Nh?ng ??o di?n ?i?n ?nh Vi?t Nam ch?a ???c ng?m c??i n?i chín su?i

(Tm s? v?i m?t th sinh thi tr??t n?ng khi?u ?i?n ?nh)

??o di?n Mai An Nguy?n Anh Tu?n

I. B? PHIM L M?T BI TH? ???C VI?T B?NG NH SNG

Ti hi?u n?i th?t v?ng, s? ?au lng c?a em sau ??t thi n?ng khi?u chuyn ngnh ??o di?n v?a r?i; v m?i l?i an ?i lc ny l v ngh?a. Ti ch? c ?i dng tm s? may ra c th? gip em bnh th?n l?i, d lc ny c th? m?t s? ng??i thn gia ?nh em ?ang b?u mi: Ai b?o c? khch n ?i vo ci ngh? "chn khng t?i ??t c?t khng t?i tr?i", m? m?ng vi?n vng! K? s?, bc s? cn ch?ng ?n ai, n?a l ci ngh? ?o gi?ng (nh?i vui cch ni c?a ng??i mi?n Trung Trung B?)

N?a n?m tr??c, th?y em m ?i?n ?nh, ln la h?i han v? nh?ng g lin quan t?i ?i?n ?nh, ti ni ch?i: Th? th em th? thi vo ?i?n ?nh ?i! Khng ng?, ?i?u ? th?i bng ln trong em ng?n l?a kht v?ng v?n m ? bao lu nay; em d?p b? ??c v?ng ti?ng Nh?t, ti?ng Hn cng hng ??ng sch ngo?i ng? ?? tm xem cc phim kinh ?i?n th? gi?i tr??c h?t l 100 tc ph?m ?i?n ?nh xu?t s?c nh?t m?i th?i ??i do chnh nh?ng ng??i ?ang lm vi?c t?i Hollywood l?a ch?n, r?i sau ? l cc phim do ti ?? xu?t cho em xem v?i t? cch l ng??i t? pht hi?n ra n?ng khi?u c?a mnh tr??c khi ?i tham d? n?ng khi?u c?a tr??ng ??i h?c Sn kh?u – ?i?n ?nh H N?i

D ti ? bo tr??c nhi?u n?i gian trun kh?n kh? c?a ng??i lm ?i?n ?nh, nh?t l lm ?i?n ?nh ? n??c ta, v?i tr?i nghi?m c?a ring ti v m?t s? ??ng nghi?p – nh?ng k? v?n t? tro l sinh ra nh?m ??a l v?i ngh? nghi?p ny, d ? bo tr??c l n?n ?i?n ?nh n??c nh nh? ngi ??n hoang ph? t?ng b? nh?ng ng??i c trch nhi?m nh? Lin hi?p ?i?n ?nh ph nt, cn hi?n gi? b? phim m? ?n li?n v phim mc ti khn gi? b?ng m?i gi l?n t; song t?t c? nh?ng ?i?u ? l?i t?a l?a ?? thm d?u ??i v?i em

N?u v?y th s? th?t b?i v?a qua c?a em n?u nh? mu?n ni l th?t b?i ch?ng c cht ngh?a l g ?? Ngh? nghi?p m em m? ??c th?c ra v?n ? trong t?m tay em tr??c h?t l trong chnh ?y su tm h?n em ? b?t ??u nng b?ng th? ngn ng? c?a Nng Tin th? B?y. ??ng lm nh? m?t s? b?n vi?t trn Phy ?i Ban Gim kh?o ph?i cng b? s? ?i?m thi, th?m ch ?i phc kh?o Ti khng trong Ban Gim kh?o v c?ng ch?ng h? bi?t ai lm Gim kh?o k? ny, c th? ?oan ch?c v?i em r?ng: cc th?y Gim kh?o c?ng nh? ti, h?t s?c trn tr?ng lng ?am m ?i?n ?nh c?a cc em song c?ng r?t cng b?ng, ph?i ni l r?t sng ph?ng tr??c n?ng khi?u bu?i ??u c?a cc em. V cu?c thi ny c?ng l m?t cu?c th? thch nho nh? nh?ng kh quan tr?ng ? ch?: xem ci kht v?ng kia c?a em c ph?i l l?a r?m ch?c lt hay l m?t ci g th?t s? m ?, d? d?i, ?? c kh? n?ng theo ?u?i s? nghi?p gian nan su?t m?t ??i

