Nghệ thuật

Hồ Quang Minh (1949-2020)

Nguyễn Ngọc Giao Chúng tôi được tin nhà điện ảnh Hồ Quang Minh đã thanh thản ra đi ngày 16 tháng mười năm 2020…