Mỗi tuần một trang biếm họa (19)

Nguyễn Thanh Bình tuyển chọn

b3b7cc72d7fcff904c9dc2bc62568070

b4b52d0cffaf48c8c307b6bfc5f9b6b2

adb1c5a4e9c9119d3910f23d506361f9

bee9d3a8cb699703ce9a362fc6b056d6before after

 

c056df4b6fff42a764c565620979f1b0

 

c351f0645f472a99db4a9ac3c33ba528df48360a67325b432c6cc439e23757a8

ea44db44916ca24590faa1606c9aae9d

ecb21e230ade179b40774571d00d8db0

f4d197a5a2c4097bc4d0d6723e538c1agatheringme mom dad

oh yeah

Comments are closed.