Ci gian nan, th?m ch kh?n kh? kh?n n?n, c? nh?ng s? b?t cng t?i t? trong ngnh cng bao n?i cay ??ng ti ph?i ch?u ??ng, ti s? ti?p t?c k? cho em nghe n?u em khng b? l?i t?t ??c v?ng Khi ?, n?u em v?n khng nh?t ch, ti c th? vui m?ng m giang tay ?n cho em nh? m?t ??ng nghi?p t??ng lai! Cn by gi?, xin chp t?ng em m?y cu sau ?y lm hnh trang ??u ??i – ??u ngh?:

B? PHIM L M?T BI TH? ???C VI?T B?NG NH SNG (Ren Clair, ??o di?n ?i?n ?nh Php).

TI L M?T NH TH? S? D?NG MY QUAY NH? M?T PH??NG TI?N ?? ?I ??N NH?NG ??C M? (Jean Cocteau, ??o di?n ?i?n ?nh Php).

II. THN PH?N LONG ?ONG BI TH?M C?A ??O DI?N HUY VN

Nhi?u n?m qua, ti l?ng l? tm hi?u v? cu?c ??i c?a nh?ng nh ?i?n ?nh Vi?t Nam th? h? ??u tin, trong ?, bi th?m nh?t c l? l ??o di?n Huy Vn. Ti c ??nh s? lm m?t phim chn dung v? ??o di?n ny, khi c ?i?u ki?n; nh?ng v n?i th?t v?ng c?a em, hm nay ti xin k? s? s? m?y ?i?u m ti bi?t qua cc thng tin c?a ??o di?n T? Huy, nh v?n ?on L, nh v?n V? Th? Hin, nh v?n T Hong, nh bin k?ch ?on Tu?n, nh bo Xun ?i

ng Huy Vn v?n l m?t ngi bt ? c ti?ng t?m trong cu?c khng chi?n chn n?m ch?ng Php. ng l d?ch gi? ti?ng Vi?t s?m nh?t v ??u tin cu?n ti?u thuy?t Thp ? ti th? ??y c?a nh v?n X Vi?t N. Ostrovsky. R?i ng tr? thnh m?t c?ng s? ??c l?c cho R. Karmen, tc gi? b? phim ti li?u n?i ti?ng Vi?t Nam trong su?t 7 thng lm phim ? ni r?ng Vi?t B?c v trung du, ??ng b?ng B?c b? v?i 40.000 mt phim ? ???c quay. R. Karmen r?t thch nghe Huy Vn k? chuy?n, b?i ng k? th?c hay v? ??t n??c mnh, dn t?c mnh v?i bao nhiu truy?n thuy?t, phong t?c, t?p qun. V ng cn bi?t nhi?u cu t?c ng? Nga ng l m?t ng??i m R. Karmen lin t?c nh?c ??n trong hai cu?n h?i k nh sng trong r?ng th?m v Vi?t Nam chi?n ??u, gi?a h? c s? ??ng c?m ??n n?i Karmen ph?i th?t ln: V?ng anh ?y m?t ngy l ti c?m th?y bu?n.

Cu?c hn nhn ??u tin c?a n? ngh? s? Tu? Minh l v?i ??o di?n ?i?n ?nh Huy Vn. Sau 1954, khi n??c ta chu?n b? b?t tay lm phim truy?n ?i?n ?nh, b Tu? Minh theo h?c l?p di?n vin, cn ng Huy Vn theo h?c l?p ??o di?n do cc gi?ng vin Lin X h??ng d?n. T?t nghi?p kha h?c, ng Huy Vn t? vi?t k?ch b?n, th?c hi?n m?t b? phim truy?n nh?a h?n 100 pht: M?t ngy ??u thu, k? v? l?p thanh nin Vi?t Nam theo cch m?ng v b??c vo khng chi?n. Di?n vin Tu? Minh ?ng vai chnh trong phim ny. M?t s? ??o di?n, nh? Nng ch ??t khen Huy Vn r?t nhi?u, khen nh?t l Huy Vn r?t ch?u kh tm ti trong cng tc ??o di?n v r?t yu ngh?. ??o di?n Huy Thnh minh h?a lng yu ngh? ?: Huy Vn l ??o di?n, v? ?ng vai chnh ??n c?n c?nh v? v?i b?n di?n nam l ng??i tnh c?a nhau trong phim, m nhau th?m thi?t, Huy Vn ht r?t l?n: m ch?t vo

