r?ng r?ng th?m vo lng l?i cm ?n hoa ? v ta n?/ tri ??t vui t? m?i l? loi.

Tr?a Si Gn nng kinh ng??i. Tr?nh Cng S?n c?i tr?n ra, li hi rt Ararat, th? cognac ?ng u, vo ly. S?n by gi? g?y gu?c, c khc chi ?u m?t cnh v?c. S?n c?ng v?. Anh v? Nguy?n Tun ?? nh? Nguy?n Tun. Nh? m?t ng?n n?n c ??n, pha tri c m?t gi?t mu nh? xu?ng, t? tim. C??ng b?o ? n?p ??n xin cng c? gia ?nh ?i M?. Chng ti trnh nhn nhau nh?ng pht ?. Li?u c ph?i ?i l ch?t trong lng m?t t khng? ?i th?, khc cch Phi sau ? vi thng ra ?i. Anh ?i lun, v ph?i ?o ??t ln chn xu?ng. ?i khng ngo?nh m?t, khng v?y tay, khng ?i h?n ngy tr? l?i.

Nh?ng nh?ng ng??i ngh? s? bu?c ph?i tha h??ng tm ???ng s?ng h?n ch?t trong lng. Nh?ng ng??i cn c?m c? qut mu ln canvas ? l?i mong ch?t trong lng m?t t m ch?ng ???c. H? ch? cn bi?t ??t h??ng phng vi?ng chnh mnh. V c?m m?t cnh hoa m?ng m?nh cho ngnh Ngh? thu?t Vi?t Nam c? d?n d phai nh?t. Nghe ?u Nguy?n Tr?ng Khi c?ng v?a ?i Boston ?? ?on t? v?i gia ?nh kho?ng thng nay r?i.

*

Ch? b?n th?p m?t nn h??ng c?m vo ch?u cy nhi ?ang ra hoa. Nn h??ng vi?ng Phi ? n?m xu?ng hm 24 thng 6 n?m 1988. Hm ?y, c l? D??ng T??ng cn ? Si Gn, ch?c khng ra H N?i k?p. Tr?n D?n v Phng Qun cn rong ru?i ? Hu?. V B?u Ch?, ch?c l?i m m?t khc nh? t?ng khc Nguy?n Tun, khc m khng lm g ???c.

Mi h??ng thoang tho?ng m?t bu?i bng ?m ch?p chng ?p xu?ng. Anh b?n chp mi?ng: Cc ng ?y ?i h?t th nay v? H N?i ch?ng c h?ng th g!. Th? di, ti c?ng bi?t th?. H?ng mnh vo m?t kho?ng t?i t?ch m?ch, ti nghe ?u ? m?t ti?ng ku, cc b?n ?i B?n vi?t, c? vi?t. V?, c? v?. Lm th?, c? lm, nh? nh?ng con ng??i t? do. Lm ngh? thu?t, xin lm nh? lm tnh, trn m?i ng? ph? Phi. Xin cc b?n ti?p t?c nh?ng con ???ng c?a nh?ng ng??i nh? Nam Cao, Nguyn H?ng, ??ng Th? Phong, V? Tr?ng Ph?ng, Nguy?n Tun V Bi Xun Phi. ?? ti cn v? v xin lm quen cc b?n!

C l? ch?a bao gi? chng ta l?i thi?u ch? ngh?a, thi?u m thanh, thi?u mu s?c nh? by gi?.

Bao gi? th?i k? Ph?c H?ng b?t ??u?

Cc b?n ?i ?ng gp vo n?n v?n ho ph?c h?i trong t??ng lai ? l cc b?n mang tr? l?i hy v?ng cho nh?ng ng??i bnh th??ng trn nh?ng ng? ph? Phi. Ng??i bnh th??ng ch? mong ??c m?t cu?c s?ng bnh th??ng v?i cht hy v?ng vo t??ng lai. T??ng lai ?y h?n t ?i nh?ng anh hng, li?t s? c?a th?i chi?n nh?n nh?o m?i qua. T??ng lai ?y c?ng ch?ng c?n ??n nh?ng d?i l?a gian manh, nh?ng kh?u hi?u m? dn, nh?ng m?u ?? c? h?i c?a th? quy?n l?c ma m trong m?t th?i bnh m?i v?a ch?p ch?ng.

Con chu b l?i nghu ngao:

     Ma chandle est morte

                     il ny a plus de feu

      Ouvres-moi ta porte,

    pour lamour de Dieu

  Th?m tha t?ng cu ht, ti ?a n??c m?t. Gi?ng chu ng?ng ngh?u nn chn th?t, v ti m?n php b?n xin d?ch l?i ?? ta chia s? v?i nhau:

       D??i nh tr?ng, b?n ti ?i

                  hy cho ti m??n cy bt

        ?? ti vi?t l?i m?t l?i

 ?u cn l?a n?a, ng?n n?n ?y tn r?i

           Hy m? c?a,

 Hy m? c?a cho (chng) ti, l?y Tr?i!

4/7/1988

Comments are closed.