Văn Việt giới thiệu: Tác phẩm điêu khắc theo tinh thần nghệ thuật công cộng của Ly Hoàng Ly “Thuyền-Nhà-Thuyền” (8/2017)