Nh?ng M?t ngy ??u thu v?a ???c khen trn bo ch, b?ng c l?nh c?m chi?u, nghe ?u l ?n ph?i b? di?n bi?n ha bnh c?a b?n xt l?i Lin X! Cho t?i hm nay, khng m?t v?n b?n, khng m?t l?i l? no gi?i thch c? th?. C ?i?u, k? t? ngy ?y b? phim M?t ngy ??u ch?a bao gi? ???c ra r?p chi?u l?i ?? g? ti?ng oan. Ngay b?n g?c Ngatif phim M?t ngy ??u thu c?ng ? b? h?y ho?i b?i ?m m?c trong kho t? li?u phim. Cn v? n v? ??o di?n Huy Vn v ci ch?t ??y bi th?m c?a ng, cho ??n t?n hm nay c?ng khng m?t c? quan cng quy?n no lm sng t? ?ng, sai.

Huy Vn ?i t khng n g?n su n?m, c l? b?i ng ? ?i l?n g?p g? trao ??i chnh ki?n v?i nh?ng ng??i c tn trong s? ?en c v?n ?? tr??c Ngh? quy?t 9 v hi?n tnh ??t n??c. H?i h?c Ngh? quy?t, th?y c?p trn ni cho b?o l?u ki?n, nn ng pht bi?u th?ng th?ng: Ngh? quy?t Trung ??ng ??i h?i 3 ? ghi r: xy d?ng mi?n B?c v?ng m?nh, ti?n t?i ha bnh th?ng nh?t ??t n??c, Ngh? quy?t 3 ch?a ro m?c th Ngh? quy?t 9 ? ch?ng l?i! ng ngy th? khng bi?t l nh?ng l?n ng g?p g? cc b?n cng quan ?i?m nh? Hong Minh Chnh, L?u ??ng, Tr?n ??nh, v.v. ? cng vin Th?ng Nh?t ??u b? cng an theo di R?i ng b? t?ng vo H?a L, sau ? c?ng nh? cc b?n xt l?i, ng b? ?y ?i cc tr?i trn ni r?ng Vi?t B?c.

Huy Vn ???c ra t, v? Ninh Bnh lm ? m?t h?p tc x g ?, t lu sau th v? H N?i v?i v? con. Nh?ng ng b? v? ?u?i ra kh?i nh, ?m ?m ra ng? ? v??n hoa Hng ??u, nh? con th tm ??n nh nhn qua khe c?a, ng?m con ng? m?t lc th b? ?i… ??o di?n T? Huy c l?n trong cu?c r??u k? ti nghe chuy?n Huy Vn ?n c?p xe ??p, c? tnh cho ng??i m?t xe b?t t?i tr?n ?? ???c ??a ra ta, c d?p ku oan cho b con thin h? bi?t v? vi?c mnh b? ?i t khng n l tri php lu?t, ?? ???c ??a cng khai ra x? ton th? anh em dnh vo v? n xt l?i.

Huy Vn v? H N?i khng ? m?t ch? no nh?t ??nh, nay ng? nh ny mai ng? nh khc, g?n ch?c nh c?a b?n b ? su?t t? B?ch Mai cho ??n B??i, cn ti?n ?u ?n ??y, lc nh b?n lc c?m ??u gh?, c khi ng? ngoi ga Hng C? ho?c gh? ? v??n hoa Khi cn b? ch?p php h?i l?nh tha t, ng ni nh? khc: B?t ti khng c l?nh, th? kh?i t th c l?nh t?m tha nh?ng l?nh ny khi nh?p h? kh?u ? Ninh Bnh, cng an gi? l?i lm h? s?…

