Mỗi tuần một trang biếm họa (24) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina