Nguyễn Thanh Bình

Mười hai con giáp

Nguyễn Thanh Bình Viết cho tập sách sắp in nhân triển lãm cá nhân của bạn – Nghiêm Xuân Hưng. (Nhưng tiếc thay, triển…

Thầy tôi, Ôn Tuệ Sỹ

Nguyễn Thanh Bình Có lẽ, thay đổi quan trọng nhất trong đời một người là “thay đổi nhận thức”! Có nhiều nguyên nhân, nhiều…

Họa sỹ Đỗ Quang Em

Nguyễn Thanh Bình Họa sỹ Đỗ Quang Em, cùng với Nguyễn Trung, Nguyễn Phước, Nguyễn Lâm, Hồ Hữu Thủ… là lớp họa sỹ thành…

Quảng Biểu: Hiếu

Anne Henochowicz, https://chinadigitaltimes.net/ Nguyễn Thanh Bình dịch “Có hiếu với nhà nước cũng là một hình thức của chữ hiếu” một người đàn ông…

Tôi đã học như thế

Nguyễn Thanh Bình Vẽ, là thứ mình phải học từ bé, mài đít trong trường 13 năm, ra đời, lăn lóc nhiều nghề, nhưng…