R?i ng phiu b?t vo Si Gn tm vi?c lm. C b?n thn g?i ng th? ??n X??ng phim TP. H? Ch Minh xin lm ??o di?n, h?p ??ng t?ng phim m?t, ho?c vi?t k?ch b?n phim truy?n, phim ti li?u, n?i nh v?n nh bin k?ch V? Th? Hin c?ng r?i bin ch? Hng phim truy?n Vi?t Nam vo vi?t k?ch b?n cho h?. Sau ? t lu c tin Huy Vn ? cng m?t ng??i con gi ln S?n La, ??nh v??t bin sang Trung Qu?c v b? b?n ch?t… M?i ?y, theo nh v?n Thi K? To?i, ng Huy Vn d?ch "Thp ? ti th? ??y" m?t mnh ch? khng d?ch cng ai nh? m?t s? ng??i ? k?; ng t?ng lm phin d?ch cho Ch? t?ch H? Ch Minh ?i Lin X vo n?m 1955, 56 g ?. R?i ng b? b?t ? Qu?ng Ninh. L?n sau b? b?t ? H N?i giam ? S?n La, ch?t trong t v b? lao n?m 1982. Nh v?n Thi K? To?i ? lm th? t?c gip gia ?nh b?c m? ng n?m 1989…

III. CI CH?T ?AU ??N C?A ??O DI?N NGUY?N ?? NG?C

Ci ch?t ?au ??n gi?a th?i bnh c?a ng??i ??o di?n ?i?n ?nh ny ? ???c nh bin k?ch ?on Tu?n b?n ti miu t? l: mang tinh th?n v s? ??o (c l? ph?i th? m?i ???c duy?t in), trong m?t bi vi?t ch tnh ch ngh?a c?a anh, v c?ng l duy nh?t c?a gi?i bo ch chnh th?ng l?n ngoi lu?ng vi?t v? ng: Nguy?n ?? Ng?c: Ng??i ngh? s? mang tinh th?n v s? ??o (https://cand.com.vn/Nhan-vat/Nguyen-Do-Ngoc-Nguoi-nghe-si-mang-tinh-than-vo-si-dao-i587893/).

Khi ti m?i v? Hng phim nh?n vi?c, dng v? phong thi c?a ng ? chinh ph?c ti: vc ng??i t?m th??c, ?i m?t m? mng c cht ri?u c?t sau c?p knh tr?ng, mi tc b?ng b?nh ??y ch?t lng t? cng chm ru nh? nhn v?t hong thn M?skin trong ti?u thuy?t Th?ng ng?c c?a ng gi ??t ng??i Nga (Dostoievsky)

Chng trai H N?i Nguy?n ?? Ng?c, anh b? ??i c? H? trong khng chi?n ch?ng Php sau khi t?t nghi?p khoa V?n ??i h?c T?ng h?p H N?i ? tm ??n ngh? thu?t th? b?y, r?i chng c?u chi?n binh ?y ???c g?i sang Bungari h?c ngh? ??o di?n ?i?n ?nh. Khi ti b?t ??u hnh ngh? trn c??ng v? ph ??o di?n vo cu?i nh?ng n?m 80, ng ? n?i danh l ??o di?n sung s?c v?i cc b? phim do ng ??o di?n v vi?t k?ch b?n: M?t chi?n cng (1968); Dng sng m vang (1974); Cch s?ng c?a ti (1978); ???ng su?i c?n (1984); V? n vin ??n l?c (1987) ng cn l tc gi? m?t s? tc ph?m v?n xui gy ti?ng vang, ??c bi?t truy?n ng?n T? t? trnh lng, l d?ch gi? cu?n ti?u thuy?t trinh thm Bungari: Ch? ch?t khi khng cn s?ng.

Vi?t v lm phim ??i v?i Nguy?n ?? Ng?c ? l cch duy nh?t, t?t nh?t ?? ng v gia ?nh nh? c?a ng v??t qua nh?ng ?o?n tr??ng kh? ?i c?a c? ??t n??c m?t th?i ng?n sng c?m ch?, Gi – L??ng – Ti?n chao ??o, khi m d??ng nh? c r?t t cch ?? m?u sinh… Nh?ng v?i ng??i ngh? s? nhi?u tr?n tr? nh? Nguy?n ?? Ng?c, l t??ng v kht v?ng tinh th?n b? s?t m?, ?? v? tr??c hi?n th?c ? khi?n ng nhi?u khi ph?i c?m th?y b?t l?c, tuy?t v?ng ??n ch?…

ng t? ra ??c bi?t qu ti th?ng em lnh m?i t te vo ngh? ??o di?n cn n?ng ?ui v?n ch??ng, ham tm h?c h?i cc ?n anh trong ngh? ng ? m?i ti v? nh ng, c?n nh ??i di?n v??n hoa Hng ??u, ???c tr chuy?n v?i ng??i v? t?n t?o c?a ng – m?t ngh? s? ch?i Flut, v c con gi nh? yu v?n c?a ng. C th? th?y r, ng l m?t ng??i s?ng ch?t v ngh? thu?t ?i?n ?nh, lc no c?ng b?t r?t, kht v?ng lm ???c nh?ng b? phim ?ng theo mnh; ?i ?u, g?p ai, ng c?ng ??u say s?a k? v? nh?ng t??ng cc b? phim mnh s? lm C l?n, ti ? ch?u tr?n ng?i nghe ng xi-n m?m phim v? Thnh Th? Cao B Qut t? ch?p t?i t?i khuya, ?? cng ng th?m tha cay ??ng r?ng: t??ng ny cng nhi?u t??ng no khc c lin quan t?i s? thao th?c, qu?y ??p, ph v?, tm ti ??u l s? c?m k? tuy?t ??i trong lng n?n ngh? thu?t hi?n th?c x h?i ch? ngh?a! Khng ng?, ? l l?n cu?i cng ti ???c g?p ng

S?ng trong X??ng phim nh? m?t k? c ??n, v hnh nh? c?ng c tn trong s? ?en nhm xt l?i ch?ng ??ng t? nhi?u n?m tr??c, nn khi lnh ??o Tr??ng ??i h?c Sn kh?u – ?i?n ?nh H N?i g?i ng sang tr??ng th ng r?t ph?n kh?i, v ng s? th?c hi?n ???c ??nh mang nh?ng ki?n th?c v kinh nghi?m lm phim truy?n l?i cho cc th? h? sinh vin Nh?ng ng ? mang ci n nguy hi?m v?i ch? ?? chuy?n t? X??ng phim sang Tr??ng; l?i v?n l con ng??i kh khi, trung th?c, yu l? ph?i, d? ?ng v?i t?t c? nh?ng g khu?t t?t khng l??ng thi?n, nn ? v tnh b? r?i vo m?t ci b?y ??i v?i m?t tm h?n chnh tr?c nh? ng! K?t c?c, gi?a th?i c? n??c ?i, ti ng th r?ng, ng ? b? tr??ng c?t l??ng, ch? ???c h??ng tr? c?p x h?i nh? m?t k? ?n my m v?i m?t ng??i c lng t? tr?ng cao mang bao kht v?ng sng t?o si s?c nh? ng, khc g m?t ?n ging ch t?! M?y n?m sau g?p l?i ch? Th?ng v? ng ? Si Gn, ch? k? trong n??c m?t: Anh ?y t?p t?nh (sau l?n b? tai n?n t g?y chn) b??c v? nh, m m?t khc n?c v ku ln v?i con gi: Chng n c?t n?t ci d? dy c?a b? r?i!

M?t ?m ma h n?m 1989, ng ? quy?t ??nh t? gi cu?c ??i theo ?ng phong cch c?a nh?ng v s? ??o. B?n ti ? th?n tr?ng v km nn ?au xt vi?t nh? th?; v ti c l? c?ng s? vi?t nh? v?y, trong nh?ng ngy ?y, v cho bo ch, ?? ?? ch??ng tai gai m?t ??i v?i lnh ??o v?n ngh?, v c?ng ?? lm gi?m b?t n?i bi th??ng trong ci ch?t c?a ng, gi?m ?i n?i ?au lng c?a ng??i thn ng tr??c m?t s? ki?n kh?ng khi?p:

Trong gian b?p l?nh ng?t, ng ? dng con dao tr?u cau r?ch b?ng, t? ko ru?t mnh ra v c?t chng thnh m?y ?o?n ?? kh?i b? c?u s?ng Ci ch?t tiu c?c ny, ?? l?i s? bng hong xt th??ng nhi?u n?m trong lng ??ng nghi?p, d sao c?ng l m?t s? ph?n khng c ngh?a ??i v?i s? ??u cng, s? t? t? gi? v?, thi ??o ??c gi? che ??y lng tham lam ch k? gi? ?y ? b?t ??u trn ng?p, th?ng tr? x h?i

?D Huy Vn??o di?n Huy Vn v ??o di?n Roman Karmen

d37fef2a-5467-45a9-af12-fdbb0730fdfd

Chn dung ??o di?n Nguy?n ?? Ng?c n?m 1988)

Comments are closed.